text.skipToContent text.skipToNavigation
- 2023.03.01. től -
1. Cikk: Fogalmak

1.1. Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) alkalmazója a Fabory Kötőelem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. Amennyiben a jelen ÁSZF a „Fabory” és/vagy a „nekünk” „minket” „bennünket” és/vagy a „mi” szavak kerülnek említésre ezek alatt a Fabory Kötőelem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-674950), amelynek székhelye 1139 Budapest, Fáy utca 4., értendő, illetve azok a társaságok és vállalkozások, amelyek az előbb említett szervezethez köthetők és/vagy ahhoz kapcsolódnak.

1.2. Ahol jelen ÁSZF „Vevőt” említ, az a Fabory- val szerződő felet jelenti.

1.3. Ahol jelen ÁSZF „Terméket” említ, az a Fabory és Vevő közti szerződésben szereplő Termékekre vonatkozik.

1.4. A Fabory bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlata általános, kötelezettség nélküli ajánlatnak minősül, kivéve ha kifejezetten ettől eltérően rendelkezünk.

1.5. A Vevő általános szerződési feltételei nem alkalmazandók tekintet nélkül arra, hogy az adott ügyben kifejezetten kifogásoljuk-e azokat vagy sem. Ezennel kizárjuk a Vevő általános szerződési feltételeinek alkalmazhatóságát. A Vevő ezennel lemond a Vevő általános szerződési feltételeinek alkalmazhatóságáról.

2. Cikk: Általános rendelkezések

2.1. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsuk. A vevőt tájékoztatni fogjuk a módosított rendelkezésekről. A változtatások hatályosak és a Vevővel fennálló szerződéses kapcsolat részévé válnak, kivéve, ha a Vevő azok ellen írásban, faxon vagy e-mailben elküldött írásbeli értesítés útján kifogást emel a változtatásokról való értesítést követő hat héten belül.

2.2. A katalógusokban és a weboldalakon a termékek ábrázolása csupán illusztráció. A Fabory fenntartja magának a jogot, hogy a kijavítsa a katalógusokban vagy bármely weboldalon felmerült közzétételi hibát. Erőfeszítéseink ellenére, alkalmi ármegjelölési hibák felmerülhetnek a katalógusokban és a weboldalakon. A Fabory fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen árjelölési hibákra tekintettel leadott megrendeléstől ingyenesen elálljon akkor is, ha a Vevő már kapott visszaigazolást a rendelésről a Fabory-tól.

2.3. A Termékek kisebb eltéréseket mutathatnak a katalógusban látható, vagy honlapon közzétett termékektől. A kisebb eltérések elfogadhatók, ha azok az elfogadható eltérési mértéken belül esnek. A Fabory Termékei a Fabory saját döntése alapján helyettesíthetők hasonló termékekkel (akár Termékekkel más országokból, más származással).

2.4. Vevőink és felhasználóink adatainak védelmét fontosnak tartjuk. Kérjük, szíveskedjen elolvasni adatvédelmi tájékoztatónkat, melyben további információkat találhat arról, hogy hogyan kezeljük a személyes adatokat, amelyeket Vevőinktől gyűjtünk.

2.5. A szerződés csak akkor minősül létrejöttnek (megkötöttnek), amennyiben a Fabory írásban elfogadta a másik fél megbízását és / vagy megrendelését, vagy amennyiben Fabory a megbízásnak vagy megrendelésnek megfelelően megkezdte a teljesítést.

3. Cikk: Felhasználói Fiók

3.1. A Vevőnek lehetősége van regisztrálni és személyes felhasználói fiókot létrehozni a Fabory weboldalán, a www.fabory.com/hu ("Felhasználói Fiók"). Egy Vevőnek egy időben csak egy Felhasználói Fiókja lehet. A Felhasználói Fiók a Fabory által kerül aktiválásra, miután a regisztráció felülvizsgálatára és – ha a saját belátásunk szerint szükséges – a hitelképesség ellenőrzésére sor került. Azonban egy regisztrációt sem vagyunk kötelesek elfogadni.

