text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene Voorwaarden

      Algemene Voorwaarden
      Privacybeleid
      Cookiebeleid
      Ethische gedragscode
      Terms of acces
      Onlinegeschillenbeslechting

ALGEMENE VOORWAARDEN

Per maart 2017

Hoofdstuk 1: Algemene bedingen

Artikel 1: Algemeen

1.1 Waar in deze Algemene Voorwaarden ("AV")wordt verwezen naar "Fabory" en/of "ons" en/of "wij" wordt bedoeld: Fabory Nederland B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18020925, BTW nummer NL004077684B01, gevestigd aan de Zevenheuvelenweg 44, 5048 AN in Tilburg (tel. +31 (0)13 594 12 34, e. info@fabory.com), alsmede naar ondernemingen die zijn gelieerd aan Fabory.
 
1.2 Deze AV zijn van toepassing op alle contractuele relaties, met name aanbiedingen en overeenkomsten tussen de klant ("Klant") en Fabory die worden aangegaan op basis van bestellingen van de Klant, meer in het bijzonder bestellingen die worden geplaatst via onze webwinkel op www.fabory.com/nl ("Webwinkel") of via onze catalogi, flyers of andere verkoopkanalen. Deze AV zijn eveneens van toepassing op het gebruik van een User Account (zoals hieronder nader gedefinieerd) en alle andere (inclusief quasi-contractuele) relaties tussen ons en de Klant.
 
Fabory aanvaardt geen enkele bestelling tenzij de Klant instemt met alle voorwaarden in deze AV. De Klant wordt geacht deze AV te hebben geaccepteerd na ontvangst van een bevestiging van Fabory of na ontvangst van (een deel van) de bestelde producten. Fabory is niet gebonden aan enige wijziging of toevoeging aan deze AV door de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van Fabory. Indien een opdracht, bestelling of enige andere correspondentie van de Klant algemene voorwaarden bevat die in strijd zijn met of een aanvulling vormen op deze AV of de voorwaarden in Fabory’s bestelbevestiging, zal het feit dat Fabory een dergelijke bestelling voldoet niet geacht worden instemming in te houden met de voorwaarden die door de Klant worden voorgesteld. Het voldoen aan een dergelijke bestelling houdt op geen enkele wijze een afstand in van enig recht uit deze AV of uit Fabory’s bestelbevestiging.
 
De algemene voorwaarden van Fabory op (i) formulieren, (ii), bestelbevestigingen, (iii) prijsopgaven, (iv) facturen, (v) websites en (vi) catalogi worden als hier herhaald en ingelast beschouwd. Tezamen met deze AV vormen deze de volledige overeenkomst tussen de Klant en Fabory met betrekking tot het voorwerp van de AV.
 
De Klant gaat akkoord met het gebruik van documenten in elektronische vorm.
 
1.3 De toepassing van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht of deze in een specifiek geval uitdrukkelijk door Fabory zijn afgewezen. Wij sluiten hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden van de Klant uit. De Klant ziet hierbij af van de toepassing van zijn algemene voorwaarden.
 
1.4 Ons productaanbod is hoofdzakelijk gericht op professionele Klanten die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, zoals namens ondernemingen, natuurlijke- of rechtspersonen of mogelijke andere organisaties die in de wet worden aangemerkt als organisaties met rechtspersoonlijkheid en die de overeenkomst in kwestie aangaan in rechtstreeks verband met hun professionele of zakelijke activiteiten en niet worden verricht voor persoonlijk, familiair of huishoudelijk gebruik. Onze producten en diensten zijn hoofdzakelijk bestemd voor zakelijk gebruik. Bij het gebruik van diens User Account of bij het plaatsen van bestellingen via onze verkoopkanalen, dient de Klant aan te geven of hij de goederen en diensten voor de genoemde doelen aankoopt en gebruikt en dat hij als een professionele klant handelt, dan wel of hij een consument is in de zin van de wetgeving op de consumentenbescherming. Ons productaanbod is niet gericht op minderjarigen. Indien goederen doorverkocht of uitgevoerd worden, neemt de Klant de volledige verantwoordelijkheid op zich dat zulks gebeurt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uitvoercontroles.
 
1.5    Wij behouden ons het recht voor om deze AV eenzijdig te wijzigen – indien deze AV onderdeel zijn gaan uitmaken van de contractuele relatie met de Klant – voor zover deze aanpassingen noodzakelijk zijn om een onevenwicht in de contractuele relatie te herstellen dat zich achteraf heeft voorgedaan of om deze AV in overeenstemming te brengen met nieuwe wettelijke of technische vereisten. Wij zullen de Klant op de hoogte stellen van de gewijzigde bepalingen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn en deel uitmaken van de contractuele relatie met de Klant, tenzij de Klant hiertegen schriftelijk, per fax of per e-mail bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van zes weken volgend op de melding van de wijzigingen.
 
1.6    Afbeeldingen van producten op de websites en catalogi dienen uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Het in het bezit zijn van of het toegang hebben tot catalogi, documentatie of websites houdt geen recht in om producten te kopen. Fabory behoudt zich het recht voor om publicatiefouten in haar catalogi of websites te herstellen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat prijzen van producten fout worden weergegeven op de websites en in catalogi. Fabory behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren die voortkomt uit een dergelijke foutieve prijsstelling, ook wanneer de Klant al een bestelbevestiging heeft ontvangen van Fabory.
 
1.7    Producten kunnen afwijken van de in onze catalogi en websites omschreven en afgebeelde producten en kunnen worden vervangen voor gelijkwaardige producten (ook met een ander land van herkomst).

