text.skipToContent text.skipToNavigation
– per 01/01/2024 –
 

Artikel 1: Definities

1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden ("AV") is Fabory Nederland B.V. Waar in deze AV wordt verwezen naar “Fabory” en/of “ons ”en/of “wij” wordt bedoeld: Fabory Nederland B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18020925, BTW nummer NL803162091B05, gevestigd aan de Laurent Janssensstraat 112, 5048 AR in Tilburg (tel. +31 (0)13 594 12 34, email: info@fabory.com), alsmede naar ondernemingen die zijn gelieerd aan Fabory.

1.2 Waar in deze AV wordt verwezen naar “Klant”, wordt hiermee de wederpartij van Fabory bedoeld.

1.3 Waar in deze AV wordt verwezen naar “Producten” worden daarmee de producten uit de overeenkomst tussen Fabory en de Klant bedoeld.

1.4 Alle aanbiedingen/offertes van Producten en diensten van Fabory zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij door Fabory schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Wij behouden ons het recht voor om deze AV eenzijdig te wijzigen. Wij zullen de Klant op de hoogte stellen van de gewijzigde bepalingen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn en deel uitmaken van de contractuele relatie met de Klant, tenzij de Klant hiertegen schriftelijk, per fax of per e-mail, bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van zes weken volgend op de melding van de wijzigingen.

2.2 Afbeeldingen van Producten op de websites en catalogi dienen uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Fabory behoudt zich het recht voor om publicatiefouten in haar catalogi of websites te herstellen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat prijzen van Producten fout worden weergegeven op de websites en in catalogi. Fabory behoudt zich het recht voor om elke bestelling kosteloos te annuleren die voortkomt uit een dergelijke foutieve prijsstelling, ook wanneer de Klant al een orderbevestiging heeft ontvangen van Fabory.

2.3 Producten kunnen geringe afwijkingen vertonen van de in onze catalogi en websites omschreven en afgebeelde producten. Deze geringe afwijkingen zijn toegestaan wanneer zij binnen de normgrens vallen. Tevens kunnen de Producten naar inzicht van Fabory worden vervangen door gelijkwaardige producten.

2.4 We nemen de privacy van onze Klanten en gebruikers serieus. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij de persoonlijke gegevens gebruiken die we van onze Klanten verzamelen.

Artikel 3: User Account

3.1 De Klant heeft de mogelijkheid om zichzelf te registreren en een persoonlijke user account op de website van Fabory, www.fabory.com, aan te maken. Per Klant is slechts één User Account toegestaan. De User Account zal worden geactiveerd door Fabory na controle van de registratie, en indien wij dit wenselijk achten, een check van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Wij zijn echter niet verplicht om de registratie te accepteren.

3.2 Alle door de Klant verstrekte informatie dient volledig, naar waarheid en nauwkeurig te zijn ingevuld. Eventuele toekomstige wijzigingen van de verstrekte informatie dienen onverwijld te worden doorgegeven aan Fabory.

3.3 Het is de Klant niet toegestaan om zijn User Account en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat zijn User Account niet gedeeld mag worden met derden.

3.4 Wanneer de User Account door derden wordt gebruikt, met inachtneming van artikel 3.3 van deze AV, wordt er door Fabory vanuit gegaan dat de Klant het gebruik van zijn User Account heeft goedgekeurd. De Klant verleent hierbij de gebruiker van zijn User Account toestemming om overeenkomsten aan te gaan in naam en voor rekening van de Klant. Door de Producten te leveren aan de gebruiker van de User Account en volgens diens instructies, hebben wij aan onze verplichtingen jegens de Klant voldaan.

3.5 De Klant is gehouden om zijn inloggegevens geheim te houden en de toegang tot zijn User Account op gepaste wijze te beperken. In het bijzonder is de Klant gehouden om zijn inloggegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik. De Klant is gehouden om ons onverwijld schriftelijk te informeren in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van zijn User Account. Totdat wij een dergelijke melding hebben ontvangen, wordt het gebruik van de User Account geacht te zijn goedgekeurd door de Klant en worden alle aankopen die met de User Account werden gedaan geacht bindend te zijn voor de Klant en in diens naam en voor diens rekening te zijn verricht.