3.2. A Vevő által rendelkezésre bocsátott minden információnak valósnak, pontosnak és teljesnek kell lennie és az azokban bekövetkező bármely változást késedelem nélkül be kell jelenteni a Fabory-nak.

3.3. Az alkalmazandó jogszabályok, a jelen ÁSZF vagy egyéb alkalmazandó szerződési feltételek Vevő általi megsértése esetén, a Fabory fenntartja a jogot, hogy a Webáruház bármely funkcióját visszatartsa, a Felhasználói Fiókot átmenetileg felfüggessze, vagy visszavonhatatlanul törölje, illetve megtegyen bármely egyéb – a Fabory ésszerű megítélése szerint szükséges – intézkedést.

3.4. Előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül a Vevő nem ruházhatja át a Felhasználói Fiókot, valamint az abból származó jogokat és kötelezettségeket. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználói Fiók harmadik személyekkel nem megosztható.

3.5. Amennyiben a Felhasználói Fiókot a jelen ÁSZF 3.4. pont szerinti harmadik személyek használják, a Felhasználói Fiók megköveteli, hogy a Vevő azonosítsa a az adott felhasználót. Vevő ezennel feljogosítja a Felhasználói Fiók adott felhasználóját, hogy a Vevő nevében és terhére ügyleteket bonyolítson le. Az adott felhasználó utasításainak megfelelően a termékek adott felhasználó részére történő kézbesítésével, mentesülünk a Vevővel szemben fennálló kötelezettségek alól.

3.6. A Vevő köteles a hitelesítő adatait bizalmasan kezelni és megfelelően korlátozni a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférést. A Vevő különösképpen köteles védeni a hitelesítő adatait az elvesztéstől, lopástól és a jogosulatlan felhasználástól. A Vevő késedelem nélkül köteles írásban értesíteni minket a hitelesítő adatok elvesztése, ellopása valamint jogosulatlan felhasználása esetén. Ezen értesítésig a Felhasználói Fiók bármilyen jellegű felhasználását a Vevő által jóváhagyottnak, valamint a Felhasználói Fiókon keresztül történő bármely vásárlást a Vevőre nézve kötelezőnek – azaz Vevő nevében és terhére lebonyolítottnak – kell tekinteni.

4. Cikk: Szerződés kötése

4.1. A Felek számára kötelező erővel rendelkező megállapodás csak akkor jön létre, ha a Fabory küld a Vevő részére egy megerősítést a megrendelésről. vagy a Fabory végrehajtotta a megállapodást, vagy miután a Fabory értesítette a Vevőt arról, hogy a Termékeket kézbesítette.

4.2. Abban az esetben, ha a beszállítónk elmulaszt határidőben leszállítani egy Terméket, a Fabory jogosult megtagadni a Vevő ajánlatának elfogadását, vagy adott esetben visszavonni az elfogadást és elállni a szerződéstől a le nem szállított termékek tekintetében, anélkül, hogy kártérítési felelősséggel tartozna a másik félnek.

5. Cikk: Megszűnés

5.1. Ha a Vevő megszünteti a szerződést (akár részben vagy egészben), a Vevő köteles megtéríteni a Fabory számára a szerződés teljesítésével kapcsolatban észszerűen felmerült költségeit, a Fabory azon jogainak sérelme nélkül, amelyek alapján az adott szerződés megszüntetése esetén a Fabory igényelhetné költségeinek, kárainak, veszteségeinek (ideértve az elmaradt hasznot is) és azok kamatainak megtérítését.

5.2. A Fabory – egyéb jogainak sérelme nélkül – jogosult felmondani a szerződést a Vevő hibás teljesítése, vagy fizetésképtelensége, a kifizetések (kérelemre történő) felfüggesztése vagy a Vevő felszámolása esetén. A fenti eseteken a Fabory Vevő felé fennálló követelései azonnal esedékessé válnak.

