text.skipToContent text.skipToNavigation

Etické normy chování

Místo a datum: 1-01-2015
 
Vážený obchodní partnere, 
 
společnost Fabory usiluje o dosažení nejvyšší úrovně kvality produktů, otevřenosti, poctivosti a integrity podnikání. V důsledku toho my i všechny subjekty přidružené k naší korporátní mateřské společnosti, společnosti W.W. Grainger Inc. (dále jen jako „společnost Grainger“), očekáváme, že naši obchodní partneři budou uplatňovat vysoké etické normy, řídit se veškerými příslušnými zákony a předcházet jakémukoliv nevhodnému chování nebo střetu zájmů nebo i jen případnému podezření, že by k nim mohlo docházet. To zahrnuje dodržování Britského protikorupčního zákona (v angl. Bribery Act), Zákona USA proti korupčním praktikám v zahraničí (v angl. Foreign Corrupt Practices Act) a ostatních podobných zákonů.
 
V souvislosti s touto záležitostí bychom chtěli informovat všechny naše obchodní partnery o tom, že spolupráce s Vámi závisí na dodržování zde přiložených Etických norem chování a že tento požadavek bude do budoucna představovat nedílnou součást našeho obchodního vztahu.
 
Děkujeme Vám za Vaši neutuchající podporu a partnerství.
 
S pozdravem 

Etické normy chování 

1.       Při podnikání budete uplatňovat pouze zákonné a etické obchodní postupy a budete v plném rozsahu dodržovat veškeré zákony vztahující se ke korupci v obchodním nebo veřejném sektoru, a to včetně Zákona USA proti korupčním praktikám v zahraničí (v angl. Foreign Corrupt Practices Act), Britského protikorupčního zákona (v angl. Bribery Act), zákonů, kterými je implementována Úmluva o boji s podplácením veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích organizace OECD, místní protikorupční zákony a zákony zakazující výplatu nebo přijímání úplatků v obchodním nebo veřejném sektoru, praní špinavých peněz a terorismus.
 
2.       Ani vy ani žádný z vašich zaměstnanců nebo zástupců nebude
 
a.        vyplácet, nabízet, slibovat nebo pověřovat k výplatě, ať už přímo nebo nepřímo, jakéhokoliv peněžitého nebo jiného prospěchu jakékoliv osobě, což zahrnuje mimo jiné jakéhokoliv vládního činitele nebo zaměstnance, jakoukoliv politickou stranu nebo kandidáta na politický úřad nebo jakéhokoliv zaměstnance nebo představitele veřejné mezinárodní organizace, abyste takovou osobu ovlivnili nebo odměnili za jakékoliv jednání nebo zajištění jakékoliv nečestné výhody ve váš prospěch v rámci jakékoliv obchodní transakce nebo vládní záležitosti.
 
b.       vyplácet jakékoliv odměny, úplatky nebo motivační platby jakémukoliv vládnímu činiteli, a to i v případě, že se to zdá být obvyklé nebo v souladu se zavedenými obchodními postupy.
 
i.      Zakázané platby zahrnují například jakékoliv platby vládnímu činiteli působícímu v oblasti imigračních nebo pracovních záležitostí nebo záležitostí sociálního zabezpečení za účelem ovlivnění rozhodnutí v souvislosti s dodavatelem, vládnímu zástupci pro nákup za účelem ovlivnění jeho rozhodnutí při nákupu produktů od společnosti Fabory / Grainger, jakékoliv platby celním úředníkům za urychlení řízení týkajícího se dovážených produktů nebo snížení nebo minimalizace cla k úhradě, jakékoliv platby úředníkům za snížení daní nebo urychlení vyřízení daňové záležitosti, jakékoliv platby za cestovní výlohy, příspěvky na volební kampaň kandidáta na vládní úřad, nebo jakékoliv jiné poskytování darů (v jiné než nominální hodnotě) jakémukoliv úředníkovi v úřadu, do jehož kompetence by mohlo náležet podnikání společnosti Fabory / Grainger nebo který je aktuálním nebo potenciálním zákazníkem nebo dodavatelem.
 
c.        činit nabídky nebo přijímat nabídky darů, vzorků nebo jiné hodnotné věci nebo podobného motivačního prospěchu od společnosti Fabory / Grainger, ve prospěch společnosti Fabory / Grainger nebo od jakéhokoliv zákazníka nebo ve prospěch jakéhokoliv zákazníka. 
 
