Ga naar inhoud Ga naar menu

PRIVACY POLICY VAN PIMENTEL FASTENERS BV

 

versie d.d. 19/11/2014

 

1.      FABORY EN PRIVACY

1.1    Wij waarderen uw interesse in onze website (hierna te noemen: onze “site”). De bescherming van privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Deze privacy policy beschrijft op welke wijze wij gegevens die op u betrekking hebben (hierna te noemen: “persoonsgegevens”) verzamelen, opslaan, verwerken, doorgeven en gebruiken.

1.2    Pimentel Fasteners BV is aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

1.3    Graag maken wij u er op attent dat wij cookies gebruiken tijdens uw bezoek aan onze site om gegevens over het bezoek aan onze site op te slaan en te gebruiken. Voor meer informatie over ons cookiegebruik verwijzen wij naar onze cookie policy

 

2.      TE VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS EN HET GEBRUIK DAARVAN

 

2.1    Wij verzamelen uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt via onze site of op een andere directe wijze aan ons verstrekt. De persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit door u verstrekte gegevens via een ingevuld (web)formulier, bij de aankoop van producten, in correspondentie met ons, bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of de aanmelding voor andere vormen van marketinguitingen of wanneer u reageert op een enquête of promotionele acties.

 

2.2    Daarnaast verzamelen wij ook persoonsgegevens op indirecte wijze, zoals gegevens over uw bezoek aan onze site (bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt) en het device dat u gebruikt om onze site te bezoeken.

 

2.3    Hieronder hebben wij een lijst opgenomen van alle categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze informatie.

 

Contactgegevens: wij verzamelen contactgegevens zoals uw naam, e-mail adres, telefoonnummer en adres die zijn gekoppeld aan uw account of bestelling. Wij gebruiken uw contactgegevens zodat wij direct met u kunnen communiceren over de producten die wij verkopen, de diensten die wij verlenen alsmede om u te benaderen over mogelijke vragen, problemen of zorgen die u of andere gebruikers van onze site hebben.

 

Commentaren en meningen: indien u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld e-mail, post of door het invullen van een webformulier, zullen wij uw eventuele commentaren en meningen opslaan. Wij slaan ook uw commentaren en meningen op die u verstrekt bij het reageren op enquêtes en bij het meedingen aan promotionele acties en promotionele kansspelen. Wij gebruiken uw commentaren en meningen om uw vragen, problemen of zorgen in behandeling te nemen en onze dienstverlening te verbeteren. De commentaren en meningen die u verstrekt bij het reageren op enquêtes en bij het meedingen aan promotionele acties en promotionele kansspelen, gebruiken wij eveneens om te bepalen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn en om u op basis daarvan te benaderen voor reclamedoeleinden.

 

Betalings- en transactiegegevens: Wij documenteren welke producten en diensten u van ons afneemt en welke betalingsmethode u hiervoor heeft gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om u bij een nieuwe aankoop dezelfde (voorkeur) betalingsmethode aan te bieden. Daarnaast gebruiken wij de betalings- en transactiegegevens om te bepalen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn en om u op basis daarvan te benaderen voor reclamedoeleinden.

 

Voorkeursinstellingen: Wij documenteren uw voorkeursinstellingen ten aanzien van persoonlijke berichtgeving (notificaties), marketinguitingen en de wijze waarop onze site wordt weergegeven. Wij gebruiken uw voorkeursinstellingen met als doel om persoonlijke berichtgeving (notificaties), marketinguitingen en de wijze waarop onze site wordt weergegeven aan te passen aan de hand van uw persoonlijke voorkeuren.

 

Informatie over bezoek aan onze site: Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van onze site, zoals de pagina’s die u bezoekt en de links u benadert, de tijdstippen en duur van het bezoek, de website vanaf waar u onze site bezoekt en de website die u bezoekt na het bezoek aan onze site alsmede de keuzes die u maakt tijdens uw bezoek aan onze site.