6. Cikk: Árak

6.1. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a Fabory webáruházában, katalógusokban vagy egyéb kiadványokban feltüntetett árak nagykereskedelmi áraknak minősülnek, nem tartalmazzák a szállítási, kezelési költségeket, adókat, vámokat, behozatali díjakat és/vagy vámügynöki díjakat és értesítés nélkül kijavíthatók vagy módosíthatók. Azon Termékek ára, melyek árát nagymértékben befolyásolják a piaci viszonyok, az adott piaci helyzetnek megfelelően kerül meghatározásra.

6.2. A Vevő viseli a fizetendő forgalmi adókat, vámokat, behozatali díjakat és minden vámügynöki díjat.

6.3. Fabory mindenkor fenntartja a jogot, hogy a szerződés megkötését követően arányosan megváltoztassa a megegyezett árat, amennyiben az árat meghatározó körülményekben, úgy mint a bérekben, árakban, behozatali adókban, árfolyamokban, jövedelemadókban, illetékekben és adókban, vagy általában azon kormányzati intézkedésekben, amelyek kihatnak az irányadó jogszabályi környezetre, változás következik be – függetlenül attól, hogy az előrelátható-e vagy nem az ajánlattételkor vagy a rendelés visszaigazolásakor.

7. Cikk: Szállítás

7.1. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a teljesítés a (mindenkor hatályos) Incoterms 2015 alapján "Ex Works (EXW)" történik. A Termékek akkor tekinthetők kézbesítettnek, ha a Termékeket Eladó Vevő részére hozzáférhetővé tette.

7.2. Az azonos rendelésbe tartozó Termékek részleges szállítása lehetséges, feltéve, hogy a Termékek önállóan használhatóak. Amennyiben a Termékeket részletekben szállítják és/vagy a szolgáltatásokat részletekben teljesítik, Fabory jogosult minden egyes részteljesítést külön kiszámlázni.

7.3. A Termék károsodásáért vagy elvesztésért való felelősség (kárveszély) valamint az eladott Termékek kifizetéséért való felelősség a termék átadásának időpontjában száll át a Vevőre.

7.4. Abban az esetben, ha a megadott címre történő teljesítés nem lehetséges, vagy a Vevő megtagadja a csomag átvételét vagy elfogadását, fenntartjuk a jogot, hogy felszámoljunk a Vevőnek minden ezzel összefüggésben felmerült költséget (különösen de nem kizárólagosan a Termék kezelésével, tárolásával, csomagolásával és szállításával kapcsolatban).

7.5. A felek eltérő megállapodásának hiányában a kézbesítés során az Vevő köteles ugyanannyi raklapot visszaadni a fuvarozónak, mint amennyit a fuvarozó leszállított. Ha a Vevő ezen kötelezettségét elmulasztja, az adott hónapban az összes vissza nem küldött raklap tulajdonjoga átszáll a Vevőre kézbesítés hónapját követő hónap utolsó naptári napján (azaz a januári raklapok tulajdonjoga február utolsó napján szállnak át a Vevőre). A Fabory jogosult a tulajdonjog átruházásától számított 14 napon belül kiszámlázni a Vevőnek a Vevő tulajdonába átruházott raklapok árát.

8. Cikk: Szállítási idő

8.1. Bármely, a webáruházban, katalógusokban, vagy egyéb kiadványokban feltüntetett szállítási idő tájékoztató jellegű és nem minősül, illetve nem tekinthető jogszabályi határidőnek vagy pontos szállítási határidőnek, erre vonatkozó kifejezett írásbeli utalás hiányában.

8.2. A szállítási határidő lejártát követően a Fabory nem teljesít automatikusan hibásan. A Vevő köteles írásbeli felszólítást küldeni a Fabory részére a hibáról, lehetővé téve, hogy egy ésszerű póthatáridőn belül szerződésszerűen teljesítsen.

