text.skipToContent text.skipToNavigation

Etické normy správania

Miesto a dátum
 
Vážený obchodný partner:
 
Spoločnosť Fabory sa zaviazala k dodržiavaniu najvyšších štandardov kvality produktov, čestnosti, férovosti a obchodnej integrity. V dôsledku toho my a všetky entity spojené s našou materskou spoločnosťou, W.W. Grainger Inc. („Grainger”) očakávame, že si naši obchodní partneri zachovajú vysoké etické štandardy, budú dodržiavať všetky príslušné zákony a vyhnú sa dojmu nevhodnosti alebo konfliktu záujmov. Patrí sem dodržiavanie zákona Veľkej Británie o úplatkoch, zákona USA o zahraničných korupčných praktikách a podobných zákonov.
 
Za týmto účelom by sme radi informovali všetkých obchodných partnerov, že podnikanie s nami závisí od vášho dodržiavania týchto etických noriem správania a že dodržanie tejto požiadavky bude neoddeliteľnou súčasťou nášho obchodného vzťahu.
 
Ďakujeme za Vašu pretrvávajúcu podporu a partnerstvo.
 
S pozdravom,

Etické normy správania

1.       Pri podnikaní budete používať iba legitímne a etické obchodné postupy a budete plne dodržiavať všetky zákony, ktoré sa vzťahujú na korupciu v komerčnom alebo verejnom sektore, vrátane zákona USA o zahraničných korupčných praktikách, zákona Veľkej Británie o úplatkoch, zákonov implementujúcich dohovor OECD o boji zahraničných predstaviteľov proti úplatkom pri medzinárodných obchodných transakciách, miestnych zákonov proti korupcii a zákonov zakazujúcich vyplácanie alebo prijatie úplatkov v komerčnom alebo verejnom sektore, pranie špinavých peňazí a terorizmus.
 
2.       Ani Vy ani žiadny z Vašich zamestnancov alebo zástupcov
 
a.        nezaplatíte, neponúknete ani nepovolíte platbu, či už priamo alebo nepriamo, akejkoľvek finančnej sumy alebo vo forme nejakej cennosti žiadne osobe, vrátane, nie však výhradne, vládnemu predstaviteľovi, politickej strane alebo kandidátovi na politické kreslo alebo zamestnancovi alebo predstaviteľovi verejnej medzinárodnej organizácie za účelom vyvolať alebo odmeniť nejaké priaznivé konanie alebo získať nevhodnú výhodu pri komerčnej transakcii alebo pri nejakej vládnej záležitosti,
 
b.       nezaplatíte odmenu, úplatok alebo inú finančnú sumu vládnemu predstaviteľovi, aj keď sa to zdá byť bežné alebo vhodné na základe zaužívaných obchodných postupov.
 
i.      Medzi zakázané platby patrí napríklad platba vládnemu predstaviteľovi pre imigráciu, prácu alebo sociálne záležitosti za účelom ovplyvniť rozhodnutie v súvislosti s dodávateľom, vládnym nákupným zástupcom za účelom ovplyvniť jeho rozhodnutie  o nákupe produktov od spoločnosti Fabory /Grainger; každá platba colnému úradníkovi pre urýchlenie spracovania importovaných produktov alebo pre zníženie alebo minimalizáciu výšky cla, ktoré je potrebné zaplatiť; každá platba úradníkom za účelom zníženia daní alebo urýchlenia riešenia daňových záležitostí; každá platba cestovných výdavkov; príspevkov na volebnú kampaň kandidáta na vládne kreslo alebo iná forma poskytnutia daru (iného ako je hotovosť) predstaviteľovi v akejkoľvek agentúre, ktorá môže regulovať podnikanie spoločnosti Fabory /Grainger alebo ktorá je aktuálnym alebo potenciálnym zákazníkom alebo dodávateľom.
 
c.        nebudete ponúkať alebo prijímať ponuku darčekov, vzoriek alebo iných hodnotných vecí alebo podobné úplatky spoločnosti Fabory /Grainger alebo zákazníkovi alebo od tejto spoločnosti alebo zákazníka. 
 
