text.skipToContent text.skipToNavigation
- účinné od 01.01.2023 -
 

Článek 1: Definice

 

Obchodní podmínky účinné od 01.01.2023

 
  1. Uživatelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je společnost FABORY Czech s.r.o. Termín „Fabory“ a/nebo „nás“ a/nebo „my“ kdekoli v textu těchto VOP znamená společnost FABORY Czech s.r.o., IČ 253 57 425, se sídlem Šlapanice, K Letišti 1825/1a,
   PSČ 627 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 59267, a společnosti a podnikatelské subjekty propojené a/nebo spolupracující s výše uvedenou společností.
  2. Termín „Zákazník” kdekoli v textu těchto VOP znamená protistranu společnosti Fabory.
  3. Termín „Produkty” kdekoliv v textu těchto VOP znamená Produkty, které jsou předmětem plnění ze smlouvy uzavřené mezi společností Fabory a Zákazníkem.
  4. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré nabídky Produktů a služeb společnosti Fabory nezávazné a platné po dobu 30 dní.

Článek 2: Obecné ustanovení

  1. Vyhrazujeme si právo tyto VOP jednostranně změnit. O provedených změnách budeme Zákazníka informovat. Změny vstoupí v platnost a stanou se součástí smluvního vztahu se Zákazníkem, pokud Zákazník proti tomuto nevznese námitky písemným oznámením, faxem nebo e-mailem ve lhůtě šesti týdnů ode dne oznámení o provedení změn.
  2. Vyobrazení Produktů v katalozích a na webových stránkách je jen ilustrativní. Fabory si vyhrazuje právo opravovat tiskové chyby ve svých katalozích či na webových stránkách. Navzdory úsilí společnosti Fabory mohou být v katalozích a na webových stránkách společnosti výjimečně chybně uvedené ceny. Umístění Produktů na v katalozích a na webových stránkách společnosti Fabory se nepovažuje za nabídku na uzavření smlouvy. Odesláním objednávky Zákazníkem a jejím přijetím společností Fabory vzniká kupní smlouva. Po přijetí objednávky bude Zákazníkovi zaslán e-mail potvrzující její přijetí. Fabory si vyhrazuje právo zrušit veškeré objednávky plynoucí z chybně uvedených cen bez jakékoliv náhrady Zákazníkovi a odstoupit od smlouvy v případě, že Fabory již Zákazníkovi objednávku potvrdila.
  3. Produkty mohou vykazovat malé odchylky od produktů uvedených v katalogu nebo zveřejněných na webových stránkách společnosti. Produkty Fabory mohou být na základě vlastního úsudku společnosti Fabory nahrazeny obdobnými produkty. Dodání takto podobného Produktu se nepovažuje za vadu.
  4. Klademe důraz na soukromí našich Zákazníků a uživatelů. Pro více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje našich Zákazníků, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů ( www.fabory.cz ) .

