Ugorj a tartalomra Ugorj a navigációs menühöz
A Fabory cégcsoport cookie-kat és egyéb újra-célzó funkciókat használ, hogy optimalizálja a weboldalainak működését az Ön számára,és a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa Önnek. Kérjük tekintse meg adatainkat privacy policy and our cookie policy.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

2017. márciusi verzió 

 

1. Cikk: Általános rendelkezések

1.1.      Amennyiben a jelen általános szerződési feltételekben („ÁSZF”) a „Fabory” és/vagy a „nekünk” „minket” „bennünket” és/vagy a „mi” szavak kerülnek említésre ezek alatt a Fabory Kötőelem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-674950), amelynek székhelye 1139 Budapest, Fáy utca 4., értendő, illetve azok a társaságok és vállalkozások, amelyek az előbb említett szervezethez köthetők és/vagy ahhoz kapcsolódnak.

1.2.      Minden szerződéses kapcsolatra, különös tekintettel azokra az ajánlatokra, adásvételi szerződésekre, szállításokra és szolgáltatásokra, amelyek vevőnk ("Vevő") bármely megrendelése alapján kerülnek teljesítésre, különösen www.fabory.hu webáruházunkon keresztül ("Webáruház") vagy katalógusainkon, szórólapjainkon vagy egyéb értékesítési csatornákon keresztül, a Felhasználói Fiókon (az alábbiakban meghatározottak szerint) alapuló jogi kapcsolatra és minden egyéb kapcsolatra (beleértve a szerződésszerű kapcsolatokat is), amely a Fabory és a Vevő között jön létre, a jelen ÁSZF irányadó. 

Bármely megrendelés Fabory részéről történő elfogadása a Vevőnek a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekhez való hozzájárulásához kötött. A Vevő jelen ÁSZF-hez való hozzájárulását vélelmezni kell a Vevőnek a Fabory által kiállított elismervény kézhezvételével vagy a Vevőnek a megrendelt termékek egészének vagy a termékek bármely részének elfogadásával. A Fabory ÁSZF-ének Vevő általi módosítása vagy kiegészítése nem kötelező erejű a Fabory számára, kivéve, ha ahhoz a Fabory erre jogosult képviselője útján írásban hozzájárult. Amennyiben a Vevő megrendelése vagy egyéb levelezése ellentétes az itt meghatározott vagy a Fabory elismervényében rögzített feltételekkel vagy kiegészíti azokat, az ilyen megrendelés Fabory általi teljesítése nem értelmezhető a Vevő által javasolt feltételekhez való hozzájárulásként és nem jelenti a Fabory általi, az itt vagy a Fabory elismervényében meghatározott feltételekről való lemondást.   

A (i) Fabory nyomtatványain, (ii) elismervényein, (iii) ajánlataiban (iv) számláin, (v) weboldalain, (vi) katalógusaiban szereplő feltételek, hivatkozás útján az itt meghatározottak részét képezik és az ÁSZF-fel együtt alkotják a teljes és kizárólagos szerződést a Vevő és a Fabory között, az ÁSZF tárgya tekintetében.

 

Vevő hozzájárul a dokumentumok elektronikus formában történő használatához.

1.3.      A Vevő általános szerződési feltételei nem alkalmazandóak tekintet nélkül arra, hogy az adott ügyben kifejezetten kifogásoljuk-e azokat vagy sem. Ezennel kizárjuk a Vevő általános szerződési feltételeinek alkalmazhatóságát. A Vevő ezennel lemond a Vevő általános szerződési feltételeinek alkalmazhatóságáról.

1.4.      Termékeinkre vonatkozó ajánlataink kizárólagos címzettjei a Vevők, akik üzleti ügyfelek, azaz társaságok, természetes vagy jogi személyek, vagy más olyan szervezetek, akiknek jogképességét jogszabály állapítja meg, akik vagy amelyek az adott szerződést közvetlenül üzleti vagy szakmai tevékenységük vonatkozásában kötik meg és nem magáncélra, családi vagy háztartási felhasználásra. Termékeink és szolgáltatásaink kizárólag üzleti felhasználás célját szolgálják. A Felhasználói Fiókon vagy egyéb érékesítési csatornánkon keresztül leadott megrendelések útján, a Vevő feltétel nélkül kijelenti, hogy a termékeket és szolgáltatásokat kizárólag a korábban említett célokra szerzi be és használja fel és, hogy üzleti ügyfélként jár el, nem pedig fogyasztóként, aki a fogyasztóvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik. A kiskorúak nem címzettjei a termékeinkre vonatkozó ajánlatainknak. Amennyiben termékeink viszonteladásra vagy exportálásra kerülnek, a Vevő teljes felelősséggel tartozik a vonatkozó jogszabályok betartásáért, beleértve a kiviteli ellenőrzést is.

