text.skipToContent text.skipToNavigation

OBCHODNÍ PODMÍNKY

platná verze: 4/2017 

Článek 1: Všeobecná ustanovení

1.1  Termín společnost „Fabory“ nebo „naše společnost“ kdekoli v textu těchto všeobecných prodejních podmínek (dále jen „všeobecné podmínky“) znamená společnost Fabory CZ Holding s.r.o., IČ 25357425, DIČ CZ25357425, se sídlem Šlapanice, K Letišti, PSČ 664 51 a její přidružené společnosti nebo propojené osoby.
 
1.2  Všechny smluvní vztahy, jako nabídky, kupní smlouvy, dodávky a služby vzniknuvší na základě objednávek odběratele (dále jen „odběratel“) zejména prostřednictvím internetového obchodu společnosti Fabory www.fabory.cz (dále jen „internetový obchod“), katalogů, letáků, nebo jiných prodejních kanálů, dále právní vztahy vyplývající z uživatelského účtu (viz níže) a všechny další vztahy (včetně právních aktů majících některé znaky platné smlouvy) mezi společností Fabory a odběratelem se řídí těmito všeobecnými podmínkami.
 
1.3  Společnost Fabory přijme objednávku pouze na základě souhlasu odběratele s těmito všeobecnými podmínkami. Má se za to, že odběratel s těmito všeobecnými podmínkami souhlasí, pokud přijme potvrzení objednávky od společnosti Fabory, nebo převezme všechny nebo část objednaných výrobků. Jakékoli dodatky či změny všeobecných podmínek společnosti Fabory ze strany odběratele jsou pro společnost Fabory závazné pouze v případě, že je písemně schválí oprávněný zástupce společnosti Fabory. V případě, že objednávka nebo jiná korespondence zaslaná odběratelem obsahuje dodatečné smluvní podmínky, nebo podmínky, které jsou v rozporu těmito všeobecnými podmínkami nebo s potvrzením objednávky společnosti Fabory, nelze splnění této objednávky ze strany společnosti Fabory interpretovat jako souhlas s kteroukoli z těchto podmínek navržených odběratelem, ani jako vzdání se jakékoli z podmínek uvedených v těchto všeobecných podmínkách nebo v potvrzení objednávky ze strany společnosti Fabory.
 
1.4 Podmínky uvedené ve i) formulářích společnosti Fabory, ii) potvrzeních, iii) cenových kalkulacích, iv) fakturách, v) webových stránkách, a vi) katalozích jsou do těchto podmínek zahrnuty formou odkazů, přičemž spolu se všeobecnými podmínkami tvoří úplnou a výlučnou dohodu mezi odběratelem a společností Fabory s ohledem na předmět těchto všeobecných podmínek.
 
Odběratel souhlasí s používáním dokumentů v elektronické podobě.
 
1.5  Všeobecné podmínky odběratele neplatí, bez ohledu na to, zda k nim společnost Fabory v nějakém konkrétním případě něco výslovně namítne.  Společnost Fabory tímto odmítá platnost všeobecných podmínek odběratele. Odběratel se tímto vzdává platnosti svých všeobecných podmínek.
 
1.6  Výrobky společnosti Fabory jsou určeny výhradně odběratelům, kteří jsou firemními odběrateli, tj. obchodním společnostem, fyzickým či právnickým osobám nebo jiným organizacím, jimž zákon přiznává právní svéprávnost, kteří uzavřou příslušnou smlouvu přímo v souvislosti se svou podnikatelskou nebo profesní činností, a kteří nenakupují zboží pro osobní, soukromé či domácí použití. Výrobky a služby společnosti Fabory jsou určeny výhradně k podnikatelským účelům. Použitím uživatelského účtu nebo objednáním prostřednictvím jakéhokoliv prodejního kanálu společnosti Fabory odběratel bezpodmínečně prohlašuje, že zboží a služby nakupuje a bude je používat výhradně k výše uvedeným účelům a že bude vystupovat jako odběratel – podnikatel a nikoliv jako odběratel, na něhož se vztahují právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele. Výrobky společnosti Fabory nejsou určeny nezletilým osobám. V případě dalšího prodeje či vývozu zboží přejímá odběratel plnou odpovědnost za dodržování všech platných právních předpisů, včetně kontroly vývozu.
 
