text.skipToContent text.skipToNavigation

PODMIENKY PREDAJA

- platné od 10/04/2017 - 

Článok 1: Všeobecné ustanovenia

1.1 Použitie výrazu "Fabory" a/alebo "nás" a/alebo "my" sa v týchto všeobecných podmienkach predaja (ďalej len "VPP") vzťahuje na spoločnosť FABORY - SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 449 211, so sídlom na adrese Poprad, Alžbetina 404/33, PSČ 058 01, Slovenská republika, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10569/P, ako aj na spoločnosti a obchodné podniky prepojené na a/alebo spriaznené s vyššie uvedenou spoločnosťou.
1.2 Všetky zmluvné vzťahy, najmä ponuky, kúpne zmluvy, dodávky a služby realizované na základe akýchkoľvek objednávok nášho zákazníka (ďalej len "Zákazník") zadaných najmä prostredníctvom nášho internetového obchodu www.fabory.com (ďalej len "Internetový obchod") alebo na základe našich katalógov, letákov a iných predajných kanálov, ako aj všetky právne vzťahy vyplývajúce z Používateľského účtu (tak, ako je uvedené nižšie) a akékoľvek iné vzťahy (vrátane kvázi-zmluvných vzťahov) medzi nami a Zákazníkom sa riadia týmito VPP.
 
1.3 Prijatie akejkoľvek objednávky spoločnosťou Fabory je podmienené súhlasom Zákazníka so všetkými podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Má sa za to, že po prijatí potvrdenia od spoločnosti Fabory Zákazníkom alebo po dodaní všetkých alebo niektorých objednaných produktov Zákazníkovi, Zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito VPP. Pre spoločnosť Fabory nie sú záväzné žiadne dodatky ani úpravy VPP vykonané Zákazníkom, pokiaľ neboli takéto dodatky alebo úpravy dohodnuté písomne s oprávneným zástupcom spoločnosti Fabory. Ak nákupná objednávka alebo iná korešpondencia predložená Zákazníkom obsahuje podmienky, ktoré sú v rozpore, alebo ktoré dopĺňajú podmienky obsiahnuté v tomto dokumente alebo v potvrdení vydanom spoločnosťou Fabory, nepredstavuje splnenie takejto objednávky súhlas s podmienkami navrhnutými Zákazníkom, a nepredstavuje ani zrieknutie sa akýchkoľvek podmienok spoločnosti Fabory uvedených v tomto dokumente alebo v potvrdení spoločnosti Fabory.
 
1.4 Podmienky uvedené vo: (i) formulároch spoločnosti Fabory, (ii) potvrdeniach, (iii) cenových ponukách, (iv) faktúrach, (v) na webových stránkach, (vi) v katalógoch spoločnosti Fabory sú súčasťou právneho vzťahu a spolu s týmito VPP predstavujú úplnú a výlučnú dohodu medzi Zákazníkom a spoločnosťou Fabory s ohľadom na predmet týchto VPP.
 
Zákazník súhlasí s používaním dokumentov v elektronickej podobe.
 
1.5 Všeobecné obchodné podmienky Zákazníka neplatia bez ohľadu na skutočnosť, či proti nim v konkrétnom prípade namietame alebo nie. Týmto vylučujeme použitie všeobecných obchodných podmienok Zákazníka. Zákazník sa týmto vzdáva používania svojich všeobecných obchodných podmienok.
 
1.6 Naša ponuka produktov sa zameriava výhradne na Zákazníkov, ktorí sú firemnými zákazníkmi; to znamená na spoločnosti, fyzické alebo právnické osoby alebo iné organizácie, ktorým zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, a ktoré uzatvárajú príslušnú zmluvu v priamej súvislosti so svojou obchodnou alebo profesionálnou činnosťou, a teda nenakupujú produkty na osobné, rodinné alebo domáce použitie. Naše produkty a služby sú určené len pre obchodné účely. Pomocou svojho Používateľského účtu alebo zadaním objednávky prostredníctvom niektorého z našich predajných kanálov, Zákazník vyhlasuje, že zakúpené produkty a služby bude bezpodmienečne používať len na vyššie uvedené účely, bude konať ako firemný zákazník a nie ako spotrebiteľ, ktorý podlieha právnym predpisom na ochranu spotrebiteľa. Naša ponuka produktov nie je určená neplnoletým osobám. Ak je tovar určený na ďalší predaj alebo export, Zákazník preberá plnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov, vrátane kontroly vývozu.
 