Článek 3: Uživatelský účet

  1. Zákazník se může zaregistrovat a vytvořit si osobní uživatelský účet na webových stránkách společnosti Fabory www.fabory.cz (dále jen „Uživatelský Účet“). Každý Zákazník je oprávněn používat pouze jeden Uživatelský Účet. Uživatelský Účet aktivuje Fabory po kontrole registrace a dle svého uvážení i po prošetření bonity. Fabory není nicméně povinna registraci přijmout.
  2. Veškeré informace poskytované Zákazníkem musí být pravdivé, přesné a úplné a jakékoliv případné změny je nutné sdělovat bez zbytečného odkladu společnosti Fabory.
  3. Zákazník není oprávněn převést svůj Uživatelský Účet a práva a povinnosti z něj vyplývající bez našeho předchozího písemného souhlasu. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Uživatelský Účet není možné sdílet s třetími stranami.
  4. Pokud je Uživatelský Účet užíván třetí osobou, dle ust. 3.3 těchto VOP, předpokládá se, že příslušný uživatel Uživatelského účtu má pro tuto činnost od Zákazníka oprávnění. Zákazník může pověřit příslušného uživatele Uživatelského Účtu k provádění transakcí jménem a na účet Zákazníka. Fabory splní své závazky vůči Zákazníkovi doručením Produktů příslušnému uživateli dle jeho pokynů.
  5. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o svých přístupových údajích a přiměřeně omezit přístup k Uživatelskému Účtu. Zákazník je zejména povinen ochránit své přístupové údaje před ztrátou, odcizením a neoprávněným použitím. Zákazník musí Fabory bez zbytečného odkladu písemně oznámit veškeré ztráty, odcizení nebo neoprávněné použití svých přístupových údajů. Až do obdržení takového oznámení se má za to, že jakékoliv použití Uživatelského Účtu bylo Zákazníkem schváleno a veškeré nákupy provedené prostřednictvím Uživatelského Účtu jsou pro Zákazníka závazné, tj. učiněné jeho jménem a na jeho náklady.
 

Článek 4: Uzavírání smlouvy

  1. Závazná smlouva mezi stranami je uzavřena až poté, co Fabory zašle Zákazníkovi potvrzení objednávky, nebo poté, co Fabory bude plnit dle smlouvy, nebo poté, co Fabory oznámí Zákazníkovi, že odeslala dodávané Produkty.
  2. V případě, že nám náš dodavatel nedodá Produkt včas, je Fabory oprávněna objednávku Zákazníka nepřijmout, nebo s ohledem na nedodané Produkty od smlouvy odstoupit, bez toho, aby druhé straně vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci.

Článek 5: Ukončení smlouvy

  1. V případě, že Zákazník bez zákonného důvodu odstoupí od smlouvy (ať již v plném rozsahu nebo částečně), je Zákazník povinen nahradit Fabory veškeré přiměřené náklady, které Fabory vznikly v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by tím byla dotčena jakákoliv práva Fabory požadovat náhradu škody, ztráty (včetně ušlého zisku) a úroky plynoucí z odstoupení od příslušné smlouvy.
  2. Aniž by tím byla dotčena další práva Fabory, má Fabory právo odstoupit od smlouvy z důvodu, že Zákazník je v prodlení nebo je-li Zákazník v úpadku, v režimu pozastavení plateb nebo v likvidaci. Ve výše uvedených případech se stanou pohledávky Fabory za Zákazníkem okamžitě splatnými.

Článek 6: Ceny

  1. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou ceny v internetovém obchodě společnosti Fabory, v katalozích nebo v jiných publikacích cenami velkoobchodními a není v nich zahrnuta doprava zboží, manipulační poplatky, daně, cla, dovozní poplatky a/nebo poplatky za celní zprostředkovatelskou činnost a mohou být bez předchozího oznámení upravovány nebo měněny. Ceny Produktů obsahujících komodity citlivé na situaci na trhu se stanoví na základě aktuálních tržních podmínek.
  2. Zákazník je povinen uhradit platby příslušných daní z prodeje, cel, dovozních poplatků a jakýchkoli poplatků za celní zprostředkovatelskou činnost.
  3. Společnost Fabory má kdykoliv po uzavření smlouvy právo na poměrnou úpravu sjednané ceny, pokud dojde ke změně faktorů ovlivňujících tuto cenu, bez ohledu na to zda se tyto v době nabídky a/nebo potvrzení objednávky daly předvídat či nikoli, např. mzdy, ceny, dovozní daně, kurzy měn, spotřební daně, odvody a daně, a v zásadě všechna vládní opatření, a to při současném zohlednění příslušných platných právních předpisů.