Wij verzamelen ook gegevens over de computer of device dat u gebruikt om onze site te bezoeken, waaronder begrepen het type computer/device (hetgeen een unieke code van de computer/device kan omvatten), het gebruikte besturingssysteem, de gebruikte browser, gebruikte applicaties die verbonden zijn met onze site via uw computer/device, uw internet service provider of mobiele netwerk, uw IP adres en het telefoonnummer van uw device (indien van toepassing).

 

De informatie die wij verzamelen over hoe u onze site gebruikt of benadert, is doorgaans uitsluitend te herleiden tot uw computer/device en niet naar u als persoon. Indien u echter bent ingelogd met uw geregistreerde account via onze website, kan deze informatie ook aan u als persoon worden gelinkt.

 

Wij gebruiken de informatie over hoe u onze site gebruikt of benadert om onze site zo goed mogelijk aan u te tonen en om te bepalen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn voor marketingdoeleinden.

 

Informatie over uw locatie: Buiten de informatie waarvan u kiest deze met ons te delen, verzamelen wij geen informatie over uw precieze locatie. Het IP adres van uw computer/device kan ons helpen om een locatie bij benadering te bepalen, maar dit zal nooit nauwkeuriger zijn dan de stad, provincie of land waar u uw computer/device op dat moment gebruikt. Wij kunnen uw locatie bij benadering gebruiken om ervoor te zorgen dat de getoonde content op onze site relevant is voor de stad, provincie of land waar u uw computer/device op dat moment gebruikt. Wij verzamelen of volgen uw exacte locatie niet, tenzij u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

 

Informatie afkomstig van andere gebruikers: Het kan voorkomen dat andere gebruikers van onze site informatie verschaffen die op enige wijze tot u kan worden herleid. Indien uw persoonsgegevens in een privébericht van een andere gebruiker aan ons zijn verwerkt, gebruiken wij deze gegevens voor het verwerken en bezorgen van bestellingen en om te reageren op mogelijke vragen, klachten of zorgen van de andere gebruiker.

 

Indien andere gebruikers van onze site u willen uitnodigen om van onze site gebruik te maken of indien zij informatie met u willen delen over onze producten en diensten, gebruiken wij uw persoonsgegevens om hen daarbij te assisteren en uitsluitend nadat de gebruiker heeft aangegeven met uw toestemming op deze manier met u te communiceren.

 

Informatie over frauduleus of crimineel gebruik van uw account: Wij zullen alle informatie over mogelijk frauduleus of crimineel handelen van uw account gebruiken met als doel om frauduleus of crimineel handelen te voorkomen.

 

Persoonsgegevens: Wij gebruiken alle van u verzamelde persoonsgegevens voor: (i) het monitoren en verbeteren van onze site, procedures en processen en (ii) om ons te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit gebruik van uw persoonsgegevens zal op geen enkele wijze leiden tot informatie die niet al eerder publiekelijk beschikbaar was via onze site. Wij zullen ook geen gebruik maken van informatie over frauduleus of crimineel handelen in relatie tot uw account voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

 

2.4    Op verschillende plaatsen op onze site wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verstrekt om van de gevraagde diensten gebruik te kunnen maken, zullen als zodanig worden aangemerkt op het moment van invullen. Alle andere persoonsgegevens mogen vrijwillig aan ons worden verstrekt, maar het staat u uiteraard vrij om deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

 

2.5    Wij kunnen de over u verzamelde informatie anonimiseren en samenvoegen (zodat deze informatie niet meer direct tot u als persoon is te herleiden). Wij zullen de geanonimiseerde en samenvoegde informatie gebruiken voor onder meer (maar niet beperkt tot) de volgende doelen: het testen van onze IT systemen, onderzoek, data-analyse, het verbeteren van onze site en het ontwikkelen van nieuwe producten en mogelijkheden.