Artikel 4: Sluiten van Overeenkomst

4.1 Er komt pas een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand nadat Fabory de Klant een orderbevestiging heeft gestuurd, dan wel nadat Fabory uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst of nadat Fabory de Klant heeft bericht dat de Producten verzonden zijn.

4.2 Indien een leverancier van Fabory een Product niet tijdig levert, heeft Fabory het recht om het aanbod van een Klant te weigeren, dan wel om haar aanvaarding dienaangaande te herroepen en om de overeenkomst te ontbinden, voor zover het de niet geleverde Producten betreft, zonder jegens de Klant aansprakelijk te zijn voor enige schade.

Artikel 5: Beëindiging

5.1 Indien de Klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, is de Klant gehouden om alle redelijke kosten van Fabory voor de uitvoering van de overeenkomst te vergoeden, onverminderd het recht van Fabory om aanspraak te maken op vergoeding van kosten, schade, verliezen (met inbegrip van gederfde winst) en wettelijke (handels)rente die voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst in kwestie.

5.2 Onverminderd Fabory’s andere rechten, heeft Fabory het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval de Klant in verzuim raakt dan wel in geval van liquidatie van de Klant, dan wel bij (aanvraag van) surseance van betaling of het faillissement van de Klant. In voornoemde gevallen zijn alle vorderingen van Fabory op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6: Prijzen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de in de webwinkel van Fabory, catalogi of andere documentatie opgenomen prijzen groothandelsprijzen, exclusief verzendkosten, administratiekosten, belastingen, heffingen, importbelasting en/of douanekosten en kunnen deze prijzen zonder waarschuwing gecorrigeerd of gewijzigd worden.

Producten waarvan de prijs gevoelig is voor schommelingen op de markt zullen worden geprijsd op basis van de geldende marktvoorwaarden.

6.2 De Klant is verantwoordelijk voor de afdracht van verschuldigde verkoopbelastingen, heffingen, importbelasting en douanekosten.

6.3 Fabory zal te allen tijde gerechtigd zijn om, na de totstandkoming van een overeenkomst, de overeengekomen prijs naar evenredigheid aan te passen, indien prijsbepalende factoren wijzigingen ondergaan - ongeacht of dit voorzienbaar was ten tijde van de offerte en/of opdrachtbevestiging - zoals lonen, prijzen, importbelastingen, wisselkoersen, accijnzen, heffingen en belastingen, en in het algemeen overheidsmaatregelen, een en ander met inachtneming van de actuele relevante wetgeving.

Artikel 7: Levering

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten "Ex Works (EXW)" geleverd in de zin van de Incoterms 2015 (zoals van tijd tot tijd aangepast). De Producten worden geacht te zijn geleverd wanneer Fabory de Producten ter beschikking stelt aan de Klant.

7.2 Gedeeltelijke leveringen van gezamenlijk bestelde Producten zijn toegestaan onder de voorwaarde dat deze Producten afzonderlijk kunnen worden gebruikt. Deelleveringen van Producten en/of diensten zal Fabory afzonderlijk mogen factureren.

7.3 Het risico op schade aan of verlies van de gekochte Producten zal overgaan op de Klant vanaf het moment van levering van de Producten.

7.4 Fabory behoudt zich het recht voor om alle mogelijke kosten (waaronder mede begrepen afwikkelingskosten, opslagkosten, verpakkingskosten en verzendkosten) op de Klant te verhalen indien bezorging van de Producten op het opgegeven adres niet mogelijk is of de Klant weigert de bestelling te accepteren of in ontvangst te nemen.

Artikel 8: Leveringstermijn

8.1 Op de webwinkel, in catalogi of andere documentatie aangegeven levertijden zijn indicatief van aard en gelden niet als fatale termijn of vaste leveringstermijn voor bezorging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Fabory is aangegeven.