1.5.      Fenntartjuk a jogot, hogy jelen ÁSZF-et – amennyiben azok a Vevővel létrejött szerződéses kapcsolat részévé váltak – egyoldalúan módosítsuk olyan mértékben, amely ahhoz szükséges, hogy a szerződéses pozíciók egyensúlyának utólagos felbomlását orvosoljuk vagy az új jogszabályi, illetve technikai rendelkezéseknek az ÁSZF megfeleljen. A változtatások hatályosak és a Vevővel fennálló szerződéses kapcsolat részévé válnak, kivéve, ha a Vevő azok ellen írásban, faxon vagy e-mailben elküldött írásbeli értesítés útján kifogást emel a változtatások közzétételét követő hat héten belül.

1.6.      A katalógusokban és a weboldalakon a termékek ábrázolása csupán illusztráció. Bármely katalógus, kiadvány vagy weboldal birtoklása vagy az azokhoz történő hozzáférés nem keletkeztet jogosultságot a termékek megvásárlására. A Fabory fenntartja magának a jogot, hogy a kijavítsa a katalógusokban vagy bármely weboldalon felmerült közzétételi hibát. Erőfeszítéseink ellenére, alkalmi ármegjelölési hibák felmerülhetnek a katalógusokban és a weboldalakon. A Fabory fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen árjelölési hibákra tekintettel leadott megrendeléstől elálljon akkor is, ha a Vevő már kapott visszaigazolást a rendelésről a Fabory-tól.

1.7.      A termékek (és a származási ország) helyettesíthetők és nem feltétlenül felelnek meg a katalógusban vagy a weboldalon közzétett leírásoknak és/vagy képeknek.

2. Cikk: Ajánlattételi felhívás és ajánlat

2.1.      Fabory bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlata általános, kötelezettség nélküli ajánlatnak minősül és úgy kell tekintetni, hogy az csak egy részletesebb ajánlattételi felhívásra vonatkozó kérés, kivéve ha kifejezetten ettől eltérően rendelkezünk.

2.2.      Az egyedileg gyártott termékekre vonatkozó ajánlatok, kínálatok és árszabás csak a felajánlott mennyiségekre érvényesek. Kisebb mennyiségekre vonatkozó megrendelések esetében fenntartjuk az árváltoztatás jogát. Egyedileg gyártott termékek esetén fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelt mennyiségnél 10%-al többet vagy kevesebbet szállítsunk.

2.3.      A szerződés csak akkor minősül létrejöttnek (megkötöttnek), amennyiben a Fabory írásban elfogadta a másik fél megbízását és / vagy megrendelését, vagy amennyiben Fabory a megbízásnak vagy megrendelésnek megfelelően megkezdte a teljesítést.

3. Cikk: Felhasználói Fiók 

3.1.      A Vevőnek lehetősége van regisztrálni és személyes felhasználói fiókot létrehozni a Fabory weboldalán, a www.fabory.hu ("Felhasználói Fiók"). Egy Vevőnek egy időben csak egy Felhasználói Fiókja lehet. A Felhasználói Fiók regisztrációja, aktiválása és használata díjmentes. A Felhasználói Fiók a Fabory által kerül aktiválásra, miután a regisztráció felülvizsgálatára és – ha a saját belátásunk szerint szükséges – a hitelképesség ellenőrzésére sor került.

3.2.      A Vevő által rendelkezésre bocsátott minden információnak valósnak, pontosnak és teljesnek kell lennie és az azokban bekövetkező bármely változást késedelem nélkül be kell jelenteni, így különösen, ha a Vevő megszűnik üzleti ügyfélnek lenni (az 1.4 Cikkben meghatározottak szerint).

3.3.      Az alkalmazandó jogszabályok, a jelen ÁSZF vagy egyéb alkalmazandó szerződési feltételek Vevő általi megsértése esetén, a Fabory fenntartja a jogot, hogy a Webáruház bármely funkcióját visszatartsa, a Felhasználói Fiókot átmenetileg felfüggessze, vagy visszavonhatatlanul törölje, illetve megtegyen bármely egyéb – a Fabory ésszerű megítélése szerint szükséges – intézkedést.

3.4.      A Vevő bármikor, indokolás nélkül törölheti a Felhasználói Fiókját. A Felhasználói Fiók felfüggesztése vagy törlése nem érinti a Vevő törlés előtt keletkezett jogait és kötelezettségeit.