1.7  Společnost Fabory si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky jednostranně změnit, pokud se již staly součástí smluvního vztahu s odběratelem a pokud jsou tyto změny nezbytné k opětovnému dosažení rovnováhy mezi právy a povinnostmi obou stran, k jejímuž narušení došlo až po uzavření smlouvy, nebo k zajištění souladu těchto všeobecných podmínek s novými požadavky právních či technických předpisů. O úpravách ustanovení budeme odběratele informovat. Změny vstoupí v platnost a  stanou se součástí smluvního vztahu s odběratelem, pokud odběratel proti tomuto stavu nevznese námitky písemným oznámením zaslaným faxem nebo elektronickou poštou ve lhůtě šesti týdnů ode dne oznámení o provedení změn.
 
1.8  Vyobrazení výrobků v katalozích a na webových stránkách je jen ilustrativní. Vlastnictví katalogu a publikací nebo přístup k webovým stránkám nezakládá právo na nákup výrobků. Společnost Fabory si vyhrazuje právo opravovat tiskové chyby ve svých katalozích či na webových stránkách. Navzdory úsilí společnosti Fabory mohou být v katalozích a na webových stránkách společnosti výjimečně chybně uvedené ceny.  Společnost Fabory si vyhrazuje právo zrušit veškeré objednávky plynoucí z chybně uvedených cen, a to i v případě, že již odběrateli byla objednávka společností Fabory potvrzena.
 
1.9  Výrobky mohou být nahrazeny jinými (případně může dojít ke změně země původu), takže nemusí odpovídat příslušným popisům a/nebo vyobrazením v katalozích nebo na webových stránkách.

Článek 2: Tendry a nabídky

2.1         Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny nabídky produktů a služeb společnosti Fabory obecné a nezávazné, přičemž se přepokládá, že případný zájemce si vyžádá podrobnější nabídku. 
 
2.2 Nabídky, tendry a podrobnosti týkající se cen speciálně vyrobeného zboží jsou platné pouze pro nabízené množství. V případě objednávek menšího množství si společnost vyhrazuje právo na odpovídající úpravu ceny. Vyhrazuje si také právo na odchylku v dodávce speciálně vyrobeného zboží ± 10 % oproti objednanému množství.
 
2.3  Smlouva je uzavřena až poté, co společnost Fabory písemně potvrdí přijetí poptávky a/nebo objednávky učiněné druhou stranou, nebo poté, co společnost Fabory zahájí práce podle poptávky a/nebo objednávky.

Článek 3: Uživatelský účet

3.1  Odběratel se může zaregistrovat a vytvořit si osobní uživatelský účet na webových stránkách společnosti Fabory www.fabory.cz (dále jen „uživatelský účet“). Každý odběratel je oprávněn používat pouze jeden uživatelský účet. Registrace, aktivace a používání uživatelského účtu je zdarma. Uživatelský účet aktivuje společnost Fabory po kontrole registrace a dle svého uvážení i po prošetření bonity. Společnost Fabory není nicméně povinna registraci odběratele přijmout.
 
3.2  Veškeré informace poskytované odběratelem musí být pravdivé, přesné a úplné a veškeré případné změny je nutné sdělovat bez zbytečného odkladu, zejména pokud odběratel přestane být odběratelem – podnikatelem (viz definice v článku 1.4).
 
3.3  V případě porušení platných právních předpisů, těchto všeobecných podmínek nebo jiných platných smluvních podmínek ze strany odběratele si společnost Fabory dle svého uvážení vyhrazuje právo deaktivovat některé funkce internetového obchodu, dočasně odpojit uživatelský účet, neodvolatelně vymazat uživatelský účet, nebo přijmout jiná přiměřená opatření (virtuální tuzemská pravomoc).
 
3.4  Odběratel je oprávněn kdykoli a bez uvedení důvodu vymazat svůj uživatelský účet. Odpojení či vymazání uživatelského účtu nemá vliv na práva a povinnosti, které odběrateli vznikly před takovým vymazáním.
 
3.5  Odběratel není oprávněn převést svůj uživatelský účet a práva a povinnosti z něj vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fabory. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uživatelský účet není možné sdílet s třetími stranami, ani jej používat k soukromým účelům. Předpokládá se, že příslušný uživatel uživatelského účtu má pro tuto činnost od odběratele oprávnění. Odběratel tímto opravňuje příslušného uživatele uživatelského účtu k provádění transakcí jménem odběratele a na jeho náklady.  Společnost Fabory splní své závazky vůči odběrateli doručením zboží příslušnému uživateli dle jeho pokynů.
 