1.7 Vyhradzujeme si právo jednostranne zmeniť tieto VPP - za predpokladu, že sa stali súčasťou zmluvného vzťahu so Zákazníkom - do takej miery, do ktorej sú tieto zmeny potrebné na nápravu   vzťahu v dôsledku podstatnej zmeny okolností, ku ktorej došlo ex post, alebo za účelom úpravy týchto VPP tak, aby boli v súlade s novými právnymi alebo technickými požiadavkami. Zákazníka budeme o zmenených ustanoveniach informovať. Zmeny nadobudnú účinnosť a stanú sa súčasťou zmluvného vzťahu so Zákazníkom, pokiaľ nebude Zákazník voči týmto zmenám namietať písomne faxom alebo e-mailom v lehote šiestich týždňov od zverejnenia príslušných zmien.
 
1.8 Vyobrazenia produktov v katalógoch a na webových stránkach má len ilustračný charakter. Držba alebo prístup do akéhokoľvek katalógu, literatúry alebo na webové stránky nezakladá právo na nákup produktov. Spoločnosť Fabory si vyhradzuje právo opraviť chyby vo svojich katalógoch alebo na ktorejkoľvek z jej webových stránok, ktoré vznikli pri uverejňovaní informácií. Aj napriek našej snahe sa môžu v katalógoch a na webových stránkach vyskytnúť chyby v cenách. Spoločnosť Fabory si vyhradzuje právo zrušiť všetky objednávky, ktoré vznikli z dôvodu takýchto chýb v cenách produktov, dokonca aj v prípade, že spoločnosť Fabory takúto objednávku Zákazníkovi potvrdila.
 
1.9 Produkty (a krajina pôvodu) môžu byť nahradené a nemusia sa zhodovať s opismi a/alebo obrázkami uvedenými v katalógu alebo na webovej stránke.

Článok 2: Ponuky a návrhy

2.1 Všetky ponuky produktov a služieb zo strany spoločnosti Fabory sú všeobecne nezáväzné a možno ich považovať výlučně ako výzvu pre podanie žiadosti o podrobnejšiu ponuku, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 
2.2 Návrhy, ponuky a podrobnosti týkajúce sa cien špeciálne vyrábaných výrobkov sú platné iba v ponúkanom množstve. V prípade zákaziek pre menšie množstvo výrobkov si vyhradzujeme právo upraviť z tohto dôvodu cenu. Vyhradzujeme si právo upraviť dodávky špeciálne vyrobených výrobkov v rozsahu 10% viac alebo menej, než je objednané množstvo.
 
2.3 Zmluva je uzatvorená po písomnom potvrdení objednávky druhej strany spoločnosťou Fabory, alebo v prípade ak spoločnosť Fabory začala pracovať v súlade so zakázkou a/alebo objednávkou.

Článok 3: Používateľský účet:

Zákazník má možnosť sa zaregistrovať a vytvoriť si osobný používateľský účet na webovej stránke Fabory, www.fabory.com (ďalej len "Používateľský účet"). Každý Zákazník môže mať v tom istom čase vytvorený len jeden Používateľský účet. Registrácia, aktivácia a používanie Používateľského účtu sú bezplatné. Spoločnosť Fabory aktivuje Používateľský účet až po preskúmaní registrácie a podľa nášho uváženia po kontrole úverovej schopnosti Zákazníka. Spoločnosť Fabory nie je povinná akceptovať registráciu Zákazníka.
 
3.2 Všetky informácie poskytnuté Zákazníkom musia byť pravdivé, presné a úplné. Akékoľvek prípadné zmeny v budúcnosti musia byť bez zbytočného odkladu oznámené spoločnosti Fabory, najmä v prípade ak Zákazník prestáva byť firemným zákazníkom (tak, ako je uvedené v článku 1.4).
 
3.3 V prípade, že Zákazník poruší platné právne predpisy, tieto VPP alebo iné dojednané zmluvné podmienky, spoločnosť Fabory si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia pozastaviť tomuto Zákazníkovi funkcie internetového obchodu, dočasne pozastaviť jeho Používateľský účet, nenávratne odstrániť jeho Používateľský účet alebo podniknúť akékoľvek iné vhodné opatrenia.
 
3.4 Zákazník môže kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoj Používateľský účet. Pozastavenie alebo zrušenie Používateľského účtu nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré Zákazníkovi vznikli ešte pred týmto zrušením/pozastavením.
 
3.5 Zákazník nie je oprávnený previesť Používateľský účet a práva a povinnosti vyplývajúce z tohto účtu bez predchádzajúceho písomného súhlasu našej spoločnosti. Zákazník berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že Používateľský účet nesmie zdieľať so žiadnymi tretími stranami, ani ho nesmie používať na súkromné (spotrebiteľské) účely. Používaním Používateľského účtu sa príslušný používateľ považuje za Zákazníka. Zákazník týmto splnomocňuje príslušného používateľa Používateľského účtu na realizáciu transakcií v mene a na účet Zákazníka. Dodaním tovaru príslušnému používateľovi na základe jeho pokynov je naša spoločnosť oslobodená od akýchkoľvek záväzkov voči Zákazníkovi.
 
