Ga naar inhoud Ga naar menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

Per 23-02-2015

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Waar in deze Algemene Voorwaarden (“AV”) wordt verwezen naar “Pimentel Fasteners BV” en/of “ons” en/of “wij” wordt bedoeld: Pimentel Fasteners BV.(ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30043210, BTW nummer NL001493498B01 gevestigd aan de Groot Mijdrechtstraat 22 3641 RW Mijdrecht, tel.0297-237000, verkoop@pimentel.nl alsmede naar ondernemingen die zijn gelieerd aan Pimentel Fasteners BV.

1.2 Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de klant (“Klant”) en Fabory, meer in het bijzonder overeenkomsten die worden aangegaan via onze webwinkel op www.fabory.com (“Webwinkel”) of via catalogi, flyers of andere verkoopkanalen. Deze AV zijn eveneens van toepassing op het gebruik van een User Account (zoals hieronder nader gedefinieerd) en alle andere (contractuele) relaties tussen Fabory en de Klant.

De aanvaarding van Fabory van een bestelling is onderworpen aan de acceptatie van de Klant van de toepasselijkheid van deze AV. De Klant wordt geacht deze AV te hebben geaccepteerd na ontvangst van een bevestiging van Fabory of na ontvangst van (een deel van) de bestelde producten. Fabory is niet gebonden aan enige wijziging of toevoeging aan deze AV door de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van Fabory. Indien een opdracht/bestelling van de Klant algemene voorwaarden bevat die in strijd zijn met of een aanvulling vormen op deze AV, is Fabory hier op geen enkele wijze aan gebonden en vormt dit op geen enkele wijze een afstand van enig recht uit deze AV.

De algemene voorwaarden van Fabory op (i) formulieren, (ii), opdrachtbevestigingen, (iii) prijslijsten, (iv) facturen, (v) websites en (vi) catalogi worden als hier herhaald en ingelast beschouwd en vormen tezamen met deze AV de volledige overeenkomst tussen de Klant en Fabory.

De Klant gaat akkoord met het gebruik van documenten in elektronische vorm.

1.3 De toepassing van eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht of deze in een specifiek geval uitdrukkelijk door Fabory zijn afgewezen.

1.4 Onze aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op de Klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zoals namens ondernemingen, natuurlijke- of rechtspersonen of mogelijke andere organisaties die in de wet worden aangemerkt als organisaties met rechtspersoonlijkheid. De aanbiedingen zijn niet gericht op de Klant die koopt voor persoonlijk, familiair of huishoudelijk gebruik van de producten. Onze diensten en producten zijn uitsluitend bestemd voor ondernemingen (“B2B”). Met het gebruik van zijn User Account om producten te kopen, verklaart de Klant onvoorwaardelijk dat hij handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, om die reden de betreffende producten koopt en derhalve geen consumentrechtelijke (“B2C”) bescherming toekomt.

Onze aanbiedingen zijn niet gericht op minderjarigen.

Indien aangeschafte producten worden doorverkocht of geëxporteerd is de Klant volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan toepasselijke wetgeving, zoals ten aanzien van export.

1.5 Fabory behoudt zich het recht voor om deze AV eenzijdig te wijzigen – indien deze AV onderdeel zijn gaan uitmaken van de contractuele relatie met de Klant – om (i)  achteraf voorgedane, onvoorziene omstandigheden te herstellen die leiden tot een onredelijke (economische) verslechtering van Fabory’s  positie ten opzichte van de Klant of (ii) om deze AV in lijn te brengen met nieuwe juridische of technische vereisten. Fabory zal de Klant informeren over eventuele wijzigingen. De wijzigingen zullen direct ingaan en van toepassing zijn op de contractuele relatie met de Klant, tenzij de Klant tegen de aangebrachte wijziging schriftelijk (brief, fax of e-mail) bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van zes weken volgend op het informeren over de aangebrachte wijziging(en).