3.6  Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost o svých přístupových údajích a přiměřeně omezit přístup k uživatelskému účtu. Odběratel je zejména povinen ochránit své přístupové údaje před ztrátou, odcizením a neoprávněným použitím. Odběratel musí společnosti Fabory bez zbytečného odkladu oznámit veškeré ztráty, odcizení nebo neoprávněné použití svých přístupových údajů písemně, faxem či elektronickou poštou. Až do obdržení takového oznámení se má za to, že jakékoliv použití uživatelského účtu bylo odběratelem schváleno a veškeré nákupy provedené prostřednictvím uživatelského účtu jsou pro odběratele závazné, tj. učiněné jeho jménem a na jeho náklady.

Článek 4: Uzavírání smluv, smluvní podmínky

4.1  Vystavením zboží v internetovém obchodě, zveřejněním zboží v katalozích nebo v jiných publikacích nevzniká závazná nabídka k uzavření kupní smlouvy, ale jedná se spíše o výzvu k zadání objednávky.
 
4.2  Při objednávání prostřednictvím internetového obchodu odběratel zahájí proces objednávky kliknutím na tlačítko „Přejít k objednávce“. Odběratel se může přihlásit prostřednictvím svých přístupových údajů, nebo si může vytvořit uživatelský účet. Následně si může odběratel zvolit způsob dopravy zboží a způsob platby. Odběratel má možnost zkontrolovat a změnit jím zadané údaje kdykoliv v průběhu objednávání. Před odesláním objednávky se zobrazí stručný přehled údajů o objednávce za účelem jejich kontroly a případné změny.  Kliknutím na tlačítko „Koupit“ na konci procesu objednávání odběratel objednávku odešle a učiní závaznou nabídku na koupi zboží zobrazeného na stránce objednávky. 
 
4.3  Bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky učiněné prostřednictvím našeho internetového obchodu zašle společnost Fabory (obvykle elektronickou poštou nebo faxem) odběrateli potvrzení o přijetí. Toto potvrzení o přijetí není přijetím objednávky, pokud tak v tomto potvrzení není výslovně uvedeno. Pokud tedy toto potvrzení výslovné přijetí objednávky neobsahuje, uzavírá se závazná kupní smlouva až po přijetí následného oznámení od společnosti Fabory odběrateli (obvykle faxem či elektronickou poštou), v němž společnost Fabory odběratele informuje o odeslání zboží. Odběratel nemůže objednávku zrušit před uplynutím příslušné lhůty pro přijetí objednávky společností Fabory uvedené v těchto všeobecných podmínkách. 
 
4.4  Při objednávání prostřednictvím internetového obchodu si odběratel po odeslání objednávky může vytisknout přehled údajů z objednávky. Společnost Fabory údaje o jednotlivých objednávkách po přiměřenou dobu uchovává. Odběratel si tyto údaje může zobrazit, přečíst a vytisknout prostřednictvím uživatelského účtu. Společně s potvrzením o přijetí obdrží odběratel údaje o objednávce a odkaz na tyto všeobecné podmínky. Odběratel je oprávněn si je uložit a vytisknout. Všeobecné podmínky jsou k dispozici i v internetovém obchodě ve složce „Obchodní podmínky“, kde si je lze přečíst, stáhnout a vytisknout.
 
4.5  V případě, že dodavatel společnosti Fabory jí nedodá zboží včas, je společnost Fabory oprávněna objednávku odběratele nepřijmout, nebo toto přijetí zrušit a vypovědět smlouvu z důvodu nedodaného zboží, aniž by druhé straně vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci.

Článek 5: Dočasné změny a ukončení smlouvy

5.1  Společnost Fabory má kdykoli právo provádět drobné úpravy svých výrobků či složení výrobků jí nabízených a/nebo prodávaných.
 
5.2  V případě, že odběratel zruší kupní smlouvu (ať již celou, nebo její část), je povinen nahradit společnosti Fabory veškeré přiměřené náklady, které společnosti Fabory vznikly v souvislosti s plněním kupní smlouvy, aniž by tím byla dotčena jakákoliv práva společnosti Fabory na náhradu nákladů, škody, ztráty (včetně ušlého zisku) a úroků plynoucích ze zrušení příslušné kupní smlouvy. 
 