3.6 Zákazník musí uchovávať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti a musí primeraným spôsobom zabezpečiť zamedzenie prístupu na Používateľský účet. Zákazník musí najmä chrániť prihlasovacie údaje pred ich stratou, odcudzením a neoprávneným použitím. Zákazník je povinný písomne, faxom alebo e-mailom, bez zbytočného odkladu oznámiť našej spoločnosti akúkoľvek stratu, odcudzenie alebo neoprávnené použitie svojich prihlasovacích údajov. Až do doručenia tohto oznámenia sa akékoľvek použitie Používateľského účtu považuje za použitie povolené Zákazníkom a všetky nákupy prostredníctvom Používateľského účtu sa pre daného zákazníka považujú za záväzné, to znamená, že boli vykonané v mene a na účet Zákazníka.

Článok 4: Uzatváranie zmlúv, zmluvné podmienky

4.1 Zobrazenie tovaru v internetovom obchode, v katalógoch alebo v inej literatúre nepredstavuje záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, ale predstavuje výzvu pre zadanie objednávky.
 
4.2 Objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu: Kliknutím na tlačidlo "Prejsť k pokladni" Zákazník zaháji proces objednávania. Zákazník sa môže prihlásiť pomocou svojich prihlasovacích údajov alebo vytvorením Používateľského účtu. Následne si môže Zákazník vybrať spôsob dopravy a spôsob platby. Zákazník má kedykoľvek počas procesu objednávania možnosť kontrolovať a meniť svoje údaje. Pred zadaním objednávky zo strany Zákazníka sa podrobnosti uvedené v objednávke zobrazia v krátkom súhrne, aby mohol Zákazník tieto údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť. Kliknutím na tlačidlo "Kúpiť teraz" na konci procesu objednávania Zákazník zadá objednávku, čím vytvorí záväznú ponuku na kúpu tovaru uvedeného na stránke objednávky.
 
4.3 Bez zbytočného odkladu po doručení objednávky prostredníctvom webového obchodu zašle spoločnosť Fabory Zákazníkovi potvrdenie o doručení objednávky (obvykle prostredníctvom e-mailu alebo faxu). Pokiaľ nie je objednávka výslovne prijatá v tomto potvrdení o doručení objednávky, nepredstavuje takéto potvrdenie aj prijatie objednávky (ponuky). Ak potvrdenie o doručení objednávky neobsahuje výslovné prijatie objednávky, záväzná kúpna zmluva bude uzavretá len po doručení nášho následného oznámenia (zvyčajne e-mailom alebo faxom) Zákazníkovi, v ktorom budeme Zákazníka informovať o odoslaní tovaru. Zákazník nemôže odvolať objednávku pred vypršaním doby, ktorá je v týchto VPP určená na prijatie ponuky spoločnosťou Fabory.
 
4.4 Objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu: Po zadaní objednávky si môže Zákazník vytlačiť súhrn podrobných informácií uvedených v objednávke. Naša spoločnosť zabezpečí primeranú dobu archivácie podrobných údajov každej objednávky. Zákazník má prístup k týmto údajom za účelom ich kontroly a vytlačenia prostredníctvom svojho Používateľského účtu. Spolu s potvrdením o doručení objednávky budú Zákazníkovi zaslané aj podrobnosti objednávky a odkaz na tieto VPP. Zákazník si ich tiež môže uložiť a vytlačiť. Aktuálna verzia VPP je tiež k dispozícii v našom internetovom obchode v záložke "Všeobecné podmienky predaja", kde je možné si ich prečítať, stiahnuť a vytlačiť.
 
4.5 V prípade, že náš dodávateľ nedodá tovar včas, je spoločnosť Fabory oprávnená odmietnuť objednávku Zákazníka alebo s ohľadom na nedodaný tovar  od zmluvy odstúpiť, bez toho, aby bola zodpovedná za akúkoľvek kompenzáciu druhej strane.

Článok 5: Zmeny a odstúpenie

5.1 Spoločnosť Fabory si za všetkých okolností ponecháva právo uskutočniť drobné zmeny v produktoch ponúkaných a/alebo predávaných našou spoločnosťou alebo v zložení týchto produktov.
 
5.2 Ak Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy (či už celkovo alebo čiastočne), Zákazník je povinný nahradiť spoločnosti Fabory všetky náklady účelne vynaložené spoločnosťou Fabory na realizáciu tejto kúpnej zmluvy bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek právo spoločnosti Fabory požadovať náhradu nákladov, škody, straty (vrátane ušlého zisku) a úrokov vyplývajúcich z odstúpenia od príslušnej kúpnej zmluvy.
 
5.3 Bez toho, aby boli dotknuté iné práva, má spoločnosť Fabory právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade platobnej neschopnosti Zákazníka, pozastavenia jeho platieb alebo v prípade jeho likvidácie.

