Preskočiť na obsah Preskočiť na navigačné menu
Spoločnosť Fabory používa cookies a ďalšie cielené funkcie za účelom optimalizácie našich webových stránok a poskytovania čo najlepších služieb. Prosím pozrite si zásady súkromia a pravidlá cookies.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FABORY – SLOVAKIA, s.r.o.

verzia zo dňa 19/112014

1.             PRÍSTUP SPOLOČNOSTI FABORY K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1         Vážime si váš záujem o našu webovú stránku (ďalej ako "webová stránka"). Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sú uvedené informácie o spôsobe zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, prenosu a používania vašich osobných údajov (ďalej ako "osobné údaje").

1.2         Pre účely zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je [FABORY – SLOVAKIA, s.r.o.] prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré o vás máme.

1.3         Tiež by ste mali byť informovaný o skutočnosti, že používame súbory cookies na ukladanie a sprístupňovanie informácií počas vášho prístupu na našu webovú stránku. Viac o používaní súborov cookies nájdete v našich Zásadách o používaní súborov cookies.  

2.             OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A SPÔSOB ICH POUŽITIA

2.1         Naša spoločnosť zhromažďuje vaše osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete priamo alebo prostredníctvom našej webovej stránky. Tieto údaje môžu zahŕňať informácie, ktoré nám poskytujete pri vypĺňaní formulárov, nakupovaní produktov, korešpondencii s našou spoločnosťou, odoberaní našich informačných letákov alebo iných formulárov marketingovej komunikácie, alebo keď reagujete na naše prieskumy alebo reklamy.

2.2         Osobné informácie o vás tiež získavame od vás nepriamo, napríklad informácie o stránkach, ktoré na našej webovej stránke navštívite alebo o zariadení, pomocou ktorého sa na našu stránku pripájate.

2.3         Nasledovný zoznam obsahuje kategórie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a spôsoby ich používania.

Kontaktné údaje:
 zhromažďujeme kontaktné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresy, ktoré sú prepojené na váš účet alebo objednávku. Vaše kontaktné údaje budeme používať tak, aby sme mohli komunikovať priamo s vami o produktoch, ktoré predávame a o službách, ktoré poskytujeme, ako aj o vašich otázkach, problémoch alebo obavách alebo o otázkach, problémoch a obavách iných používateľov.

Pripomienky a názory:
 keď nás kontaktujete priamo, napríklad prostredníctvom e-mailu, telefonicky, poštou alebo vyplnením on-line formulára, vaše pripomienky a názory si zaznamenáme. Budeme si tiež zaznamenávať vaše názory a pripomienky, ktoré vyjadríte v prieskumoch, súťažiach alebo počas účasti na iných reklamných akciách. Následne vaše pripomienky a názory použijeme pri riešení otázok, problémov a obáv s cieľom zlepšiť naše služby. Vaše pripomienky a názory, ktoré ste vyjadrili v prieskumoch, počas účasti v súťažiach alebo na iných reklamných akciách, použijeme na určenie produktov a služieb, ktoré vás môžu zaujímať a na základe vašich reklamných preferencií vám následne zašleme primeranú reklamu.

Informácie o platbách a transakciách:
 Ponechávame si záznamy o produktoch a službách, ktoré ste si u nás zakúpili, ako aj spôsob platby, ktorý používate na prevod peňazí. Tieto informácie o platbe a transakcii použijeme na spracovanie platby za akýkoľvek produkt alebo službu, ktorú ste si u nás zakúpili. Tieto informácie o platbe a transakcii tiež použijeme na určenie produktov alebo služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem, a na základe vašich reklamných preferencií vám zašleme príslušné informácie.

Vaše preferencie:
 ponechávame si informácie o preferenciách, ktoré ste si nastavili na zobrazovanie notifikácií, marketingovej komunikácie a o spôsobe zobrazovania webovej stránky. Vaše nastavenia preferencií budeme používať na zasielanie oznámení, marketingovej komunikácie a zobrazovanie našej webovej stránky tak, aby spĺňala vaše preferencie.

Informácie o spôsobe používania našej webovej stránky a ako sa na ňu pripájate
: zhromažďujeme informácie o spôsobe, ako používate našu webovú stránku, ako napríklad o stránkach a prepojeniach, ktoré navštevujete, o čase, kedy navštevujete webovú stránku a dĺžku trvania takejto návštevy, informácie o webovej stránke, z ktorej sa pripájate na našu webovú stránku, a na ktorú prejdete po odchode z našej webovej stránky, ako aj informácie o výberoch a voľbách, ktoré vykonáte pri používaní našej webovej stránky.