8.2 Na het verstrijken van de leveringstermijn komt Fabory niet automatisch in verzuim te verkeren. De Klant zal alsdan verplicht zijn om Fabory schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog tot nakoming over te gaan.

8.3 Fabory is niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming van haar verplichtingen voor zover dit geheel of gedeeltelijk te wijten is aan overmacht. Overmacht houdt in, zonder daartoe beperkt te zijn: natuurrampen, stakingen, oorlogshandelingen, terroristische handelingen (of dreiging daarvan), besluiten of controles van de overheid, opstanden, epidemieën, quarantaines, tekorten, storingen in communicatie- en/of energienetwerken, branden, ongelukken, explosies, de onmogelijkheid om Producten te verkrijgen of om vergunningen en licenties te verkrijgen, de onmogelijkheid om grondstoffen te verkrijgen, ernstige weersomstandigheden, rampen of andere omstandigheden of oorzaken die niet redelijkerwijze binnen de macht van Fabory’s bedrijfsvoering liggen.

8.4 Indien onze uitvoering van de overeenkomst beïnvloed wordt door een situatie van overmacht of door een onvoorziene belemmering die niet overwonnen kan worden door commercieel gezien redelijke inspanningen en die niet aan Fabory is te wijten, wordt de oorspronkelijke leveringstermijn verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de belemmering, tenzij een en ander redelijkerwijs niet van Fabory kan worden verwacht, in welk geval aan Fabory het recht toekomt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling van het factuurbedrag door de Klant dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

9.2 Is de Klant in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige voldoening van een geldsom, dan bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 125,00.

Artikel 10: Klachten

10.1 De Klant is gehouden om de Producten direct na levering te onderzoeken. Geleverde Producten worden geacht te zijn aanvaard door de Klant tenzij een gebrek aan Fabory wordt gemeld: 1) in geval van een zichtbaar gebrek binnen een periode van vier werkdagen na levering of 2) in andere gevallen binnen een periode van drie werkdagen vanaf de dag waarop het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Wanneer de Klant niet tijdig reclameert, vervalt het recht van de Klant om zich te beroepen op enig gebrek. Kleine, commercieel aanvaardbare of technisch onvermijdelijke variaties in kwaliteit, kwantiteit, grootte, kleur, afwerking, afmetingen, behandeling en dergelijke zijn niet aan te merken als een gebrek en worden door de Klant aanvaard.

10.2 Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Klant verplicht tot afname en betaling van de Producten.

Artikel 11: Garantie

11.1 Fabory garandeert dat de geleverde Producten 1) voldoen aan de overeenkomst en 2) voldoen aan de op het moment van levering geldende wet- en regelgeving in Nederland.

11.2 De Klant kan tot 12 maanden na levering van de Producten een beroep doen op deze garantie. Wanneer een fabrieksgarantie van een derde op de Producten van toepassing is, prevaleert hetgeen is bepaald in de fabrieksgarantie.

11.3 Indien de Producten niet voldoen aan de garantie uit artikel 11.1, zal de Klant Fabory hiervan binnen de in artikel 10.1 omschreven periode schriftelijk op de hoogte stellen. In deze schriftelijke garantieclaim dient de Klant het volgende uiteen te zetten: 1) de Producten waarover het gaat, 2) de datum waarop de Producten zijn gekocht en zijn geleverd en 3) uitleg over het gebrek dat de Klant heeft geconstateerd.

11.4 Wanneer de Klant niet tijdig reclameert en niet tijdig een beroep doet op hetgeen is bepaald in deze garantiebepaling, vervalt het recht van de Klant om zich te beroepen op deze garantiebepaling.

11.5 Wanneer de Klant tijdig een beroep op deze garantiebepaling doet, zal Fabory het beroep op de garantie naar eigen inzicht beoordelen. De Klant zal de Producten op eerste verzoek van Fabory aan Fabory ter beschikking stellen voor onderzoek. De Klant zal de betreffende Producten na schriftelijke toestemming van Fabory aan Fabory toesturen.

Klant gebruikt hiervoor het adres zoals omschreven in artikel 1.1 van deze AV en de originele verpakking van de Producten. De Klant draagt in dit geval het risico en de kosten van verzending van de Producten.