3.       Na žádost společnosti Fabory / Grainger umožníte společnosti Fabory / Grainger provedení auditů a souhlasíte s tím, že její auditoři budou mít úplný a neomezený přístup ke všem záznamům vztahujícím se k práci nebo službám vykonaným ve prospěch společnosti Fabory / Grainger nebo zařízení poskytnutému společnosti Fabory / Grainger, přičemž umožníte kontrolu takových záznamů, a že budete hlásit jakákoliv porušení Zákona USA o korupčních praktikách v zahraničí (v angl. Foreign Corrupt Practices Act), Britského protikorupčního zákona (v angl. Bribery Act) nebo jakýchkoliv jiných příslušných zákonů a předpisů, co se týče:
 
 i.      efektivity stávajících programů a zásad chování v oblasti zajištění souladu s právními předpisy,
 
 ii.      původu a zákonnosti jakýchkoliv finančních prostředků zaplacených společnosti Fabory / Grainger,
 
 iii.      účetních knih, záznamů a účtů nebo záznamů stejné povahy u dceřiných společností, společných podniků nebo přidružených společností, které se vztahují k práci nebo službám vykonaným ve prospěch společnosti Fabory / Grainger nebo zařízení poskytnutému společnosti Fabory / Grainger,
 
iv.      všech výloh vyplacených za společnost Grainger nebo jejím jménem, a
 
 v.      veškerých finančních prostředků přijatých od společnosti Fabory / Grainger v souvislosti s prací nebo službami vykonanými ve prospěch společnosti Fabory / Grainger nebo zařízení poskytnutého společnosti Fabory / Grainger.
 
4.       Tímto prohlašujete, že nejste zástupcem, zaměstnancem, funkcionářem nebo představitelem jakéhokoliv vládního nebo jiného úřadu nebo jiného subjektu působícího jako zástupce jakékoliv vlády a budete společnost Fabory / Grainger informovat o jakékoliv změně takového statusu nebo zastupitelské role.
 
5.       Poskytnete plnou součinnost a zajistíte, že vaši zaměstnanci budou poskytovat plnou součinnost, při jakémkoliv vyšetřování vašich činností vedeném společností Fabory / Grainger nebo jakýmkoliv vládním, právním nebo regulačním orgánem.
 
6.       Společnost Fabory / Grainger může odstoupit od plnění v rámci smlouvy s vámi v případě, že se bude společnost Fabory / Grainger důvodně domnívat, že jsou vaše činnosti předmětem vyšetřování vedeného jakýmkoliv vládním, právním nebo regulačním orgánem.  Společnost Fabory / Grainger může pozastavit platbu po dobu, dokud nebude takovým orgánem informována, že vyšetřování bylo dokončeno a že orgán došel k závěru, že jste jednali korektně a v souladu se všemi příslušnými zákony, pravidly a předpisy a že jste byli oficiálně zproštěni veškerých podezření z nekorektního konání.
 
7.       Porušíte-li některou z etických norem uvedených ve smlouvě s námi, nebudete mít právo požadovat nebo obdržet jakékoliv odškodnění vyplývající z této Smlouvy, přičemž takového práva se tímto vzdáváte.
 
8.       V případě, že se dozvíte o jakékoliv záležitosti v oblasti etiky, zajištění souladu s předpisy nebo obchodního chování, která se týká společnosti Grainger, produktů, některého ze zaměstnanců, zástupců nebo představitelů společnosti Fabory / Grainger, pak takovou záležitost co možná nejdříve, ale nejpozději 30 dnů od jejího zjištění, oznámíte společnosti Fabory / Grainger. Oznámení můžete učinit anonymně prostřednictvím telefonního čísla horké linky společnosti Grainger: 1-888-873-3731, nebo můžete informovat hlavního právního zástupce společnosti W.W. Grainger Inc.
 
9.       Každý rok nám budete předávat písemné potvrzení dokládající, že je vaše jednání nadále v souladu s těmito normami, což zahrnuje mimo jiné finanční výkazy a přiměřeně další informace dle požadavku společnosti Fabory / Grainger.
 
10.    Tímto berete na vědomí, že porušení tohoto článku bude považováno za závažné porušení smlouvy s námi.   
 
11.    Tímto potvrzujete, že informace předané během auditu ověření důvěryhodnosti (tzv. due diligence) byly úplné a přesné. Dojde-li k jakýmkoliv změnám v původních informacích předaných během auditu ověření důvěryhodnosti (tzv. due diligence), budete o tom společnost Fabory / Grainger písemně informovat a souhlasíte s tím, že společnost Fabory / Grainger bude mít v takovém případě právo vaše jmenování přehodnotit. Neuvedení podstatných informací nebo zkreslení takových informací bude představovat oprávněný důvod pro okamžité ukončení naší smlouvy bez jakékoliv odpovědnosti ze strany společnosti Fabory / Grainger.