1.6 Productomschrijvingen op de websites en catalogi zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Het in het bezit zijn van of het toegang hebben tot catalogi of de websites geeft de Klant nog niet het recht om producten te kopen. Fabory behoudt zich het recht voor om publicatiefouten in haar catalogi of websites te herstellen. Ondanks al onze inspanningen kan het voorkomen dat prijzen van producten fout worden weergegeven op onze websites en in catalogi. Fabory behoudt het recht voor om elke bestelling te annuleren waarbij sprake is  van een foutieve prijsstelling, ook wanneer Fabory al een bevestiging van de bestelling heeft verstuurd aan de Klant.

1.7 Bestelde producten kunnen afwijken van de in onze catalogi en websites omschreven en afgebeelde producten en kunnen worden vervangen voor gelijkwaardige producten (ook met een ander land van herkomst).


Artikel 2: User Account

2.1 De Klant heft de mogelijkheid om zichzelf te registreren en een persoonlijk user account (“User Account”)  aan te maken. Per Klant is slechts één User Account toegestaan. Registratie, activatie en het gebruik van de User Account zijn gratis. De User Account zal worden geactiveerd door Fabory na controle van de registratie en – zulks ter keuze van Fabory – een check van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Fabory is in geen geval gehouden om de registratie van een User Account te accepteren.

2.2 Alle door de Klant verstrekte informatie dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld. Eventuele wijzigingen in de verstrekte informatie dienen direct aan Fabory te worden doorgegeven, in het bijzonder wanneer de Klant niet meer handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (zoals gedefinieerd in artikel 1.4).

2.3 Fabory behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Webwinkel te blokkeren, (tijdelijk) de User Account te blokkeren en/of te verwijderen of enige andere volgens Fabory gepaste maatregel te treffen, indien de Klant handelt in strijd met enige toepasselijke wet- en regelgeving, met deze AV of met enige andere contractuele verplichting.

2.4 De Klant kan zijn User Account op elk gegeven moment opzeggen zonder opgaaf  van reden. Het tijdelijk blokkeren of het opzeggen van de User Account ontslaat de Klant niet van zijn (contractuele) verplichtingen aangegaan voor een dergelijke blokkering of verwijdering.

2.5 Het is de Klant niet toegestaan om zijn User Account en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van Fabory. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat zijn User Account niet gedeeld mag worden met derden of worden gebruikt voor privé doeleinden (consumentenaankopen). Elk gebruik van de User Account wordt geacht te zijn goedgekeurd door de Klant. De Klant verleent de betreffende gebruiker van zijn User Account hierbij toestemming om (contractuele) verplichtingen aan te gaan in zijn naam en voor rekening en risico van de Klant. Door levering van de bestelde producten aan de betreffende gebruiker van de User Account is Fabory gekweten van haar verplichtingen jegens de Klant.

2.7 De Klant is gehouden om zijn inloggegevens geheim te houden en toegang tot zijn User Account op gepaste wijze te beveiligen en te beperken tot daartoe bevoegde personen. In het bijzonder is de Klant gehouden om zijn inloggegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik. De Klant is gehouden om Fabory direct schriftelijk (brief, fax of e-mail) te informeren in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van zijn User Account. Totdat Fabory hierover is geïnformeerd, geldt dat het gebruik van de User Account geacht wordt te zijn goedgekeurd (bijvoorbeeld namens of voor rekening van de Klant) door de Klant en is de Klant gebonden aan dit gebruik.


Artikel 3: Sluiten van overeenkomsten, voorwaarden van de overeenkomst

3.1 Het tonen van producten in de Webwinkel, in catalogi of in ander (gedrukt) materiaal, geldt niet als een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, maar als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop door de Klant.