Článek 7: Dodání

  1. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, dodávky budou realizovány „Ex Works (EXW)“ v souladu s Incoterms 2015 (v platném znění). Produkty jsou považovány za dodané, jakmile budou Produkty v dispozici Zákazníka.
  2. Dílčí dodávky Produktů ze stejné objednávky jsou přípustné za předpokladu, že Produkty lze používat samostatně. V případech, kdy jsou Produkty a/nebo služby doručovány po částech, je společnost Fabory oprávněna fakturovat každou část samostatně.
  3. Riziko poškození či ztráty prodávaných Produktů přechází na Zákazníka dodáním Produktů Zákazníkovi.
  4. Pokud není možné doručení na uvedenou adresu, nebo Zákazník odmítne dodávku přijmout nebo převzít, vyhrazuje si Fabory právo účtovat Zákazníkovi veškeré tímto způsobené náklady (zejména, nikoliv výlučně náklady na manipulaci, skladování, balení a přepravu Produktů).

Článek 8: Čas dodání

  1. Dodací lhůty uvedené v internetovém obchodě, katalozích nebo v jiných publikacích jsou pouze orientační a nepředstavují, ani je nelze interpretovat jako zákonné lhůty nebo pevně stanovené dodací lhůty, pokud písemně neuvedeme jinak.
  2. Po uplynutí dodací lhůty se Fabory nedostává automaticky do prodlení. Zákazník je povinen zaslat Fabory písemné oznámení o prodlení a poskytnout jí pro splnění povinnosti dodatečnou přiměřenou lhůtu.
  3. Fabory nenese odpovědnost za případné nesplnění svých závazků způsobených zcela nebo částečně událostí vyšší moci, včetně, nikoliv však výlučně, stávkou, válkami, teroristickými útoky (skutečné či hrozící), nařízením vlády, nebo státní kontrolou, povstáním, epidemií, karanténou, nedostatkem zboží, selháním infrastruktury či dodávky energií, požáry, nehodami, výbuchy,
 

neschopností zajistit či dopravit výrobek, nebo zajistit povolení a licence, neschopností zajistit dodávky nebo suroviny, nepříznivými povětrnostními podmínkami, katastrofami, nebo jinými okolnostmi nebo příčinami, které Fabory při výkonu své podnikatelské činnosti nemůže rozumně ovlivnit.

  1. V případě, že plnění této smlouvy naší spolešností ovlivní vyšší moc nebo jiná nepředvídatelná překážka, kterou nelze překonat s vynaložením přiměřeného obchodního úsilí, a kterou nezpůsobila společnost Fabory, dojde k prodloužení původní dodací lhůty o dobu trvání takové překážky, ledaže plnění nelze po společnosti Fabory rozumně očekávat; v takovém případě je společnost Fabory oprávněna odstoupit od smlouvy bez jakékoliv náhrady Zákazníkovi.

Článek 9. Úhrada

  1. Faktury vystavené Zákazníkovi jsou v plné výši splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne přijetí faktury.
  2. Veškeré rozumně vynaložené náklady na mimosoudní vymáhání plnění, které Fabory vzniknou z důvodu prodlení Zákazníka s plněním povinnosti, nese Zákazník. V případě prodlení s platbou činí náklady mimosoudního vyrovnání 15 % vymáhané částky, nejméně však 125,- EUR.

Článek 10: Reklamace

  1. Zákazník si Produkty bezprostředně po doručení pečlivě zkontroluje. Dodané Produkty se považují za Zákazníkem schválené, pokud společnost Fabory neobdrží oznámení o zjištěné vadě: 1) v případě zjevné vady do čtyř pracovních dnů od dodání, nebo 2) v ostatních případech do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna, nebo kdy vada zjištěna být měla. V případě, že Zákazník neoznámí vadu společnosti Fabory v stanovené lhůtě, nemůže již uplatnit práva z vadného plnění. Zanedbatelné, z obchodního hlediska přijatelné, či technicky nevyhnutelné odchylky v kvalitě, množství, velikosti, barvě, povrchové úpravě, rozměrech, zpracování apod. Zákazník přijímá, přičemž tyto odchylky nepředstavují vady.
  2. V případě, že Zákazník oznámí vadu společnosti Fabory dle čl. 10.1, je stále povinen Produkt zakoupit a zaplatit za Produkt kupní cenu.