3.5.      Előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül a Vevő nem ruházhatja át a Felhasználói Fiókot, valamint az abból származó jogokat és kötelezettségeket. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználói Fiók harmadik személyekkel nem osztható meg és nem használható magán (fogyasztói) célokra. A Felhasználói Fiók használata alapján az adott felhasználót a Vevő által feljogosított személynek kell tekinteni. A Vevő ezennel feljogosítja a Felhasználói Fiók adott felhasználóját, hogy a Vevő nevében és terhére ügyleteket bonyolítson le. Az adott felhasználó utasításainak megfelelően a termékek adott felhasználó részére történő kézbesítésével, mentesülünk a Vevővel szemben fennálló kötelezettségeink alól.

3.6.      A Vevő köteles a hitelesítő adatait bizalmasan kezelni és megfelelően korlátozni a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférést. A Vevő különösképpen köteles védeni a hitelesítő adatait az elvesztéstől, lopástól és a jogosulatlan felhasználástól. A Vevő késedelem nélkül köteles írásban, faxon vagy e-mailen keresztül értesíteni minket a hitelesítő adatok elvesztése, ellopása valamint jogosulatlan felhasználása esetén. Ezen értesítésig a Felhasználói Fiók bármilyen jellegű felhasználását a Vevő által jóváhagyottnak, valamint a Felhasználói Fiókon keresztül történő bármely vásárlást a Vevőre nézve kötelezőnek – azaz Vevő nevében és terhére lebonyolítottnak – kell tekinteni.

4. Cikk: Szerződések kötése, szerződési feltételek

4.1.      A termékeknek a Webáruházban, katalógusokban vagy bármely más kiadványban való megjelenítése nem minősül kötelező ajánlatnak adásvételi szerződés megkötésére, csupán felhívás megrendelésre.

4.2.      A Webáruházon keresztül történő rendelések esetén: A „Megrendelés” gombra kattintva a Vevő megindítja a rendelési folyamatot. A Vevő bejelentkezhet a hitelesítő adataival vagy létrehozhat egy Felhasználói Fiókot. Ezt követően a Vevő választhat a szállítási és fizetési módok közül. A Vevőnek lehetősége van, hogy átnézze és megváltoztassa megadott adatokat a rendelési folyamat bármely szakaszában. Közvetlenül azelőtt, hogy a Vevő leadja a rendelését a rendelés részletei megjelennek rövidített formában végső áttekintés és változtatás céljából. A rendelési folyamat végén a Vásárlás” gombra kattintva a Vevő leadja rendelését és a rendelési oldalon feltüntetett termékek megvásárlására rá nézve kötelező ajánlatot tesz.

4.3.      A webshopunkon keresztül leadott rendelés kézhezvételét követően késedelem nélkül (általában faxon vagy e-mailben) visszaigazolást küldünk a Vevő részére. Ez a visszaigazolás nem minősül az ajánlat elfogadásának, kivéve, ha az ajánlat kifejezetten elfogadásra került a visszaigazolásban. Amennyiben a visszaigazolás nem tartalmaz kifejezett elfogadást, kötelező erejű adásvételi szerződés megkötésére csak az ezt követően a Vevőnek (általában e-mailben vagy faxon) megküldött értesítés kézhezvételét követően kerülhet sor, amelyben tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a termékek kiszállításra kerültek. A rendelést a Vevő nem vonhatja vissza mindaddig, amíg a jelen ÁSZF-ben a rendelés általunk történő elfogadására meghatározott megfelelő idő le nem telt.

4.4.      A Webáruházon keresztül történő rendelés esetén: A rendelés leadását követően, a Vevő kinyomtathat egy, a rendelés részleteit tartalmazó összefoglalót. Minden egyes rendelés részleteit ésszerű ideig megőrizzük. A Vevő a Felhasználói Fiókján keresztül e részletekhez hozzáférhet, azokat megtekintheti és kinyomtathatja. A visszaigazolással együtt, a Vevő megkapja a rendelés részleteit és egy linket a jelen ÁSZF-hez. A Vevő ezeket is elmentheti és kinyomtathatja. Az ÁSZF hatályos verziója Webáruházunkon is elérhető „Általános Szerződési Feltételek” nevű mappában ahol azt meg lehet tekinteni, le lehet tölteni és ki lehet nyomtatni.

4.5.      Abban az esetben, ha a beszállítónk elmulaszt határidőben leszállítani egy terméket, a Fabory jogosult megtagadni a Vevő ajánlatának elfogadását, vagy adott esetben visszavonni az elfogadást és elállni a szerződéstől a le nem szállított termékek tekintetében, anélkül, hogy kártérítési felelősséggel tartozna a másik félnek.

5. Cikk: Időközi változtatás és megszűnés

5.1.      A Fabory mindenkor fenntartja a jogot arra, hogy kisebb változtatásokat eszközöljön az általunk ajánlott és/vagy eladott termékeken vagy azok összetételében.

5.2.      Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől (akár részben vagy egészben), a Vevő köteles megtéríteni a Fabory számára az adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban ésszerűen felmerült költségeit, a Fabory azon jogainak sérelme nélkül, amelyek alapján az adott adásvételi szerződés felbontása esetén a Fabory igényelhetné költségeinek, kárainak, veszteségeinek (ideértve az elmaradt hasznot is) és azok kamatainak megtérítését.

5.3.      A Fabory – egyéb jogainak sérelme nélkül – jogosult felmondani az adásvételi szerződést a Vevő fizetésképtelensége, a kifizetések felfüggesztése vagy a Vevő felszámolása esetén.

6. Cikk: Árak

6.1.      Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a Webáruházban, katalógusokban vagy egyéb kiadványokban feltüntetett árak nagykereskedelmi áraknak minősülnek, nem tartalmazzák a szállítási, kezelési költségeket, adókat, vámokat, behozatali díjakat és/vagy vámügynöki díjakat és értesítés nélkül kijavíthatók vagy módosíthatók. Azon termékek ára, melyek árát nagymértékben befolyásolják a piaci viszonyok, az adott piaci helyzetnek megfelelően kerül meghatározásra.

6.2.      Fabory saját ésszerű megítélése szerint dönt a csomagolás és fuvarozás kérdésében így, többek között, kiválasztja a megfelelő fuvarozót. A Fabory-val kötött eltérő megállapodás hiányában minden ezzel kapcsolatos költség a Vevőt terheli. A Webáruházon keresztül történő rendelés esetén: A fuvarozási és csomagolási költségek a Vevő rendelésének leadását megelőzően megjelenítésre kerülnek a rendelés áttekintésében.

6.3.      A Vevő viseli a fizetendő forgalmi adókat, vámokat, behozatali díjakat és minden vámügynöki díjat. A Webáruházon keresztül történő rendelés esetén: Ezen költségeket (a fizetendő adó kivételével, amely a Vevő rendelésének leadását megelőzően megjelenítésre kerül a rendelés áttekintésében) nem foglalja magában a fizetéskor feltüntetett teljes összeg, ezen összegeket a fuvarozónak a kiszállítás alkalmával kell megfizetni.

6.4.      Fabory mindenkor fenntartja a jogot, hogy a szerződés megkötését követően arányosan megváltoztassa a megegyezett árat, amennyiben az árat meghatározó körülményekben, úgy mint a bérekben, árakban, behozatali adókban, árfolyamokban, jövedelemadókban, illetékekben és adókban, vagy általában azon kormányzati intézkedésekben, amelyek kihatnak az irányadó jogszabályi környezetre, változás következik be – függetlenül attól, hogy az előrelátható-e vagy nem az ajánlattételkor vagy a rendelés visszaigazolásakor. Amennyiben a szerződés megkötését követő 3 hónapon belül áremelés történik, a másik fél jogosult felmondani a szerződést.

6.5.      Egy meghatározott nettó összeget el nem érő számlák esetében, kisértékű rendelés miatti egyéb költség címén további összeg kerül kiszámlázásra az általános szállítási költségeken felül.

7. Cikk: Szállítás, kárveszély átszállása

7.1.      Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a teljesítés a (mindenkor hatályos) Incoterms 2010 alapján "Ex Works (EXW)" történik.

7.2.      Az azonos rendelésbe tartozó termékek részleges szállítása lehetséges, feltéve, hogy a termékek önállóan használhatóak, továbbá, hogy minket terhel minden további ezzel kapcsolatban felmerült szállítási költség. Abban az esetben, ha a Vevő kérésére történik a részleges szállítás, minden további ezzel kapcsolatban felmerült szállítási költség a Vevőt terheli. Amennyiben az árukat részletekben szállítják vagy a szolgáltatásokat részletekben teljesítik, Fabory jogosult minden egyes részteljesítést külön kiszámlázni.

7.3.      A termék véletlen megsemmisülésért, károsodásáért vagy elvesztésért való felelősség (kárveszély) valamint az eladott áru kifizetéséért való felelősség a 7.1 Cikknek megfelelően a termék fuvarozó részére történő átadásának időpontjában száll át a Vevőre.

7.4.      Abban az esetben, ha a megadott címre történő teljesítés nem lehetséges, vagy a Vevő megtagadja a csomag átvételét vagy elfogadását, fenntartjuk a jogot, hogy felszámoljunk a Vevőnek minden ezzel összefüggésben felmerült költséget (különösen a termék kezelésével, csomagolásával és szállításával kapcsolatban).

