Przejdź do treści Przejdź do menu
Strona korzysta z plików cookies oraz innych funkcji przekierowujących w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej oraz zapewnienia możliwie najlepszej obługi Klienta. Proszę zaznajomić się z naszymi danymi, polityką prywatności oraz polityką plików cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCA W FABORY POLAND

wersja z dnia 19.11.2014 r.


1.             PODEJŚCIE DO PRYWATNOŚCI

1.1.       Dziękujemy państwu za zainteresowanie naszą witryną (dalej „witryna”). przywiązujemy ogromną wagę do ochrony państwa prywatności. Niniejsza polityka prywatności określa sposoby, w jakie zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy, przesyłamy i wykorzystujemy dotyczące państwa dane (dalej „informacje osobowe”).

1.2.       Na potrzebę ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zmianami) Fabory Poland jest administratorem państwa danych osobowych przechowywanych przez nas.

1.3.       Informujemy również, że w celu zapewnienia dostępu do naszej witryny stosujemy pliki „cookie” (ciasteczka), które zbierają dane i uzyskują dostęp do określonych informacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w naszej Polityce plików cookie.  

2.             JAK ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

2.1.       Gromadzimy dotyczące Państwa informacje, które Państwo dobrowolnie przekazują bezpośrednio nam lub podają na naszej witrynie. Mogą to być informacje podawane w trakcie wypełniania formularzy, przy zakupie produktów, w Państwa korespondencji z nami, przy zamawianiu naszego newslettera lub w ramach innych form komunikacji marketingowej oraz w odpowiedziach na nasze ankiety lub oferty promocyjne.

2.2.       Informacje osobowe dotyczące Państwa gromadzimy również w sposób pośredni, na przykład informacje o stronach odwiedzanych przez Państwa na naszej witrynie oraz o urządzeniach używanych przez Państwa do odwiedzania naszej witryny.

2.3.       W poniższym wykazie określamy kategorie gromadzonych przez nas informacji osobowych oraz sposoby, w jakie z nich korzystamy.

Dane kontaktowe
: gromadzimy Państwa dane kontaktowe, w tym Państwa imiona i nazwiska, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów oraz adresy mające związek z Państwa kontem lub zamówieniem. Państwa dane kontaktowe wykorzystujemy, by móc porozumiewać się z Państwem bezpośrednio w kwestiach związanych z oferowanymi przez nas produktami i usługami, oraz w związku z zapytaniami, wątpliwościami lub obawami zgłaszanymi przez Państwa i innych użytkowników.

Uwagi i opinie:
 zbieramy uwagi i opinie zgłaszane przez Państwa bezpośrednio do nas, np. mailowo, telefonicznie i listownie lub wypełniając formularze na stronie internetowej. Zbieramy także Państwa uwagi i opinie wyrażane przy okazji odpowiedzi na ankiety, zgłaszania udziału w konkursach lub innych akcjach promocyjnych. Państwa uwagi i opinie wykorzystujemy by odpowiadać na Państwa pytania, rozważać zgłaszane przez Państwa kwestie i obawy oraz poprawiać jakość naszych usług. Państwa uwagi i opinie wyrażane w odpowiedziach na nasze ankiety, zgłoszeniach do udziału w konkursach lub innych akcjach promocyjnych służą nam do określenia produktów i usług mogących znaleźć się w obszarze Państwa zainteresowań oraz do tworzenia wiadomości marketingowych odpowiadających Państwa preferencjom rynkowym.

Informacje na temat płatności i transakcji: 
Przechowujemy informacje na temat produktów i usług, które kupują Państwo od nas a także na temat wybranej przez Państwa metody płatności za transakcję.  Informacje na temat płatności i transakcji wykorzystamy na potrzeby realizacji płatności za zakupione od nas produkty i usługi.  Będziemy również używać informacji na temat Państwa płatności i transakcji w celu ustalenia produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować i wyślemy do Państwa materiały marketingowe zgodnie z wybranymi przez Państwa preferencjami marketingowymi.


Państwa preferencje: Przechowujemy informacje na temat wybranych przez Państwa preferencji dotyczących zawiadomień, wiadomości marketingowych oraz sposobu wyświetlania naszej witryny. Będziemy używać wybranych przez Państwa preferencji w celu przekazywania zawiadomień, wysyłania wiadomości marketingowych oraz wyświetlania witryny zgodnie z Państwa preferencjami.

Informacje na temat sposobu korzystania z witryny i łączenia się przez Państwa z witryną: Zbieramy informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z witryny, takich jak informacja na temat odwiedzanych przez Państwa stron i linków, czas wejścia i długość Państwa odwiedzin na witrynie, strona internetowa, z której weszli Państwo na witrynę lub na którą przechodzicie po opuszczeniu witryny oraz wybory dokonywane przez Państwa w trakcie odwiedzin witryny.

Ponadto pobieramy informacje na temat komputera lub innego urządzenia elektronicznego, z którego korzystają Państwo w celu odwiedzenia witryny, w tym szczegółowe informacje na temat typu urządzenia (w tym unikalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia), jego systemu operacyjnego, przeglądarki i aplikacji podłączonych do witryny za pośrednictwem urządzenia, wybranego przez Państwa podmiotu zapewniającego usługę internetową (tzw. provider) lub sieci komórkowej, Państwa adresu IP oraz numeru telefonicznego Państwa urządzenia (jeśli posiada taki numer).

Zazwyczaj informacje gromadzone przez nas na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny lub łączą się z nią są powiązane z Państwa urządzeniem a nie z Państwem jako osobami znanymi z imienia i nazwiska. Niemniej jednak, jeśli są Państwo zalogowani na zarejestrowane konto, ww. informacje mogą być również bezpośrednio powiązane z Państwem.

Używamy informacji na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny lub łączą się z nią w celu zaprezentowania Państwu witryny na Państwa urządzeniu a także ustalenia produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować w celach marketingowych.

Informacje na temat Państwa lokalizacji: Oprócz informacji, które postanowią Państwo nam przekazać, nie zbieramy informacji na temat Państwa dokładnej lokalizacji.  Adres IP Państwa urządzenia może pomóc nam w ustaleniu przybliżonej lokalizacji, ale nie będą to bardziej precyzyjne informacje, niż nazwa miasta, województwa lub kraju, w którym używają Państwa swojego urządzenia.  Możemy wykorzystać przybliżoną lokalizację w celu zapewnienia treści na witrynie odnoszących się do miasta, województwa lub kraju, w którym korzystacie Państwo ze swojego urządzenia. Nie będziemy pobierać informacji ani śledzić Państwa dokładnej lokalizacji bez Państwa zgody.

Informacje przekazane przez innych użytkowników: W niektórych przypadkach inne osoby odwiedzające naszą witrynę przekazują informacje związane z Państwem. Informacje osobowe na temat Państwa, zawarte w prywatnych wiadomościach wysłanych nam przez innych użytkowników będziemy wykorzystywać w celu realizacji i dostawy zamówień i odpowiedzi na zgłaszane przez nich zapytania, problemy lub uwagi.  Jeżeli użytkownicy naszej witryny wyrażą zamiar zaproszenia Państwa do używania naszej witryny lub podzielą się z Państwem informacjami na temat naszych produktów i usług, wówczas wykorzystamy przekazane przez nich Państwa informacje osobowe, aby pomóc im w powyższym zamiarze; będziemy tak postępować wyłącznie w przypadku, gdy wskażą, że wyrazili Państwo zgodę na komunikowanie się przez nich z Państwem w ten sposób.

Informacje na temat działalności przestępczej związanej z Państwa kontem: Wykorzystamy informacje na temat działalności przestępczej związanej z Państwa kontem w celu zapobieżenia popełnieniu oszustwa lub innego przestępstwa.

Wszystkie informacje osobowe: Wykorzystamy wszystkie zebrane przez nas informacje osobowe: (i) w celu monitorowania i ulepszania witryny i naszych procedur i procesów; oraz (ii) w celu wsparcia naszych prac nad opracowaniem nowych produktów i usług. Wykorzystanie przez nas Państwa informacji osobowych w powyższy sposób nie doprowadzi do ujawnienia na witrynie informacji, które uprzednio nie były publicznie dostępne. Ponadto nie będziemy wykorzystywać informacji o działalności przestępczej odnoszącej się do Państwa konta przy opracowywaniu nowych produktów i usług.

2.4.       W różnych miejscach naszej witryny zostaną państwo poproszeni o podanie pewnych informacji osobowych.  informacje osobowe, które muszą zostać podane na potrzeby korzystania z zamawianych usług zostaną wskazane jako takie w chwili ich pobrania. pozostałe informacje osobowe, których nie muszą państwo podać w celu korzystania z naszych usług są podawane dobrowolnie i w zakresie udostępnienia tych informacji pozostawiamy państwu swobodę decyzji.

2.5.       Możemy dokonać anonimizacji i agregacji zebranych przez nas informacji (tak by bezpośrednio Państwa nie identyfikowały).  Zanonimizowanych i zagregowanych informacji możemy używać m. in. na potrzeby testowania naszych systemów informatycznych, badań, analizy danych, ulepszania witryny oraz opracowywania nowych produktów i funkcjonalności.

3.             INFORMACJE, KTÓRYMI DZIELIMY SIĘ Z OSOBAMI TRZECIMI

3.1.       Możemy podzielić się Państwa informacjami osobowymi z następującymi podmiotami:

3.1.1.           Spółki z naszej grupy: znaszymi podmiotami zależnymi (tj. spółkami, które posiadamy lub kontrolujemy) lub właścicielem naszej grupy (tj. spółką, która posiada naszą spółkę lub ją kontroluje) lub jego podmiotami zależnymi.  Te spółki będą używać Państwa informacji osobowych wyłącznie w ten sam sposób, w jaki my jesteśmy do tego uprawnieni zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz odnośnymi przepisami prawa. Mogą Państwo zażądać listy spółek z naszej grupy, z którymi dzielimy się Państwa informacjami osobowymi.

3.1.2.           Podmioty świadczące usługi i doradcy: osoby trzecie świadczące na naszą rzecz usługi. Przykładowo w celu dostarczenia Państwu zakupionych u nas produktów korzystamy z zewnętrznych usług doręczeniowych, a ponadto posługujemy się zewnętrznymi firmami w celu wysyłania Państwu informacji marketingowych w naszym imieniu, zewnętrzni usługodawcy pomagają nam też w utrzymaniu naszej infrastruktury informatycznej, realizacji dokonywanych przez Państwa płatności, i opracowują dla nas informacje analityczne na temat naszych produktów oraz usług a także świadczą na naszą rzecz inne profesjonalne usługi, np. w zakresie prawnym lub księgowym. Osoby trzecie uzyskają dostęp do Państwa informacji osobowych tylko na potrzeby świadczenia usług na naszą rzecz i będą zobowiązane do przechowywania Państwa informacji w bezpieczny sposób.

3.1.3.           Nabycie przedsiębiorstwa: informacje osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane podmiotom nabywającym lub potencjalnym nabywcom naszego przedsiębiorstwa lub jego składników majątkowych w ramach transakcji sprzedaży.