Článok 6: Ceny

6.1 Ak nie je výslovne uvedené inak, ceny uvedené v internetovom obchode, v katalógoch alebo v iných publikáciach sú veľkoobchodnými cenami a nezahŕňajú dopravu, manipulačné poplatky, dane, clá, dovozné poplatky a/alebo colné poplatky, a môžu byť opravené alebo zmenené aj bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny produktov citlivých na vývoj na trhu sa budú upravovať podľa aktuálnych tržných podmienok.
6.2 Spoločnosť Fabory bude o spôsobe balenia a preprave rozhodovať podľa svojho uváženia, pričom, okrem iného, vyberie ​​vhodného poskytovateľa dopravy. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak so spoločnosťou Fabory, všetky náklady s tým spojené znáša Zákazník. Pre Objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu: Náklady na dopravu a balenie sa zobrazia v prehľade objednávky ešte pred dokončením tejto objednávky Zákazníkom.
 
6.3 Zákazník je zodpovedný za úhradu príslušnej dane z predaja, ciel, dovozných poplatkov a všetkých colných poplatkov.  Pre Objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu: Tieto náklady (iné ako platné dane, ktoré sú zobrazené v prehľade objednávky ešte pred jej dokončením Zákazníkom), nie sú zahrnuté v celkovej výške ceny zobrazenej pri ukončení objednávky a budú uhradené Zákazníkom prostredníctvom prepravcu pri doručení zásielky.
 
6.4 Fabory má po celú dobu po uzavretí zmluvy právo pormerne meniť dohodnutú cenu, v prípade, že dôjde k zmene cien určujúcich faktorov – buď predvídateľných alebo nepredvídateľných v čase zaslania objednávky a/alebo potvrdenia objednávky - ako sú napríklad mzdy, ceny, dovozné dane, kurzy mien, spotrebné dane, odvody a dane, a vo všeobecnosti všetky vládne opatrenia, ku ktorým došlo, pričom je v tomto smere potrebné venovať náležitú pozornosť relevantným zákonným predpisom. V prípade, ak k zvýšeniu cien dôjde do troch mesiacov po uzavretí zmluvy, druhá strana je oprávnená od zmluvy  odstúpiť.
 
6.5 Pri faktúrach pod určitú netto hodnotu bude k obvyklým prepravným nákladom pripočítaná ďaľšia čiastka navyše ako doplatok za malú objednávku.

Článok 7: Preprava, prechod nebezpečenstva

7.1 Ak nie je výslovne dohodnuté inak, tovar bude dodaný "Ex Works (EXW)" v súlade s podmienkami Incoterms 2010 (v znení neskorších predpisov).
7.2 Čiastkové dodávky tovaru uvedeného v tej istej objednávke budú povolené za predpokladu, že tovar je možné používať samostatne a za predpokladu, že naša spoločnosť bude znášať všetky dodatočné náklady na dopravu, ktoré tým vznikli. V prípade, že čiastočnú dodávku požaduje Zákazník, dodatočné náklady na dopravu hradí Zákazník. Ak sú výrobky alebo služby dodávané po častiach, má spoločnosť Fabory právo fakturovať každú časť samostatne.
 
7.3 Riziko náhodného zničenia, poškodenia alebo straty tovaru, ako aj riziko vykonania úhrady za tovar prechádza na Zákazníka v okamihu, keď naša spoločnosť odovzdá tovar dopravcovi v súlade s článkom 7.1.
 
7.4 V prípade, že nie je možné dodať tovar na uvedenú adresu, alebo ak Zákazník odmietne prijať alebo prevziať zásielku, spoločnosť Fabory si vyhradzuje právo účtovať Zákazníkovi všetky takto vzniknuté náklady (najmä náklady na manipuláciu, balenie a prepravu tovaru).

Článok 8: Dodanie

8.1 Ak naša spoločnosť výslovne neuvádza inak, všetky dodacie lehoty uvedené v internetovom obchode, v katalógoch alebo v iných publikáciach sú len informatívne a nepredstavujú, a ani nesmú byť chápané ako záväzné alebo pevné termíny dodania.
8.2 Spoločnosť Fabory má právo dodať zakúpený tovar v primeranej lehote aj po vypršaní dodacej lehoty vo forme následnej dodávky.
 
8.3 Spoločnosť Fabory nenesie zodpovednosť za prípadné omeškanie alebo zhoršenie výkonu úplne alebo čiastočne spôsobené udalosťou vyššej moci, vrátane, avšak nie výlučne takých udalostí vyššej moci ako prerušenie práce, vojna, teroristické útoky (či už skutočné alebo hroziace), rozhodnutia vlády alebo kontroly, povstania, epidémie, karantény, nedostatok, zlyhanie komunikačných sietí a dodávok energií, požiare, nehody, výbuchy, neschopnosť zaobstarať alebo prepraviť tovar alebo získať povolenia a licencie, neschopnosť zaobstarať dodávky alebo suroviny, nepriaznivé poveternostné podmienky, katastrofické udalosti, alebo akékoľvek iné okolnosti alebo príčiny, ktoré nemôže mať spoločnosť Fabory pod svojou kontrolou pri výkone svojej činnosti.
 