Taktiež zhromažďujeme informácie o počítači alebo o inom elektronickom zariadení, ktoré používate na pripojenie sa na našu webovú stránku, ako aj podrobnosti o type tohto zariadenia (môžu zahŕňať jedinečné identifikačné čísla zariadenia), o jeho operačnom systéme, prehliadači a aplikáciách pripojených na našu webovú stránku prostredníctvom tohto zariadenia, o vašom poskytovateľovi internetových služieb alebo mobilnej siete, o vašej IP adrese a o telefónnom čísle vášho zariadenia  (pokiaľ nejakým disponuje).

Informácie, ktoré zhromažďujeme o spôsobe používania alebo pripájania sa na našu webovú stránku zvyčajne súvisia s vašim zariadením a nie s vami, ako osobou s menom. 
Avšak, po prihlásení sa do registrovaného účtu sa táto informácia priamo prepojí s vašim menom.

Informácie o spôsobe používania alebo pripájania sa na našu webovú stránku použijeme na prezentovanie našej webovej stránky vo vašom zariadení a na určenie produktov a služieb, o ktoré by ste mohli prejaviť záujem na marketingové účely.


Informácie o vašej polohe:
 nebudeme zhromažďovať informácie o vašej presnej polohe mimo tých informácií, ktoré sa nám sami rozhodnete poskytnúť. IP adresa vášho zariadenia nám môže pomôcť určiť vašu približnú polohu. Tieto informácie však budú zahŕňať maximálne mesto, štát alebo krajinu, v ktorej svoje zariadenie používate.  Informácie o približnej polohe nám môžu pomôcť zabezpečiť taký obsah webovej stránky, ktorý bude zaujímavý pre mesto, štát alebo krajinu, v ktorej svoje zariadenie používate. Bez vášho súhlasu nebudeme zisťovať ani zhromažďovať informácie o vašej presnej polohe.

Informácie poskytnuté od iných používateľov:
 niekedy nám poskytnú informácie, ktoré môžu s vami súvisieť, iní návštevníci našej webovej stránky. Vaše osobné údaje obsiahnuté v súkromných správach, ktoré nám zaslali iní používatelia, budeme používať na splnenie a dodanie objednávok, ako aj v odpovediach na akékoľvek otázky, problémy alebo obavy, ktoré môžu nastať. V prípade, kedy vám používatelia našej webovej stránky pošlú pozvánku na používanie našej webovej stránky alebo budú chcieť s vami zdieľať informácie o našich produktoch alebo službách, informácie, ktoré nám o vás poskytli, použijeme na podporu tejto snahy, avšak len za predpokladu, že ste im poskytli svoj súhlas s komunikáciou vedenou týmto spôsobom.

Informácie o podvodnom konaní alebo o trestnej činnosti súvisiacej s vašim účtom:
 informácie o podvodnom konaní alebo o trestnej činnosti súvisiacej s vašim účtom použijeme len za účelom zabránenia takémuto podvodnému konaniu alebo trestnej činnosti.

Všetky osobné informácie: 
všetky osobné informácie, ktoré o vás zhromaždíme, použijeme: (i) na monitorovanie a zlepšenie našej webovej stránky, ako aj našich postupov a procesov; a (ii) ako pomôcku na vývoj nových produktov a služieb. Naše používanie vašich osobných informácií týmto spôsobom nebude mať za následok zverejnenie tých osobných údajov na našej webovej stránke, ktoré ešte nikdy predtým neboli nikde verejne dostupné.  Informácie o podvodnom konaní alebo o trestnej činnosti súvisiace s vašim účtom tiež nebudú použité pri vývoji nových produktov a služieb.

V ktorejkoľvek časti našej webovej stránky vás môže náš systém požiadať o zadanie určitých osobných údajov. Osobné údaje, ktoré musíte poskytnúť ak chcete využívať požadované služby, budú špecifikované počas zadávania. Iné osobné údaje, ktorých poskytnutie nie je povinné na využívanie našich služieb, môžete zadať dobrovoľne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či nám takéto osobné údaje poskytnete alebo nie.

Akékoľvek údaje, ktoré zhromaždíme môžeme anonymizovať (to znamená, že vás nebude možné priamo identifikovať). Zhromaždené a anonymizované údaje môžeme, okrem iného, používať na testovanie našich IT systémov, výskum, analýzu údajov, vylepšovanie našej webovej stránky a vývoj nových produktov a funkcií.


3.             
INFORMÁCIE, KTORÉ ZDIEĽAME S TRETÍMI STRANAMI

3.1         Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledovnými stranami:

(a)      Spoločnosti v rovnakej skupine spoločností, ako je naša: naše dcérske spoločnosti (t.j. všetky organizácie, ktoré vlastníme alebo riadime) alebo naša materská spoločnosť (t.j. akákoľvek organizácia, ktorá nás vlastní alebo riadi) a všetky dcérske spoločnosti, ktoré vlastní.
Tieto spoločnosti budú používať vaše osobné údaje takým istým spôsobom ako naša spoločnosť v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi. Kedykoľvek nás môžete požiadať o zoznam spoločností, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje.