Artikel 2: Offertes en Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen aangaande producten en diensten van Fabory worden geheel vrijblijvend afgegeven c.q. gedaan en mogen alleen worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij expliciet anders is vermeld.
 
2.2    Aanbiedingen, offertes en informatie aangaande prijzen voor speciaal in opdracht c.q. op maat te maken producten gelden enkel ten aanzien van de hoeveelheden die daarbij worden vermeld. Indien een geringere hoeveelheid producten wordt besteld, behouden wij ons het recht voor om onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Wij behouden ons eveneens het recht voor om 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid voor speciaal in opdracht c.q. op maat te maken producten te leveren. 
 
2.3    Tussen partijen komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke acceptatie van Fabory van de door de wederpartij verstrekte opdracht en/of geplaatste order, dan wel zodra Fabory de uitvoering daarvan ter hand heeft genomen in overeenstemming met de opdracht en/of geplaatste order.

Artikel 3: User Account

3.1 De Klant heeft de mogelijkheid om zichzelf te registreren en een persoonlijke user account op de website van Fabory, www.fabory.com ("User Account") aan te maken. Per Klant is slechts één User Account toegestaan. Registratie, activatie en het gebruik van de User Account zijn gratis. De User Account zal worden geactiveerd door Fabory na controle van de registratie en, indien wij dit wenselijk achten, een check van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Wij zijn echter niet verplicht om de registratie van een Klant te accepteren.
 
3.2    Alle door de Klant verstrekte informatie dient volledig, naar waarheid en nauwkeurig te zijn ingevuld. Eventuele toekomstige wijzigingen van de verstrekte informatie dienen onverwijld te worden doorgegeven, in het bijzonder wanneer de Klant niet meer handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (zoals gedefinieerd in artikel 1.4).
 
3.3    Indien de Klant handelt in strijd met de toepasselijke wetgeving, met deze AV of met andere toepasselijke contractuele voorwaarden, behoudt Fabory zich het recht voor om de toegang tot (bepaalde aspecten van) de Webwinkel te blokkeren, om tijdelijk de User Account op te schorten, om de User Account onherroepelijk te verwijderen of om andere maatregelen te treffen die het redelijkerwijze geschikt acht (virtual domestic authority).
 
3.4    De Klant kan zijn User Account op elk moment opzeggen zonder opgaaf van reden. Het opschorten of verwijderen van de User Account ontslaat de Klant niet van zijn rechten en verplichtingen aangegaan voor een dergelijke opschorting of verwijdering.
 
3.5 Het is de Klant niet toegestaan om zijn User Account en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat zijn User Account niet mag worden gedeeld met derden. De Klant wordt geacht het gebruik van zijn User Account te hebben goedgekeurd. De Klant verleent hierbij de gebruiker van zijn User Account toestemming om overeenkomsten aan te gaan in naam en voor rekening van de Klant. Door de producten te leveren aan de gebruiker van de User Account en volgens diens instructies, hebben wij onze verplichtingen jegens de Klant voldaan.
 
3.6 De Klant is gehouden om zijn inloggegevens geheim te houden en de toegang tot zijn User Account op gepaste wijze te beperken. In het bijzonder is de Klant gehouden om zijn inloggegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik. De Klant is gehouden om ons onverwijld schriftelijk (fax of e-mail) te informeren in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van zijn User Account. Totdat wij een dergelijke melding hebben ontvangen, wordt het gebruik van de User Account geacht te zijn goedgekeurd door de Klant en worden alle aankopen die met de User Account werden gedaan geacht bindend te zijn voor de Klant en in diens naam en voor diens rekening te zijn verricht.

Artikel 4: Sluiten van Overeenkomsten, Voorwaarden van de Overeenkomst

4.1    Het tonen van producten in de Webwinkel, in catalogi of in andere documentatie, geldt niet als een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop door de Klant.
 
4.2    Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de Webwinkel: de Klant initieert het bestelproces door te klikken op de button: "Ga verder naar Betalen". De Klant kan inloggen met zijn inloggegevens of een User Account creëren. Vervolgens kan de Klant de wijze van verzending en de betaalmethode selecteren. De Klant heeft in elke fase van het bestelproces de optie om ingevoerde gegevens na te kijken en eventueel aan te passen. Vlak voordat de Klant zijn bestelling plaatst, worden de details van de bestelling beknopt weergegeven zodat deze een laatste keer nagekeken en gewijzigd kunnen worden. Door vervolgens op de button: "Betaal nu" te klikken aan het einde van het bestelproces, plaatst de Klant zijn bestelling en doet hij een bindend aanbod om de goederen te kopen die op de bestelpagina worden getoond.
 
4.3    Fabory zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling geplaatst in onze webshop een bevestiging van ontvangst versturen aan de Klant (doorgaans via e-mail of fax). Een dergelijke bevestiging van ontvangst geldt niet als een aanvaarding van het aanbod, tenzij het aanbod uitdrukkelijk wordt aanvaard in deze bevestiging. Indien de bevestiging van de bestelling geen uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod omvat, komt een bindende koopovereenkomst pas tot stand nadat Fabory de Klant heeft bericht dat de goederen verzonden zijn. Een dergelijk bericht zal doorgaans via e-mail of fax verstuurd worden. De Klant kan zijn bestelling niet herroepen voordat de redelijke termijn voor onze aanvaarding van een aanbod, zoals bepaald in deze AV, is verstreken.
 
