text.skipToContent text.skipToNavigation

TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE

Valabil din 12/2015

Articolul 1: Consideraţii generale

1.1    Ori de câte ori se face referire la “Fabory“ şi/sau “pe noi“ şi/sau “noi“ în prezentele condiţii generale ale vânzării (“CGV“), se referă la S.C. FABORY S.R.L., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub. nr. J08/1854/2006, CIF RO 18915677 cu sediul social în România, Braşov, str. Constantin  Gheorghe Nica nr. 3, jud. Braşov, şi la societăţile comerciale şi firmele înrudite şi/sau afiliate societăţii comerciale susmenţionate.
 
1.2    Toate relaţiile contractuale, respectiv ofertele, contractele de vânzări, livrările şi serviciile efectuate pe baza oricăror comenzi adresate de clientul nostru (“Client“), în special prin magazinul nostru online www.fabory.ro (“Magazin online“) sau a cataloagelor, pliantelor noastre sau altor canale de vânzări, relaţiile juridice ce rezultă din Contul de utilizator (astfel cum e definit mai jos) şi orice alte relaţii (inclusiv relaţiile cvasicontractuale) dintre noi şi Client vor fi guvernate de prezentele CGV. 
 
Acceptarea oricărei comenzi de către Fabory este condiţionată de acceptarea de către Client a tuturor termenilor şi condiţiilor prezentate aici. Acceptarea de către Client a prezentelor CGV srezultă implicit din primirea de către Client a confirmării Fabory sau din acceptarea de către Client a tuturor produselor comandate sau a unei părţi din ele. Completarea sau modificarea CGV Fabory de către Client nu are efect obligatoriu pentru Fabory decât dacă este acceptată în scris de către un reprezentant autorizat Fabory. În cazul în care o comandă de cumpărare sau altă corespondenţă prezentată de către Client conţine termeni sau condiţii care sunt contrare sau care completează termenii şi condiţiile cuprinse în prezentul sau în confirmarea Fabory, onorarea de către Fabory a respectivei comenzi de cumpărare nu se interpretează ca fiind o acceptare a acelor termeni şi condiţii propuse de către Client şi nu constituie o renunţare din partea Fabory la vreunul dintre termenii şi condiţiile cuprinse în prezentul sau în confirmarea Fabory. 
 
Termenii şi condiţiile stipulate  în: (i)  formularele, (ii) confirmările, (iii) cotaţiile, (iv) facturile, (v) website-urile, (vi) cataloagele Fabory sunt incluse aici prin referinţă şi, împreună cu CGV, constituie contractul final  şi exclusiv dintre Client şi Fabory cu privire la obiectul CGV. 
 
Clientul este de acord să folosească documentele în format electronic.
 
1.3    Termenii şi condiţiile generale ale Clientului nu se aplică, indiferent dacă noi le contestăm sau nu în mod explicit într-un caz anume. Respingem prin prezentul aplicabilitatea termenilor şi condiţiilor generale ale Clientului. Clientul renunţă la aplicabilitatea termenilor şi condiţiilor generale ale Clientului.
 
1.4    Ofertele noastre de produse se adresează exclusiv Clienţilor profesionişti, adică societate comercială, persoană fizică sau juridică sau altă organizaţie căreia legea îi atribuie capacitatea juridică de a încheia contract valabil direct în legătură cu activităţile sale comerciale sau profesionale şi care nu face achiziţiile pentru uz personal, familial sau gospodăresc. Produsele şi serviciile noastre sunt destinate exclusiv pentru uz economic. Prin folosirea Contului de Utilizator sau plasarea de comenzi prin oricare dintre canalele noastre de vânzări, Clientul declară în mod necondiţionat că achiziţionează şi foloseşte bunurile şi serviciile numai în scopurile sus-menţionate şi numai în calitate de client organizat în scop economic, nu de consumator, şi nu se supune legislaţiei de protecţie a consumatorului. Ofertele noastre de produse nu se adresează persoanelor minore. În cazul în care bunurile sunt revândute sau exportate, Clientul îşi asumă responsabilitatea deplină pentru conformitatea cu toate legile aplicabile, inclusiv controalele la export.
 