8.3. A Fabory nem vállal felelősséget semmilyen részben vagy egészben vis maior miatti kötelezettségszegésért, ideértve, de nem kizárólagosan, a természeti csapásokat, sztrájkokat, háborús eseményeket, terrorista cselekményeket (legyen az tényleges vagy fenyegető), kormányrendeleteket vagy kormányzati ellenőrzéseket, lázadásokat, járványokat, karanténokat, válságokat, a kommunikációs összeköttetés megszakadását vagy áramszünetet, tűzvészt, baleseteket, robbanásokat, termék beszerzésének vagy szállításának lehetetlenségét, szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzésének lehetetlenségét, utánpótlás vagy nyersanyag beszerzésének lehetetlenségét, súlyos időjárási körülményeket, katasztrófákat, vagy bármely olyan körülményt vagy okot, ami a Fabory tevékenységi körén kívüli okból következik be.

8.4. Ha a szerződés részünkről történő teljesítését vis maior esemény vagy olyan előreláthatatlan akadály befolyásolja, ami kereskedelmi szempontból észszerűnek tekinthető erőfeszítések ellenére sem hárítható el és nekünk nem felróható, az eredeti szállítási határidő meghosszabbításra kerül addig, amíg a teljesítés akadálya fennáll amennyiben ez észszerűen elvárható a Fabory-tól, egyébiránt a Fabory jogosult ingyenesen felmondani a szerződést.

9. Cikk: Fizetés

9.1. A Vevő a számla teljes összegét az átvételtől számított 30 naptári napon belül köteles megfizetni.

9.2. A Vevő köteles viselni hibás teljesítése esetén minden ésszerű költséget, mely a Fabory-nál azért merült fel, hogy Vevőt peres eljáráson kívül teljesítésre bírja. Amennyiben Vevő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ilyen költség legalább a megfizetendő összeg 15%-ának megfelelő összeg, de minimum 125,00€.

9.3. A Vevő hozzájárul a számlák elektronikus úton történő kibocsátásához.

10. Cikk: Panaszok

10.1. A Vevő köteles a Terméket átvételkor haladéktalanul megfelelően megvizsgálni. A szállított Termékek Vevő által elfogadottnak tekinthetők, amennyiben hiba jelzésére nem kerül sor: 1) látható hiba esetén az átvételtől számított négy munkanapon belül; vagy 2) egyébiránt a hiba felfedezésétől vagy felfedezés ésszerű lehetőségének időpontjától számított három munkanapon belül. Amennyiben Vevő nem értesíti a Fabory-t időben a hibáról, Vevő nem támaszthat többé semmilyen igényt a hibával kapcsolatban. Vevő köteles elfogadni a minőségben, mennyiségben, méretben, színben, befejezésben, mértékekben, kezelésben és egyebekben bekövetkezett jelentéktelen, kereskedelmileg elfogadható vagy technikailag elkerülhetetlen változásokat, így azok hibának nem tekinthetőek.

10.2. Ha Vevő a 10.1. cikk szerint időben értesíti a hibáról a Fabory-t, a Vevőnek továbbra is fennáll a kötelezettsége arra, hogy a Termékeket megvegye és kifizesse.

11. Cikk: Szavatosság

11.1. Fabory szavatolja, hogy a szállított Termékek 1) megfelelnek a megállapodásnak és 2) összhangban vannak az átadás idején Magyarországon hatályos jogszabályokkal.

11.2. Vevő az átvételtől számított 12 hónapon belül gyakorolhatja szavatossági iránti igényét. Amennyiben harmadik személy gyártói szavatossága alkalmazandó, a gyártó által vállalt szavatosság az irányadó.

11.3. Amennyiben a termékek nem felelnek meg a 11.1. pontban foglalt szavatosságnak, Vevő írásban tájékoztatja a Fabory-t a hibáról, a 10.1. pontban szereplő időtartamon belül. A szavatossági igényben a Vevő az alábbiakról tájékoztatja a Fabory-t: a) a Termékekről, amikkel az igény kapcsolatos, 2) a Termékek rendelésének idejéről és az átvétel idejéről, és 3) a hiba természetéről, amelyet a Vevő felfedezett.