4.4    Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de Webwinkel: na het plaatsen van een bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om gegevens van de bestelling af te drukken. Wij zullen de gegevens van elke bestelling bewaren gedurende een redelijke termijn. De Klant heeft toegang tot deze gegevens en kan ze raadplegen en afdrukken via zijn User Account. Bij de bevestiging van ontvangst zal de Klant alle bestelgegevens ontvangen alsmede een link naar deze AV. De Klant kan deze AV eveneens opslaan en afdrukken. De meest recente versie van de AV is eveneens te raadplegen op de Webwinkel onder het kopje "Algemene Voorwaarden", waar de AV kunnen worden bekeken, gedownload en afgedrukt.
 
4.5    Indien een leverancier van Fabory een product niet tijdig levert, heeft Fabory het recht om het aanbod van een Klant te weigeren, dan wel om haar aanvaarding dienaangaande te herroepen en om de overeenkomst te ontbinden, voor zover het de niet geleverde producten betreft, zonder jegens de Klant aansprakelijk te zijn voor enige schade.

Artikel 5: Tussentijdse Wijziging en Beëindiging

5.1    Fabory behoudt zich te allen tijde het recht voor om kleine aanpassingen door te voeren aan producten die wij aanbieden en/of verkopen, of aan de samenstelling van dergelijke producten.
 
5.2    Indien de Klant een koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij gehouden om alle redelijke kosten van Fabory voor de uitvoering van de koopovereenkomst te vergoeden, onverminderd het recht van Fabory om aanspraak te maken op de vergoeding voor kosten, schade, verliezen (met inbegrip van gederfde winsten) en wettelijke handelsrente die voortvloeien uit de ontbinding van de koopovereenkomst in kwestie.
 
5.3    Onverminderd Fabory’s andere rechten, heeft Fabory het recht de koopovereenkomst te beëindigen in het geval faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de Klant.

Artikel 6: Prijzen

6.1    Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de in de Webwinkel, catalogi of andere documentatie opgenomen prijzen groothandelsprijzen, exclusief verzendkosten, administratiekosten, belastingen, heffingen, importbelasting en/of douanekosten en kunnen deze prijzen zonder waarschuwing gecorrigeerd of gewijzigd worden. Producten waarvan de prijs gevoelig is voor schommelingen op de markt zullen worden geprijsd op basis van de geldende marktvoorwaarden.
 
6.2    Fabory zal in redelijkheid beslissen over de verpakking en methode van verzending en zal onder meer kiezen voor een geschikte transportdienst. Tenzij met Fabory uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders werd overeengekomen, draagt de Klant alle kosten in dit verband. Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de Webwinkel: de kosten voor verpakking en verzending zullen worden weergegeven in het besteloverzicht voordat de Klant de bestelling plaatst.
 
6.3    De Klant is verantwoordelijk voor de afdracht van verschuldigde verkoopbelastingen, heffingen, importbelasting en douanekosten. Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de Webwinkel: behalve de verschuldigde belastingen, die worden weergegeven in het besteloverzicht voordat de Klant de bestelling plaatst, zijn deze kosten niet opgenomen in het totaalbedrag bij betaling en worden zij geïnd door de vervoerder bij levering.
 
6.4    Fabory zal te allen tijde gerechtigd zijn om, na de totstandkoming van een overeenkomst, de overeengekomen prijs naar evenredigheid aan te passen, indien prijsbepalende factoren wijzigingen ondergaan - ongeacht of dit voorzienbaar was ten tijde van de offerte en/of opdrachtbevestiging - zoals lonen, prijzen, importbelastingen, wisselkoersen, accijnzen, heffingen en belastingen, en in het algemeen overheidsmaatregelen, een en ander met inachtneming van de actuele relevante wetgeving. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, zal de Klant gerechtigd zijn om deze te beëindigen.
 
6.5 Indien facturen onder een bepaalde nettowaarde blijven, zal Fabory naast de gebruikelijke verzendkosten aanvullend een vergoeding voor "kleine" orders in rekening brengen.

Artikel 7: Verzending, Overgang van Risico

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de producten "Ex Works (EXW)" geleverd in de zin van de Incoterms 2015 (zoals van tijd tot tijd aangepast).
 
7.2    Gedeeltelijke leveringen van gezamenlijk bestelde producten zijn toegestaan onder de voorwaarde dat deze producten afzonderlijk kunnen worden gebruikt en onder de aanvullende voorwaarde dat Fabory eventueel bijkomende verzendkosten die daardoor veroorzaakt worden voor haar rekening neemt. Indien de Klant om een gedeeltelijke levering verzoekt, komen de additionele verzendkosten voor rekening van de Klant. Deelleveringen van producten en/of diensten zal Fabory afzonderlijk mogen factureren.
 
7.3    Het risico op incidentele vernietiging van, schade aan of verlies van de gekochte goederen zal overgaan op de Klant vanaf het moment dat Fabory de goederen heeft geleverd aan de vervoerder in overeenstemming met artikel 7.1. Hetzelfde geldt voor de verplichting om de verkochte goederen te betalen.
 
7.4    Fabory behoudt zich het recht voor om alle mogelijke kosten (waaronder begrepen afwikkelingskosten, verpakkingskosten en verzendkosten) op de Klant te verhalen indien bezorging van de producten op het opgegeven adres niet mogelijk is of de Klant weigert de bestelling te accepteren of in ontvangst te nemen.

Artikel 8: Levering

8.1    Op de Webwinkel, in catalogi of andere documentatie aangegeven levertijden zijn indicatief van aard en gelden niet als fatale termijn of vaste leveringstermijn voor bezorging, tenzij uitdrukkelijk als zodanig door Fabory aangegeven.
 
8.2    Na het (ongebruikt) verstrijken van de leveringstermijn komt Fabory niet automatisch in verzuim te verkeren. De Klant zal alsdan verplicht zijn om Fabory schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn - van minimaal 14 kalenderdagen - te gunnen om alsnog tot nakoming over te gaan.
 