1.5    Ne rezervăm dreptul de a modifica în mod unilateral prezentele CGV - cu condiţia ca acestea să facă parte din relaţia contractuală cu Clientul - în măsura în care aceste modificări sunt necesare pentru a îndrepta o  încălcare a echivalenţei prestaţiilor părţilor apărută ulterior sau pentru a aduce CGV în concordanţă cu noi cerinţe legale sau tehnice. Vom aduce la cunoştinţa Clientului clauzele modificate. Modificările devin valabile şi vor face parte din relaţia contractuală cu Clientul în cazul în care Clientul nu le contestă prin înştiinţare scrisă, prin fax sau email într-o perioadă de şase săptămâni de la anunţarea acelor modificări.
 
1.6    Descrierile produselor din cataloage sau pe website-uri sunt oferite exclusiv în scop ilustrativ. Deţinerea sau accesul la  un catalog, documentaţie sau website-uri nu constituie dreptul de a achiziţiona produse. Fabory îşi rezervă dreptul de a revizui erorile de publicare din cataloagele sau de pe oricare dintre website-urile sale. În pofida eforturilor noastre, în cataloage şi pe website-uri pot apărea uneori erori în indicarea preţului.  Fabory îşi rezervă dreptul de a anula orice comenzi ce rezultă din acele erori de indicare a preţului, chiar şi în cazul în care Clientul primeşte confirmarea comenzii din partea Fabory.
 
1.7    Produsele (şi ţara de origine) pot fi înlocuite şi pot să difere faţă de descrierile şi/sau imaginile din catalog sau de pe website-uri.

Articolul 2:  Oferte comerciale

2.1    Toate ofertele de produse şi servicii din partea Fabory sunt făcute, în general, fără intenţia specifică de a contracta, ci trebuie considerate drept invitaţii la solicitarea unei oferte mai detaliate, în afara cazului în care contrariul este statuat explicit.
 
2.2    Ofertele şi detaliile de preţ pentru produsele fabricate special sunt valabile strict pentru cantităţile oferite. În caz de comenzi pentru cantităţi mai mici, ne rezervăm dreptul de a ajusta preţul în consecinţă. Ne rezervăm dreptul de a modifica livrările de produse fabricate special în marja de 10% faţă de cantitatea comandată.
 
2.3    Contractul se poate încheia numai prin acceptarea scrisă de către Fabory a unei tranzacţii şi/sau unei comenzi de către cealaltă parte sau odată ce Fabory a început lucrul în conformitate cu un angajament şi/sau o comandă.

Articolul 3: Contul de Utilizator

3.1    Clientul are posibilitatea de a înregistra şi de a crea un cont personal de utilizator pe site-ul web Fabory, www.fabory.com (“Contul de Utilizator“). Fiecare Client poate deţine cel mult un singur Cont de Utilizator în acelasi timp. . Înregistrarea, activarea şi folosirea Contului de Utilizator sunt gratuite. Contul de Utilizator va fi activat de către Fabory, după o analiză a înregistrării şi o verificare a bonităţii contului, la alegerea noastră. Nu avem obligaţia de a accepta înregistrarea unui Client.
 
3.2    Toate informaţiile furnizate de Client trebuie să fie veridice, exacte şi complete şi orice modificări ulterioare trebuie să fie comunicate fără întârzieri nejustificate, în special în cazul în care Clientul încetează a fi client organizat în scop economic (astfel cum este definit la Articolul 1.4).
 
3.3    În cazul încălcării de către Client a legilor aplicabile, a prezentelor CGV sau a oricăror condiţii contractuale aplicabile, Fabory îşi rezervă dreptul de a reţine orice caracteristici ale Magazinului online, de a suspenda temporar Contul de Utilizator, de a desfiinţa definitiv Contul de Utilizator sau de a lua orice alte măsuri corespunzătoare (autoritatea internă virtuală), la alegerea rezonabilă a Fabory.
 
3.4    Clientul poate desfiinţa oricând Contul său de Utilizator, în orice moment, fără a indica motivele. Suspendarea sau desfiinţarea Contului de Utilizator nu afectează drepturile şi obligaţiile asumate de către Client anterior desfiinţării.
 