11.4. Amennyiben Vevő nem értesíti a Fabory-t időben a hibáról és Vevő nem küldi meg a szavatosság iránti igényét időben, Vevő nem jogosult többé szavatossági igényének érvényesítésére.

11.5. Amennyiben Vevő szavatosság iránti igényét időben megküldi, Fabory a saját hatáskörében fogja elbírálni az adott szavatossági igényt. Vevő a Fabory első kérésére köteles vizsgálat céljából rendelkezésre bocsátani a Termékeket. A Vevő akkor küldi meg a Fabory-nak a termékeket, ha ehhez a Fabory előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Vevő azt a címet köteles használni, amely jelen ÁSZF 1.1. pontjában található, és a Termékek eredeti csomagolását. A Vevő köteles a Termékek szállításával kapcsolatos költségek és kárveszély viselésére.

11.6. Amennyiben a szavatossági igény alapos a Fabory álláspontja szerint, a Fabory saját hatáskörében ésszerű időn belül kijavítja vagy kicseréli a Termékeket.

11.7. A szavatossági igény érvényesítése mindenképpen sikertelen, amennyiben 1) a hibát a Termék rendeltetésellenes vagy hanyag kezelése okozta, 2) a Terméket megváltoztatták vagy kezelték és 3) Fabory a Vevő utasítását követve használt bizonyos nyersanyagokat, csomagoló anyagokat, és egyebeket, és a nyersanyag okozta a hibát, vagy vezetett a hibához.

11.8. Jelen cikkel összhangban a Vevő Termékek hibájára alapozott, vagy azzal kapcsolatos minden igénye és kifogása a Termékek átvételétől számított 12 hónapot követően elévülnek.

12. Cikk: A tulajdonjog fenntartása

12.1. Az általunk szolgáltatott Termékek tulajdonjogát fenntartjuk, a számlázott összegnek (beleértve a fizetendő adókat és szállítási költségeket) kiegyenlítéséig. Amíg a tulajdonjog nem száll át a Vevőre, a Vevő vállalja, hogy (a) körültekintően kezeli a terméket, (b) azt elkülönítve és oly módon tárolja, hogy a Fabory tulajdonjoga egyértelműen megállapítható legyen, (c) a terméket nem zálogosítja el.

12.2. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Fabory-t abban az esetben, ha harmadik fél tulajdoni igénnyel lép fel, vagy birtokba akar venni olyan Termékeket, amivel kapcsolatban a Fabory tulajdonjogát fenntartotta.

12.3. A Vevő visszavonhatatlan jogot biztosít a Fabory számára arra, hogy a Fabory beléphessen azokra a helyekre, ahol a Fabory tulajdona megtalálható, annak érdekében, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa.

12.4. A Vevő köteles ésszerű gondosságot tanúsítani annak érdekében, hogy ne keverje össze a Fabory Termékeit más termékekkel, többek között, a minőségellenőrzés feltételeinek, és a termék gyártási folyamat során történő nyomon követhetőségének védelme érdekében. Ha a termékek mégis keverednek vagy összevegyülnek más termékekkel, mielőtt még a Fabory követelését teljesítették volna, a Fabory-t – a számlázott összegnek a vegyült termékek értékéhez képest megállapított arányban – közös tulajdonosnak kell tekinteni e Termékek tekintetében.

13. Cikk: Felelősség

13.1. Ha a fentiek alapján megállapítható a Fabory felelőssége a károkért, felelősségünk mértéke a számlázott összegre korlátozódik.

13.2. A károk a közvetlen károkra korlátozódnak, amelyekbe az alábbiak értendők: 1) az ok és hatás kiderítésének költségei, de csak abban az esetben, amennyiben a károk beazonosítása jelen ÁSZF szerinti értelemmel bír 2) a Fabory hibás teljesítésének elhárításához lehetséges ésszerű költségek 3) a kármegelőzéséhez vagy kárenyhítéshez szükséges költségek, de csak amennyiben a Vevő bizonyítani tudja, hogy kárt szenvedett, és a költségek a kármegelőzéssel vagy kárenyhítéssel kapcsolatban merültek fel.