8.3    Fabory is niet aansprakelijk voor enige vertraging in of verslechtering van haar prestaties voor zover dit geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een gevallen van overmacht. Overmacht houdt in, zonder daartoe beperkt te zijn: natuurrampen, stakingen, oorlogshandelingen, terroristische handelingen (of dreiging daarvan), besluiten of controles vanwege de overheid, opstanden, epidemieën, quarantaines, tekorten, storingen in communicatie- en/of energienetwerken, branden, ongelukken, explosies, de onmogelijkheid om producten te verkrijgen of om vergunningen en licenties te verkrijgen, de onmogelijkheid om grondstoffen te verkrijgen, ernstige weersomstandigheden, rampen of andere omstandigheden of oorzaken die niet redelijkerwijze binnen de macht van Fabory’s bedrijfsvoering liggen.
 
8.4    Indien onze uitvoering van de overeenkomst beïnvloedt wordt door een situatie van overmacht of door een onvoorziene belemmering die niet overwonnen kan worden door commercieel gezien redelijke inspanningen en die niet aan Fabory is te wijten, wordt de oorspronkelijke leveringstermijn verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de belemmering. Een en ander laat onverlet eventuele wettelijke rechten van de Klant om tot ontbinding over te gaan.

Artikel 9: Betaling

9.1    Fabory zal een factuur sturen aan de Klant voor alle aankopen.
 
9.2    Voor Klanten met een doorlopend krediet geldt – behalve indien hierna of in de factuur anders wordt bepaald – dat de koopprijs inclusief toepasselijke belastingen, verzendkosten etc. ("Factuurbedrag") binnen dertig (30) kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van de factuur integraal verschuldigd is. Fabory beslist volledig naar eigen goeddunken over het eventueel verstrekken van krediet aan de Klant en over de grenzen van een dergelijk krediet. Fabory kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden een krediet verlagen of herroepen.
 
9.3    De Klant is – zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist – direct in verzuim indien het Factuurbedrag niet door Fabory op haar rekening is ontvangen op de dag volgend op de dag waarop het verschuldigd was, tenzij de betaling is vertraagd door omstandigheden waarvoor Fabory verantwoordelijk is. Indien de vervaldatum valt op een zaterdag, zondag of nationale feestdag, zal de vervaldatum worden verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 
9.4    Zodra de Klant in verzuim is, is hij rente aan Fabory verschuldigd ter hoogte van 1% van het te laat betaalde bedrag per maand tot de dag dat de betaling volledig is voldaan. Dit geldt onverminderd het recht van Fabory om aanvullende schadevergoeding te vorderen op basis van deze AV of de toepasselijke wetgeving.
 
9.5    Alle buitengerechtelijke kosten die Fabory maakt in verband met enige wanprestatie van een Klant onder deze AV zullen door de Klant worden gedragen. In het geval van een te late betaling zullen de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het te incasseren bedrag bedragen met een minimum van € 125,00.
 
9.6    Fabory zal geen bankkosten dragen, noch andere kosten die verband houden met een overschrijving.
 
9.7    De Klant gaat ermee akkoord dat Fabory facturen in elektronisch vorm kan versturen.
 
9.8 Iedere betaling door de wederpartij, waaronder de betaling door derden van bedragen die de wederpartij is verschuldigd, zal in de eerste plaats in mindering strekken op buitengerechtelijke kosten van de andere partij, vervolgens op de opgebouwde rente en daarna dienen ten behoeve van de aflossing van de oudste openstaande hoofdsom(men).

Artikel 10: Garantie

10.1 De Klant is verplicht om de goederen direct na ontvangst grondig te inspecteren. Geleverde goederen worden geacht te zijn aanvaard door de Klant tenzij een gebrek aan Fabory wordt gemeld: (a) in geval van een duidelijk gebrek binnen een periode van vier werkdagen na levering of (b) in andere gevallen binnen een periode van drie werkdagen vanaf de dag waarop het gebrek werd ontdekt. Kleine, commercieel aanvaardbare of technisch onvermijdelijke variaties in kwaliteit, kwantiteit, grootte, kleur, afwerking, afmetingen, behandeling en dergelijke zijn niet aan te merken als een gebrek en worden door de Klant aanvaard.
 
10.2  Indien de Klant beweert dat de geleverde goederen gebrekkig zijn, stuurt hij de goederen op ons verzoek op zijn kosten en – indien mogelijk – in de originele verpakking aan ons terug, tenzij de goederen vanwege hun toestand niet geschikt zijn voor verzending.
 
10.3  Alle mogelijke aanspraken op schadevergoeding van de Klant worden beheerst door de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 12.
 
10.4  Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10.1, verjaren alle rechtsvorderingen en verweren van de Klant die voortkomen uit of verband houden met gebrekkige producten twaalf maanden nadat het risico op de Klant is overgegaan. Deze beperking van termijn geldt niet: (a) ten aanzien van vorderingen voor vergoeding van schade als gevolg van overlijden of lichamelijk of geestelijk letsel veroorzaakt door opzet of nalatigheid aan de zijde van Fabory, onze wettelijke vertegenwoordigers of door ons ingeschakelde hulppersonen; en (b) ten aanzien van vorderingen met betrekking tot andere schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fabory, onze wettelijke vertegenwoordigers of door ons ingeschakelde hulppersonen.
 