11.6 Wanneer naar inzicht van Fabory een beroep op de garantie gerechtvaardigd is, zal Fabory de Producten binnen een redelijke termijn naar eigen inzicht repareren of vervangen.

11.7 Er kan in ieder geval geen geslaagd beroep op deze garantiebepaling worden gedaan indien: 1) een gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik van het Product, 2) het Product is aangepast of is behandeld en 3) Fabory op verzoek van de Klant bepaalde grondstoffen, verpakkingen en dergelijke voor het Product heeft gebruikt, welke het gebrek hebben veroorzaakt, dan wel aan het veroorzaken van het gebrek hebben bijgedragen.

11.8 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in dit artikel, vervallen alle rechtsvorderingen en verweren van de Klant die voortvloeien uit, of verband houden met, gebrekkige Producten 12 maanden nadat de Producten zijn geleverd.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Fabory, totdat alle vorderingen die Fabory op de Klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval begrepen de vorderingen genoemd in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn voldaan. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, dient de Klant: (a) zorgvuldig met de Producten om te gaan, (b) de Producten afzonderlijk op te slaan en op duidelijke wijze aan te geven dat de Producten eigendom van Fabory zijn en (c) zich te onthouden van het vestigen van een pandrecht.

12.2 De Klant is gehouden Fabory onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke vordering of poging van derden om het bezit te verkrijgen van Producten waarvoor Fabory een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.

12.3 De Klant verleent hierbij aan Fabory het onherroepelijk toegangsrecht tot de locaties waar de eigendom van Fabory zich bevindt, zodat Fabory haar eigendomsrecht kan uitoefenen.

12.4 De Klant zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Producten van Fabory niet worden vermengd met andere producten om (onder meer) kwaliteitscontroles en traceerbaarheid van de Producten in de productieketen mogelijk te maken. Indien sprake is van natrekking, vermenging of zaaksvorming van de door Fabory geleverde Producten, terwijl de vordering van Fabory nog niet is voldaan, wordt Fabory geacht de eigenaar van deze Producten te zijn tot een bedrag dat gelijkstaat aan het factuurbedrag.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien Fabory aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid van Fabory beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

13.2 Onder schade wordt uitsluitend directe schade verstaan, bestaande uit: 1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze AV, 2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fabory aan de overeenkomst te laten beantwoorden en 3) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont deze schade te hebben geleden en dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het beperken van de schade.

13.3 Fabory is niet aansprakelijk voor indirecte schade – daaronder begrepen, maar niet beperkt tot – gevolgschade van welke oorzaak dan ook, gederfde winst, gemiste besparingen, schade van derden en schade door bedrijfsstagnatie.

13.4 De beperking van de aansprakelijkheid van Fabory geldt niet ten aanzien van vorderingen voor vergoeding van schade als gevolg van overlijden of lichamelijk of geestelijk letsel veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Fabory, onze wettelijke vertegenwoordigers of door ons ingeschakelde hulppersonen.

13.5 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Fabory beperkt tot het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 14: Intellectuele Eigendom

14.1 De Klant verkrijgt geen enkel recht, titel of belang in de handelsnamen, merkrechten, auteursrechten, octrooirechten, domeinnamen, productnamen, catalogi of enige ander intellectueel eigendomsrecht van Fabory of enig merkrecht van de leveranciers van Fabory.

14.2 Alle uitingen op onze websites zijn eigendom van Fabory of onze leveranciers of licentiegevers. Tenzij Fabory hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven, verkrijgt de Klant niet het recht om intellectuele eigendom van Fabory, haar leveranciers of licentiegevers te kopiëren of te gebruiken.

14.3 Nieuw onder de overeenkomst vervaardigde intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Fabory.

Artikel 15: Geheimhouding

15.1 De partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door een partij is verteld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie en gegevens: 1) die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van partijen, 2) die zijn vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak en 3) ten aanzien waarvan schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsplicht is verleend.