 

3.      INFORMATIE DIE WORDT GEDEELD MET DERDEN

 

3.1    Wij zullen uw persoonsgegevens mogelijk delen met de volgende partijen:

 

(a) Ondernemingen die onderdeel uitmaken van dezelfde groep als Pimentel Fasteners BV: dochterondernemingen (elke onderneming waarvan wij eigenaar zijn of zeggenschap over hebben), onze moedermaatschappij(en) (elke onderneming die eigenaar is van ons of zeggenschap heeft over ons) en ondernemingen gecontroleerd door onze moedermaatschappij(en). Deze ondernemingen zullen uw persoonsgegevens uitsluitend op dezelfde wijze gebruiken als omschreven in deze privacy policy en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. U kunt te allen tijde een verzoek indienen tot inzage in de lijst van ondernemingen behorend tot dezelfde groep met wie wij uw persoonsgegevens delen.

 

(b) Dienstverleners en adviseurs: derden die diensten aan ons verlenen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de dienstverlening van derden voor de bezorging van door u bestelde producten en voor het versturen van marketinguitingen namens ons. Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van derden voor het verlenen van onderhoud aan onze IT infrastructuur, voor het verwerken van betalingen, het creëren van analytische informatie over onze producten en diensten en voor juridische en fiscale ondersteuning. Dergelijke dienstverleners en adviseurs zijn uitsluitend gerechtigd uw persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met ons en zijn gehouden uw persoonsgegevens geheim te houden en te beveiligen.

 

(c) Kopers van onze onderneming: persoonsgegevens kunnen worden ingezien door of verstuurd aan kopers of aspirant kopers van onze gehele onderneming of delen van onze onderneming.

 

(d) Handhavingsautoriteiten, toezichthouders en andere partijen indien daar een juridische grondslag voor bestaat: derden ten aanzien waarvan wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verstrekken. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken in het kader van het verkrijgen van juridisch advies of in het kader van (gerechtelijke) procedures die zien op het beschermen van onze rechten of die van anderen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden in het kader van hulp bij het opsporen van illegale activiteiten en onderzoek naar mogelijke schending van uw contractuele verplichtingen met ons.

 

3.2    Naast de hierboven uiteengezette derden, verstrekken wij geen persoonsgegevens (herleid baar tot een individueel persoon) aan derden. Wij verstrekken mogelijk samengevoegde statistische en analytische informatie over gebruikers van onze site aan derden, maar zullen er in voorkomende gevallen zorg voor dragen dat deze gegevens (voor verstrekking) op geen enkele wijze zijn te herleiden tot individuele personen.

 

4.      MARKETING EN RECLAME

 

4.1    E-mail Marketing: indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij u van tijd tot tijd benaderen via e-mail met informatie over onze producten en diensten. Indien u dergelijke e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven door bepaalde checkboxes op webformulieren aan te vinken die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt ons op elk gewenst moment berichten dat u niet langer benadert wenst te worden via e-mail door een e-mail te sturen aan: verkoop@pimentel. U kunt ook te allen tijde gebruikmaken van onze opt-out mogelijkheid die onderaan elke e-mail wordt geboden, waarmee uw wordt uitgeschreven van onze lijst van ontvangers van marketing e-mails. 

 

4.2    Advertenties op andere websites: wij of onze reclamepartners tonen u mogelijk advertenties op andere websites of via (mobiele) applicaties. Om dit mogelijk te maken, zullen wij of onze reclamepartners mogelijk informatie verzamelen over uw gebruik van onze site, mogelijke andere webpagina’s, social media, content en advertenties die u of anderen die gebruikmaken van uw device gebruiken om onze site te bezoeken. De verzamelende informatie kan ook bestaan uit het gebruikte IP adres van het device waarmee u onze site heeft bezocht.  

 

Wij, dan wel onze reclamepartners gebruiken de verzamelde informatie om ervoor te zorgen dat de vertoonde advertenties op onze site of binnen onze applicaties (waar onze reclamepartners advertentieruimte verkrijgen) relevant voor u zijn.

 

Onze reclamepartners gebruiken technieken om het door u gebruikte device te herkennen, maar zijn niet gericht op individueel herleidbare personen. Normaal gesproken worden cookies of vergelijkbare technieken gebruikt voor dit type van adverteren. U kunt meer informatie over ons cookiebeleid vinden in onze cookie policy.