3.5    Clientul nu poate să transfere Contul de Utilizator şi drepturile şi obligaţiile ce rezultă din acesta fără a avea acordul nostru scris în prealabil. Clientul recunoaşte şi este de acord că nu poate folosi Contul de Utilizator în comun cu terţe părţi sau în scopuri particulare (de consum). Pentru folosirea Contului de Utilizator se consideră că respectivul utilizator este autorizat de către Client. Clientul autorizează respectivul utilizator al Contului de Utilizator să efectueze tranzacţii în numele şi pe seama Clientului. Prin predarea bunurilor respectivului utilizator conform instrucţiunilor aceluia, ne descărcăm de obligaţiile faţă de Client.
 
3.6    Clientul este obligat să îşi păstreze datele de autentificare confidenţiale şi să restricţioneze corespunzător accesul la Contul de Utilizator. În mod specific, Clientul are obligaţia de a proteja certificările împotriva pierderii, furtului şi utilizării neautorizate. Clientul are obligaţia să ne anunţe fără întârziere nejustificată cu privire la orice pierdere, furt sau utilizare neautorizată a certificărilor sale, în scris, prin fax sau pe e-mail. Până în momentul unei astfel de notificări se consideră că orice folosire a Contului de Utilizator este autorizată de către Client şi că orice achiziţii efectuate prin Contul de Utilizator au efect obligatoriu asupra Clientului, adică se fac în numele şi pe seama Clientului. 

Articolul 4: Încheierea contractelor, Condiţiile Contractului

4.1    Prezentarea bunurilor în Magazinul online, în cataloage sau în orice altă documentaţie nu constituie o ofertă obligatorie de a încheia un contract de vânzare-cumpărare, ci o invitaţie de a adresa comenzi. 
 
4.2    Pentru comenzile lansate prin Magazinul online: Făcând click pe butonul “Finalizează comanda“ Clientul iniţiază procesul de plasare a comenzii. Clientul se poate autentifica folosind datele sale de autentificare sale sau poate crea un Cont de Utilizator. În continuare, Clientul poate selecta modalitatea de transport şi modul de plată. Clientul are opţiunea de a analiza şi de a modifica datele introduse în orice etapă a procesului de comandare. Chiar înainte de a lansa comanda, datele comenzii vor fi afişate în rezumat, pentru o analiză finală şi eventuale modificări. Făcând click pe butonul “Cumpără acum“ la sfârşitul procesului de comandare, Clientul lansează comanda şi face o ofertă de achiziţie obligatorie pentru marfa indicată pe pagina comenzii. 
 
4.3    Din momentul primirii noii comenzi vom transmite Clientului fără întârzieri nejustificate (de obicei prin e-mail sau prin fax) o confirmare de primire. Din momentul primirii oricărei comenzi prin Magazinul online, vom transmite Clientului fără întârzieri nejustificate (de regulă prin e-mail sau prin fax) o confirmare de primire. Confirmarea de primire nu constituie acceptarea ofertei, decât dacă este acceptată în mod explicit în confirmare. În cazul în care confirmarea de primire nu conţine o acceptare expresă, se va încheia un contract de vânzare-cumpărare obligatoriu în momentul primirii următoarei notificări de la noi (de obicei prin e-mail sau fax) către Client, prin care informăm Clientul că marfa a fost expediată. Clientul nu poate să revoce comanda înainte de expirarea intervalului corespunzător prevăzut în prezentele CGV pentru acceptarea ofertei de către noi.
 
4.4    Pentru comenzile lansate prin Magazinul online: După lansarea comenzii, Clientul poate tipări rezumatul datelor comenzii. Vom salva datele fiecărei comenzi  pentru o perioadă de timp rezonabilă. Clientul poate să acceseze, să vizualizeze şi să tipărească aceste date prin Contul de Utilizator. O dată cu confirmarea primirii, Clientul va primi şi datele comenzii şi un link către prezentele CGV. Clientul le poate salva şi tipări şi pe acestea. Versiunea actuală a CGV este disponibilă şi în Magazinul nostru online, la rubrica “Condiţii generale ale vânzării“, unde pot fi vizualizate, descărcate şi tipărite.
 
4.5    În cazul în care furnizorul nostru nu livrează marfa la timp, Fabory are dreptul de a refuza oferta Clientului sau de a revoca acceptarea noastră şi de a anula contractul în ceea ce priveşte marfa nelivrată, fără a datora niciun fel de compesaţie celeilalte părţi.

Articolul 5: Modificarea provizorie  şi rezilierea contractului

5.1    Fabory îşi rezervă dreptul de a face modificări minore ale produselor oferite şi/sau vândute de noi sau ale componenţei acelor produse.
 