15.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan om naar Producten en naar de overeenkomst te verwijzen in publicaties of advertenties op websites, in folders etc.

Artikel 16: Anticorruptie

16.1 De Klant is zich er van bewust dat iedere vorm van omkoping en corrupt gedrag binnen Fabory verboden is. De Klant bevestigt hierbij dat hij een zelfstandige contractspartij is en dat hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving ten aanzien van omkoping (zowel in de commerciële als in de publieke sector), het witwassen van geld en terrorisme. Deze wetgeving is onder andere de volgende: lokale anticorruptie wetgeving, Canada’s Corruption of Foreign Public Officials Act, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, de OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions en de U.K. Bribery Act.

16.2 De Klant zal niets van waarde (giften, leningen, reizen, entertainment of enig ander vergelijkbaar voordeel) op directe of indirecte wijze aanbieden of verstrekken aan een individu met het oog op beïnvloeding van enige beslissing of handeling. Dit betekent dat de Klant geen fooi, steekpenning of andere aansporing aan een ambtenaar zal betalen, zelfs indien dit de gewoonte of een handelsgebruik lijkt te zijn. Verboden betalingen omvatten bijvoorbeeld (i) een betaling aan een inkoper om zijn beslissing om Producten van Fabory te kopen te beïnvloeden, (ii) een betaling aan een individu om het importproces te versnellen of om het bedrag van de verschuldigde rechten te minimaliseren, (iii) een betaling aan een individu om belastingen te laten verlagen of belastingkwesties sneller op te lossen, (iv) een betaling voor reiskosten, (v) een bijdrage leveren aan een verkiezingscampagne van een kandidaat voor een overheidsfunctie of het op andere wijze verstrekken van giften (anders dan van nominale waarde) aan een individu die mogelijk betrokken is bij de regulering van de branche waarin Fabory actief is of die een huidige of potentiële klant of leverancier is.

Artikel 17: Uitvoercontroles en gerelateerde regelgeving

17.1 De Klant dient alle geldende wetten, regelgeving, verdragen en overeenkomsten in verband met de uitvoer, wederuitvoer en invoer van ieder Product na te leven.

Product(en) mogen niet worden uitgevoerd of wederuitgevoerd naar, of worden overgedragen of weer overgedragen aan (i) een land of regio waarvoor beperkingen gelden (met inbegrip van landen of regio's waartegen de Verenigde Staten van Amerika, de Verenigde Naties, de Europese Unie of Fabory, sancties of embargo's hebben afgekondigd (een “aangewezen locatie”)) of (ii) personen die op een “Lijst van geweigerde/uitgesloten personen” staan.

De Klant verklaart en garandeert dat hij zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een staatsburger of inwoner is van een dergelijke aangewezen locatie en niet op een dergelijke Lijst van geweigerde/uitgesloten personen staat.

De Klant dient Fabory volledige medewerking te verlenen bij officiële of onofficiële audits of inspecties in verband met de geldende wetten en regelgeving op het gebied van uitvoer- en invoercontroles, en dient Fabory te vrijwaren tegen of in verband met alle schendingen van dit artikel door de Klant of zijn werknemers, adviseurs, agenten of klanten.

Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Fabory en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

18.2 Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst in kwestie of enige rechtsverhouding tussen Fabory en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.

Artikel 19: Algemene bepalingen

19.1 Het is de Klant niet toegestaan om zijn overeenkomst of bestelling of enig belang daarin over te dragen aan derden, tenzij Fabory daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. Een (poging tot een) dergelijke overdracht zonder Fabory’s voorafgaande schriftelijke toestemming, geeft Fabory het recht om de bestelling te annuleren. Fabory heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst door middel van contractoverneming over te dragen aan een derde en de Klant stemt bij voorbaat in met, en verklaart mee te werken aan, een dergelijke overdracht.

19.2 De tekst van de AV is beschikbaar in de Engelse, Nederlandse, Duitse en Italiaanse taal. Mocht er in de verschillende taalversies enige discrepantie bestaan, dan zal de Nederlandse versie van de AV te allen tijde prevaleren.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.