5.3  Aniž by tím byla dotčena další práva společnosti Fabory, máme právo ukončit kupní smlouvu v případě platební neschopnosti, pozastavení plateb, nebo likvidace odběratele.

Článek 6: Ceny

6.1  Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou ceny v internetovém obchodě, katalozích nebo v jiných publikacích cenami velkoobchodními, není v nich zahrnuta doprava zboží, manipulační poplatky, daně, cla, dovozní poplatky a/nebo poplatky za celní zprostředkovatelskou činnost a mohou být bez předchozího oznámení upravovány nebo měněny.  Ceny výrobků obsahujících komodity citlivé na situaci na trhu se stanoví na základě aktuálních tržních podmínek.
 
6.2  Společnost Fabory si na základě svého přiměřeného uvážení vybere způsob balení, dopravy a mimo jiné vhodného dopravce. Veškeré s tím související náklady ponese odběratel, pokud se se společností Fabory nedohodne výslovně jinak. Při objednávání prostřednictvím internetového obchodu se přepravné a balné zobrazí v přehledu objednávky před jejím dokončením odběratelem.
 
6.3  Odběratel zodpovídá za platby platných daní z prodeje, cel, dovozních poplatků a jakýchkoli poplatků za celní zprostředkovatelskou činnost. Při objednávání prostřednictvím internetového obchodu tyto náklady (kromě platných daní, které se zobrazí v přehledu objednávky při jejím odeslání odběratelem) nejsou zahrnuty v celkové částce uvedené při dokončování objednávky, ale vybírá je dopravce při dodání.
 
6.4  Společnost Fabory má kdykoliv po uzavření smlouvy právo na adekvátní úpravu sjednané ceny, pokud dojde ke změně faktorů ovlivňujících tuto cenu, které se v době tendru a/nebo potvrzení objednávky daly předvídat nebo nikoli, např. mzdy, ceny, dovozní daně, kurzy měn, spotřební daně, odvody a daně, a v zásadě všechna vládní opatření, jež vstoupí v platnost během úhrady splatných závazků v souladu se zákonnými předpisy. V případech, kdy ke zvýšení ceny dojde v průběhu tří měsíců po uzavření smlouvy, je druhá strana oprávněna smlouvu ukončit.
 
6.5  U faktur, jejichž celková částka nedosáhne určitého limitu, bude vedle běžných přepravních nákladů účtován také příplatek za malou objednávku.

Článek 7: Doprava, přechod rizika

7.1  Pokud není výslovně dohodnuto jinak, doprava bude realizována ze závodu „Ex Works (EXW)“ v souladu s Incoterms 2010 (v platném znění).
 
7.2  Dílčí dodávky vybraného zboží ze stejné objednávky jsou přípustné za předpokladu, že zboží lze používat samostatně a že veškeré dodatečné přepravní náklady tímto způsobené ponese společnost Fabory. V případě, že dílčí dodávku požaduje odběratel, ponese dodatečné přepravní náklady odběratel. V případech, kdy jsou produkty nebo služby doručovány po částech, je společnost Fabory oprávněná fakturovat každou část samostatně.
 
7.3  Riziko náhodilého zničení, poškození či ztráty prodávaného zboží i riziko spojené s platbou za prodané zboží přechází na odběratele dodáním zboží společností Fabory přepravci v souladu s článkem 7.1.
 
7.4  Pokud není možné doručení na uvedenou adresu, nebo odběratel odmítne dodávku přijmout nebo převzít, vyhrazuje si společnost Fabory právo účtovat odběrateli veškeré tímto způsobené náklady (zejména manipulační náklady, balné a přepravní náklady).

Článek 8: Dodání

8.1  Dodací lhůty uvedené v internetovém obchodě, katalozích nebo v jiných publikacích jsou pouze orientační a nepředstavují, ani je nelze interpretovat jako zákonné lhůty nebo pevně stanovené dodací lhůty, pokud společnost Fabory neuvede výslovně jinak.
 
8.2  Jakmile vyprší dodací lhůta, má společnost Fabory právo dodat zakoupené zboží v přiměřené náhradní lhůtě jako následnou dodávku.
 