10.5 Klachten zoals bedoeld in dit artikel worden niet door Fabory in behandeling genomen, indien: a.       een gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, of onzorgvuldig gebruik van de Producten; b.   het Product is aangepast, behandeld of verwerkt; c.      het Product aan derden is overgedragen; of d.       Fabory op instigatie van de Klant bepaalde grondstoffen, verpakkingen en dergelijke voor de Producten heeft gebruikt, welke het gebrek hebben veroorzaakt.
 
10.6  Tenzij Fabory schriftelijk heeft ingestemd met een andere gang van zaken, zal de retournering van door haar geleverde producten geheel voor rekening en risico van de Klant plaatsvinden.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Fabory, totdat het volledige Factuurbedrag (inclusief toepasselijke belastingen en verzendkosten) voor de betreffende goederen alsmede alle andere vorderingen van Fabory op de Klant volledig zijn voldaan. Zolang de eigendom van de producten niet aan de Klant is overgegaan, dient de Klant: (a) zorgvuldig met de goederen om te gaan, (b) de goederen afzonderlijk op te slaan en op duidelijke wijze aan te geven dat de producten eigendom van Fabory zijn, (c) zich te onthouden van het vestigen van een pandrecht, het vestigen van een recht van hypotheek of aan derden enig ander (zekerheids)recht op de producten te verlenen anders dan binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Dit verbod geldt eveneens in het kader van eventuele financieringsoperaties. Fabory behoudt zich een zakelijk zekerheidsrecht voor op alle door haar geleverde goederen en op de opbrengsten daarvan (met inbegrip van verzekeringsopbrengsten), en de Klant erkent hierbij dat recht. Dit zakelijk zekerheidsrecht strekt tot waarborg van alle verplichtingen van de Klant onder deze AV, totdat alle bedragen die de Klant onder deze AV verschuldigd is volledig zijn voldaan. De Klant is gehouden om op eerste verzoek van Fabory een overeenkomst te ondertekenen die strekt tot bewijs van Fabory’s zekerheidsrecht op de goederen.
 
11.2  De Klant is gehouden Fabory onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vordering of poging van derden om het bezit te verkrijgen van goederen waarvoor Fabory alleen of samen met een andere partij een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt of waarop het zakelijk zekerheidsrecht heeft gevestigd.
 
11.3  De Klant verleent hierbij aan Fabory – in voorkomende gevallen - het onherroepelijk toegangsrecht tot de locaties waar de eigendom van Fabory zich bevindt, zodat Fabory haar eigendomsrecht kan uitoefenen en in het bijzonder de goederen in kwestie opnieuw in haar bezit van krijgen.
 
11.4  De Klant zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de goederen van Fabory niet worden vermengd met andere goederen om (onder meer) kwaliteitscontroles en traceerbaarheid van de goederen in de productieketen mogelijk te maken. Wanneer vermenging met andere goederen plaatsvindt, wordt Fabory geacht de mede-eigenaar van de vermengde goederen tot een bedrag dat gelijkstaat aan het Factuurbedrag.
 
11.5  Wanneer de door Fabory geleverde producten door of namens de Klant worden aangepast of verwerkt (zaaksvorming), wordt dit geacht te zijn gedaan met toestemming van of in opdracht van Fabory en verkrijgt Fabory het recht van mede-eigendom op de nieuw gevormde, aangepaste en/of verwerkte producten, tot een bedrag dat gelijkstaat aan het Factuurbedrag.
 
11.6  Indien Fabory niet in staat is haar zekerheids- of eigendomsrechten uit te oefenen, omdat de producten zijn vermengd, verwerkt of er sprake is van zaaksvorming, is de Klant op eerste verzoek van Fabory verplicht om ten behoeve van Fabory een pandrecht te vestigen op de nieuw gevormde producten, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
 
11.7  Fabory is eveneens gerechtigd om het bezit van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op te eisen indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan Fabory redelijkerwijs vermoedt dat de Klant niet tijdig zal betalen voor de geleverde goederen, zelfs indien de betaling op dat ogenblik nog niet al opeisbaar is geworden.
 
11.8  Indien een product dat Fabory onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd, wordt geïmporteerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, zal het recht van dat land ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud van toepassing worden, indien de bepalingen dienaangaande voor Fabory voordeliger zijn.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1  Fabory is - behoudens de hierna genoemde uitzonderingen in 12.2 - niet aansprakelijk jegens de Klant voor verlies of schade van welke aard dan ook.
 
12.2  Artikel 12.1 is niet van toepassing op onze aansprakelijkheid voor: (i) uitdrukkelijk beloofde eigenschappen van de goederen, (ii) de vorderingen genoemd in artikel 10.4 (a) of (b) op grond van toepasselijk dwingend recht.
 
12.3  In het geval Fabory op basis van het voorgaande aansprakelijk zou zijn, wordt onze aansprakelijkheid voor een te late levering beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 5% van het Factuurbedrag (inclusief toepasselijke belastingen). In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Fabory beperkt tot de hoogte van het Factuurbedrag. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op vorderingen genoemd in artikel 10.4 (a) en (b) en voor zover de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met toepasselijk dwingend recht.
 
12.4  Fabory is niet aansprakelijk (uit welke hoofde dan ook) voor schade die niet redelijkerwijs was te voorzien, uitgaande van een normaal gebruik van de goederen. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fabory.
 
12.5  In het geval van een beperking of uitsluiting van Fabory’s aansprakelijkheid, gelden deze beperkingen en uitsluitingen eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van Fabory’s werknemers, vertegenwoordigers, functionarissen en door Fabory ingeschakelde hulppersonen.
 
12.6  Indien en voor zover Fabory wordt aangesproken door een derde tot vergoeding van schade waarvoor zij ingevolge deze AV niet aansprakelijk is, zal de wederpartij Fabory dienaangaande volledig vrijwaren. De wederpartij zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die voor Fabory uit een dergelijke claim (kunnen) voortvloeien.