3.       Na vyžiadanie spoločnosti Fabory /Grainger povolíte audity spoločnosťou Fabory /Grainger a budete súhlasiť s tým, že takíto audítori budú mať plný a neobmedzený prístup k revíziám všetkých záznamov spojených s prácou vykonávanou pre alebo službami alebo zariadeniami poskytovanými pre spoločnosť Fabory /Grainger a oznámite každé porušenie zákona USA o zahraničných korupčných praktikách, zákona Veľkej Británie o úplatkoch alebo iných platných zákonov a nariadení s ohľadom na:
 
i.      účinnosť existujúcich programov zhody a kódexov správania
 
ii.      pôvod a legitímnosť financií zaplatených spoločnosti Fabory /Grainger;
 
iii.      účtovné knihy, záznamy a účtovníctvo alebo na záznamy pobočiek, spoločných podnikov alebo pridružených členov, spojené s prácou vykonávanou pre alebo so službami alebo zariadeniami poskytovanými pre spoločnosť Fabory /Grainger;
 
iv.      všetky výdavky vykonané v mene spoločnosti Grainger; a
 
v.      všetky financie prijaté od spoločnosti Fabory /Grainger v súvislosti s prácou vykonávanou pre alebo služby alebo zariadenia poskytované pre spoločnosť Fabory /Grainger.
 
4.       Prehlasujete, že nie ste zástupcom, zamestnancom, úradníkom alebo predstaviteľom vlády alebo agentúry alebo inej entity vlády a budete informovať spoločnosť Fabory /Grainger o všetkých zmenách takéhoto stavu alebo zastupovania.
 
5.       Budete plne spolupracovať a zaistíte, aby Vaši zamestnanci a predstavitelia plne spolupracovali na každom skúmaní Vašej činnosti spoločnosťou Fabory /Grainger alebo iným vládnym, právnym alebo regulačným orgánom.
 
6.       Spoločnosť Fabory /Grainger môže pozastaviť plnenie svojich dohôd s Vami v prípade, že bude mať spoločnosť Fabory /Grainger dôvod myslieť si, že ste predmetom vyšetrovania činností vládnym, právnym alebo regulačným orgánom.  Spoločnosť Fabory /Grainger môže pozastaviť takúto platbu až do času, kedy takýto orgán oznámi, že sa vyšetrovanie skončilo a že prišiel k záveru, že ste konali správne a v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami a boli ste oficiálne zbavení všetkých nesprávnych konaní.
 
7.       Ak porušíte niektorú z etických noriem stanovených v našej dohode sa Vami, nebudete mať právo na, a teda zriekate sa práva nárokovať si alebo dostať kompenzáciu v rámci tejto dohody.
 
8.       Ak si budete vedomý nejakého porušenia etického alebo obchodného správania alebo nedodržania noriem spojených so spoločnosťou Grainger, jej produktmi alebo zamestnancami alebo zástupcami spoločnosti Fabory /Grainger, čo najskôr, nie však neskôr ako do 30 dní po tom, budete o tejto záležitosti informovať spoločnosť Fabory /Grainger. Takéto oznámenie môžete podať anonymne na horúcej linke spoločnosti Grainger: 1-888-873-3731 alebo na generálnom právnom poradenstve W.W. Grainger Inc.
 
9.       každý rok poskytnete písomnú certifikáciu pretrvávajúceho výkonu v súlade s týmito normami, vrátane, bez obmedzenia, finančných prehlásení a informácií, ktoré môže požadovať spoločnosť Fabory /Grainger.
 
10.    Potvrdzujete, že porušenie tohto článku bude predstavovať materiálne porušenie našej vzájomnej dohody.  
 
11.    Týmto potvrdzujete, že informácie poskytnuté počas kontroly náležitej starostlivosti boli kompletné a presné. Budete písomne informovať spoločnosť Fabory /Grainger o všetkých materiálnych zmenách pôvodných informácií poskytovaných počas kontroly náležitej starostlivosti a súhlasíte s tým, že spoločnosť Fabory /Grainger bude mať právo v takomto prípade preveriť Vaše poverenie. Materiálne vynechanie alebo nesprávna interpretácia takýchto informácií  bude predstavovať opodstatnenú príčinu okamžitého ukončenia našej vzájomnej dohody bez akejkoľvek zodpovednosti spoločnosti Fabory /Grainger voči Vám.