3.2 De Klant initieert het bestelproces van bestellingen via de Webwinkel door te klikken op de button: “Ga verder naar Betalen”. De Klant kan inloggen op zijn User Account of een User Account creëren. Vervolgens kan de Klant de wijze van verzending en betaalmethode selecteren. De Klant krijgt de optie om zijn bestelling na te kijken en eventueel aan te passen in elke fase van het bestelproces. Direct voordat de Klant zijn bestelling plaatst, krijg hij alle details van de bestelling nogmaals te zien als laatste controle. Door vervolgens op de button: “Betaal nu” te klikken aan het einde van het bestelproces, plaatst de Klant zijn bestelling en doet hij een bindend aanbod om de geselecteerde en getoonde producten te kopen.

3.3 Fabory zal zo spoedig mogelijk na ontvangst  van de bestelling een bevestiging van de bestelling versturen aan de Klant (doorgaans via e-mail of fax). De verstuurde bevestiging heeft niet te gelden als een aanvaarding van het aanbod om de producten te kopen, tenzij dat uitdrukkelijk als zodanig wordt vermeld. Indien de bevestiging van de bestelling geen aanvaarding van het aanbod omvat, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Fabory de Klant als zodanig heeft bericht (doorgaans via e-mail of fax bij de bevestiging dat de producten zijn verzonden). De Klant kan zijn aanbod niet herroepen voordat een redelijke termijn is verstreken waarbinnen Fabory het aanbod kan aanvaarden.

3.4 Na het plaatsen van een bestelling via de Webwinkel heeft de Klant de mogelijkheid om een overzicht van de bestelling printen. Fabory zal alle gegevens van elke order bewaren voor een redelijke termijn. De Klant kan deze opgeslagen gegevens raadplegen en printen via zijn User Account. Bij de bevestiging van de bestelling zal de Klant alle bestelgegevens en een link naar deze AV ontvangen. De Klant kan deze AV opslaan en printen. De meest recente versie van de AV zijn eveneens te raadplegen op de Webwinkel onder het kopje “Algemene Voorwaarden”, waar de AV kunnen worden bekeken, gedownload en geprint.

3.5 Indien een leverancier van Fabory niet in staat is om een product te leveren, is Fabory gerechtigd om het aanbod tot koop van de Klant te weigeren dan wel de aanvaarding te herroepen en de koop te annuleren voor zover het niet te leveren producten betreft en onder de voorwaarden dat het nalaten van de leverancier niet het resultaat is van schuld of nalatigheid aan de zijde van Fabory en dat Fabory de Klant hierover onverwijld heeft geïnformeerd. In voorkomende gevallen zal Fabory het eventueel teveel vooraf betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan de Klant terugstorten.


Artikel 4: Tussentijdse wijziging en beëindiging

4.1 Fabory behoudt zich te allen tijde het recht voor om kleine aanpassingen te maken in de aangeboden en/of verkochte producten of in de samenstelling van dergelijke producten.

4.2 Indien de Klant een koopovereenkomst ontbindt (geheel of gedeeltelijk), annuleert, herroept of vernietigd, is hij gehouden om alle redelijke kosten van Fabory in dat verband te vergoeden, onverminderd het recht van Fabory om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding (waaronder gemiste omzet en wettelijke handelsrente).

4.3 Fabory is gerechtigd om de koopovereenkomst zonder opgaaf van reden onmiddellijk te beëindigen (en zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn) in het geval faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de Klant.


Artikel 5: Prijzen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de in de Webwinkel, catalogi of ander (gedrukt) materiaal opgenomen prijzen exclusief verzendkosten, administratiekosten, belastingen, heffingen, importbelasting en/of douanekosten en zijn de prijzen aan wijziging onderhevig. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt zullen worden geprijsd in lijn met de alsdan geldende marktprijzen.

5.2 Fabory zal in redelijkheid kiezen voor de wijze van verpakking en methode van verzending en zal onder meer kiezen voor een geschikte (pakket)bezorgdienst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt de Klant alle kosten voor verpakking en verzending. De kosten voor verpakking en verzending zullen bij bestellingen in de Webwinkel worden weergegeven in het besteloverzicht voordat de Klant de bestelling daadwerkelijk plaatst.