5.2    În cazul în care Clientul anulează un contract de vânzare-cumpărare (în totalitate sau parţial), Clientul este obligat să despăgubească Fabory pentru toate cheltuielile rezonabile suportate  de Fabory pentru executarea  contractului de vânzare-cumpărare, fără a aduce atingere dreptului Fabory de a solicita despăgubiri pentru cheltuielile, daunele, pierderile (inclusiv pierderea profitului) şi dobânda ce rezultă din anularea respectivului contract de vânzare-cumpărare.
 
5.3    Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale sale, Fabory are dreptul de a rezoluţiona unilateral contractul de vânzare-cumpărare pentru motiv de insolvenţă, suspendare a plăţii sau lichidare a Clientului.

Articolul 6: Preţuri

6.1    Dacă nu se precizează altfel în mod explicit, preţurile indicate în Magazinul online, în cataloage şi în orice altă documentaţie sunt cu ridicata, nu includ transportul, taxele de manipulare, alte taxe, taxe de import şi/sau comisioane vamale şi pot fi corectate sau modificate fără preaviz. Mărfurile cu risc de piaţă au preţuri stabilite în funcţie de condiţiile de piaţă existente.
 
6.2    Fabory va decide la alegere în mod rezonabil cu privire la ambalare şi transport şi va alege, printre altele, un transportator adecvat. Toate costurile aferente vor fi suportate de către Client, dacă nu stabileşte altfel în mod explicit cu Fabory. Pentru comenzile lansate prin Magazinul online: Costurile de transport şi de ambalare vor fi afişate în rezumatul comenzii, înainte ca Clientul să finalizeze comanda.
 
6.3    Clientul răspunde de impozitele aplicabile vânzărilor, de alte taxe, de taxele de import şi de orice comisioane vamale. Pentru comenzile lansate prin Magazinul online: Aceste costuri (în afară de taxele aplicabile, care vor fi afişate în rezumatul comenzii înainte de finalizarea comenzii)  nu sunt incluse în suma totală prezentată la finalizarea comenzii, fiind încasate de transportator în momentul livrării.
 
6.4    Fabory îşi păstrează dreptul, după încheierea contractului, să modifice proporţional preţul convenit în cazul în care factori determinanţi ai preţului suferă modificări – fie că acestea erau sau nu previzibile la data oferte şi/sau confirmării comenzii – precum salarii, preţuri, taxe de import, cursuri valutare, accize, taxe şi impozite şi, în general, toate măsurile guvernamentale, cu respectarea tuturor reglementărilor legislative în vigoare. În cazurile în care apare o creştere a preţului n primele trei luni de la încheierea contractului, cealaltă parte are dreptul să rezoluţioneze contractul.
 
6.5    La facturile cu o valoare netă mai mică decât un prag fixat se va adăuga o sumă suplimentară costurilor de transport cu titlu de supliment comenzi mici.

Articolul 7: Transport, transferul răspunderii pentru riscuri

7.1    Dacă nu se stabileşte altfel în mod explicit, livrarea se va face “Ex Works (EXW)“, în conformitate cu Incoterms 2010 (cu  modificările ulterioare). 
 
7.2    Este permisă livrarea parţială a mărfurilor incluse în aceeaşi comandă, cu condiţia ca mărfurile să poată fi folosite separat şi, de asemenea, cu condiţia ca noi să suportăm orice costuri suplimentare de transport provocate de aceasta. În cazul în care Clientul solicită o livrare parţială, costurile suplimentare de transport vor fi suportate de către Client. Dacă bunurile sau serviciile sunt livrate în mai multe tranşe, Fabory are dreptul să factureze separat fiecare tranşă.
 
7.3    Riscul de distrugere accidentală, de deteriorare sau de pierdere a mărfurilor vândute, cât şi riscul de plată pentru mărfurile vândute vor fi transferate asupra Clientului în momentul în care noi livrăm mărfurile transportatorului, în conformitate cu Articolul 7.1.
 
7.4    În cazul în care livrarea la adresa indicată nu este posibilă sau Clientul refuză să accepte sau să ridice marfa, ne rezervăm dreptul de a taxa Clientul cu orice costuri care pot fi cauzate de aceste situaţii (în special pentru manevrarea, ambalarea şi transportul mărfurilor).