8.4 V prípade, že je plnenie zmluvy našou spoločnosťou ovplyvnené vyššou mocou alebo nepredvídateľnou prekážkou, ktorú nemožno prekonať vynaložením primeraného úsilia, a za ktorú nenesie naša spoločnosť zodpovednosť, počiatočná dodacia lehota bude predĺžená o dobu, počas ktorej takáto prekážka brániaca plneniu zmluvy pretrváva. Iné práva na ukončenie zmluvy, ktoré vyplývajú Zákazníkovi z platných právnych predpisov, zostávajú nedotknuté.
 
8.5 V prípade, že lehota na následnú dodávku uplynula, musí byť spoločnosti Fabory písomne oznámené, že došlo k porušeniu zmluvy.

Článok 9: Platba

9.1 Spoločnosť Fabory bude fakturovať Zákazníkovi všetky jeho nákupy.
 
9.2 Pokiaľ nie je uvedené nižšie alebo na faktúre inak, v prípade Zákazníkov s uznaným kreditom je kúpna cena, vrátane platných daní, prepravných nákladov apod. (ďalej len "Fakturovaná suma") splatná v plnej výške do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia faktúry. Všetky kredity vystavené pre Zákazníka, ako aj limity týchto kreditov závisia výhradne na zvážení spoločnosti Fabory, pričom ich spoločnosť Fabory môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu znížiť alebo zrušiť.
 
9.3 Bez toho, že by bolo Zákazníkovi doručené oznámenie o oneskorení platby, Zákazník je v omeškaní s platbou, ak nie je Fakturovaná suma pripísaná na účet spoločnosti Fabory v deň nasledujúci po dni splatnosti, pokiaľ nebolo takéto omeškanie platby spôsobené udalosťami, za ktoré nesie zodpovednosť spoločnosť Fabory. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, nastáva splatnosť v prvý nasledujúci pracovný deň.
 
9.4 V prípade omeškania je Zákazník povinný zaplatiť spoločnosti Fabory úroky z omeškania vo výške 1 % mesačne zo sumy meškajúcej platby až do dňa úhrady celej sumy. Nárok na náhradu škody alebo inú kompenzáciu spoločnosti Fabory vyplývajúci z týchto VPP alebo z platných právnych predpisov nebude týmto dotknutý.
 
9.5 Všetky mimosúdne náklady, ktoré zaplatila spoločnosť Fabory v súvislosti s neplnením povinností vyplývajúcich z týchto VPP Zákazníkom, bude znášať Zákazník. V prípade oneskorenej platby tvoria mimosúdne náklady minimálne 15 % peňažného záväzku Zákazníka, najmenej však 125,00 €.
 
9.6 Spoločnosť Fabory nebude znášať žiadne bankové poplatky alebo poplatky za prevod peňazí.
 
9.7 Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Fabory môže zasielať faktúry v elektronickej podobe.
 
9.8 Každá platba druhej strany, ktorá zahŕňa taktiež každú platbu tretích strán za čiastky dlhované druhou stranou, sa v prvom rade započíta na úhradu            mimosúdnych nákladov, ktorých vznik zapríčinila druhá strana, následne na doposiaľ vzniknuté úroky, ďalej k znižovaniu súčasných úrokov, a následne – na základe uváženia spoločnosti Fabory - na splatenie neuhradenej(ných) pohľadávky(vok).

Článok 10: Záruka

10.1 Zákazník je povinný skontrolovať tovar s náležitou starostlivosťou ihneď po jeho dodaní. Dodaný tovar sa považuje za schválený Zákazníkom, pokiaľ nebola spoločnosti Fabory oznámená žiadna vada: (a) v prípade zjavnej vady je potrebné túto vadu oznámiť spoločnosti Fabory do štyroch pracovných dní po dodaní tovaru; alebo (b) v ostatných prípadoch do troch pracovných dní odo dňa, kedy bola chyba zistená. Menšie, komerčne prijateľné alebo technicky neodstrániteľné rozdiely v kvalite, množstve, veľkosti, farbe, povrchovej úprave, rozmeroch, spracovaní apod., ktoré nebránia bežnému užívaniu, bude Zákazník akceptovať a nebudú predstavovať vadu.
 