Článek 11: Záruka

  1. Společnost Fabory zaručuje, že dodávané Produkty 1) jsou v souladu se smlouvou a 2) v souladu s platnými zákony a předpisy České republiky v době dodání.
  2. Zákazník může uplatnit nárok v rámci této záruky pouze po dobu 12 měsíců od dodání Produktů. Jestliže je použitelná záruka výrobce - třetí strany, uplatní se záruka výrobce.
  3. Jestliže Produkty nejsou v souladu se zárukou dle článku 11.1, je Zákazník povinen písemně informovat Fabory o vadě ve lhůtách dle čl. 10.1. V této reklamaci bude Zákazník informovat společnost Fabory o následujících skutečnostech: 1) informace o Produktech, které jsou předmětem reklamace, 2) datu objednávky a dodání Produktů a 3) vysvětlení vady, kterou Zákazník zjistil.
  4. Pokud Zákazník včas neoznámí Fabory vadu a/nebo neuplatní reklamaci, nebude Zákazník nadále oprávněn uplatňovat nároky ze záruky.
  5. V případě, že Zákazník uplatní reklamaci včas, bude reklamace posouzena společností Fabory na základě vlastního uvážení. Na základě první žádosti Fabory zpřístupní Zákazník Produkty společnosti Fabory k provedení kontroly. Zákazník zašle Produkty společnosti Fabory poté, co společnost Fabory vydá písemné schválení. Zákazník použije adresu uvedenou v článku 1.1 těchto VOP a zašle Produkty v původním balení. Zákazník nese riziko a náklady na dopravu Produktů.
  6. Pokud je reklamace dle názoru společnosti Fabory opodstatněná, Fabory dle vlastního uvážení buď Produkty opraví, nebo vymění Produkty v přiměřené době.
  7. Reklamace bude vždy neúspěšná, pokud 1) je vada způsobená hrubým nebo nedbalým používáním, 2) Produkt byl změněn nebo upraven a 3) společnost Fabory použila na základě pokynů Zákazníka určitou surovinu, obalový materiál apod. a tyto způsobily vadu nebo k vadě přispěly.
  8. V souladu s tím, co je uvedeno v tomto článku, veškeré nároky a prostředky obrany Zákazníka vyplývající z nebo související s vadnými Produkty vyprší uplynutím 12 měsíců po doručení Produktů.

Článek 12: Výhrada vlastnického práva

  1. Fabory si vyhrazuje vlastnické právo k veškerým jí dodaným Produktům až do úplného zaplacení plné výše fakturované částky (včetně platných daní a přepravních nákladů) za tyto Produkty. Do doby, než přejde vlastnické právo na Zákazníka, zavazuje se Zákazník a) zacházet s Produkty s řádnou péčí, b) skladovat je odděleně tak, aby je bylo možné jasně identifikovat jako majetek společnosti Fabory, a c) nezatěžovat takové Produkty právy třetích osob.
  2. Zákazník je povinen Fabory neprodleně informovat o veškerých nárocích či pokusech třetích stran získat Produkty, které má Fabory nadále ve svém vlastnictví.
  3. Společnost Fabory je oprávněna v ojedinělých případech, a to po předchozím písemném sdělení vstoupit do míst Zákazníka, ve kterých se nachází majetek společnosti Fabory, a to za účelem ochrany a uplatnění vlastnického práva.
  4. Zákazník vynaloží přiměřenou péči, aby udržoval Produkty Fabory odděleně od jiných produktů za účelem splnění požadavků kontroly jakosti a sledovatelnosti Produktů v rámci výrobního řetězce. Pokud dojde k přírůstku, smíchání nebo k přeměně Produktů dodaných společností Fabory, zatímco nárok společnost Fabory nebyl dosud plně splněn, bude společnost Fabory – s ohledem na hodnotu smíšených Produktů, odpovídající fakturované částce, považována za vlastníka těchto Produktů.