Articolul 8: Livrarea

8.1    Termenele de livrare indicate în Magazinul online, în cataloage sau în altă documentaţie sunt indicate cu scop orientativ, nu constituie şi nu se interpretează ca termene obligatorii sau termene de predare fixe, decât dacă noi declarăm în mod explicit acest lucru. 
 
8.2    După expirarea unui termen de livrare, Fabory are dreptul de a livra mărfurile achiziţionate într-o perioadă de graţie rezonabilă, ca livrare ulterioară.
 
8.3    Fabory nu poartă răspunderea pentru nici o întârziere sau afectare  a onorarii obligaţiilor, cauzată de vreun caz de forţă majoră, în mod integral sau parţial, incluzând, printre altele, calamităţi naturale, întreruperea activităţii, acţiuni de război, acte de terorism (produse efectiv sau sub iminente), decrete sau controale guvernamentale, insurecţii, epidemii, stări de carantină, penurii, avarii în comunicaţii şi alimentarea cu energie, imposibilitatea de a achiziţiona sau de a transporta produsele sau de a obţine autorizaţii şi licenţe, imposibilitatea de aprovizionare sau de obţinere a materiilor prime, condiţii meteo nefavorabile, catastrofe sau orice alte împrejurări sau cauze care sunt independente de voinţa  Fabory în desfăşurarea  activităţii sale.
 
8.4    În cazul în care suntem obstrucţionaţi în derularea contractului de un caz de forţă majoră sau de un impediment neprevăzut, care nu poate fi depăşit prin eforturi rezonabile din punct de vedere comercial şi care nu ne poate fi atribuit nouă, termenul de livrare iniţial se va prelungi cu acea perioadă d Celelalte drepturi de reziliere pe care Clientul le are conform legislaţiei aplicabile rămân neatinse. 
 
8.5    În cazul în care a fost depăşit termenul pentru o livrare subsecventă, Fabory trebuie să fie înştiinţat în scris de încălcarea contractului.

Articolul 9: Plata

9.1    Fabory va factura Clientului toate achiziţiile.
 
9.2    Dacă nu se specifică altfel mai jos sau în factură, pentru Clienţii cu credit stabilit, preţul de achiziţie şi orice taxe aplicabile, costuri de transport etc. ("Suma  Facturii") sunt datorate  şi se plătesc integral în termen de maximum treizeci (30) de zile calendaristice de la primirea facturii. Întreg creditul acordat Clientului şi limitele acestuia sunt la alegerea Fabory şi pot fi reduse sau revocate de către Fabory în orice moment şi din orice motiv.
 
9.3    Clientul va fi pus în întârziere de plată - fără a fi necesar un preaviz de întârziere – în cazul în care Suma Facturii nu este creditată în ziua următoare datei scadente, excepţie făcând cazul în care întârzierea plăţii este cauzată de evenimente pentru care noi  suntem răspunzători. În cazul în care data scadentă cade într-o zi de sâmbătă, duminică sau o sărbătoare legală, data scadentă va fi prima zi lucrătoare care urmează.
 
9.4    Din momentul producerii culpei, Clientul este obligat să plătească o dobândă penalizatoare către Fabory în valoare de 1% pe lună din suma întârziată la plată, , până la data efectuării plăţii integrale. Drepturile suplimentare de despăgubire ale Fabory în baza prezentelor CGV sau a legii aplicabile nu vor fi afectate.
 
9.5    Toate costurile extra-judiciare  pe care Fabory le suportă în legătură cu nerespectarea de către Client a obligaţiilor sale din prezentele CGV vor fi plătite de către Client. În caz de întârziere a plăţii, costurile extra-judiciare vor fi de cel puţin 15% din suma ce trebuie să fie recuperată, dar nu mai puţin de 125,00 €.
 
9.6    Fabory nu va suporta spezele sau comisioanele bancare  pentru transferul banilor.
 
9.7    Clientul este de acord că facturile pot fi transmise pe cale electronică. 
 
9.8    Orice plată efectuată de cealaltă parte, inclusiv orice plată a unor sume datorate de cealaltă parte efectuată de un terţ, va fi imputată cu prioritate costurilor extra-judiciare acumulate de cealaltă parte, apoi acoperirii dobânzilor acumulate, apoi reducerii dobânzilor curente si apoi – la discreţia Fabory – acoperirii debitelor principale scadente.