13.3. A Fabory nem felelős a közvetett károkért – különösen, de nem kizárólag – a bármilyen eredetű következménykárokért, elmaradt haszonért, megtakarítás veszteségért, harmadik személy káráért és üzemzavar által okozott károkért.

13.4. A károkért való felelősség korlátozása nem terjed ki a törvényes képviselőink, vagy általunk megbízott személyek által élet, testi épség, egészség szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértésével okozott károkra.

13.5. A Fabory felelőssége minden esetben a Fabory biztosítója által meghatározott biztosítási összeg határáig terjed.

14. Cikk: Szellemi alkotások

14.1. A Vevőnek nem áll fenn joga, jogcíme vagy érdeke a kereskedelmi nevek, védjegyek, arculatok, szerzői jogok, szabadalmak, domain nevek, termékelnevezések, katalógusok vagy bármilyen más Fabory-t illető szellemi alkotáshoz fűződő jogok, vagy a Fabory beszállítóinak védjegyei tekintetében.

14.2. A honlapunkon található minden anyag a Fabory és annak beszállítói és licencadói tulajdonát képezi. A Vevő nem jogosult másolni vagy használni a Fabory, a beszállítói vagy licencadói szellemi alkotásait a Fabory engedélye nélkül.

14.3. A megállapodás alapján keletkező új szellemi alkotások jogosultja a Fabory.

15. Cikk: Titoktartás

15.1. A felek minden bizalmas információt kötelesek titokban tartani, amelyhez a megállapodásból vagy más forrásból jutottak hozzá. Az információ akkor bizalmas, ha a másik fél ezt megemlítette, vagy amennyiben az információ természetéből ez következik.

15.2. A titoktartási kötelezettség nem alkalmazandó a következő információkra és adatokra: 1) amely általánosan elérhető a nyilvánosság számára anélkül, hogy a fél jelen cikk rendelkezését megszegné, 2) amelyet hatályos törvényi kötelezettség vagy bírói határozatalapján adott ki és 3) amelyhez az érintett fél írásbeli hozzájárulását adta, ezek mentesülnek a titoktartási kötelezettség alól.

15.3. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg írásban, Vevő nem hivatkozhat a Termékekre és a megállapodásra nyilvánosan vagy reklámokban honlapokon vagy tájékoztató füzetekben.

16. Cikk: Korrupcióellenesség

16.1. A Vevő tisztában van azzal, hogy a Fabory üzleti gyakorlata tiltja a vesztegetés és a korrupt magatartás minden formáját. A Vevő kijelenti, hogy független szerződő fél, és betart minden alkalmazandó jogot, amely a gazdasági vagy közigazgatási vesztegetésére, pénzmosásra és terrorizmusra vonatkozik (ideértve, de nem kizárólagosan a helyi korrupcióellenes jogszabályokat, Kanada külföldi hivatalos személyek korrupciójáról szóló törvényét, az amerikai külföldi korrupt gyakorlatokról szóló törvényt, OECD külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezményét és az angol vesztegetés elleni törvényt).

16.2. A Vevő nem ajánlhat fel vagy nyújthat semmiféle értéket (ajándékot, kölcsönt, utazást, szórakozást vagy bármilyen más hasonló előnyt) sem közvetlenül, sem közvetve más személyeknek annak érdekében, hogy befolyásoljon valamilyen intézkedést vagy döntést. Ez azt jelenti, hogy a Vevő nem adhat prémiumot, nem vesztegethet meg vagy fizethet kenőpénzt, akkor sem, ha az szokásos vagy az uralkodó üzleti gyakorlatnak megfelelő. A tiltott kifizetések magukban foglalnak például bármilyen beszerzési ügynök döntésének befolyásolása céljából teljesített kifizetést, annak érdekében, hogy tőlünk vásároljon Termékeket; bármilyen kifizetést mások részére annak érdekében, hogy felgyorsítsák az importált termékek kezelését vagy minimalizálják a fizetendő vám összegét; bármilyen személy részére történő kifizetést annak érdekében, hogy csökkentsék az adó mértékét vagy felgyorsítsák az adóügyekben hozandó döntéseket; utazási költségek megtérítését; kampány hozzájárulást kormányzati tisztségért induló jelölt számára; vagy egyébiránt bármilyen ajándékot (a névérték kivételével) annak, aki az üzletünket szabályozhatja, vagy aki jelenlegi vagy lehetséges vevőnk vagy beszállítónk.