8.3  Společnost Fabory nenese odpovědnost za zpoždění či vady plnění způsobené zcela nebo částečně událostí vyšší moci, včetně mimo jiné zásahů vis maior, přerušení práce, válek, teroristických útoků (skutečných či hrozících), nařízení vlády, nebo státní kontroly, povstání, epidemií, karantén, nedostatku zboží, selhání infrastruktury či elektrické sítě, požárů, nehod, výbuchů, neschopnosti zajistit či dopravit výrobek, nebo zajistit povolení a licence, neschopnosti zajistit dodávky nebo suroviny, nepříznivých povětrnostních podmínek, katastrof, nebo jiných okolností nebo příčin, které společnost Fabory při výkonu své podnikatelské činnosti nemůže rozumně ovlivnit.
 
8.4  V případě, že plnění této smlouvy společností Fabory ovlivní vyšší moc nebo jiná nepředvídatelná překážka, kterou nelze překonat vynaložením přiměřeného obchodního úsilí a kterou nezpůsobila společnost Fabory, dojde k prodloužení původní dodací lhůty  o dobu trvání takové  překážky. Tím nejsou dotčena další práva odběratele na ukončení smlouvy podle platných právních předpisů. 
 
8.5  Pokud uplyne i dodatečná dodací lhůta, musí být společnost Fabory na skutečnost, že porušuje smlouvu písemně upozorněna.

Článek 9: Úhrada

9.1  Společnost Fabory vystaví odběrateli faktury na všechny nákupy.
 
9.2  Pokud není níže nebo ve faktuře stanoveno jinak, je kupní cena pro odběratele s dobrou úvěrovou historií včetně všech platných daní, přepravních nákladů apod. (dále jen „fakturovaná částka“) v plné výši splatná do třiceti (30) dnů ode dne přijetí faktury. Veškeré úvěry a úvěrové rámce může společnost Fabory odběrateli poskytnout dle svého uvážení a může je snížit, nebo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zrušit.
 
9.3  Odběratel je v prodlení s platbou, přičemž na tuto skutečnost nebude nijak upozorněn, pokud není fakturovaná částka připsána na účet společnosti Fabory v den následující po dni splatnosti, s výjimkou případů, kdy je za důvody pozdní platby zodpovědná společnost Fabory.  V případě, že den splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, bude za den splatnosti považován první pracovní den následující po takovém dnu.
 
9.4  Jakmile dojde k prodlení, je odběratel povinen uhradit společnosti Fabory úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za měsíc až do úplného splacení. Tímto nejsou dotčeny další nároky na náhradu škody podle těchto všeobecných podmínek nebo platných právních předpisů.
 
9.5  Veškeré náklady na mimosoudní vyrovnání, které společnosti Fabory vzniknou z důvodu nedodržení některé z povinností odběratele vyplývajících  z těchto všeobecných podmínek, nese odběratel. V případě prodlení s platbou činí náklady mimosoudního vyrovnání minimálně 15 % z vymáhané částky, nejméně však 125 EUR.
 
9.6  Společnost Fabory nehradí žádné bankovní poplatky za převod peněz.
 
9.7  Odběratel souhlasí s tím, že společnost Fabory může vystavovat faktury v elektronické podobě.
 
9.8         Všechny platby přijaté od druhé smluvní strany, které zahrnují platby částek dlužných druhou smluvní stranou uhrazené třetími stranami, se v první řadě použijí na úhradu nákladů mimosoudního vyrovnání způsobených druhou stranou, následně na úhradu kumulovaných úroků, na snížení aktuálního úroku, a konečně, dle uvážení společnosti Fabory, na úhradu nesplacených pohledávek.

Článek 10: Záruka

10.1      Odběratel si zboží bezprostředně po doručení pečlivě zkontroluje. Dodané zboží se považuje za odběratelem schválené, pokud společnost Fabory neobdrží oznámení o zjištěné vadě: (a) v případě zjevné vady do čtyř pracovních dnů od dodání, nebo (b) v ostatních případech do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna. Zanedbatelné, z obchodního hlediska přijatelné, či technicky nevyhnutelné odchylky v kvalitě, množství, velikosti, barvě, povrchové úpravě, rozměrech, zpracování apod. odběratel přijímá, přičemž tyto odchylky nepředstavují vady.
 
10.2      V případě reklamace dodaného zboží je odběratel na žádost společnosti Fabory povinen odeslat zboží zpět na své náklady pokud možno v původním balení, kromě případů, kdy zboží není ve stavu způsobilém k přepravě.
 