Articolul 10: Garanţie

10.1  Clientul va verifica marfa pe loc şi cu atenţia cuvenită în momentul livrării. Se va considera că marfa livrată este acceptată de către Client, dacă nu ni se comunică nici un defect: (a) în cazul unui defect evident, în termen de patru zile lucrătoare de la livrare; sau (b)    în rest, în trei zile lucrătoare de la data descoperirii defectului. Clientul nu va putea invoca diferenţe minore de calitate,  cantitate,  dimensiune,  culoare,  finisaj,  măsură, sau tratament, acceptabile din punct de vedere comercial sau inevitabile din punct de vedere tehnic şi altele similare, acestea neconstituind un defect.
 
10.2  În caz de reclamare a unui defect al mărfurilor livrate, la cererea noastră Clientul ne va returna marfa, plătind transportul şi, dacă este posibil, în ambalajul original, excepţie făcând cazul în care marfa nu poate fi transportată din cauza stării în care se află. 
 
10.3  Orice reclamaţii ale Clientului pentru despăgubiri se supun prevederilor  Articolului 12. 
 
10.4  În limitele prevăzute de Articolul 10.1, orice reclamaţii ale Clientului ce rezultă din sau au legătură cu produsele defecte se prescriu după 12 luni de la transferul riscului către Client. Această restricţie a perioadei de prescriere nu se aplică: (a) pentru cererile de despăgubiri pentru vătămare a vieţii, corporală sau a sănătăţii, cauzată de încălcarea obligaţiilor, cu intenţie sau din neglijenţă de către noi sau de către reprezentantul nostru legal sau de către persoanele pe care le angajăm pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre; şi (b) pentru cererile privind alte daune ce rezultă din încălcarea obligaţiilor cu intenţie sau din neglijenţă de către noi sau de către reprezentantul nostru legal sau de către persoanele pe care le angajăm pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre.
 
10.5  Reclamaţiile prevăzute de prezentul articol sunt admisibile numai în măsura în care cealaltă parte nu a folosit produsele, nu le-a tratat sau procesat si nu a dispus de ele în orice modalitate.
 
10.6  În afara cazului in care Fabory şi-a exprimat în scris acordul contrar, transportul retur al produselor livrate se face exclusiv pe seama si pe riscul Clientului.

Articolul 11: Păstrarea dreptului de proprietate

11.1  Noi păstrăm dreptul de proprietate asupra oricăror mărfuri pe care le furnizăm, până la data achitării în totalitate a Sumei Facturii (incluzând toate taxele aplicabile şi costurile de transport) pentru mărfurile respective şi  a oricăror alte drepturi pe care Fabory le are faţă de Client. Până la data transferului dreptului de proprietate către Client, Clientul se angajează (a) să manevreze marfa cu grijă, (b) să o depoziteze separat şi în mod uşor de recunoscut ca proprietate Fabory şi (c) să nu gajeze, să nu greveze cu sarcini sau să ipotecheze marfa respectivă în alt mod decât conform procedeelor obişnuite de afaceri şi să nu gajeze, să nu greveze cu sarcini sau să ipotecheze marfa respectivă în cadrul operaţiunilor financiare. Fabory şi Clientul convin să instituie o ipotecă mobiliară convenţională asupra tuturor mărfurilor furnizate de Fabory, precum şi asupra preţului încasat pe acestea ori despăgubirilor plătite de un asigurător pentru acestea. Această ipotecă garantează toate obligaţiile Clientului derivate din prezentele CGV până în momentul în care sunt achitate integral toate sumele datorate către Fabory în baza prezentelor CGV. La cererea Fabory, Clientul va semna un act juridic care să consfinţească explicit dreptul de ipotecă al Fabory asupra mărfurilor.
 
11.2  Clientul are obligaţia să anunţe imediat Fabory cu privire la orice cereri sau încercări ale terţelor părţi de a obţine posesia asupra mărfurilor pentru care Fabory şi-a păstrat un drept de proprietate exclusiv sau în comun sau drept de ipotecă.
 
11.3  În cazul în care împrejurările permit, Clientul acordă Fabory dreptul irevocabil de acces în locurile unde sunt situate bunurile Fabory, pentru a-şi exercita dreptul de proprietate, în special pentru a redobândi posesia asupra mărfurilor respective.
 
