Ga naar inhoud Ga naar menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

- per 28-02-2017 -

Artikel 1: Algemeen

1.1    Waar in deze Algemene Voorwaarden ("AV") wordt verwezen naar "Fabory" en/of "ons" en/of "wij" verwijst dit naar Fabory Centres Belgium N.V. or Combori N.V., met maatschappelijke zetel te Blancefloerlaan 181, B-2050 Antwerp, tel. +32 3 210 12 11, e. contact.belgium@fabory.com, alsmede naar vennootschappen en ondernemingen die verbonden en/of geaffilieerd zijn met de voormelde onderneming.

1.2 Deze AV zijn van toepassing op alle contractuele relaties, met name aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, leveringen en diensten, aangegaan tussen de klant ("Klant") en Fabory op basis van bestellingen van de Klant, meer in het bijzonder bestellingen die worden geplaatst via onze webshop op www.fabory.com/nl-BE  ("Webshop") of via onze catalogi, flyers of andere verkoopkanalen. Deze AV zijn eveneens van toepassing op het gebruik van een User Account (zoals hieronder nader gedefinieerd) en alle andere (inclusief quasi-contractuele) relaties tussen ons en de Klant.

      Fabory aanvaardt geen enkele bestelling tenzij de Klant instemt met alle voorwaarden in deze AV. De Klant wordt geacht met deze AV te hebben ingestemd na ontvangst van een bevestiging van Fabory of na ontvangst van (een deel van) de bestelde producten. Fabory is niet gebonden door enige wijziging of toevoeging aan deze AV door de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door een gemachtigde vertegenwoordiger van Fabory. Indien een opdracht, bestelling of enige andere correspondentie van de Klant algemene voorwaarden bevat die in strijd zijn met of een aanvulling vormen op deze AV of de voorwaarden in Fabory’s bestelbevestiging, zal het feit dat Fabory een dergelijke bestelling voldoet niet geacht worden instemming in te houden met de voorwaarden die door de Klant worden voorgesteld. Het voldoen aan een dergelijke bestelling houdt op geen enkele wijze een afstand in van enig recht uit deze AV of uit Fabory’s bestelbevestiging.

      De algemene voorwaarden van Fabory op (i) formulieren, (ii), bestelbevestigingen, (iii) prijsopgaven, (iv) facturen, (v) websites en (vi) catalogi worden als hier herhaald en geïncorporeerd beschouwd. Tezamen met deze AV vormen deze de volledige overeenkomst tussen de Klant en Fabory met betrekking tot het voorwerp van de AV.

      De Klant gaat akkoord met het gebruik van documenten in elektronische vorm.

1.3 De toepassing van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitgesloten, ongeacht of wij in een specifiek geval uitdrukkelijk bezwaar maken tegen deze voorwaarden. Wij sluiten hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden van de Klant uit. De Klant ziet hierbij af van de toepassing van zijn algemene voorwaarden.

1.4    Ons productaanbod is uitsluitend gericht op professionele Klanten, dit wil zeggen, op vennootschappen, natuurlijke personen, rechtspersonen of op andere organisaties waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent en die het contract in kwestie aangaan in rechtstreeks verband met hun professionele of zakelijke activiteiten en die hun aankoop niet verrichten voor persoonlijk, familiaal of huishoudelijk gebruik. Onze producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik. Door zijn User Account te gebruiken of door bestellingen te plaatsen via onze verkoopkanalen, verklaart de Klant onvoorwaardelijk dat hij goederen en diensten uitsluitend voor de genoemde doelen aankoopt en gebruikt en dat hij als een professionele klant handelt en niet als een consument in de zin van de wetgeving op de consumentenbescherming. Ons productaanbod is niet gericht op minderjarigen. Indien goederen doorverkocht of uitgevoerd worden, neemt de Klant de volledige verantwoordelijkheid op zich dat zulks gebeurt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uitvoercontroles.

1.5    Wij behouden ons het recht voor om deze AV eenzijdig te wijzigen – indien deze AV onderdeel zijn gaan uitmaken van de contractuele relatie met de Klant – voor zover deze aanpassingen noodzakelijk zijn om een onevenwicht in de contractuele relatie te herstellen dat zich achteraf heeft voorgedaan of om deze AV in overeenstemming te brengen met nieuwe wettelijke of technische vereisten. