text.skipToContent text.skipToNavigation

Etyczne standardy zachowania

Poznań, 01.01.2015
 
Szanowny Partnerze biznesowy:
 
Firma Fabory zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów jakości produktów, uczciwości, sprawiedliwości i uczciwości biznesowej. W konsekwencji, wraz z wszystkimi podmiotami powiązanymi z naszą spółką macierzystą, W.W. Grainger Inc. („Grainger“), oczekujemy od naszych partnerów biznesowych utrzymywania wysokich standardów etycznych, przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów prawa i unikania nawet wrażenia nieodpowiedniego działania lub konfliktu interesów. Obejmuje to przestrzeganie brytyjskiej ustawy o łapownictwie (Bribery Act), amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act) i podobnych przepisów prawa.
 
W związku z tym chcemy poinformować wszystkich partnerów biznesowych, że współpraca z nami jest zależna od przestrzegania przez Państwa dołączonych Etycznych standardów zachowania oraz że spełnianie tego wymogu będzie integralną częścią naszej relacji biznesowej.
 
Dziękujemy za Państwa stałe wsparcie i partnerstwo.
 
Z poważaniem, 

Etyczne standardy zachowania 

1.       W prowadzeniu swojej działalności biznesowej Partner biznesowy będzie stosować jedynie legalne i etyczne praktyki biznesowe i w pełni przestrzegać wszystkich przepisów prawa odnoszących się do korupcji w sektorze komercyjnym i publicznym, w tym amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA), brytyjskiej ustawy o łapownictwie (Bribery Act), przepisów wdrażających Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, lokalnych przepisów antykorupcyjnych i przepisów zabraniających płacenia lub przyjmowania łapówek w sektorze komercyjnym i publicznym, prania brudnych pieniędzy i terroryzmu.
 
2.       Ani Partner biznesowy ani którykolwiek z jego pracowników lub agentów nie będzie:
 
a.        płacić, oferować, obiecywać płatności w formie jakichkolwiek sum pieniężnych lub korzyści majątkowych lub osobistych (lub zezwalać na nie), jakiejkolwiek osobie, w tym, lecz nie wyłącznie, jakiemukolwiek funkcjonariuszowi lub pracownikowi państwowemu, jakiejkolwiek partii politycznej lub kandydatowi na stanowisko polityczne lub jakiemukolwiek pracownikowi lub funkcjonariuszowi publicznej organizacji międzynarodowej, w celu nagrodzenia za lub nakłonienia do jakiegokolwiek korzystnego działania lub uzyskania niewłaściwej korzyści w jakiejkolwiek transakcji komercyjnej lub jakiejkolwiek sprawie z udziałem organów państwowych.
 
b.       płacić gratyfikacji, łapówki lub zachęty jakiemukolwiek funkcjonariuszowi państwowemu, nawet jeśli wydaje się, że jest to przyjęty zwyczaj lub jest to zgodne z panującymi praktykami biznesowymi.
 
i.      Zakazane płatności obejmują, na przykład, jakąkolwiek płatność na rzecz państwowego urzędnika imigracyjnego, urzędnika inspekcji pracy lub urzędnika organu ds. ubezpieczeń społecznych w celu wpłynięcia na decyzję związaną z Wykonawcą; jakąkolwiek płatność na rzecz państwowego agenta ds. zakupów w celu wpłynięcia na jego decyzję dotyczącą zakupu produktów od Fabory/ Grainger; jakąkolwiek płatność na rzecz urzędników celnych w celu przyspieszenia obsługi importowanych produktów lub zmniejszenia lub zminimalizowania cła do zapłacenia; jakąkolwiek płatność na rzecz urzędników w celu zmniejszenia opodatkowania lub przyspieszenia rozstrzygnięcia spraw podatkowych; jakąkolwiek płatność z tytułu wydatków na podróże; datki na kampanię wyborczą kandydata na stanowisko rządowe, lub w inny sposób przekazanie prezentu (innego niż o wartości nominalnej) jakiemukolwiek urzędnikowi w jakimkolwiek urzędzie państwowym, który może regulować działalność Fabory/ Grainger lub który jest obecnym lub potencjalnym klientem lub dostawcą.
 
c.        oferować lub przyjmować oferty prezentów, próbek jakiejkolwiek rzeczy mającej wartość lub podobnej zachęty firmie Fabory /Grainger lub jakiemukolwiek klientowi / od firmy Fabory/ Grainger lub jakiegokolwiek klienta. 
 