5.3 De Klant is verantwoordelijk voor de afdracht van mogelijke belastingen, heffingen, importbelasting en douanekosten. Deze kosten (anders dan toepasselijke belastingen die bij bestellingen in de Webwinkel worden weergegeven in het besteloverzicht voordat de Klant de bestelling daadwerkelijk plaatst) worden niet weergegeven in het besteloverzicht bij bestellingen in de Webwinkel en zullen worden geïnd door de vervoerder bij levering.


Artikel 6: Verzending, overgang van risico

6.1 Tenzij anders uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen, worden de producten “Ex Works (EXW)” geleverd in de zin van de Incoterms 2010 (die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast).

6.2 Fabory is gerechtigd om te kiezen voor gedeeltelijke leveringen van gezamenlijk bestelde producten onder de voorwaarde dat deze producten separaat kunnen worden gebruikt en onder de voorwaarde dat eventuele additionele verzendkosten door Fabory worden gedragen. Indien de Klant om een gedeeltelijke levering verzoekt, komen de additionele verzendkosten voor rekening van de Klant.

6.3 Het risico op vernietiging, schade of verlies van de gekochte producten zal overgaan op de Klant vanaf het moment dat Fabory de gekochte producten heeft overhandigd aan de vervoerder in overeenstemming met artikel 6.1.

6.4 Fabory behoudt zich het recht voor om alle mogelijke kosten (waaronder begrepen afwikkelingskosten, verpakkingskosten en verzendkosten) op de Klant te verhalen indien bezorging van de producten op het opgegeven adres niet mogelijk is of de Klant weigert de bestelling te accepteren of in ontvangst te nemen.


Artikel 7: Bezorging

7.1 Op de Webwinkel, in catalogi of ander (gedrukt) materiaal aangegeven levertijden zijn indicatief van aard en gelden niet als fatale termijn of vaste deadline voor bezorging, tenzij uitdrukkelijk als zodanig door Fabory aangegeven.

7.2 Na afloop van de bezorgtermijn heeft Fabory het recht om de gekochte producten binnen een redelijke termijn alsnog bij de Klant te bezorgen.

7.3 Fabory is niet aansprakelijk voor enige vertraging in haar prestaties voor zover dit te wijten is aan gevallen van overmacht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: natuurrampen, stakingen, oorlogen, terrorisme (of dreiging daarvan), regeringsbesluiten, opstanden, epidemieën, quarantaines, tekorten, storingen in communicatie- en/of energienetwerken, branden, ongelukken, explosies, onmogelijkheden om de producten te of vergunningen  en licenties te verkrijgen, onmogelijkheden om grondstoffen te verkrijgen, ernstige weersomstandigheden, rampen of enige andere omstandigheid die buiten de macht van Fabory’s bedrijfsvoering ligt.

7.4 In het geval van een overmacht situatie of in het geval van een onvoorziene omstandigheid die niet aan Fabory is te wijten, heeft Fabory het recht om de initiële termijn van aflevering te verlengen voor een periode zolang de overmacht om te leveren voortduurt. Fabory zal de Klant onverwijld informeren over de nieuwe geschatte levertijd. Indien de overmacht langer voortduurt dan vier weken na afloop van de initiële levertijd, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van partijen om een beroep te doen op eventuele andere dwingendrechtelijke bepalingen om de overeenkomst te beëindigen.

  

Artikel 8: Betaling

8.1 Fabory zal een factuur sturen aan de Klant voor alle aankopen.

8.2 Voor Klanten met een doorlopend krediet geldt – behalve in hierna te noemen gevallen – dat de koopprijs inclusief toepasselijke belastingen, verzendkosten etc. (“Factuurbedrag”) binnen dertig (30) kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van de factuur moet zijn voldaan.  Beslissingen over het eventueel verstrekken van krediet en de hoogte van het te verstrekken krediet zullen uitsluitend door Fabory worden genomen en dergelijke beslissingen kunnen te allen tijde door Fabory zonder opgaaf van reden worden herroepen.

8.3 De Klant is – zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist – direct in verzuim indien het Factuurbedrag niet door Fabory is ontvangen op de werkdag volgend op het verstrijken van de 30 dagen betalingstermijn, tenzij de betaling is vertraagd door omstandigheden waarvoor Fabory verantwoordelijk is.

8.4 Zodra de Klant in verzuim is, is hij rente aan Fabory verschuldigd ter hoogte van 1% van het te laat betaalde bedrag per maand tot de dag dat de betaling volledig is voldaan en onverminderd het recht van Fabory om volledige schadevergoeding te vorderen.

8.5 Alle buitengerechtelijke kosten die Fabory maakt in verband met enige wanprestatie van een Klant zullen door de Klant worden gedragen. In het geval van een te late betaling zullen de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het te incasseren bedrag betreffen met een minimum van € 125.00.

8.6 Fabory zal geen (bank)kosten dragen die verband houden met overschrijvingen naar haar rekening.

8.7 De Klant gaat ermee akkoord dat Fabory facturen in elektronisch vorm kan versturen. Meer informatie over facturen in elektronische vorm en de wijze waarop de Klant een papieren factuur kan ontvangen, staat op de klantenservice pagina van onze Webwinkel. 


Artikel 9: Garantie

9.1 De Klant is verplicht om de producten direct na ontvangst te inspecteren. Bezorgde producten worden geacht te zijn geaccepteerd door de Klant tenzij een gebrek aan Fabory is gemeld: (a) in geval van een duidelijk gebrek binnen een periode van vier werkdagen na bezorging of (b) binnen een periode van drie werkdagen vanaf het moment dat het gebrek is ontdekt. Kleine, acceptabele of technisch onvermijdbare variaties in kwaliteit, kwantiteit, omvang, kleur, afwerking, metingen, behandeling etc. zijn niet aan te merken als een gebrek en worden door de Klant geaccepteerd.

9.2 Indien de Klant een vermeend gebrek heeft geconstateerd, stuurt hij de producten op verzoek van Fabory voldoende gefrankeerd en – indien mogelijk – in de originele verpakking aan Fabory toe, tenzij de producten vanwege de conditie niet geschikt zijn voor verzending. Indien het gebrek door Fabory wordt erkend, zal de goedkoopste methode van verzending aan Fabory (uitgaande van het oorspronkelijke leveringsadres van de Klant) aan de Klant worden vergoed.

9.3 Alle mogelijke aanspraken op schadevergoeding van de Klant worden beheerst door de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 11.

9.4 Alle mogelijke aanspraken van de Klant jegens Fabory die verband houden met een gebrekkig product vervallen twaalf maanden na de levering van het betreffende product. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet: (a) ten aanzien van vorderingen voor vergoeding van schade als gevolg van overlijden of lichamelijk of geestelijk letsel veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fabory, onze wettelijke vertegenwoordigers of  door ons ingeschakelde hulppersonen; en (b) ten aanzien van vorderingen aangaande andere schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fabory, onze wettelijke vertegenwoordigers of door ons ingeschakelde hulppersonen.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Fabory, totdat het volledige Factuurbedrag (inclusief toepasselijke belastingen en verzendkosten) voor de betreffende goederen alsmede alle andere vorderingen van Fabory op de Klant volledig zijn voldaan. Zolang de eigendom van de producten niet aan de Klant is overgegaan, dient de Klant: (a) zorgvuldig met de producten om te gaan, (b) de producten separaat op te slaan en op duidelijke wijze aan te geven dat de producten eigendom van Fabory zijn, (c) zich te onthouden van het vestigen van een pandrecht, het vestigen van een recht van hypotheek of aan derden enig ander (zekerheids)recht op de producten te verlenen (waaronder bergrepen in het kader van fiscale (her)structurering) anders dan binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Fabory heeft het recht (en de Klant erkent hierbij dat recht) om een zekerheidsrecht (zoals een pandrecht) te vestigen op alle aan de Klant door Fabory geleverde producten en de Klant te verplichten mee te werken aan het vestigen van dat zekerheidsrecht en het afsluiten van een afdoende verzekering voor de betreffende producten. De vestiging van een dergelijk zekerheidsrecht zal zien op alle vorderingen van Fabory op de Klant die voortvloeien uit overeenkomst of deze AV en zal voortduren totdat alle door de Klant verschuldigde bedragen aan Fabory zijn voldaan. De Klant is verplicht om op eerste verzoek van Fabory een akte tot vestiging van het zekerheidsrecht te tekenen.