 

5.      OPSLAAN EN DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

5.1    Cookies en lokale opslag: wij slaan mogelijk informatie (waaronder mogelijk persoonsgegevens) op uw device op door het gebruik van cookies en andere opslagmethodes in browsers en applicaties. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze cookie policy.

 

5.2    Veiligheid: wij zullen passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te bescherming tegen ongeoorloofde vernietiging, verlies en schade.

 

5.3    Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens: de persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden doorgegeven naar en opgeslagen in landen anders dan uw eigen land. Sommige landen bieden een ander en soms lager beschermingsniveau met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in vergelijking met het beschermingsniveau dat in uw land geldt. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en onze privacy policy worden behandeld.

 

6.      INZAGE- EN CORRECTIERECHT T.A.V. UW PERSOONSGEGEVENS

 

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw door ons verzamelde persoonsgegevens: (i) het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt, (ii) het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, (iii) het recht om een verzoek in te dienen tot correctie van onjuiste persoonsgegevens of een verzoek in te dienen tot verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover de opslag daarvan niet in lijn is met de toepasselijke (lokale) privacy wet- en regelgeving. Om gebruik te maken van een van de hierboven beschreven rechten of indien u vragen heeft over deze rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals vermeld in het kopje “Contact met ons” in deze privacy policy. Indien u inzage wilt in uw persoonsgegevens verzoeken wij u vriendelijk om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven om welke mogelijke persoonsgegevens het gaat, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn bij het opzoeken van deze eventuele persoonsgegevens.

 

7.      LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

 

Onze site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, zoals onze reclamepartners, partners in verkoop, nieuwswebsites, verkopers en aan ons gelieerde ondernemingen. Indien u klikt op een dergelijke hyperlink verlaat u onze site en wijzen wij u erop dat de website die u alsdan bezoekt mogelijk een afwijkende privacy policy kent, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en niet voor aansprakelijk kunnen worden gehouden. Wij raden u aan om de privacy policies op de websites van derden te lezen voordat u (persoons)gegevens verstrekt via deze websites.

 

8.      CONTENT VAN DERDEN OP ONZE WEBSITES

 

Content van derden, zoals YouTube video’s, kaarten van Google Maps, RSS feeds of afbeeldingen van andere websites, maakt onderdeel uit van onze site. Dit kan betekenen dat de partij die deze content verstrekt (“content provider”) uw IP-adres of andere persoonsgegevens zal verwerken. Zonder deze informatie is het voor de content provider niet mogelijk om de aangeboden content aan u te tonen of door u te laten gebruiken. In dergelijke gevallen streven wij ernaar om uitsluitend content te gebruiken van content providers die uw IP-adres of andere persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het tonen en/of het gebruik van die content. Wij hebben echter geen invloed op het handelen van de content provider, zoals het mogelijk opslaan van uw IP-adres en/of andere persoonsgegevens voor eigen gebruik (bijvoorbeeld voor analytische doeleinden) door de content provider.

 

9.      WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy van tijd tot tijd te updaten en/of wijzigen en raden u om die reden aan deze privacy policy periodiek te lezen. In het geval van een wijziging van deze privacy policy zullen wij dit aangeven door het wijzigen van de “laatste update” datum bovenaan deze privacy policy. Wijzigingen in deze privacy policy zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat deze zijn geplaatst op onze site.

 

10.    CONTACT MET U

 

Indien wij u (om juridische redenen, voor marketingdoeleinden of andere zakelijke doeleinden) van informatie willen voorzien, zullen wij naar onze inschatting de beste manier kiezen om met u in contact te komen. Normaal gesproken zullen wij contact met u opnemen via e-mail of door het plaatsen van een bericht op onze site. Dat wij mogelijk met u contact opnemen om bovenstaande redenen doet niets af aan uw recht om te allen tijde gebruik te maken van onze opt-out mogelijkheden zoals in deze privacy policy beschreven.

 

11. CONTACT MET ONS

 

Voor vragen, opmerkingen en verzoeken ten aanzien van deze privacy policy kunt u contact opnemen met:

Pimentel Fasteners
Groot Mijdrechtstraat 22
3641 RW Mijdrecht
verkoop@pimentel.nl