text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene Voorwaarden

      Algemene Voorwaarden
      Privacybeleid
      Cookiebeleid
      Ethische gedragscode
      Terms of acces
      Onlinegeschillenbeslechting

Ethische gedragscode 

Tilburg, 1 januari 2015
 
Geachte zakenpartner, 
 
Fabory streeft naar de hoogste normen op het gebied van productkwaliteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid en zakelijke integriteit. Dientengevolge verwachten wij, en alle entiteiten die aan ons moederbedrijf, W.W. Grainger Inc. ('Grainger'), zijn gelieerd, van onze zakenpartners dat zij de hoogste ethische normen hanteren, zich houden aan alle geldende wetten, en zelfs maar het vermoeden van ongepastheid of belangenverstrengeling vermijden. Dit omvat ook naleving van de UK Bribery Act, de U.S. Foreign Corrupt Practices Act en vergelijkbare wet- en regelgeving.
 
Op grond hiervan willen we al onze zakenpartners ervan op de hoogte stellen dat een zakelijke relatie met ons bedrijf afhankelijk is van uw naleving van de aangehechte Ethische gedragscode en dat in het vervolg deze voorwaarde integraal deel uitmaakt van onze zakelijke relatie.
 
Hartelijk dank voor uw voortdurende steun en partnerschap.
 
Met vriendelijke groet,  

Ethische gedragscode 

1.       U gebruikt uitsluitend legitieme en ethische zakelijke praktijken in uw bedrijfsvoering en voldoet volledig aan alle wetgeving die van toepassing is op corruptie in de commerciële of publieke sector, met inbegrip van de U.S. Foreign Corrupt Practices Act, de U.K. Bribery Act, wetgeving ter uitvoering van de OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, lokale anticorruptiewetten en wetten die de betaling of aanvaarding van steekpenningen in de commerciële en publieke sector, witwaspraktijken en terrorisme verbieden.
 
2.       U, noch uw medewerkers of vertegenwoordigers, zult/zullen
 
a.        Geldbedragen of iets van waarde aan enige persoon betalen, aanbieden, beloven, of de betaling, direct of indirect, autoriseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige overheidsfunctionaris of -medewerker, enige politieke partij of een kandidaat voor een politieke functie, of enige medewerker of functionaris van een publieke internationale organisatie, met het doel een gunst of enig ongepast voordeel te verkrijgen in een commerciële transactie of een overheidskwestie.
 
b.       Een gift, omkoopsom of stimulans betalen aan enige overheidsfunctionaris, zelfs als dit gebruikelijk lijkt of consistent lijkt met heersende zakelijke praktijken.
 
i.      Verboden betalingen omvatten bijvoorbeeld een betaling aan een overheidsfunctionaris, werkzaam op het gebied van immigratie, arbeid of sociale zekerheid, teneinde een beslissing met betrekking tot een contractant te beïnvloeden; aan een inkoopfunctionaris van de overheid om zijn beslissing te beïnvloeden om producten in te kopen bij Fabory /Grainger; een betaling aan douanebeambten om de invoer van producten sneller af te handelen of het te betalen bedrag aan invoerrechten te reduceren of te minimaliseren; een betaling aan functionarissen om belastingen te reduceren of de behandeling van belastingzaken te bespoedigen; betaling van reiskosten; bijdrage aan een verkiezingscampagne of aan een kandidaat voor een overheidsinstantie, of anderszins een geschenk geven (anders dan van geringe waarde) aan een functionaris van een instantie die mogelijk zaken van Fabory /Grainger reguleert of aan een huidige of potentiële klant of leverancier.
 
c.        Geschenken, monsters, iets anders van waarde of een vergelijkbare stimulans aanbieden of aanvaarden aan of van Fabory/Grainger of een klant. 
 