Artikel 13: Intellectuele Eigendom

De Klant verkrijgt geen enkel recht, titel of belang in de handelsnamen, merkrechten, auteursrechten, octrooirechten, domeinnamen, productnamen, catalogi of enige ander intellectueel eigendomsrecht van Fabory of enig merkrecht van de leveranciers van Fabory. Alle uitingen op onze websites zijn eigendom van Fabory of onze leveranciers of licentiegevers. Tenzij Fabory hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven, verkrijgt de Klant geen het recht om intellectuele eigendommen van Fabory, haar leveranciers of licentiegevers te kopiëren of te gebruiken.

Artikel 14: Anticorruptie

14.1  De Klant is zich er van bewust dat iedere vorm van omkoping en corrupt gedrag binnen Fabory verboden is. De Klant bevestigt hierbij dat hij een zelfstandige contractspartij is en dat hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving ten aanzien van omkoping (zowel in de commerciële als in de publieke sector), het witwassen van geld en terrorisme. Deze wetgeving is onder andere de volgende: tot lokale anticorruptie wetgeving, Canada’s Corruption of Foreign Public Officials Act, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, de OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions en de U.K. Bribery Act.
 
14.2  De Klant zal niets van waarde (giften, leningen, reizen, entertainment of enig ander vergelijkbaar voordeel) op directe of indirecte wijze aanbieden of verstrekken aan enige ambtenaar met het oog op beïnvloeding van enige beslissing of handeling. Dit betekent dat de Klant geen fooi, steekpenning of andere aansporing aan een ambtenaar zal betalen, zelfs indien dit de gewoonte of een handelsgebruik lijkt te zijn. Verboden betalingen omvatten bijvoorbeeld (i) een betaling aan een inkoopambtenaar om zijn beslissing om producten van Fabory te kopen te beïnvloeden, (ii) een betaling aan een douaneambtenaar om het importproces te versnellen of om het bedrag van de verschuldigde rechten te minimaliseren, (iii) een betaling aan ambtenaren om belastingen te laten verlagen of belastingkwesties sneller op te lossen, (iv) een betaling voor reiskosten, (v) een bijdrage leveren aan een verkiezingscampagne van een kandidaat voor een overheidsfunctie of het op andere wijze verstrekken van giften (anders dan van nominale waarde) aan een ambtenaar die mogelijk betrokken is bij de regulering van de branche waarin Fabory actief is of die een huidige of potentiële klant of leverancier is.

Artikel 15: Uitvoercontroles en gerelateerde regelgeving

De Klant dient alle geldende wetten, regelgeving, verdragen en overeenkomsten in verband met de uitvoer, wederuitvoer en invoer van ieder Artikel na te leven.
 
Product(en) mogen niet worden uitgevoerd of wederuitgevoerd naar, of worden overgedragen of weer overgedragen aan (i) een land of regio waarvoor beperkingen gelden (met inbegrip van landen of regio's waartegen de Verenigde Staten van Amerika, de Verenigde Naties, de Europese Unie of W.W. Grainger, Inc. sancties of embargo's hebben afgekondigd (een “aangewezen locatie”)) of (ii) personen die op een “Lijst van geweigerde/uitgesloten personen” staan.
 
De Klant verklaart en garandeert dat hij zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een staatsburger of inwoner is van een dergelijke aangewezen locatie en niet op een dergelijke Lijst van geweigerde/uitgesloten personen staat.
 
De Klant dient Fabory volledige medewerking te verlenen bij officiële of onofficiële audits of inspecties in verband met de geldende wetten en regelgeving op het gebied van uitvoer- en invoercontroles, en dient Fabory te vrijwaren tegen of in verband met alle schendingen van dit Artikel door de Klant of zijn werknemers, adviseurs, agenten of klanten.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1  Onverminderd bepalingen van dwingend recht in verband met het toepasselijke recht is het Nederlands recht van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fabory en de Klant. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 
16.2  Voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht zullen alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst in kwestie, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch tenzij mogelijke dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Artikel 17: Algemene bepalingen

17.1  Het is de Klant niet toegestaan om zijn overeenkomst of bestelling of enig belang daarin over te dragen aan derden, tenzij Fabory daar vooraf schriftelijke mee heeft ingestemd. Een (poging tot een) dergelijke overdracht zonder Fabory’s voorafgaande schriftelijke toestemming, geeft Fabory het recht om de bestelling te annuleren na de Klant van deze annulering in kennis te hebben gesteld.
 
17.2  Indien een van de partijen nalaat om zich te beroepen op een recht voortvloeiende uit deze AV of om erop aan te dringen dat deze AV worden gerespecteerd, betekent dat niet dat afstand van dat recht wordt gedaan noch dat de andere partij gerechtigd is om nadien deze voorwaarde niet te respecteren. Partijen komen overeen dat alle correspondentie en documentatie in verband met de overeenkomst in de Engelse of Nederlandse taal dient te worden gesteld.
 
17.3  Indien een van de bepalingen van deze AV in rechte nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de nietige of onafdwingbare bepaling afgesplitst worden van deze AV en zullen de overige voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven zoals hierin beschreven.
 
17.4  De tekst van de AV is beschikbaar in de Engelse en Nederlandse taal. Mocht er in de verschillende taalversies enige discrepantie bestaan, dan zal de Nederlandse versie van de AV te allen tijde prevaleren.