17. Cikk: Export ellenőrzés és kapcsolódó szabályozás

17.1. Vevő köteles megfelelni minden a Termékek kivitelére (exportjára), újrakivitelére és behozatalára vonatkozó alkalmazandó jogszabálynak, rendeletnek, szerződésnek és megállapodásnak. A Terméket nem szabad kivinni, újra kivinni, szállítani vagy továbbszállítani (i) bármely korlátozással érintett országba vagy területre (ideértve azokat az országokat és területeket, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy az Európai Unió embargó vagy szankció alá helyezett („megjelölt terület”) vagy (ii) bármely olyan személynek, amely szerepel a „Tiltó/Kizárási Listán”. Vevő jótáll és szavatol azért, hogy a székhelye nem megjelölt területen található, nem áll megjelölt terület vagy Tiltó/Kizárási Listán szereplő személy irányítása alatt és nem állampolgára vagy lakosa megjelölt területnek. Vevő köteles mindenben együttműködni a Faboryval bármely az alkalmazandó export és import ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabállyal vagy szabályozással kapcsolatos hivatalos vagy nem hivatalos audit vagy nyomozás során, és köteles a Fabory-t mentesíteni és kártalanítani minden a jelen szakasz Vevő, Vevő munkavállalója, tanácsadója, megbízottja vagy vevője által történt megsértéséből eredő vagy azzal kapcsolatos következmény alól.

18. Cikk: Alkalmazandó jog és joghatóság

18.1. Bármely a Vevő és közöttünk létrejött szerződésre és minden jogviszonyra a Fabory és a Vevő között a magyar jog irányadó a Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) kizárása mellett.

18.2. A Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik a Fabory és a Vevő közt fennálló jogviszonyból eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő bármilyen jogvita eldöntésére.

19. Cikk: Általános rendelkezések

19.1. A Vevő nem engedményezheti ezt a megállapodást, vagy bármely megrendelést vagy ahhoz fűződő érdeket a Fabory előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Bármely tényleges vagy megkísérelt engedményezés a Fabory előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában feljogosítja a Fabory-t az ilyen megrendelés törlésére. A Fabory jogosult átruházni a megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit harmadik személyekre szerződéses átruházással, melyhez Vevő előzetes hozzájárulását adja, és vállalja, hogy az ilyen átruházásban együttműködik.

19.2. Ha bármelyik fél elmulasztja valamely joga érvényesítését vagy valamely rendelkezés betartásának követelését, az nem eredményez joglemondást vagy kimentést a másik félnek ilyen feltétel későbbi megszegése esetére. A felek megállapodnak, hogy ezt a megállapodást és minden a megegyezéshez kapcsolódó levelezést és dokumentációt angol vagy magyar nyelven kell elkészíteni.

19.3. Ha az ÁSZF bármely részét érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek találja a hatáskörrel rendelkező bíróság, az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen feltételt el kell választani az ÁSZF-től, és a fennmaradó feltételeket érvényesnek és teljes mértékben kikényszeríthetőnek kell tekinteni jelen ÁSZF szerint.

19.4. A jelen ÁSZF angol és magyar nyelven elérhető. A használt nyelvek közötti bármilyen eltérés esetén az ÁSZF a magyar nyelvű változatát kell irányadónak tekinteni.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.