10.3      Veškeré nároky odběratele na náhradu škody se řídí ustanoveními článku 12.
 
10.4      Podle ustanovení článku 10.1 se veškeré nároky odběratele vyplývající z vadných výrobků či s nimi související promlčují po uplynutí 12 měsíců ode dne přechodu rizika na odběratele. Toto omezení promlčecí doby se nevztahuje: a) na nároky na náhradu škody z titulu újmy na životě či zdraví v důsledku úmyslného či nedbalostního porušení povinností ze strany společnosti Fabory, jejího právního zástupce, nebo osob, se kterými společnost Fabory spolupracuje v rámci plnění svých smluvních závazků, a b) na nároky týkající se jiné náhrady škody vyplývající z úmyslného či hrubě nedbalostního zanedbání povinností ze strany společnosti Fabory, jejího právního zástupce, nebo  osob, se kterými společnost Fabory spolupracuje v rámci plnění svých smluvních závazků.
 
10.5      Reklamace podle tohoto článku je možné uplatnit pouze pokud druhá strana nezačala výrobky používat, nijak je neupravila, nezpracovala, ani s nimi žádným způsobem nenakládala.
 
10.6      Pokud není se společností Fabory písemně dohodnuto jinak, nese plnou výši nákladů na zpětnou přepravu doručených výrobků a s tím spojená rizika odběratel.

Článek 11: Zachování vlastnického práva

11.1      Fabory si ponechává vlastnické právo k veškerému jí dodanému zboží až do zaplacení plné výše fakturované částky (včetně platných daní a přepravních nákladů) za toto zboží i všech dalších nároků, které může společnost Fabory mít vůči odběrateli. Do doby, než přejde vlastnické právo na odběratele, zavazuje se odběratel a) zacházet se zbožím s řádnou péčí, b) skladovat jej odděleně tak, aby jej bylo možné jasně identifikovat jako majetek společnosti Fabory, a c) nedat zboží do zástavy, nezatížit ho hypotékou, nepoužít jej jako zajištění hypotéky jinak než v rámci běžné obchodní činnosti, zejména nedat zboží do zástavy, nezatížit ho hypotékou, ani jej nepoužít jako zajištění hypotéky v rámci jakýchkoli finančních operací. Společnost Fabory si tímto vyhrazuje a odběratel tímto poskytuje společnosti Fabory zástavní nárok k veškerému zboží dodanému společností Fabory, spolu se všemi z něj plynoucími výnosy, včetně pojistných plnění. Tento zástavní nárok slouží jako zajištění všech závazků odběratele vyplývajících z těchto všeobecných podmínek až do úhrady všech částek dlužných společnosti Fabory podle těchto všeobecných podmínek v plné výši. Odběratel souhlasí s tím, že na žádost společnosti Fabory podepíše zástavní smlouvy dokládající zástavní nárok společnosti Fabory ke zboží.
 
11.2      Odběratel je povinen společnost Fabory neprodleně informovat o veškerých nárocích či pokusech třetích stran získat zboží, které má společnost Fabory nadále ve výlučném vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví, nebo k němu má zástavní nárok.
 
11.3      Odběratel tímto uděluje společnosti Fabory neodvolatelné právo vstoupit v případě potřeby do míst, kde se nachází majetek společnosti Fabory, za účelem uplatnění jejich vlastnických práv, zejména opětovného získání příslušného zboží.
 
11.4      Odběratel vynaloží přiměřenou péči, aby udržoval zboží společnosti Fabory odděleně od jiných výrobků, mimo jiné za účelem splnění požadavků kontroly jakosti a sledovatelnosti zboží v rámci výrobního řetězce. V případě, že se zboží společnosti Fabory smíchá s dalšími výrobky, bude společnost Fabory považovaná za spoluvlastníka těchto výrobků v hodnotě fakturované částky.
 
11.5      Jestliže odběratel zboží pozmění nebo zpracuje, nebo je nechá svým jménem pozměnit nebo zpracovat, předpokládá se, že tak učinil po dohodě se společností Fabory a na její příkaz a společnost Fabory tím získá spoluvlastnická práva k výrobkům nově vytvořeným pozměněním nebo zpracováním zboží v hodnotě fakturované částky. 
 