Hoofdstuk 2: Consumentenbedingen

De bedingen in dit hoofdstuk zijn alleen van toepassing indien Fabory een Overeenkomst (op afstand) sluit met een Klant die handelt in de hoedanigheid van consument, te weten een natuurlijke persoon die de Overeenkomst aangaat voor doeleinden buiten de uitoefening van diens beroep of bedrijf ("Consument"). De navolgende bedingen dienen - afhankelijk van hetgeen dwingend (consumenten)recht toestaat - ter aanvulling op of anders ter vervanging van de algemene bedingen in Hoofdstuk 1 van de AV.

Artikel 18: Aanbiedingen en prijzen

18.1  Gedurende de geldigheid van een aanbieding, zullen de prijzen van door Fabory aangeboden producten niet worden verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als resultaat van wijzigingen in BTW tarieven.
 
18.2  Kennelijke fouten of vergissingen in een aanbieding binden Fabory niet.
 
18.3  Fabory zal de Consument altijd voorzien van een overzicht van de totale prijs van de  product(en), inclusief handelingskosten, leveringskosten en BTW, voordat een Overeenkomst tot stand komt.
 
18.4  Spoedig na de ontvangst van een order van de Consument via de webshop, zal Fabory (doorgaans via e-mail) aan de Consument een ontvangstbevestiging doen toekomen. Deze ontvangstbevestiging constitueert de aanvaarding van het aanbod van de Consument en daarmee de totstandkoming van de Overeenkomst.
 
De Consument zal pas aan de Overeenkomst gebonden zijn, nadat Fabory de ontvangst van de order van de Consument en de inhoud van de Overeenkomst op een duurzame gegevensdrager heeft bevestigd. 
 
18.5  Fabory is - binnen de wettelijke grenzen - gerechtigd om na te gaan of de Consument in staat is om aan diens betalingsverplichtingen te voldoen en andere feiten en omstandigheden verzamelen die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst.
 
Indien dit onderzoek Fabory gegronde redenen geeft om te weigeren een Overeenkomst aan te gaan, zal zij gerechtigd zijn om, met redenen omkleed, een order af te wijzen, of speciale voorwaarden aan haar nakoming te verbinden.
 
18.6  Fabory zal de tot stand gekomen Overeenkomsten bewaren gedurende de wettelijke bewaartermijn. Fabory zal de Consument op diens verzoek (bijvoorbeeld indien de Consument diens originele exemplaar is verloren) tegen de kostprijs een kopie doen toekomen. Bovendien kan de Consument via diens User Account toegang krijgen tot de Overeenkomst en deze bekijken en printen.

Artikel 19: Betalingsverzuim

19.1  In geval van betalingsverzuim, zal de Consument aan Fabory de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek zijn verschuldigd.
 
19.2  In geval van betalingsverzuim, zal de Consument pas verplicht zijn om Fabory's buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, nadat de Consument bij ingebrekestelling is gesommeerd om binnen veertien dagen tot betaling over te gaan - onder vermelding van de gevolgen indien betaling uitblijft, waaronder de vergoeding die in dat geval wordt gevorderd (in overeenstemming met de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en de bijbehorende staffel buitengerechtelijke incassokosten) - en deze ingebrekestelling voor niets blijkt te zijn geweest.

Artikel 20: Levering en overgang van risico

20.1  Fabory zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, onder de Overeenkomst leveren, tenzij een specifieke (langere) leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraagd is, zal de Consument daarvan een bericht ontvangen binnen de oorspronkelijke leveringstermijn. De Consument zal in dat geval gerechtigd zijn om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en, mits sprake is van schade,   aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, nadat de Consument Fabory tevergeefs een schriftelijke  ingebrekestelling heeft doen toekomen met daarin een redelijke termijn om na te komen. De duur van de redelijke termijn die de Consument nog aan Fabory moet gunnen, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.
 
20.2  Het risico van beschadiging en/of verlies van de producten blijft bij Fabory rusten totdat levering aan de Consument, dan wel aan een vooraf met dit doel door de Consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, heeft plaatsgevonden. Indien de Consument een vervoerder aanwijst, zal het risico overgaan op die vervoerder of the Consument, zodra Fabory het product doorgeeft aan de vervoerder.

Artikel 21: Conformiteit

21.1  Uitgangspunt is dat de producten van Fabory voldoen aan de Overeenkomst. De Consument heeft hier recht op.
 
21.2  Een product beantwoordt niet aan de Overeenkomst indien het, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die Fabory daarover heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de Consument op grond van de Overeenkomst mocht verwachten. De Consument mag verwachten dat het product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de Overeenkomst is voorzien.

Artikel 22: Herroepingsrecht

22.1  Indien producten op afstand worden gekocht, is de Consument gerechtigd om gedurende 14 kalenderdagen ("Afkoelingsperiode") de Overeenkomst zonder opgave van redenen, te ontbinden ("Herroepingsrecht"). 
 
De Afkoelingsperiode vangt aan na:
 
(a) de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen; of
 
(b) de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
 
(c) de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
 
22.2  Het Herroepingsrecht mag al worden ingeroepen voordat levering heeft plaatsgevonden.
 
22.3  Het Herroepingsrecht geldt niet indien producten door Fabory zijn gemaakt in overeenstemming met de specificaties van de Consument, welke duidelijk persoonlijk van aard zijn en/of voor producten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd.
 
22.4  Gedurende de Afkoelingsperiode zal de Consument het product en al hetgeen daarbij werd geleverd met zorg behandelen. De Consument zal een product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om na te kunnen gaan of hij het wil behouden. De Consument dient in staat te zijn om de aard, eigenschappen en het gebruik van het product te beoordelen, zodat de verpakking mag worden verwijderd. De Consument zal alleen aansprakelijk zijn voor waardevermindering van het product als resultaat van anders dan noodzakelijk gebruik gedurende de Afkoelingsperiode.
 