8. Cikk: Szállítás

8.1.      Bármely, a Webáruházban, katalógusokban, vagy egyéb kiadványokban feltüntetett szállítási idő tájékoztató jellegű és nem minősül, illetve nem tekinthető jogszabályi határidőnek vagy pontos szállítási határidőnek, erre vonatkozó kifejezett utalás hiányában.

8.2.      A szállítási határidő lejártát követően a Fabory jogosult a megvásárolt terméket ésszerű póthatáridőn belül utólag leszállítani.

8.3.      A Fabory nem vállal felelősséget semmilyen részben vagy egészben vis maior miatt bekövetkező késedelemért vagy károsodásért, ideértve, de nem kizárólagosan, a természeti csapásokat, sztrájkokat, háborús eseményeket, terrorista cselekményeket (legyen az tényleges vagy fenyegető), kormányrendeleteket vagy kormányzati ellenőrzéseket, lázadásokat, járványokat, karanténokat, válságokat, a kommunikációs összeköttetés megszakadását vagy áramszünetet, tűzvészt, baleseteket, robbanásokat, termék beszerzésének vagy szállításának lehetetlenségét, szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzésének lehetetlenségét, utánpótlás vagy nyersanyag beszerzésének lehetetlenségét, súlyos időjárási körülményeket, katasztrófákat, vagy bármely olyan körülményt vagy okot, ami a Fabory tevékenységi körén kívüli okból következik be.

8.4.      Ha a szerződés részünkről történő teljesítését vis maior esemény vagy olyan előreláthatatlan akadály befolyásolja, ami kereskedelmi szempontból ésszerűnek tekinthető erőfeszítések ellenére sem hárítható el és nekünk nem felróható, az eredeti szállítási határidő meghosszabbításra kerül addig, amíg a teljesítés akadálya fennáll.

Jelen rendelkezés nem érinti a Vevőt – az alkalmazandó jog alapján – megillető egyéb felmondási jogokat.

8.5.      Amennyiben a teljesítési határidő lejárt, a Fabory számára írásban kell jelezni, hogy megszegte a szerződést.

9. Cikk: Fizetés

9.1.      A Fabory számlát állít ki a Vevő minden vásárlása után.

9.2.      Hitelre vásároló Vevők számára, alább vagy a számlában található eltérő rendelkezés hiányában, a fizetendő adókat, szállítási költségeket stb. magába foglaló teljes vételár ("Számlázott Összeg") a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül esedékes és fizetendő.

Minden a Vevő számára nyújtott hitellel, és annak kereteivel kapcsolatban a Fabory-nak kizárólagos döntési jogköre van, és azt bármikor, bármilyen okból csökkentheti, vagy visszavonhatja.

9.3.      A Vevő – bármilyen értesítés nélkül – fizetési késedelembe esik, ha a Számlázott Összeg nem kerül jóváírásra a fizetési határidőt követő napon, kivéve, ha a fizetési késedelem nekünk felróható. Amennyiben a fizetési határidő utolsó napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.

9.4.      A késedelem bekövetkezése esetén a Vevő köteles havonta, a fizetési késedelem által érintett összeg 1%-ának megfelelő összegű késedelmi kamatot fizetni a Fabory részére, mindaddig, amíg a teljes vételárat meg nem fizeti. Jelen rendelkezés nem érinti a Fabory-t – jelen ÁSZF vagy alkalmazandó jog alapján – megillető további kártérítési igényeket.

9.5.      A Vevő köteles viselni minden olyan a Fabory-t terhelő költséget, – ide nem értve a bírósági eljárás költségeit – ami a Vevő alábbiakban meghatározott valamely kötelezettségének nem teljesítése következtében merült fel. Késedelmes fizetés esetén, ilyen költség legalább a megfizetendő összeg 15%-ának megfelelő összeg, de minimum 125,00€.

9.6.      A Fabory nem viseli a banki átutalás során felmerülő költségeket és díjakat.

9.7.      A Vevő hozzájárul a számlák elektronikus úton történő kibocsátásához.

9.8.      Minden a másik fél által teljesített kifizetést, amelybe beletartozik a harmadik fél által teljesített azon kifizetés is, amelyet a harmadik személy a másik féllel szembeni tartozása alapján fizet Faborynak, elsősorban a másik fél által okozott bírásági eljáráson kívüli költségekre, majd a korábbi kamatokra, azt követően a jelenlegi kamatok csökkentésére és ezután – Fabory mérlegelése alapján – a tőketartozásra kell elszámolni.

10. Cikk: Szavatosság

10.1.   A Vevő köteles a terméket teljesítéskor haladéktalanul megfelelően megvizsgálni. A leszállított terméket a Vevő által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Vevő bármely hibáról értesít minket: (a) nyilvánvaló hiba esetén a szállítástól számított négy munkanapon belül, (b) egyébként a hiba felfedezésének napjától számított három munkanapon belül.

A minőségben, mennyiségben, méretben, színben, kivitelezésben, mértékekben, kezelésben és egyéb hasonló tekintetben felmerült kisebb, kereskedelmileg elfogadott vagy műszakilag elkerülhetetlen eltérést a Vevő által elfogadottnak kell tekinteni és az nem minősül hibának.

10.2.   A leszállított termék hibájára hivatkozás esetén, a Vevő – a kérésünkre – köteles nekünk a terméket fuvardíj kifizetésével és, ha lehetséges az eredeti csomagolásában visszaküldeni, kivéve, ha a termék nincs szállításra alkalmas állapotban.

10.3.   A Vevő minden kártérítési igényére a 12. Cikkben foglalt rendelkezések irányadóak.

10.4.   A 10.1. pont rendelkezései alapján, a Vevő bármely hibás termékből eredő, vagy azzal kapcsolatban felmerülő igénye a kárveszély átszállásától számított 12 hónapon belül elévül. Az elévülési idő e korlátozása nem alkalmazandó: (a) az általunk, képviselőnk vagy teljesítési segédeink által elkövetett szándékos vagy gondatlan kötelességszegésből származó, az élet, testi épség, vagy egészség sérelméből eredő követelésekre; és (b) az általunk, képviselőnk, vagy teljesítési segédeink által elkövetett szándékos, vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésből származó egyéb károk megtérítésére vonatkozó követelésekre.

10.5.   A jelen szakasz alapján panasznak csak abban az esetben van helye, amennyiben a másik fél még nem használta fel, nem kezelte vagy nem dolgozta fel a terméket illetve másként nem rendelkezett vele.

10.6.   Fabory eltérő írásbeli beleegyezése hiányában, a leszállított termékek visszavitele a Vevő költségére történik és ő viseli a kárveszélyt is.

11. Cikk: A tulajdonjog fenntartása

11.1.   Az általunk szolgáltatott termékek tulajdonjogát fenntartjuk, a Számlázott Összegnek (beleértve a fizetendő adókat és szállítási költségeket) és bármely más Fabory-nak a Vevővel szemben fennálló követelésének kiegyenlítéséig. Amíg a tulajdonjog nem száll át a Vevőre, a Vevő vállalja, hogy (a) körültekintően kezeli a terméket, (b) azt elkülönítve és oly módon tárolja, hogy a Fabory tulajdonjoga egyértelműen megállapítható legyen, (c) a terméket nem zálogosítja el, azt egyéb módon nem terheli meg és arra nem alapít jelzálogjogot a rendes üzletmenettől eltérő módon, ideértve a finanszírozás keretében történő elzálogosítást, terhelést és jelzálogjog-alapítást. A Fabory minden általa szolgáltatott terméken és annak hasznain, ideértve a biztosítási összegeket biztosítékot igényel és a Vevő biztosítékot alapít. E biztosíték a Vevőnek a jelen ÁSZF alapján felmerülő kötelezettségeinek biztosítékául szolgál, mindaddig, amíg a jelen ÁSZF szerinti összegek megfizetésre nem kerülnek a Fabory részére. A Vevő vállalja, hogy a Fabory kérésére aláír minden biztosítéki szerződést, annak bizonyítékaként, hogy a terméken a Fabory biztosítékkal rendelkezik.

11.2.   A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Fabory-t abban az esetben, ha harmadik fél tulajdoni igénnyel lép fel, vagy birtokba akar venni olyan terméket, amivel kapcsolatban a Fabory egyedüli, vagy közös tulajdonjogát fenntartotta, vagy amin biztosítékkal rendelkezik.

11.3.   A Vevő visszavonhatatlan jogot biztosít a Fabory számára arra, hogy, ha a körülmények úgy kívánják, a Fabory beléphessen azokra a helyekre, ahol a Fabory tulajdona megtalálható, annak érdekében, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, különös tekintettel a tulajdona feletti birtok visszaszerzésére.

11.4.   A Vevő köteles ésszerű gondosságot tanúsítani annak érdekében, hogy ne keverje össze a Fabory termékeit más termékekkel, többek között, a minőségellenőrzés feltételeinek, és a termék gyártási folyamat során történő nyomon követhetőségének védelme érdekében. Ha a termékek mégis összevegyülnek más termékekkel, a Fabory-t – a Számlázott Összegnek a vegyült termékek értékéhez képest megállapított arányban – közös tulajdonosnak kell tekinteni a vegyült dolgok tekintetében.

11.5.   Ha a termék módosítására vagy feldolgozására a Vevő által vagy érdekében kerül sor, feltételezni kell, hogy arra a Fabory-val egyetértésben, annak utasítására került sor, és a Fabory – a Számlázott Összeg módosított vagy feldolgozott termék értékéhez képest megállapított arányban – közös tulajdonjogot szerez az újonnan keletkezett termék fölött.

11.6.   Ha a Fabory nem tudja biztosítékát érvényesíteni, vagy tulajdonosi jogait gyakorolni, mert a termékeket összevegyítették, feldolgozták, vagy azok tulajdonjogát más megszerezte, a Vevő köteles – a Fabory kérésére – tűrni az újonnan keletkezett termékek lefoglalását a Fabory által, a törvény által megengedett mértékig.

11.7.   A Fabory birtokba veheti azon termékeket, amelyek vonatkozásában fenntartotta a tulajdonjogát, feltéve, ha a körülményekből a Fabory jogosan feltételezheti, hogy az adott termék árát nem fogják időben kifizetni, még akkor is, ha a Fabory fizetési igénye még nem esedékes.

11.8.   Amennyiben a Fabory által eladott terméket, amely fölött Fabory fenntartja a tulajdonjogát, az Európai Unió másik tagállamába szállítják, a tulajdonjog fenntartásával kapcsolatban az adott tagállam joga alkalmazandó, feltéve, hogy az adott jog rendelkezései kedvezőbbek a Fabory számára.

12. Cikk: Felelősség

12.1.   A Fabory nem tartozik felelősséggel a Vevőnek semmilyen veszteségért vagy kárért. A 12.2 Cikkben meghatározott kivételeket ez nem érinti.

12.2.   A 12.1 Cikkben foglaltak nem alkalmazandóak: (a) a termékek kifejezetten garantált műszaki előírásai, (b) a 10.4 (a) és (b). Cikkben maghatározott igények esetén a kötelezően alkalmazandó jog alapján fennálló felelősségünk tekintetében.

12.3.   Ha a fentiek alapján megállapítható a felelősségünk, a késedelmes szállítás miatti felelősségünk mértéke a Számlázott Összeg (ideértve a fizetendő adót) 5%-ának megfelelő összegre korlátozódik. Minden egyéb esetben a felelősségünk a Számlázott Összeg erejéig áll fenn. Ezen korlátozások nem alkalmazandóak a 10.4 Cikk (a) és (b) bekezdésében meghatározott igényekre, illetve amikor a felelősség ilyen fajta korlátozása kötelező jogszabályba ütközne.

12.4.   Nem tartozunk felelősséggel (semmilyen jogalap tekintetében) az előre nem látható károkért, feltéve, hogy rendeltetésszerű a használat. Ezen korlátozás nem alkalmazandó, ha megállapítható a részünkről a szándékosság vagy súlyos gondatlanság.

12.5.   A felelősségünk korlátozása, vagy kizárása esetén, ezen korlátozások, vagy kizárások a munkavállalóink, képviselőink, tisztségviselőink és teljesítési segédeink személyes felelősségére kiterjednek.

12.6.   Amennyiben harmadik személy a Faboryval szemben az őt ért veszteség miatt olyan igényt érvényesít, amelyért Fabory a jelen szerződési feltételek alapján nem felelős, a másik félnek teljes egészében mentesíteni kell Faboryt az ilyen igények alól. A másik fél felelős minden olyan költségért, amely a harmadik személyek fent említett követelési miatt a Fabory-nál felmerül.

13. Cikk: Szellemi alkotások

13.1.      A Vevőnek nem áll fenn joga, jogcíme vagy érdeke a kereskedelmi nevek, védjegyek, arculatok, szerzői jogok, szabadalmak, domain nevek, termékelnevezések, katalógusok vagy bármilyen más Fabory-t illető szellemi alkotáshoz fűződő jogok, vagy a Fabory beszállítóinak védjegyeei tekintetében. A honlapunkon tárolt minden anyag a Fabory és annak beszállítói és licencadói tulajdonát képezi. A Vevő nem jogosult másolni vagy használni a Fabory, a beszállítói vagy licencadói szellemi alkotásait a Fabory engedélye nélkül.

14. Cikk: Korrupcióellenesség

14.1.   A Vevő tisztában van azzal, hogy a Fabory üzleti gyakorlata tiltja a vesztegetés és a korrupt magatartás minden formáját. A Vevő kijelenti, hogy független szerződő fél, és betart minden alkalmazandó jogot, amely a gazdasági vagy közigazgatási vesztegetésére, pénzmosásra és terrorizmusra vonatkozik (ideértve, de nem kizárólagosan a helyi korrupcióellenes jogszabályokat, Kanada külföldi hivatalos személyek korrupciójáról szóló törvényét, az amerikai külföldi korrupt gyakorlatokról szóló törvényt, OECD külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezményét és az angol vesztegetés elleni törvényt).