11.6      V případě, že společnost Fabory nemůže uplatnit svůj zástavní nárok nebo vlastnická práva, protože došlo ke smíchání, zpracování nebo nabytí výrobků, je odběratel na žádost společnosti Fabory povinen zajistit společnosti Fabory zadržovací právo k těmto nově vytvořeným výrobkům  v rozsahu, v jakém to dovolují právní předpisy.
 
11.7      Společnost Fabory si rovněž může vzít zpět zboží, k němuž má nadále vlastnické právo, pokud se může vzhledem k okolnostem domnívat, že za dané zboží nedostane zaplaceno včas, a to i před splatností takového nároku.
 
11.8      V případě, že je výrobek dodaný společností Fabory, ke kterému si společnost Fabory ponechává vlastnická práva, vyvezen do jiného členského státu Evropské unie, kde jsou právní předpisy upravující ponechání vlastnických práv pro společnost Fabory výhodnější, bude těmto právním předpisům dána přednost.

Článek 12: Odpovědnost

12.1      Společnost Fabory nenese odpovědnost za jakékoli ztráty či škody vzniklé odběrateli. Toto ustanovení nemá vliv na výjimky, uvedené v článku 12.2 níže.
 
12.2      Článek 12.1 se nevztahuje na odpovědnost společnosti Fabory: a) za výslovně zaručené parametry zboží, b) za nároky uvedené v článku 10.4 odst. a) nebo b) vyplývající ze závazných platných právních předpisů. 
 
12.3      Vyplývá-li pro společnost Fabory odpovědnost z výše uvedených ustanovení, potom odpovědnost za zpožděnou dodávku nepřesáhne 5 % fakturované částky (včetně platných daní). Ve všech dalších případech je odpovědnost společnosti Fabory omezena výší fakturované částky. Tato omezení neplatí na nároky uvedené v článku 10.4 odst. a) a b) a v případě, že by uvedené omezení odpovědnosti porušovalo platné závazné právní předpisy. 
 
12.4      Společnost Fabory nenese odpovědnost (z jakéhokoliv právního důvodu) za škody, které nelze při běžném používání zboží rozumně předvídat. Toto výše uvedené omezení odpovědnosti neplatí v případech úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti na straně společnosti Fabory.
 
12.5      V případě omezení či vyloučení odpovědnosti společnosti Fabory  se toto omezení a vyloučení odpovědnosti vztahuje i na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců, referentů a osob, se kterými společnost Fabory spolupracuje při plnění svých závazků.
 
12.6      Pokud vznese třetí strana nárok vůči společnosti Fabory na náhradu jakékoli ztráty, za kterou společnost Fabory podle těchto všeobecných podmínek nenese odpovědnost, poskytne společnosti Fabory odškodnění druhá strana. Druhá strana je odpovědná za všechny náklady, jež vzniknou v souvislosti s výše uvedenými nároky třetích stran vůči společnosti Fabory.

Článek 13: Duševní vlastnictví

Odběratel nemá žádné nároky, titul, ani vlastnická práva k obchodním názvům, ochranným známkám, obchodnímu vzhledu, autorským právům, patentům, názvům domén, názvům výrobků, katalogům, ani k dalším právům duševního vlastnictví společnosti Fabory, ani k ochranným známkám nebo ochranným známkám služeb dodavatelů společnosti Fabory. Všechny materiály na webových stránkách společnosti Fabory jsou předmětem vlastnických práv společnosti Fabory a dodavatelů a poskytovatelů licencí společnosti Fabory. Odběratel nemá právo pořizovat kopie či používat duševní vlastnictví společnosti Fabory, jejich dodavatelů či poskytovatelů licencí bez povolení společnosti Fabory. 

Článek 14: Protikorupční opatření

14.1      Odběratel si je vědom toho, že obchodní zvyklosti společnosti Fabory zakazují úplatkářství a korupční jednání v jakékoli podobě. Odběratel souhlasí s tím, že je nezávislou smluvní stranou a že dodržuje a bude  dodržovat všechny platné právní předpisy, které se týkají úplatkářství, praní špinavých peněz a terorismu v  podnikatelském či veřejném sektoru (včetně mimo jiné  vnitrostátních protikorupčních zákonů, kanadského zákona o korupci zahraničních úředních  osob, zákona USA o zahraničním korupčním jednání, úmluvy OECD o boji proti korupci zahraničních úředních osob v mezinárodních obchodních transakcích a protikorupčního zákona  Spojeného království).
 