11.4  Clientul va manifesta atenţia cuvenită pentru a nu amesteca mărfurile Fabory cu alte produse, printre altele pentru a păstra criteriile de control al calităţii şi trasabilitatea mărfurilor în lanţul de producţie. În cazul în care are loc amestecarea cu alte produse, se va considera că Fabory este coproprietar al produselor amestecate - în ceea ce priveşte o valoare a mărfurilor amestecate egală cu Suma Facturată.
 
11.5  În cazul în care mărfurile sunt modificate sau prelucrate de către Client sau în numele Clientului, se va considera că acest lucru se face cu acordul şi din dispoziţia Fabory, iar Fabory va dobândi  – cu privire la valoarea mărfurilor modificate sau prelucrate egale cu Suma Facturii  - drepturi de coproprietar asupra noilor produse obţinute.
 
11.6  În cazul în care Fabory nu poate executa ipoteca sau nu poate revendica drepturile sale de proprietate deoarece produsele au fost amestecate, prelucrate sau achiziţionate, la cererea Fabory, Clientul va fi obligat să acorde Fabory drept de sechestru asigurator asupra noilor produse obţinute, în măsura permisă de lege.
 
11.7  De asemenea, Fabory poate să reintre în posesia mărfurilor pentru care Fabory deţine dreptul de proprietate, în cazul unor împrejurări care îndreptăţesc pe Fabory să considere că nu va primi la timp plata pentru mărfurile respective, chiar dacă termenul pentru plata revendicată de Fabory încă nu  s-a împlinit.
 
11.8  În cazul în care un produs pentru care Fabory şi-a păstrat dreptul de proprietate este importat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, legea privind păstrarea dreptului de proprietate din acel stat membru se aplică prioritar, dacă prevederile acelei legi sunt mai favorabile pentru Fabory.

Articolul 12: Răspundere

12.1  Fabory nu va răspunde pentru pierderile sau daunele de oricare natură suportate de către Client. Excepţiile prevăzute la articolul 12.2 de mai jos nu vor fi afectate. 
 
12.2  Articolul 12.1 nu se aplică în ceea ce priveşte răspunderea noastră: (a) pentru orice specificaţii explicite de garanţie a mărfurilor, (b) pentru cererile specificate la articolul 10.4 punctele (a) sau (b), în baza legii aplicabile.
 
12.3  În cazul în care suntem răspunzători în conformitate cu prevederile de mai sus, răspunderea noastră pentru întârzierea livrării se limitează la o sumă egală cu 5% din Suma Facturii (inclusiv taxele aplicabile). În orice alte situaţii, răspunderea noastră se limitează la Suma Facturii. Aceste limitări nu se aplică la pretenţiile specificate la articolul 10.4 literele (a) şi (b) şi în care limitarea răspunderii ar încălca legea aplicabilă. 
 
12.4  Nu ne asumăm răspunderea (indiferent de temeiul juridic) pentru daunele care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil, presupunând că mărfurile sunt folosite în mod corespunzător. Limitarea răspunderii de mai sus nu se aplică în cazurile de neglijenţă intenţionată sau flagrantă din partea noastră.
 
12.5  În caz de limitare sau de excludere a răspunderii noastre, limitarea sau excluderea respectivă se aplică şi pentru răspunderea personală a angajaţilor, a reprezentanţilor, directorilor noştri sau a persoanelor pe care le angajăm pentru a îndeplini obligaţiile noastre.
 
12.6  În cazul in care un terţ formulează pretenţii faţă de Fabory pentru un prejudiciu pentru care nu este răspunzător conform acestor termene si condiţii generale, cealaltă parte va despăgubi integral Fabory. Cealaltă parte este răspunzătoare pentru toate costurile care s-ar putea naşte din pretenţiile formulate de terţi împotriva Fabory mai sus menţionate.

Articolul 13: Proprietatea intelectuală

Clientul nu dobândeşte niciun drept sau interes asupra denumirilor comerciale, mărcilor comerciale, imaginii comerciale, drepturilor de autor, brevetelor, denumirilor de domeniu, denumirilor de produse, cataloagelor sau oricaror alte drepturi de proprietate intelectuală Fabory sau asupra oricăror mărci comerciale sau mărci de servicii deţinute de către furnizorii pentru Fabory. Toate materialele conţinute pe website-urile noastre se supun drepturilor de proprietate aparţinând Fabory şi furnizorilor şi titularilor de licenţe pentru Fabory. Clientul nu are dreptul de a copia sau de a folosi proprietatea intelectuală aparţinând Fabory, furnizorilor sau titularilor de licenţe pentru Fabory fără a avea permisiunea Fabory.