3.       U geeft, op verzoek van Fabory /Grainger, toestemming om Fabory /Grainger audits te laten uitvoeren, en gaat ermee akkoord dat dergelijke controleurs volledige en onbeperkte toegang hebben tot, en inspecties kunnen uitvoeren van, alle records die betrekking hebben op het werk dat is/wordt uitgevoerd voor, of diensten of materialen die zijn/worden geleverd aan Fabory /Grainger, en melding te doen van enige schending van de United States Foreign Corrupt Practices Act, de UK Bribery Act of enige andere geldende wet- en regelgeving, met betrekking tot:
 
i.      de doelmatigheid van bestaande nalevingsprogramma's en gedragscodes;
 
ii.      de oorsprong en legitimiteit van aan Fabory / Grainger betaalde fondsen;
 
iii.      de boeken, records en accounts, of die van enige dochteronderneming, joint venture of aangesloten bedrijf, betreffende het werk dat is/wordt uitgevoerd voor, of diensten of materialen die zijn/worden geleverd aan Fabory /Grainger;
 
iv.      alle uitgaven die zijn/worden gedaan voor of ten behoeve van Fabory / Grainger, en
 
v.      alle fondsen die zijn/worden ontvangen van Fabory / Grainger met betrekking tot het werk dat is/wordt uitgevoerd voor, of diensten en materialen die zijn/worden geleverd aan Fabory / Grainger.
 
4.       U verklaart dat u geen handelend persoon, werknemer, functionaris of vertegenwoordiger bent van enige overheid, of van een instantie of andere bemiddelende partij van enige overheid, en dat u Fabory / Grainger op de hoogte brengt van enige wijziging in een dergelijke status of vertegenwoordiging.
 
5.       U en uw werknemers en vertegenwoordigers zullen volledig meewerken aan enig onderzoek van uw activiteiten door Fabory / Grainger of enige overheids-, juridische of regelgevende instantie.
 
6.       Fabory /Grainger kan afspraken die onder de overeenkomst met u vallen, opschorten, in het geval dat Fabory / Grainger reden heeft om aan te nemen dat uw activiteiten worden onderzocht door enige overheids-, juridische of regelgevende instantie.  Fabory /Grainger kan een dergelijke betaling opschorten totdat een dergelijke instantie aangeeft dat het onderzoek is afgerond en dat de instantie heeft geconcludeerd dat u naar behoren en in overeenstemming met alle geldende wetten, regels en regelingen hebt gehandeld en officieel onschuldig bent verklaard aan overtredingen of wangedrag.
 
7.       Indien u enige van de ethische normen schendt uit onze overeenkomst met u, hebt u geen recht op en doet u hierbij afstand van enig recht op een vordering of enige compensatie onder deze overeenkomst.
 
8.       In het geval u wordt geconfronteerd met een ethische kwestie, een nalevingskwestie of een kwestie rondom zakelijk gedrag met betrekking tot Fabory / Grainger, een product, werknemer, handelend persoon of vertegenwoordiger van Fabory /Grainger, dient u zo spoedig als praktisch mogelijk is, maar niet later dan 30 dagen na het voorval, Fabory /Grainger op de hoogte te brengen van een dergelijk incident. Een dergelijke melding kan ook anoniem worden gedaan via de hotline van Grainger: 1-888-873-3731, of aan de General Counsel van W.W. Grainger Inc.
 
9.       U verstrekt jaarlijks een schriftelijk certificaat van uw doorlopende naleving van deze normen, met inbegrip van, zonder enige beperking, financiële verslagen en informatie die in alle redelijkheid door Fabory / Grainger kan worden opgevraagd.
 
10.    U erkent dat inbreuk op dit artikel een essentiële schending inhoudt van onze overeenkomst met u.
 
11.    U verklaart hierbij dat de informatie die tijdens enige due diligence-evaluatie is verstrekt, volledig en accuraat was. U stelt Fabory / Grainger schriftelijk op de hoogte van enige essentiële wijzigingen in de oorspronkelijke informatie die tijdens het due diligence-onderzoek is verstrekt en gaat ermee akkoord dat Fabory / Grainger het recht heeft om in een dergelijk geval de afspraken met u opnieuw te beoordelen.  Een wezenlijke weglating of verkeerde voorstelling van zaken in dergelijke informatie is een gegronde reden voor de onmiddellijke beëindiging van onze overeenkomst met u, zonder dat daarbij sprake is van enige aansprakelijkheid van Fabory / Grainger ten opzichte van u.