14.2      Odběratel není oprávněn přímo či nepřímo nabízet nebo poskytovat cokoli cenného (dary, půjčky, cesty, zábavu nebo jiné podobné výhody) jakémukoli státnímu úředníkovi za účelem ovlivnění jakéhokoliv úkonu nebo rozhodnutí. To znamená, že odběratel nemůže žádnému státnímu úředníkovi poskytnout odměnu, úplatek či pobídku, a to ani v případě, že se tento postup jeví běžný či v souladu s převládající obchodní praxí. Mezi zakázané platby patří např. platby státnímu nákupčímu za účelem ovlivnění jeho rozhodnutí nakupovat od společnosti Fabory, platby celním úředníkům za účelem urychlení proclení dovážených výrobků nebo minimalizace výše cla, jakékoli platby státním úředníkům za účelem snížení daní nebo urychlení vyřizování daňových záležitostí, náhrady cestovních výdajů, příspěvky na volební kampaň kandidáta na státní úřad či jiné dary (kromě darů zanedbatelné hodnoty) úředníkům orgánů řídících podnikatelskou činnost společnosti Fabory, nebo osobě, která je současným nebo potenciálním zákazníkem či dodavatelem. 

Článek 15: Kontrola vývozu a související předpisy

15.1      Odběratel je povinen dodržovat všechny příslušné zákony, právní předpisy, smlouvy a dohody týkající se vývozu, opětovného vývozu a dovozu jakéhokoli předmětu.
 
15.2      Produkt(y) nesmí být vyvezen nebo opětovně vyvezen, převezen nebo opětovně převezen do (i) jakékoli vyloučené země nebo regionu (včetně zemí nebo regionů, na které uvalily Spojené státy americké, OSN, Evropská unie nebo W.W. Grainger, Inc., embarga nebo sankce ("místo určení")) nebo (ii) jakékoliv osobě, na "Zapovězeném/ vyloučeném seznamu". Odběratel prohlašuje a garantuje, že se nenachází v takto vyloučené lokalitě, ani není pod kontrolou takto vyloučené lokality, nebo není občanem nebo rezidentem takto vyloučené lokality nebo není na takovémto Zapovězeném/ vyloučeném seznamu.
 
15.3      Odběratel je povinen plně spolupracovat se společností Fabory v jakémkoliv úředním či neoficiálním auditu nebo kontrole v souvislosti s příslušnými zákony a předpisy regulujícími vývoz a dovoz a musí odškodnit a zajistit ochranu společnosti Fabory před jakýmkoli porušením tohoto článku odběratelem nebo jeho zaměstnanci, poradci, agenty či zákazníky.

Článek 16: Rozhodné právo a volba soudní příslušnosti

16.1      Jakékoliv smlouvy uzavřené mezi společností Fabory a odběratelem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG), a to bez ohledu na závazná ustanovení o kolizi právních norem.
 
16.2      V rozsahu, v jakém to povolují platné právní předpisy, bude veškeré spory vyplývající z příslušné smlouvy nebo v souvislosti s ní rozhodovat výhradně místně příslušný soud pro okres Brno-venkov. Tím nejsou dotčena žádná závazná zákonná ustanovení upravující věcnou příslušnost.

Článek 17: Obecná ustanovení

17.1      Odběratel nepostoupí tuto smlouvu, objednávku, ani žádný s nimi související nárok bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fabory. Jakékoliv skutečné postoupení či pokus o něj bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fabory nás oprávňuje ke zrušení této objednávky po zaslání oznámení odběrateli.
 
17.2      Pokud jedna ze smluvních stran neuplatní své právo podle této smlouvy nebo nebude trvat na splnění jakékoli smluvní podmínky, neznamená to, že se tohoto práva vzdává, ani že omluví jakékoli další nesplnění takové smluvní podmínky druhou stranou. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva a veškerá korespondence a dokumentace týkající se této smlouvy bude v anglickém nebo českém jazyce. 
 
17.3      Bude-li se část těchto všeobecných podmínek shledána neplatnou či nevymahatelnou příslušným soudem, bude neplatná či nevymahatelná část z těchto všeobecných podmínek vyňata a zbývající podmínky budou platné a v plném rozsahu vymahatelné, jak je uvedeno v jejich textu.
 
17.4      V případě rozdílů nebo rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí je rozhodující verze česká.