10.2 V prípade reklamovanej vady dodaného tovaru a ak je takto poškodený tovar v stave vhodnom na prepravu, tak je na našu žiadosť Zákazník povinný zaslať tovar späť do našej spoločnosti platenou zásielkovou službou a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
 
10.3 Na všetky nároky na náhradu škody Zákazníka sa vzťahujú ustanovenia článku 12.
 
10.4 Podľa ustanovenia článku 10.1. akékoľvek nároky Zákazníka vyplývajúce z alebo súvisiace s vadným tovarom nie je možné uplatňovať po uplynutí 12 mesiacov od momentu prechodu rizika na Zákazníka. Toto obmedzenie doby uplatňovania nárokov sa nevzťahuje na: (a) nároky na náhradu škody vyplývajúce z nehody alebo ublíženia na zdraví v dôsledku úmyselného alebo nedbanlivého porušenia povinností z našej strany alebo zo strany nášho právneho zástupcu alebo osôb, ktoré sa zúčastňujú na plnení našich záväzkov; a (b) nároky súvisiace s inými škodami v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností z našej strany alebo zo strany nášho právneho zástupcu alebo osôb, ktoré sa zúčastňujú na plnení našich záväzkov.
 
10.5 Reklamovať vady v zmysle tohto článku je možné len vtedy, ak druhá strana výrobky či tovar nepoužila, nezaobchádzala s nimi, neupravila ich, alebo s nimi iným spôsobom nedisponovala.
 
10.6 Ak nie je so spoločnosťou Fabory písomne dohodnuté inak, spiatočná preprava dodaných výrobkov sa vykoná plne na účet a riziko Zákazníka.

Článok 11: Prechod vlastníctva

11.1 Spoločnosť Fabory zostáva vlastníkom všetkých dodaných tovarov, až pokým nebude Fakturovaná suma (vrátane príslušných daní a nákladov na prepravu) za tento tovar, ako aj akékoľvek iné nároky spoločnosti Fabory voči Zákazníkovi, plne uhradené. Kým sa Zákazník nestane vlastníkom tovaru, je Zákazník povinný (a) manipulovať s týmto tovarom s náležitou starostlivosťou, (b) skladovať tento tovar oddelene a na označenom mieste, nakoľko sa stále jedná o vlastníctvo spoločnosti Fabory a (c) nezriadiť záložné právo na tovare, nezaťažovať, ani nezriadiť zabezpečenie tohto tovaru  inak, ako pri bežnej podnikateľskej činnosti, ako ani pri žiadnych finančných operáciách. Spoločnosť Fabory si vyhradzuje právo a Zákazník týmto súhlasí, že spoločnosť Fabory má právo zvoleného zaistenia (vrátane záložného práva)  na všetky tovary dodávané spoločnosťou Fabory spolu so všetkými výnosmi, vrátane výnosov z poistenia. Úlohou tohto zaistenia je zabezpečiť všetky povinnosti Zákazníka, ktoré vyplývajú z týchto VPP, kým nebudú všetky splatné sumy spoločnosti Fabory uhradené v plnej výške. Zákazník súhlasí, že po doručení žiadosti spoločnosti Fabory podpíše akékoľvek vyhlásenia, zriaďujúce či potvrdzujúce zvolené zaistenie spoločnosti Fabory.
 
11.2 Zákazník je povinný bezodkladne informovať spoločnosť Fabory o akýchkoľvek nárokoch alebo pokusoch tretích strán získať do svojej držby tovar, ktorý aj naďalej zostáva vo vlastníctve spoločnosti Fabory, v spoluvlastníctve, alebo na ktorý sa vzťahuje zaistenie.
 
11.3 V prípade, ak si to vyžadujú okolnosti, Zákazník týmto udeľuje spoločnosti Fabory neodvolateľné právo na prístup na miesta, kde sa nachádza majetok spoločnosti Fabory za účelom výkonu vlastníckeho práva spoločnosti, najmä za účelom opätovného nadobudnutia príslušného tovaru do svojej držby.
 
11.4 Zákazník je povinný venovať tovaru primeranú starostlivosť, najmä nemiešať tovar spoločnosti Fabory s inými produktmi, aby sa, okrem iného, zaručila kontrola kvality a sledovateľnosť tovaru vo výrobnom reťazci. V prípade, že príde k zmiešaniu produktov s inými produktmi, spoločnosť Fabory sa bude považovať za spoluvlastníka takto zmiešaných produktov, s podielom zodpovedejúcemu Fakturovanej sume.
 
11.5 Ak je tovar upravený alebo spracovaný Zákazníkom alebo v jeho mene, má sa za to, že to bolo vykonané na základe dohody alebo objednávky od spoločnosti Fabory, pričom spoločnosť Fabory nadobúda spoluvlastnícke právo k novovytvoreným produktom, ktoré bude zodpovedať Fakturovanej sume s prihliadnutúm na hodnotu takto upraveného alebo spracovaného tovaru.
 