Článek 13: Odpovědnost

  1. Pokud je Fabory odpovědná za újmu, odpovědnost Fabory je omezena do výše fakturované částky.
  2. Odpovědnost za újmu je omezena na škody přímé stávající z: 1) přiměřených nákladů na identifikaci příčiny a rozsahu újmy, pouze pokud identifikace újmy má význam, který vyplývá z těchto VOP, 2) možných přiměřených nákladů spojených s nápravou vadného plnění společnosti Fabory, 3) přiměřených nákladů vynaložených na zabránění nebo omezení výši újmy, ale pouze v případě, že je Zákazník schopen prokázat, že utrpěl, či utrpět mohl újmu a náklady vzniklé v souvislosti s prevencí nebo omezením újmy způsobily omezení újmy.
  3. Společnost Fabory nezodpovídá za nepřímé škody – jako například, nikoliv však výlučně – následné škody způsobené jakoukoliv příčinou, ušlý zisk, ušlé úspory, škody třetích stran a škody způsobené přerušením provozu.
  4. Omezení odpovědnosti se nevztahuje na nároky na náhradu újmy způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví v důsledku úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti/nedbalostního zanedbání povinností ze strany společnosti Fabory, našich právních zástupců nebo osob zapojených do plnění našich závazků.
  5. Odpovědnost společnosti Fabory je v každém případě omezena na částku, kterou pojišťovna společnosti Fabory poskytne.

Článek 14: Duševní vlastnictví

  1. Zákazník nemá žádné právo, nárok, ani jiný vztah k obchodním názvům, ochranným známkám, obchodnímu vzhledu, autorským právům, patentům, názvům domén, názvům výrobků, katalogům, ani k dalším právům duševního vlastnictví společnosti Fabory, ani k ochranným známkám nebo registrovaným známkám služeb dodavatelů společnosti Fabory.
  2. Všechny materiály na našich webových stránkách jsou předmětem vlastnických práv Fabory a dodavatelů a poskytovatelů licencí společnosti Fabory. Zákazník nemá právo pořizovat kopie či používat duševní vlastnictví Fabory, jejich dodavatelů či poskytovatelů licencí bez souhlasu Fabory.
  3. Nová práva z duševního vlastnictví vyplývající ze smlouvy, budou náležet Fabory.

Článek 15: Mlčenlivost

  1. Strany budou uchovávat veškeré důvěrné informace získané na základě smlouvy nebo jiných zdrojů v tajnosti. Informace se považuje za důvěrnou, když to druhá strana uvedla, nebo pokud to vyplývá z povahy informace.
  2. Povinnost uchovávat důvěrné informace důvěrnými se nevztahuje na informace a údaje: 1) které jsou obecně přístupné veřejnosti, aniž by jedna strana porušila tento článek, 2) které byly vydány v důsledku zákonné povinnosti nebo soudního rozhodnutí, které nabylo právní moci a 3) které sdělující strana písemně označí, že nepodléhají omezení důvěrnosti.
  3. Není-li písemně dohodnuto jinak, je zakázané, aby Zákazník odkazoval na Produkty a na smlouvu v publikacích nebo reklamách na webových stránkách nebo brožurách.
 