(b)     Poskytovatelia služieb a poradcovia: tretie strany, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Naša spoločnosť napríklad využíva doručovacie služby tretej strany na doručovanie akýchkoľvek produktov, ktoré si zakúpite. Tretie strany tiež používame na zasielanie reklamných informácií v našom mene, ako poskytovateľov služieb na  podporu našej IT infraštruktúry, na spracovávanie vašich úhrad v našom mene, na vývoj analytických informácií o našich produktoch a službách a poskytnutie profesionálnych služieb, ako napr. právnych alebo účtovných služieb. Tieto tretie strany budú oprávnené používať vaše osobné údaje len za účelom poskytovania služieb našej spoločnosti, pričom musia zachovávať dôvernosť týchto informácií.

(c)      Odberatelia: osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo prevedené na odberateľov alebo perspektívnych odberateľov, ktorí v rámci predaja kupujú naše produkty.

(d)     Presadzovanie práva, regulačné orgány a iné strany - právne dôvody: tretie strany, ktorým sme zo zákona povinní poskytnúť vaše osobné údaje. Jedná sa o tretie strany, ktorým sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje z dôvodu potreby právnej rady alebo v súvislosti so súdnym konaním, ktorého cieľom je ochrániť práva alebo majetok našej spoločnosti, ako aj práva, majetok a bezpečnosť iných osôb. Vaše osobné údaje sme tiež oprávnení poskytnúť tretím stranám, pokiaľ to pomôže zistiť alebo vyšetriť nezákonnú činnosť alebo porušenie akejkoľvek dohody, ktorú máme s vami uzavretú.


3.2         Informácie o osobách, ktoré je možné identifikovať, nebudeme poskytovať žiadnym osobám okrem tretích strán, ktoré sú uvedené vyššie. Tretím stranám tiež môžeme poskytnúť zhromaždené štatistické informácie a analýzy o používateľoch našej webovej stránky, avšak pred ich poskytnutím musíte zabezpečiť, aby nebolo možné na základe týchto informácií nikoho identifikovať.

4.             
MARKETING A REKLAMA

4.1         E-mailové reklamy: s vašim súhlasom vás môžeme priebežne kontaktovať prostredníctvom e-mailu s informáciami o našich produktoch a službách.
Ak chcete, aby sme vám zasielali reklamy prostredníctvom e-mailu, môžete tak vykonať výberom niektorých polí vo formulári, ktorý používame na zhromažďovanie vašich údajov. Pokiaľ si viac neželáte odoberať reklamy zasielané e-mailom, môžete nás o tejto skutočnosti kedykoľvek informovať zaslaním e-mailu na adresu fabory.poprad@fabory.com. Odoberanie našej e-mailovej reklamy tiež môžete zrušiť kliknutím na prepojenie Odhlásiť, ktoré sa nachádza v e-mailoch, ktoré vám zasielame.

4.2         Reklamy na iných webových stránkach: naša spoločnosť alebo naši reklamní partneri vám môžu zobrazovať naše reklamy aj na iných webových stránkach alebo prostredníctvom rôznych aplikácií. Aby to bolo možné, naša spoločnosť alebo naši reklamní partneri môžu zhromažďovať informácie o tom, ako používate našu webovú stránku alebo o typoch iných webových stránok, o sociálnych médiách, obsahu a reklamách, ktoré vy alebo iné osoby, ktoré používajú toto zariadenie na pripojenie sa na našu webovú stránku, navštevujú alebo prezerajú.  Zhromaždené informácie môžu tiež obsahovať IP adresy zariadenia, ktoré používate na pripojenie sa na našu webovú stránku.

Naša spoločnosť alebo naši reklamní partneri používajú zhromaždené informácie na to, aby sa uistili, že reklamy, ktoré vidíte na iných internetových stránkach alebo aplikáciách (kde majú naši partneri priestor na reklamu), sú pre vás významné.

Techniky, ktoré používajú naši reklamní partneri, rozpoznajú zariadenie, ktoré používate, ale nezameriavajú sa na identifikovanie mien jednotlivcov.
Na poskytovanie tohto typu reklamy sa zvyčajne používajú súbory cookies a podobné technológie. Viac informácií o súboroch cookies a o spôsobe ich používania nájdete v našich Zásadách 
používaní súborov cookies.