11.6 V prípadoch, kedy si spoločnosť Fabory nemôže uplatniť svoje zaistenie alebo nemôže vzniesť nárok na svoje vlastnícke práva z toho dôvodu, že produkty boli zmiešané, spracované alebo ich získala tretia strana, Zákazník je povinný na základe žiadosti spoločnosti Fabory udeliť spoločnosti Fabory právo na exekúciu týchto novovytvorených produktov, a to v rozsahu povolenom zákonom.
 
11.7 V prípade, ak vzniknú okolnosti, ktoré dajú spoločnosti Fabory dôvod na to sa domnievať, že cena za príslušný tovar nebude včas uhradená, a to aj v prípade, že táto cena ešte nie je splatná, spoločnosť Fabory je oprávnená vziať späť do svojej držby tovar, ku ktorému má naďalej zachované vlastnícke právo.
 
11.8 V prípade, ak tovar dodávaný zo strany spoločnosti Fabory, u ktorého si spoločnosť Fabory uplatňuje výhradu vlastníctva, je            dovezený do iného členského štátu Európskej únie, použije sa právna úprava             výhrady vlastníctva tohto štátu, ak sú podmienky uvedenej právnej úpravy v danom prípade pre spoločnosť Fabory výhodnejšie.

Článok 12: Zodpovednosť

12.1 Spoločnosť Fabory nenesie voči Zákazníkovi akúkoľvek zodpovednosť za straty či škodu bez ohľadu na ich povahu. Výnimky stanovené v článku 12.2 nižšie zostávajú nedotknuté.
 
12.2 Článok 12.1 sa nevzťahuje na našu zodpovednosť: (a) za všetky explicitne zaručené špecifikácie tovaru, (b) za nároky uvedené v článku 10.4 (a) alebo (b) podľa platných záväzných právnych predpisov.
 
12.3 Ak nesie naša spoločnosť zodpovednosť v súlade s vyššie uvedeným, je naša zodpovednosť za neskoré dodanie obmedzená na čiastku vo výške 5% z Fakturovanej sumy (vrátane príslušných daní). Vo všetkých ostatných prípadoch je naša zodpovednosť obmedzená Fakturovanou sumou. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na nároky uvedené v článku 10.4 (a) a (b), a na prípady, kedy by takéto obmedzenia zodpovednosti predstavovali porušenie príslušných záväzných právnych predpisov.
 
12.4 Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť (z akýchkoľvek právnych dôvodov) za škody, ktoré nemožno pri normálnom používaní tovaru reálne predvídať. Toto obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na prípady úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti.
 
12. 5 V prípade obmedzenia alebo vylúčenia našej zodpovednosti sa takéto obmedzenia alebo vylúčenia vzťahujú aj na osobnú zodpovednosť našich zamestnancov, zástupcov, pracovníkov a osôb zapojených do plnenia našich povinností.
 
12.6 V prípade, že tretia strana uplatní voči spoločnosti Fabory nárok na náhradu škody, za ktorú podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nenesie zodpovednosť, je druhá strana povinná spoločnosť Fabory v plnom rozsahu odškodniť. Druhá strana zodpovedá za všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť z vyššie uvedených nárokov tretích strán voči spoločnosti Fabory.

Článok 13: Duševné vlastníctvo

Zákazník nemá žiadne právo, nárok ani podiel na obchodných názvoch, ochranných známkach, obchodnému vzhľadu, autorských právach, patentoch, názvoch domén, názvoch produktov, katalógoch alebo iných právach duševného vlastníctva spoločnosti Fabory, alebo akýchkoľvek ochranných známkach alebo servisných značkách vo vlastníctve dodávateľov spoločnosti Fabory. Všetky materiály obsiahnuté na našich webových stránkach sú predmetom vlastníckych práv spoločnosti Fabory, jej dodávateľov a poskytovateľov licencií. Zákazník nemá žiadne právo kopírovať alebo používať čokoľvek patriace do duševného vlastníctva spoločnosti Fabory, jej dodávateľov alebo poskytovateľov licencií bez súhlasu spoločnosti Fabory.

Článok 14: Boj proti korupcii

14.1 Zákazník si je vedomý, že obchodná prax spoločnosti Fabory zakazuje poskytovanie alebo branie úplatkov a korupčné správanie v akejkoľvek forme. Zákazník súhlasí s tým, že je nezávislou stranou, a teda sa správa a bude sa správať v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú korupcie v obchodnom a verejnom sektore, prania špinavých peňazí, terorizmu (vrátane, okrem iného, miestnych antikorupčných zákonov, Zákona štátu Kanada o korupcii zahraničných verejných činiteľov, zákona USA o zahraničných korupčných praktikách, dohovoru OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a protikorupčného zákona Spojeného kráľovstva).
 