14.2.   A Vevő nem ajánlhat fel vagy nyújthat semmiféle értéket (ajándékot, kölcsönt, utazást, szórakozást vagy bármilyen más hasonló előnyt) sem közvetlenül, sem közvetve kormányzati tisztviselőnek annak érdekében, hogy befolyásoljon valamilyen intézkedést vagy döntést. Ez azt jelenti, hogy a Vevő nem adhat prémiumot, nem vesztegethet meg vagy fizethet kenőpénzt, akkor sem, ha az szokásos vagy az uralkodó üzleti gyakorlatnak megfelelő. A tiltott kifizetések magukban foglalnak például bármilyen kormányzati beszerzési ügynök döntésének befolyásolása céljából teljesített kifizetést, annak érdekében, hogy tőlünk vásároljon termékeket; bármilyen kifizetést vámtisztviselők részére annak érdekében, hogy felgyorsítsák az importált termékek kezelését vagy minimalizálják a fizetendő vám összegét; bármilyen hivatalos személy részére történő kifizetést annak érdekében, hogy csökkentsék az adó mértékét vagy felgyorsítsák az adóügyekben hozandó döntéseket; utazási költségek megtérítését; kampány hozzájárulást kormányzati tisztségért induló jelölt számára; vagy olyan hivatali tisztviselőnek más formában nyújtott ajándékot (a névérték kivételével), aki az üzletünket szabályozhatja, vagy aki jelenlegi vagy lehetséges vevőnk vagy beszállítónk.

15. Cikk: Export ellenőrzés és kapcsolódó szabályozás

15.1.    Vevő köteles megfelelni minden a termékek kivitelére (exportjára), újrakivitelére és behozatalára vonatkozó alkalmazandó jogszabálynak, rendeletnek, szerződésnek és megállapodásnak.

15.2.    Terméket nem szabad kivinni, újra kivinni, szállítani vagy továbbszállítani (i) bármely korlátozással érintett országba vagy területre (ideértve azokat az országokat és területeket, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió vagy a W.W. Grainger Inc. embargó vagy szankció alá helyezett („megjelölt terület”)) vagy (ii) bármely olyan személynek, amely szerepel a „Tiltó/Kizárási Listán”.

Vevő jótáll és szavatol azért, hogy a székhelye nem megjelölt területen található, nem áll megjelölt terület vagy Tiltó/Kizárási Listán szereplő személy irányítása alatt és nem állampolgára vagy lakosa megjelölt területnek.

15.3.    Vevő köteles mindenben együttműködni Eladóval bármely az alkalmazandó export és import ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabállyal vagy szabályozással kapcsolatos hivatalos vagy nem hivatalos audit vagy nyomozás során, és köteles Eladót mentesíteni és kártalanítani minden a jelen szakasz Vevő, Vevő munkavállalója, tanácsadója, megbízottja vagy vevője által történt megsértéséből eredő vagy azzal kapcsolatos következmény alól.

16. Cikk: Alkalmazandó jog és joghatóság

16.1.    Bármely a Vevő és közöttünk létrejött szerződésre a magyar jog irányadó a Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) kizárása mellett, a kollíziós jog kötelező rendelkezéseinek sérelme nélkül.

16.2.    Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik bármely, az érintett szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő jogvita eldöntésére. Jelen rendelkezés nem érinti a hatáskörre/illetékességre vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezéseket.

17. Cikk: Általános rendelkezések

17.1.    A Vevő nem engedményezheti ezt a megállapodást, vagy bármely megrendelést vagy ahhoz fűződő érdeket a Fabory előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Bármely tényleges vagy megkísérelt engedményezés a Fabory előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában feljogosítja a Fabory-t az ilyen megrendelés törlésére a Vevőnek küldött értesítés mellett.

17.2.    Ha bármelyik fél elmulasztja valamely joga érvényesítését vagy valamely rendelkezés betartásának követelését, az nem eredményez joglemondást vagy kimentést a másik félnek ilyen feltétel későbbi megszegése esetére. A felek megállapodnak, hogy ezt a megállapodást és minden a megegyezéshez kapcsolódó levelezést és dokumentációt angol vagy magyar nyelven kell elkészíteni.

17.3.    Ha az ÁSZF bármely részét érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek találja a hatáskörrel rendelkező bíróság, az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen feltételt el kell választani az ÁSZF-től, és a fennmaradó feltételeket érvényesnek és teljes mértékben kikényszeríthetőnek kell tekinteni jelen ÁSZF szerint.

17.4.    A jelen ÁSZF angol és magyar nyelven készült. Vita esetén a magyar nyelvű változatot kell irányadónak tekinteni.