22.5  De Consument die gebruik wil maken van het Herroepingsrecht is verplicht om Fabory daarover tijdig via een duidelijke en daarop gerichte verklaring te informeren. Fabory zal de ontvangst van de verklaring onmiddellijk aan de Consument bevestigen.
 
22.6  Indien de Consument die gebruik maakt van het Herroepingsrecht het product al heeft ontvangen, zal hij dit en al hetgeen daarbij werd geleverd - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Fabory retourneren, binnen 14 kalenderdagen nadat hij heeft verklaard gebruik te willen maken van het Herroepingsrecht, een en ander in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies gegeven door Fabory. De retourneringskosten van het product komen voor rekening van de Consument.
 
22.7  Indien de Consument al voor het product heeft betaald, zal Fabory zo spoedig mogelijk doch niet later dan binnen 14 kalenderdagen na de verklaring van de Consument de aankoopprijs (inclusief - indien van toepassing - de leveringskosten van het goedkoopste transportmiddel) crediteren, via hetzelfde  betalingsmiddel als door de Consument werd gebruikt, dan wel - met de expliciete toestemming van de Consument - via enig ander middel.
 
22.8  Indien de Consument gedurende de Afkoelingsperiode geen gebruik maakt van diens Herroepingsrecht, wordt de Overeenkomst definitief.

Artikel 23: Klachtplicht

23.1  De Consument zal de producten bij levering grondig onderzoeken. De Consument kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Fabory daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt kennis heeft gegeven, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig wordt geacht.
 
23.2  Rechtsvorderingen en verweren van de Consument, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren na de overeenkomstig het eerste lid gedane kennisgeving.
 
23.3  Indien het geleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, zal Fabory de kosten van de retourzending dragen.
 
23.4  Indien de Consument op gepaste gronden het recht op ontbinding van de Overeenkomst of vervanging van het product inroept, blijft dit product voor risico van Fabory.

Artikel 24: Aansprakelijkheid

24.1  Geen enkel beding in deze AV is bedoeld om Fabory, geheel of gedeeltelijk, te bevrijden van haar dwingendrechtelijke aansprakelijk voor schade jegens de Consument.
 
24.2  Onverminderd hetgeen in voormeld lid is bepaald en indien en voor zover dwingend recht dit toestaat, beperkt Fabory haar aansprakelijkheid - in geval van wanprestatie, onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond - jegens de Consument als volgt:
- Fabory zal enkel aansprakelijk zijn voor directe schade. Onder directe zal enkel en alleen worden verstaan: de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade te bepalen, de redelijke kosten om Fabory's gebrekkige prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten om schade te voorkomen of beperken; en
- Fabory zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade. Onder indirecte schade zal mede, doch niet uitsluitend, worden verstaan: gevolgschade, onvoorziene uitgaven, verloren besparingen, verloren kansen, verlies van data en schade in verband met aanspraken van derden; en
- Fabory's aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitbetaald.
 
Indien Fabory haar aansprakelijkheid jegens de Consument niet op voormelde manier zou beperken, zou zij haar prijzen substantieel moeten verhogen.
 
24.3  Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door Fabory of door een persoon of zaak waarvoor Fabory aansprakelijk is, zal de Consument niet gehouden zijn om deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in zijn verhouding tot Fabory voor een groter deel te dragen dan waartoe hij volgens de wet verplicht zou zijn.

Artikel 25: Overdracht

De Consument zal enkel gerechtigd zijn om de Overeenkomst en/of bijbehorende rechten en/of verplichtingen aan derden over te dragen binnen de grenzen van Nederlands recht.

Artikel 26: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1  Enige Overeenkomst die wordt aangegaan door Fabory en de Consument zal worden beheerst door Nederlands recht.
 
Indien Fabory haar commerciële of professionele activiteiten richt op de lidstaat waar de Consument woonachtig is, of op meerdere lidstaten van de Europese Unie waaronder dat land, dan beperkt voormelde rechtskeuze niet de bescherming die de Consument wordt geboden bij dwingend recht van het land waar hij woonachtig is.
 
Het Weens Koopverdrag (CISG) vindt geen toepassing bij consumentenkoop.
 
26.2  In zuiver nationale gevallen, mogen gerechtelijke procedures van Fabory jegens de Consument alleen worden aangebracht bij de rechtbank van de woonplaats van de Consument en mag de Consument gerechtelijke procedures jegens Fabory aanbrengen bij diezelfde rechtbank, dan wel de rechtbank van Fabory's vestigingsplaats.
 
In internationale gevallen binnen de Europese Unie - ervan uitgaande dat Fabory commerciële of professionele activiteiten richt op de lidstaat waar de Consument woonachtig is, of op meerdere lidstaten waaronder dat land - is de Consument gerechtigd een gerechtelijke procedure jegens Fabory voor de Nederlandse rechter, dan wel voor de rechter van diens eigen land aanhangig te maken. Een gerechtelijke procedure jegens de Consument mag Fabory enkel aanhangig maken bij de rechter van het land van de Consument.
 
26.3  De Consument die woonachtig is in Europa dient zich er bewust van te zijn dat de Europese Commissie een online platform voor alternatieve geschilbeslechting heeft gecreëerd, dat voorziet in een buitengerechtelijke methode voor de oplossing van geschillen die verband houden met en voortvloeien uit online koop- en servicecontracten. Dientengevolge kan de Europese Consument dergelijke platform gebruiken om enig geschil als resultaat van een online gesloten overeenkomst met Fabory op te lossen. Het platform is beschikbaar via de navolgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/