5.             UKLADANIE A PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1         Súbory cookies a miestne ukladanie informácií: informácie (ktoré môžu zahŕňať aj osobné údaje) sa môžu ukladať lokálne vo vašom zariadení pomocou súborov cookies alebo pomocou iných metód prehliadača alebo aplikácie na ukladanie údajov. Pre viac informácií si, prosím, pozrite naše Zásady 
používaní súborov cookies.

5.2         Bezpečnosť: na ochranu vašich osobných údajov pred ich náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo poškodením prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia.

5.3         Cezhraničný prenos vašich osobných údajov: osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť prenášané a ukladané v krajinách, ktoré sú mimo jurisdikcie krajiny, v ktorej žijete.
Niektoré z týchto jurisdikcií ponúkajú v oblasti osobných údajov rôzne úrovne ochrany, pričom v niektorých prípadoch môže byť táto ochrana slabšia než ochrana poskytovaná jurisdikciou krajiny, v ktorej žijete. Prijmeme všetky náležité opatrenia na to, aby sme zabezpečili, že sú vaše osobné údaje spracovávané bezpečne a v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

6.             
PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM A ICH OPRAVA

6.1         Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte nasledovné práva: (i) právo byť informovaný o spôsobe používania vašich osobných údajov; (ii) právo na prístup k osobným údajom, ktoré máme o vás k dispozícii; a (iii) právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré máme o vás k dispozícii, a požiadať o zablokovanie alebo vymazanie vašich osobných údajov tam, kde ich spracúvanie nie je v súlade s miestnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Ak chcete využiť ktorékoľvek z vyššie uvedených  práv, alebo ak máte akékoľvek otázky súvisiace s týmito právami, kontaktujte nás, prosím, na kontaktných údajoch uvedených v časti "Kontaktujte nás" nižšie. Ak chcete získať prístup k vášmu osobnému údaju, kontaktujte nás a uveďte čo možno najviac podrobností o predmetnom osobnom údaji, ktorý hľadáte a my vám radi pomôžeme tento údaj nájsť.

7.             
PREPOJENIA NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

7.1         Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán siete našich partnerov, inzerentov, partnerských obchodníkov, na publikácie, predajcov a pridružené spoločnosti. Ak sa použitím týchto odkazov dostanete na takéto webové stránky, vezmite, prosím, na vedomie, že tieto webové stránky majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, pričom naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. Predtým, ako zverejníte svoje osobné údaje na týchto webových stránkach, skontrolujte si ich zásady ochrany osobných údajov.

8.             
ZAČLENENIE SLUŽIEB A OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNOK TRETÍCH STRÁN NA NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU

8.1         Naša webová stránka obsahuje alebo bude obsahovať obsah webových stránok tretích strán, ako napríklad videá z aplikácie YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály alebo grafiky.  Z toho dôvodu sa môže stať, že poskytovatelia takéhoto obsahu ("poskytovatelia tretej strany") budú musieť spracovať vašu IP adresu alebo iné osobné údaje. Bez týchto informácií by neboli poskytovatelia tretej strany schopní sprístupniť zobrazenie alebo používanie tohto obsahu. Keď je na zobrazenie obsahu poskytovateľa tretej strany nevyhnutná IP adresa alebo iný osobný údaj, naša spoločnosť sa snaží tento obsah používať od takých poskytovateľov, ktorí používajú IP adresu a iné osobné údaje len za účelom doručenia tohto obsahu. Naša spoločnosť však nemá žiadny vplyv na to, či si poskytovateľ tretej strany uloží IP adresu alebo iné osobné údaje pre svoje vlastné použitie, napr. pre štatistické účely.


9.             
ZMENY V ZÁSADACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1         Naša spoločnosť priebežne tieto Zásady ochrany osobných údajov aktualizuje, takže vás žiadame o ich pravidelné preštudovanie. Pokiaľ tieto Zásady ochrany osobných údajov podstatne zmeníme, dátum "poslednej úpravy" uvedený na začiatku týchto  Zásad bude aktualizovaný. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobudnú platnosť v deň ich uverejnenia na tejto webovej stránke.

10.         
OZNÁMENIE PRE VÁS

10.1     V prípade, že vás budeme potrebovať informovať o akýchkoľvek právnych, marketingových alebo iných obchodných záležitostiach, vyberieme si taký spôsob, ktorý budeme považovať za najvhodnejší.
Zvyčajne vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo vo forme oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovej stránke našej spoločnosti. Skutočnosť, že vám môžeme posielať oznámenia, vám nezabráni zablokovať určité typy kontaktov tak, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

11.         
KONTAKTUJTE NÁS

Akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, zasielajte na nasledovnú adresu:

Fabory – Slovakia, s.r.o.

Hodžova 4944

058 01 Poprad

Tel: 052 772 11 48

IČO : 36449211

IČ DPH: SK2020015822

fabory.poprad@fabory.com