3.       Po zwróceniu się o to przez Fabory/ Grainger Partner biznesowy zezwoli na audyty przeprowadzane przez Fabory/ Grainger oraz zezwoli, aby tacy audytorzy mieli pełny i nieograniczony dostęp wszystkich dokumentów związanych z pracą wykonaną na rzecz Fabory/ Grainger lub usługami lub produktami dostarczonymi Fabory/ Grainger, a także aby mogli przeprowadzić ich ocenę i zgłosić jakiekolwiek naruszenie amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA), brytyjskiej ustawy o łapownictwie (Bribery Act) lub jakichkolwiek innych odpowiednich przepisów prawa i regulacji, w odniesieniu do:
 
i.      skuteczności istniejących programów zgodności i kodeksów postępowania,
 
ii.      pochodzenia i legalności jakichkolwiek środków zapłaconych Fabory/ Grainger,
 
iii.      swoich ksiąg, rejestrów i sprawozdań finansowych lub ksiąg, rejestrów i sprawozdań finansowych swoich spółek zależnych, spółek joint venture lub spółek powiązanych, związanych z pracą wykonaną na rzecz Fabory/ Grainger bądź usług lub sprzętu dostarczonego Fabory/ Grainger;
 
iv.      wszystkich wydatków dokonanych na rzecz lub w imieniu Grainger; oraz
 
v.      wszystkich środków pieniężnych otrzymanych od Fabory/ Grainger w związku z pracą wykonaną na rzecz Fabory/ Grainger bądź usługami lub sprzętem dostarczonymi jednej z tych spółek.
 
4.       Partner biznesowy oświadcza, że nie jest agentem, pracownikiem, funkcjonariuszem lub przedstawicielem jakiegokolwiek rządu, urzędu państwowego lub innej instytucji rządowej oraz poinformuje Fabory/ Grainger o jakiejkolwiek zmianie w tej kwestii lub oświadczeniu.
 
5.       Partner biznesowy będzie w pełni współpracować przy jakimkolwiek dochodzeniu w sprawie swoich działań, przeprowadzanych przez Fabory/ Grainger lub jakikolwiek organ rządowy, prawny lub regulacyjny, a także zapewni taką współpracę swoich pracowników i agentów.
 
6.       Fabory/ Grainger może wstrzymać spełnienie świadczenia na mocy swojej umowy z Partnerem biznesowym w przypadku gdy ma powód, aby uważać, że Partner biznesowy jest przedmiotem dochodzenia w sprawie swoich działań, prowadzonego przez jakikolwiek organ rządowy, prawny lub regulacyjny.  Fabory/ Grainger może wstrzymać taką płatność do czasu, gdy zostanie poinformowana przez taki organ, że dochodzenie zostało zakończone oraz że organ uznał, że Partner biznesowy działał w odpowiedni sposób i zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz że został oficjalnie oczyszczony z wszelkich podejrzeń o niewłaściwe działania.
 
7.       Jeśli Partner biznesowy naruszy jakiekolwiek standardy etyczne określone w naszej umowie z nim, niniejszym odstąpi od jakiegokolwiek prawa do roszczeń lub jakiegokolwiek odszkodowania i nie będzie do nich uprawniony na mocy niniejszej Umowy.
 
8.       W przypadku gdy Partner biznesowy uzyska wiedzę o jakimkolwiek problemie etycznym, dotyczącym zgodności z przepisami lub postępowania w biznesie, związanym z Grainger, jej produktami lub jakimkolwiek pracownikiem, agentem lub przedstawicielem Fabory/ Grainger, powiadomi Fabory/ Grainger o takiej sprawie w najwcześniejszym możliwym terminie, ale nie później niż w terminie 30 dni. Takie powiadomienie może być zgłoszone anonimowo za pośrednictwem naszego telefonu zaufania Grainger pod numerem: 1-888-873-3731 lub generalnemu radcy prawnemu W.W. Grainger Inc.
 
9.       Co roku Partner biznesowy przekaże pisemne oświadczenie o nieprzerwanym działaniu zgodne z tymi standardami, w tym, ale nie wyłącznie, sprawozdania finansowe i informacje, o które Fabory/ Grainger może się zwrócić i ma to racjonalne uzasadnienie.
 
10.    Partner biznesowy potwierdza, że naruszenie tego Artykułu będzie istotnym naruszeniem naszej umowy z nim.  
 
11.    Partner biznesowy niniejszym oświadcza, że informacje dostarczone podczas jakiejkolwiek procedury due diligence były kompletne i dokładne. Partner biznesowy poinformuje Fabory/ Grainger w formie pisemnej o jakichkolwiek istotnych zmianach w oryginalnych informacjach dostarczonych podczas przeglądu due diligence oraz zgadza się, że Fabory/ Grainger będzie miała prawo w takim przypadku do weryfikacji wyboru Partnera biznesowego. Istotne pominięcie lub fałszywe przedstawienie takich informacji będzie stanowić powód do bezzwłocznego zakończenia naszej umowy bez jakichkolwiek zobowiązań Fabory/ Grainger względem Partnera biznesowego.