14.2 Zákazník nebude priamo ani nepriamo ponúkať alebo poskytovať nič hodnotné (dary, pôžičky, cestovanie, zábavu, ani iné podobné benefity) žiadnym štátnym úradníkom za účelom ovplyvnenia ich konania alebo rozhodnutia. To znamená, že Zákazník nemôže zaplatiť odmenu ani poskytnúť úplatok žiadnemu štátnemu úradníkovi, aj keď sa zdá, že je to zvyk, alebo že je to v súlade s platnými obchodnými praktikami. Medzi zakázané platby patrí napríklad aj akákoľvek platba nákupcovi štátneho úradu za účelom ovplyvnenia jeho rozhodnutia o kúpe produktov od našej spoločnosti; akákoľvek platba colným úradníkom za účelom urýchlenia preclenia produktov, ktoré sú dovážané alebo za účelom zníženia výšky cla, ktoré má naša spoločnosť zaplatiť; akákoľvek platba úradníkom za účelom zníženia dane alebo urýchlenia vyriešenia daňových záležitostí; akékoľvek preplatenie cestovných výdavkov; príspevky na volebnú kampaň kandidáta na vládnu funkciu, alebo iné poskytnutie daru (iného ako v nominálnej hodnote) úradníkovi agentúry, ktorá môže riadiť naše podnikanie, alebo komukoľvek, kto je aktuálnym alebo potenciálnym zákazníkom alebo dodávateľom našej spoločnosti.

Článok 15: Kontrola vývozu a súvisiace predpisy

15.1 Zákazník je povinný dodržiavať všetky príslušné zákony, právne predpisy, zmluvy a dohody týkajúce sa vývozu, opakovaného vývozu a dovozu akéhokoľvek predmetu.
 
15.2 Produkt(y) nesmie byť vyvezený alebo opakovane vyvezený, prevezený alebo opakovane prevezený do (i) akejkoľvek vylúčenej krajiny alebo regiónu (vrátane krajín alebo regiónov, na ktoré uvalily Spojené štáty americké, OSN, Európska únia alebo W.W. Grainger, Inc., embargá alebo sankcie ("miesto určenia")) alebo (ii) akejkoľvek osobe, na "Nedovolenom/ vylúčenom zozname". Zákazník prehlasuje a garantuje, že sa nenachádza v takto vylúčenej lokalite, ani nie je pod kontrolou takto vylúčenej lokality, alebo nie je občanom alebo rezidentom takto vylúčenej lokality alebo nie je na takomto Nedovolenom/ vylúčenom zozname.
 
15.3 Zákazník je povinný plne spolupracovať so spoločnosťou Fabory v akomkoľvek úradnom či neoficiálnom audite alebo kontrole v súvislosti s príslušnými zákonmi a predpismi regulujúcimi vývoz a dovoz a musí odškodniť a zaistiť ochranu spoločnosti Fabory pred akýmkoľvek porušením tohto článku Zákazníkom alebo jeho zamestnancami, poradcami, agentmi či zákazníkmi.

Článok 16: Rozhodné právo a súdna právomoc

16.1 Všetky zmluvy uzavreté medzi našou spoločnosťou a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek záväzné kolízne normy.
 
16.2 V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi budú mať všeobecné súdy Slovenskej republiky výlučnú právomoc pri riešení akýchkoľvek sporov, ktoré vyplynú  alebo vzniknú v súvislosti s príslušnou zmluvou. Všetky kogentné zákonné ustanovenia týkajúce sa súdnej príslušnosti zostávajú nedotknuté.

Článok 17: Všeobecné ustanovenia

17.1 Zákazník nesmie postúpiť túto zmluvu, či práva z nej, ani žiadnu objednávku či podiel bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Fabory. Akékoľvek skutočné postúpenie alebo pokus o postúpenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Fabory oprávňuje spoločnosť Fabory zrušiť takúto objednávku po oznámení tejto skutočnosti Zákazníkovi.
17.2 Neuplatnenie práv vyplývajúcich z týchto VPP alebo netrvanie na dodržiavaní všetkých podmienok akoukoľvek zo strán nepredstavuje vzdanie sa týchto práv alebo ospravedlnenie akéhokoľvek následného neplnenia týchto podmienok druhou stranou. Strany sa dohodli, že kúpna zmluva, ako aj celá korešpondencia a všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy musia byť v anglickom alebo slovenskom jazyku.
 
17.3 V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie týchto VPP bude príslušným súdom vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie bude od týchto VPP oddelené, pričom ostatné ustanovenia týchto VPP zostanú aj naďalej platné a plne vykonateľné tak, ako sú uvedené v tomto dokumente.
 
17.4 Tieto VPP sú vyhotovené dvojjazyčne, a to v jazyku slovenskom a anglickom. V prípade jazykových rozdielov je rozhodujúca slovenská jazyková verzia.