3.1.4.           Organy ścigania, urzędy oraz inne podmioty uprawnione do tego zgodnie z prawem: osoby trzecie,którym jesteśmy prawnie zobowiązani ujawnić Państwa informacje osobowe. Takimi osobami są podmioty, którym ujawniamy Państwa informacje osobowe na potrzeby uzyskania porady prawnej lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym, zmierzającym do ochrony naszych praw lub naszego mienia lub ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa innych.  Informacje osobowe możemy również ujawnić osobom trzecim w celu dopomożenia w wykrywaniu i ściganiu niezgodnej z prawem działalności oraz naruszeń zawartej pomiędzy nami a Państwem umowy.

3.2.       Z wyjątkiem powyżej opisanego zakresu, nie ujawniamy informacji o możliwych do identyfikacji osobach żadnym innym podmiotom ani osobom. Możemy przekazać osobom trzecim zagregowane informacje statystyczne oraz analitykę dotyczące użytkowników witryny, jednakże w takim przypadku zapewnimy brak możliwości identyfikacji kogokolwiek na podstawie ujawnionych w tej sposób informacji.

4.             Marketing i reklama

4.1.       Marketing mailowy: za Państwa zgodą możemy okresowo kontaktować się z Państwem mailowo, wysyłając informacje na temat naszych produktów i usług. Jeśli chcą Państwo otrzymywać od marketing mailowy, prosimy o zaznaczenie odpowiednich rubryk w formularzach, których używamy do zbierania Państwa informacji. Następnie mogą nas Państwo zawiadomić w dowolnej chwili o tym, że nie chcą Państwo otrzymywać już materiałów marketingowych wysyłając do nas email na adres Webshop.pl@fabory.com. Ponadto mogą Państwo anulować subskrypcję naszych e-maili marketingowych klikając na link „odwołaj subskrypcję” w wysyłanych przez nas do Państwa mailach.

4.2.       Reklamy na innych witrynach: my lub nasi partnerzy reklamowi możemy wyświetlać Państwu reklamy na innych stronach internetowych lub za pomocą aplikacji.  W tym celu my lub nasi partnerzy reklamowi możemy zebrać informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszej witryny lub typów innych stron internetowych, mediów społecznościowych, treści reklam, które Państwo lub inne osoby używające urządzenia, za pomocą którego łączą się Państwo z witryną, oglądacie, odwiedzacie lub z którymi wchodzicie w interakcje. Zebrane informacje mogą obejmować adres IP urządzenia, za pomocą którego łączycie się Państwo z witryną.

My lub nasi partnerzy reklamowi używamy zebranych informacji, aby zapewnić, że oglądane przez Państwa reklamy na innych witrynach lub aplikacjach (na których nasi partnerzy posiadają przestrzeń reklamową) będą bardziej odpowiadały Państwa potrzebom.

Używane przez naszych partnerów reklamowych techniki rozpoznają używane przez Państwa urządzenie, ale nie są nakierowane na Państwa jako na osobę znaną z imienia i nazwiska. Zazwyczaj na potrzeby tego typu reklamy używane są pliki cookie i tym podobne technologie.  Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu, w jaki mogą Państwo zarządzać ich wykorzystaniem dostępne są w naszej Polityce plików cookie. 

5.             PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI OSOBOWYCH

5.1.       Pliki cookie i przechowywanie lokalne: możemy przechowywać informacje (w tym zawierające informacje osobowe) lokalnie na Państwa urządzeniu przy użyciu plików cookie oraz innych technik przechowywania stosowanych w przeglądarkach i aplikacjach. Dalsze informacje na ten temat dostępne są w naszej Polityce plików cookie. 

5.2.       Bezpieczeństwo: wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Państwa informacji osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub uszkodzeniem.

5.3.        Międzynarodowe transfery informacji osobowych: zbierane przez nas informacje osobowe mogą zostać przekazane zagranicę i tam przechowywane. Niektóre z tych krajów zapewniają inne poziomy zabezpieczeń informacji osobowych, które w niektórych przypadkach mogą zapewniać mniejszy stopień ochrony niż przepisy kraju Państwa zamieszkania. Podejmiemy wszelkie zasadne kroki mające na celu zapewnienie, że Państwa informacje osobowe będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z odnośnymi przepisami prawa i niniejszej polityki prywatności.

