text.skipToContent text.skipToNavigation

Etické normy chování

1. ledna 2024
Vážený obchodní partnere, 
Společnost Fabory se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy kvality výrobků, poctivosti, spravedlnosti a obchodní integrity. Proto od našich obchodních partnerů očekáváme, že budou dodržovat vysoké etické normy, dodržovat všechny platné zákony a vyvarují se i jen zdání nevhodného chování nebo střetu zájmů. To zahrnuje dodržování Britského zákona o úplatkářství (v angl. Bribery Act, zákona USA o zahraničních korupčních praktikách (v angl. Foreign Corrupt Practices Act) a podobných zákonů.
Za tímto účelem bychom rádi informovali všechny obchodní partnery, že obchodování s námi je podmíněno dodržováním přiložených Etických norem chování a že do budoucna bude tento požadavek nedílnou součástí našich obchodních vztahů.
Děkujeme vám za vaši trvalou podporu a partnerství.
S pozdravem

Etické normy chování 

1.       Při svém podnikání budete používat pouze legitimní a etické obchodní postupy a budete plně dodržovat všechny zákony týkající se korupce v obchodním nebo veřejném sektoru, včetně amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách, britského zákona o úplatkářství, zákonů provádějících Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích, místních protikorupčních zákonů a zákonů zakazujících placení nebo přijímání úplatků v obchodním nebo veřejném sektoru, praní špinavých peněz a terorismus.
2.       Ani vy, ani vaši zaměstnanci nebo zástupci nebudou
a.        přímo či nepřímo platit, nabízet, slibovat nebo povolovat platbu jakýchkoli peněžních částek nebo čehokoli hodnotného jakékoli osobě, mimo jiné státnímu úředníkovi nebo zaměstnanci, politické straně nebo kandidátovi na politickou funkci nebo zaměstnanci či úředníkovi veřejné mezinárodní organizace, za účelem přimět nebo odměnit jakékoli příznivé jednání nebo získat jakoukoli nepatřičnou výhodu v jakékoli obchodní transakci nebo v jakékoli vládní záležitosti.
b.       platit odměnu, úplatek nebo pobídku jakémukoli státnímu úředníkovi, i když se to zdá být obvyklé nebo v souladu s převládajícími obchodními zvyklostmi.
i.      Mezi zakázané platby patří například jakákoli platba vládnímu úředníkovi pro imigraci, práci nebo sociální zabezpečení za účelem ovlivnění rozhodnutí v souvislosti se zhotovitelem; vládnímu nákupnímu agentovi za účelem ovlivnění jeho rozhodnutí o nákupu výrobků od společnosti Fabory; jakákoli platba celním úředníkům za účelem urychlení manipulace s dováženými výrobky nebo za účelem snížení či minimalizace výše cla, které je třeba zaplatit; jakoukoli platbu úředníkům za snížení daní nebo urychlení řešení daňových záležitostí; jakoukoli platbu cestovních výdajů; přispívat na volební kampaň kandidáta na vládní funkci nebo jinak poskytovat dar (jiný než v nominální hodnotě) jakémukoli úředníkovi jakéhokoli úřadu, který může regulovat podnikání společnosti Fabory nebo který je současným nebo potenciálním zákazníkem nebo dodavatelem.
c.        činit nabídky nebo přijímat nabídky darů, vzorků nebo jiné hodnotné věci nebo podobného motivačního prospěchu od společnosti Fabory, ve prospěch společnosti Fabory nebo od jakéhokoliv zákazníka nebo ve prospěch jakéhokoliv zákazníka.
3.       Na žádost společnosti Fabory umožníte společnosti Fabory provádět audity a souhlasíte s tím, že tito auditoři budou mít plný a neomezený přístup ke všem záznamům souvisejícím s prací provedenou pro společnost Fabory nebo se službami či vybavením poskytnutými společnosti Fabory a budou provádět jejich kontrolu, a že nahlásíte jakékoli porušení jakéhokoli zákona Spojených států amerických o zahraničních korupčních praktikách, britského zákona o úplatkářství nebo jiných platných zákonů a předpisů, pokud jde o: účinnost stávajících programů pro dodržování předpisů a kodexů chování původ a oprávněnost jakýchkoli finančních prostředků vyplacených společnosti Fabory; její účetní knihy, záznamy a účty nebo účetní knihy, záznamy a účty jejích dceřiných společností, společných podniků nebo přidružených společností, které se týkají prací provedených pro společnost Fabory nebo služeb či vybavení poskytnutých společnosti Fabory; ; a veškeré finanční prostředky přijaté od společnosti Fabory v souvislosti s prací provedenou pro společnost Fabory nebo službami či vybavením poskytnutými společnosti Fabory.
4.       Tímto prohlašujete, že nejste zástupcem, zaměstnancem, funkcionářem nebo představitelem jakéhokoliv vládního nebo jiného úřadu nebo jiného subjektu působícího jako zástupce jakékoliv vlády a budete společnost Fabory informovat o jakékoliv změně takového statusu nebo zastupitelské role.
5.       Poskytnete plnou součinnost a zajistíte, že vaši zaměstnanci budou poskytovat plnou součinnost, při jakémkoliv vyšetřování vašich činností vedeném společností Fabory nebo jakýmkoliv vládním, právním nebo regulačním orgánem.
6.       Společnost Fabory může odstoupit od plnění v rámci smlouvy s vámi v případě, že se bude společnost Fabory důvodně domnívat, že jsou vaše činnosti předmětem vyšetřování vedeného jakýmkoliv vládním, právním nebo regulačním orgánem. Společnost Fabory může pozastavit platbu po dobu, dokud nebude takovým orgánem informována, že vyšetřování bylo dokončeno a že orgán došel k závěru, že jste jednali korektně a v souladu se všemi příslušnými zákony, pravidly a předpisy a že jste byli oficiálně zproštěni veškerých podezření z nekorektního konání.
7.       Porušíte-li některou z etických norem uvedených ve smlouvě s námi, nebudete mít právo požadovat nebo obdržet jakékoliv odškodnění vyplývající z této Smlouvy, přičemž takového práva se tímto vzdáváte.
8.       V případě, že se dozvíte o jakémkoli problému týkajícím se etiky, dodržování předpisů nebo obchodního chování v souvislosti se společností Fabory, jejími produkty nebo jakýmkoli zaměstnancem, agentem nebo zástupcem společnosti Fabory, oznámíte takovou záležitost společnosti Fabory co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů. Takové oznámení může být poskytnuto právnímu zástupci společnosti Fabory.
9.       Každý rok nám budete předávat písemné potvrzení dokládající, že je vaše jednání nadále v souladu s těmito normami, což zahrnuje mimo jiné finanční výkazy a přiměřeně další informace dle požadavku společnosti Fabory.
10.    Tímto berete na vědomí, že porušení tohoto článku bude považováno za závažné porušení smlouvy s námi.
11.    Tímto potvrzujete, že informace předané během auditu ověření důvěryhodnosti (tzv. due diligence) byly úplné a přesné. Dojde-li k jakýmkoliv změnám v původních informacích předaných během auditu ověření důvěryhodnosti (tzv. due diligence), budete o tom společnost Fabory písemně informovat a souhlasíte s tím, že společnost Fabory bude mít v takovém případě právo vaše jmenování přehodnotit. Neuvedení podstatných informací nebo zkreslení takových informací bude představovat oprávněný důvod pro okamžité ukončení naší smlouvy bez jakékoliv odpovědnosti ze strany společnosti Fabory.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.