10.2 De Klant is gehouden Fabory direct op de hoogte brengen van elke mogelijke vordering of poging van derden om het bezit van de onder eigendomsvoorbehoud door Fabroy geleverde producten of goederen waar een pandrecht of ander zekerheidsrecht op rust op te eisen.

10.3 De Klant verleent hierbij aan Fabory het onherroepelijk recht - in voorkomende gevallen - tot volledige en onbeperkte toegang tot de locaties waar de eigendommen van Fabory zich bevinden, zodat Fabory haar eigendomsrecht kan uitoefenen, in het bijzonder het bezit van de goederen opeisen.

10.4 De Klant zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de producten van Fabory niet worden vermengd met andere producten om (onder meer) kwaliteitscontroles en traceerbaarheid van de producten mogelijk te maken. Wanneer vermenging met andere producten plaatsvindt, wordt Fabory geacht de mede-eigenaar te zijn ten aanzien van de vermengde goederen tot een bedrag dat gelijkstaat aan het Factuurbedrag.

10.5 Wanneer de door Fabory geleverde producten door of namens de Klant worden aangepast of verwerkt (zaaksvorming), wordt dit geacht te zijn gedaan met toestemming van of in opdracht van Fabory en verkrijgt Fabory het recht van mede-eigendom op de nieuw gevormde, aangepaste en/of verwerkte producten, tot een bedrag dat gelijkstaat aan het Factuurbedrag.

10.6 Indien Fabory niet in staat is haar zekerheids- of eigendomsrechten uit te oefenen, omdat de producten zijn vermengd, verwerkt of er sprake is van zaaksvorming, is de Klant op eerste verzoek van Fabory verplicht om ten behoeve van Fabory een pandrecht te vestigen op de nieuw gevormde producten.

10.7 Fabory is eveneens gerechtigd om het bezit van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op te eisen indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan Fabory redelijkerwijs vermoedt dat de Klant niet zal betalen voor de geleverde goederen ongeacht de vraag of de betalingsverplichting al opeisbaar is geworden.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Fabory is - behoudens de uitzonderingen genoemd in artikel 11.2 - niet aansprakelijk voor enige schade uit welke hoofde dan ook jegens de Klant.

11.2 Artikel 11.1 is niet van toepassing op aansprakelijkheid ten aanzien van: (i) expliciet gegarandeerde specificaties van de geleverde producten, (ii) vorderingen zoals genoemd in artikel 9.4 (a) en (b) of (iii) aansprakelijkheid op grond van dwingend recht.

11.3 In het geval Fabory aansprakelijk zou zijn voor te late levering, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 5% van het Factuurbedrag (inclusief toepasselijke belastingen). In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Fabory beperkt tot de hoogte van het Factuurbedrag. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op vorderingen zoals genoemd in artikel 9.4 (a) en (b) en voor zover de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met dwingend recht.

11.4 Fabory is niet aansprakelijk (uit welke hoofde dan ook) voor schade die niet redelijkerwijs was te voorzien, uitgaande van een normaal gebruik van de producten. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fabory.