6.             DOSTĘP DO INFORMACJI OSOBOWYCH I MOŻLIWOŚĆ ICH POPRAWIANIA

W odniesieniu do Państwa informacji osobowych przysługują Państwu następujące prawa: (i) prawo uzyskania informacji o sposobie ich wykorzystania; (ii) prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat oraz (iii) prawo żądania korekty niepoprawnych danych osobowych dotyczących Państwa a także prawo żądania zablokowania lub wykreślenia Państwa danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest zgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony danych. W celu wykonania któregokolwiek z powyższych praw, lub jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w tym zakresie, prosimy o kontakt w sposób podany poniżej w sekcji „Kontakt z nami”.  Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dostęp do jakiekolwiek informacji osobowej prosimy o przekazane nam jak najwięcej szczegółów na temat poszukiwanej informacji, a my z przyjemnością pomożemy Państwu w jej odszukaniu.

7.
             LinkI DO STRON OSÓB TRZECICH

Witryna może okresowo zawierać linki do i z witryn naszych sieci partnerskich, reklamodawców, partnerów handlowych, serwisów wiadomości, sprzedawców detalicznych i podmiotów powiązanych.  Jeżeli otworzą Państwo link do którejkolwiek z tych witryn, pragniemy zaznaczyć, że witryny te posiadają swoje własne zasady polityki prywatności i że nie przyjmujemy odpowiedzialności za ich politykę w tym zakresie. Prosimy o sprawdzenie poszczególnych zasad polityki przed podaniem jakichkolwiek informacji na tych witrynach.

8.
             włączenie usług i treści osób trzecich do naszych witryn

Z naszą witryną są lub będą zintegrowane treści pochodzące od osób trzecich, w tym filmy wideo z YouTube, mapy Google Maps, treści RSS lub treści graficzne z innych witryn. Może to wymagać przetwarzania Państwa adresu IP lub innych informacji osobowych na Państwa temat przez podmioty zapewniające taką treść („zewnętrzny usługodawca”). Bez tych informacji zewnętrzny usługodawca może nie być w stanie dostarczyć Państwu treści do oglądania lub używania. W przypadkach, w których do wyświetlenia treści zewnętrznego usługodawcy konieczne jest podanie adresu IP lub innych informacji osobowych, staramy się wykorzystywać tylko treści od usługodawców, którzy używają podanego adresu IP lub innych informacji osobowych wyłącznie w celu dostarczenia tej treści. Jednakże nie mamy wpływu na to czy zewnętrzny usługodawca zachowa adres IP lub inne informacje osobowe na swój własny użytek, np. w celach statystycznych.

9.
             ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Niniejsza polityka prywatności może podlegać okresowej aktualizacji, i dlatego powinni Państwo regularnie ją przeglądać. W przypadku dokonania istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności, zaktualizujemy datę “ostatniej modyfikacji” u góry niniejszej polityki prywatności.  Zmiany niniejszej polityki obowiązują z chwilą ich zamieszczenia na naszej stronie internetowej.

10.
         ZAWIADOMIENIA

W razie potrzeby przekazania Państwu jakichkolwiek informacji, w celach prawnych, marketingowych lub innych celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością, wybierzemy najlepszy naszym zdaniem sposób kontaktu z Państwem. Zazwyczaj będziemy tego dokonywać drogą mailową lub poprzez umieszczenie ogłoszenia na naszej witrynie. Fakt wysyłania przez nas zawiadomień do Państwa nie uniemożliwia Państwu rezygnacji z niektórych form kontaktu, zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności.

11.
         KONTAKT Z NAMI

Czekamy na Państwa pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej polityki, które należy kierować do:


Fabory Poland Sp. z o.o. 
ul. Lutycka 105, 60-478 Poznań
e-mail: dok.poznan@fabory.com