Článek 16: Protikorupční opatření

  1. Zákazník si je vědom toho, že obchodní zvyklosti společnosti Fabory zakazují úplatkářství a korupční jednání v jakékoli podobě. Zákazník souhlasí s tím, že je nezávislou smluvní stranou a že dodržuje a bude dodržovat všechny platné právní předpisy, které se týkají úplatkářství, praní špinavých peněz a terorismu v podnikatelském či veřejném sektoru (včetně, mimo jiné, vnitrostátních protikorupčních zákonů, kanadského zákona o korupci zahraničních úředních osob, zákona USA o zahraničním korupčním jednání, úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních úředních osob v mezinárodních obchodních transakcích a protikorupčního zákona Spojeného království).
  2. Zákazník nebude přímo či nepřímo nabízet nebo poskytovat cokoli cenného (dary, půjčky, cesty, zábavu nebo jiné podobné výhody) jakémukoli jednotlivci za účelem ovlivnění jakéhokoliv úkonu nebo rozhodnutí. To znamená, že Zákazník nemůže žádnému jednotlivci poskytnout odměnu, úplatek či pobídku, a to ani v případě, že se tento postup jeví běžný či v souladu s převládající obchodní praxí. Mezi zakázané platby patří např. platby nákupčímu zástupci za účelem ovlivnění jeho rozhodnutí nakupovat Produkty od společnosti Fabory; platby jednotlivcům za účelem urychlení proclení dovážených výrobků nebo minimalizace výše cla, jakékoli platby jednotlivcům za účelem snížení daní nebo urychlení vyřizování daňových záležitostí, náhrady cestovních výdajů, příspěvky na volební kampaň kandidáta na státní úřad či jiné dary (kromě darů zanedbatelné hodnoty) jednotlivcům řídících podnikatelskou činnost společnosti Fabory, nebo osobě, která je současným nebo potenciálním zákazníkem či dodavatelem.

Článek 17: Kontrola vývozu a související předpisy

  1. Zákazník je povinen dodržovat všechny příslušné zákony, právní předpisy, smlouvy a dohody týkající se vývozu, opětovného vývozu a dovozu jakéhokoli Produktu. Produkt(y) nesmí být vyvezen nebo opětovně vyvezen, převezen nebo opětovně převezen do (i) jakékoli vyloučené země nebo regionu (včetně zemí nebo regionů, na které uvalily Spojené státy americké, OSN, Evropská unie nebo W.W. Grainger, Inc., embarga nebo sankce ("místo určení")) nebo (ii) jakékoliv osobě, na "Zapovězeném / vyloučeném seznamu". Zákazník prohlašuje a garantuje, že se nenachází v takto vyloučené lokalitě, ani není pod kontrolou takto vyloučené lokality, nebo není občanem nebo rezidentem takto vyloučené lokality nebo není na takovémto Zapovězeném

/ vyloučeném seznamu. Zákazník je povinen plně spolupracovat se společností Fabory v jakémkoliv úředním či neoficiálním auditu nebo kontrole v souvislosti s příslušnými zákony a předpisy regulujícími vývoz a dovoz a musí odškodnit a zajistit ochranu společnosti Fabory před jakýmkoli porušením tohoto článku Zákazníkem nebo jeho zaměstnanci, poradci, zástupci či zákazníky.

Článek 18: Rozhodné právo a volba soudní příslušnosti

  1. Jakékoliv smlouvy uzavřené mezi společností Fabory a Zákazníkem a veškeré právní vztahy mezi společností Fabory a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG).
  2. Místně příslušný soud pro okres Brno-venkov má výlučnou příslušnost rozhodovat veškeré spory vyplývající z příslušné smlouvy nebo v souvislosti s ní a veškeré právní vztahy vzniklé mezi společností Fabory a Zákazníkem.

Článek 19: Závěrečná ustanovení

  1. Zákazník nepostoupí tuto smlouvu, objednávku, ani žádný s nimi související nárok bez předchozího písemného souhlasu Fabory. Jakékoliv skutečné postoupení či pokus o něj bez předchozího písemného souhlasu Fabory společnost opravňuje ke zrušení této objednávky. Společnost Fabory má právo postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí stranu formou postoupením smlouvy a Zákazník s tímto postoupením vyslovuje souhlas a prohlašuje, že poskytne plnou součinnosti při takovém postoupení.
  2. Text těchto VOP je přístupný v českém a anglickém jazyce. V případě, že se jazykové verze od sebe odlišují, česká verze VOP je rozhodující.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.