11.5 In het geval van een beperking of uitsluiting van Fabory’s aansprakelijkheid, gelden deze beperkingen en uitsluitingen onverkort voor de persoonlijke aansprakelijkheid van Fabory’s werknemers, vertegenwoordigers en door Fabory ingeschakelde hulppersonen.


Artikel 12: Intellectuele Eigendom

De Klant verkrijgt geen enkel recht, titel of belang in de handelsnamen, merkrechten, auteursrechten, octrooirechten, domeinnamen, productnamen, catalogi of enige ander intellectueel eigendomsrecht van Fabory of enig merkrecht van de leveranciers van Fabory. Alle uitingen op onze websites zijn eigendom van Fabory of onze leveranciers of licentiegevers. Tenzij Fabory hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven, verkrijgt de Klant op geen enkel moment het recht om enig intellectueel eigendomsrecht van Fabory, haar leveranciers of licentiegevers te gebruiken of enige uiting openbaar te maken en/of te verveelvoudigen (waaronder begrepen kopiëren).


Artikel 13: Anti corruptie

13.1 De Klant is zich er van bewust dat omkoping en corrupt gedrag binnen Fabory in elke vorm is verboden. De Klant bevestigt hierbij dat hij een zelfstandige contractspartij is en dat hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van omkoping (zowel in de commerciële als in de publieke sector), het witwassen van geld en terrorisme (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot lokale anti corruptie wetgeving, Canada’s Corruption of Foreign Public Officials Act, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, de OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions en de U.K. Bribery Act).

13.2 De Klant zal niks van waarde (giften, leningen, reizen, entertainment of enig ander voordeel) op directe of indirecte wijze aanbieden of verstrekken aan enige ambtenaar met als doel het beïnvloeden van enige beslissing of handeling. Dit betekent dat de Klant geen fooi, steekpenning of andere aansporing aan enige ambtenaar zal betalen, zelfs indien dit een handelsgebruik lijkt te zijn. Verboden betalingen omvatten bijvoorbeeld (i) een betaling aan een inkoopambtenaar om zijn beslissing om producten van Fabory te kopen te beïnvloeden, (ii) een betaling aan een douaneambtenaar om het importproces te versnellen of om het verschuldigde bedrag aan belastingen te minimaliseren, (iii) een betaling aan ambtenaren om belastingen te laten verlagen of het trachten te bespoedigen van een oplossing in een belastinggeschil, (iv) een betaling voor reiskosten, (v) een bijdrage leveren aan een verkiezingscampagne van een kandidaat voor een overheidsfunctie of op andere wijze verstrekken van giften (anders dan van nominale waarde) aan een ambtenaar die mogelijk betrokken is bij de regulering van de branche waarin Fabory actief is of wie een huidige of potentiele klant of leverancier is.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op deze AV en alle overeenkomsten tussen Fabory en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

14.2 Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst (en deze AV) tussen Fabory en de Klant, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij mogelijke dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Artikel 15: Algemene bepalingen

15.1 Het is de Klant niet toegestaan om zijn overeenkomst of bestelling of enig belang daarin over te dragen aan een derden, tenzij Fabory daar vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Elke poging tot overdracht door de Klant geeft Fabory het recht om de bestelling te annuleren.

15.2 Indien een van de partijen nalaat zich te beroepen op een recht voortvloeiende uit deze AV, betekent dat niet dat afstand van dat recht wordt gedaan noch dat het een (opvolgende) wanprestatie van de andere partij rechtvaardigt. Partijen komen overeen dat alle correspondentie en documentatie ten aanzien van de tussen hen gesloten overeenkomst(en) in de Engelse of Nederlandse taal zal zijn gesteld.

15.3 Indien een van de bepalingen van deze AV in rechtte nietig zou worden verklaard, laat dat de toepassing en geldigheid van de overige bepalingen van deze AV onverlet.