Articolul 14: Anti-corupţie

14.1  Clientul cunoaşte că practicile de afaceri Fabory interzic mita şi comportamentul corupt sub orice formă. Clientul  recunoaşte că este un contractant independent, că este şi va rămâne astfel în conformitate cu toate legile aplicabile referitoare la mita în sectorul public, spălarea de bani, terorism (inclusiv şi fără limitare la legile locale anti-corupţie, Legea canadiană privind Corupţia şi Funcţionarii Publici Străini, Legea S.U.A. privind Practicile Corupte în Străinătate, Convenţia OCDE privind Combaterea Mituirii Funcţionarilor  Publici Străini în Tranzacţiile Comerciale Internaţionale şi Legea anti-mită din Marea Britanie).
 
14.2  Clientul nu are voie să ofere sau să furnizeze niciun obiect de valoare (cadouri, împrumuturi, călătorii, relaxare sau orice alt beneficiu similar), direct sau indirect, niciunui funcţionar guvernamental cu scopul de a influenţa vreo acţiune sau vreo decizie. Acest lucru înseamnă că Clientul nu are voie să plătească vreun beneficiu, mită sau stimul niciunui funcţionar guvernamental, chiar dacă acest lucru pare a fi obişnuit sau conform cu practicile de afaceri predominante. Printre plăţile interzise se numără, de exemplu, orice plată către vreun agent de achiziţii guvernamentale, pentru a influenţa decizia aceluia de a cumpăra produse de la noi; orice plată către funcţionari vamali, pentru a facilita manevrarea produselor importate sau pentru a diminua valoarea taxelor de plată; orice plată către funcţionari pentru diminuarea taxelor sau pentru a facilita soluţionarea unor probleme cu taxele; orice plată pentru cheltuieli de călătorie; contribuţii la vreo campanie electorală a unui candidat pentru funcţie de stat sau cadou (sub altă formă decât valoarea nominală) pentru vreun funcţionar de agenţie de reglementare din domeniu sau care este în prezent client sau furnizor sau un potenţial client sau furnizor.

Articolul 15: Legea aplicabilă şi alegerea jurisdicţiei

15.1  Orice contracte încheiate între noi şi Client vor fi guvernate de legile din Romania cu excluderea Convenţiei ONU privind Vânzarea Internaţională A Mărfurilor (CISG), fără a aduce atingere vreunei obligaţii privind conflictul dintre prevederile legale.
 
15.2  În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, instanţele din Romania vor avea jurisdicţie exclusivă cu privire la orice dispute ce apar din sau în legătură cu contractul în cauză. Toate prevederile legale obligatorii privind locul de jurisdicţie rămân pe deplin valabile.

Articolul 16: Considerente generale

16.1  Clientul nu poate cesiona prezentul contract sau vreo comandă sau vreun drept născut  din acesta fără a avea în prealabil acordul scris al Fabory. Orice transfer real sau dorit care nu are în prealabil acordul scris al Fabory va îndreptăţi Fabory să anuleze comanda respectivă, prin notificare comunicată Clientului.
 
16.2           Neexercitarea de către o parte a vreunui drept sau neinsistarea asupra conformităţii cu oricare termen sau condiţie din prezentele CGV nu constituie o renunţare la respectivul drept sau scuză pentru nerespectarea pe viitor a acelui termen sau condiţii de către cealaltă parte. Părţile recunosc că prezentul contract şi întreaga corespondenţă şi documentaţie referitoare la prezentul Contract sunt scrise în limba engleză sau română.
 
16.3  În cazul în care orice parte din prezentele CGV este considerată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă de jurisdicţie, condiţiile nule sau inaplicabile vor fi eliminate din prezentele CGV, iar restul termenilor şi condiţiilor vor fi valabile şi pe deplin aplicabile, după cum se prevede în prezentele CGV.
 
16.4  Prezentele CGV sunt redactate atât în engleză cât şi în română, ambele versiuni având acelaşi conţinut şi acelaşi scop. În cazul în care intervin conflicte de intepretare între cele două versiuni, va avea prioritate versiunea în limba română.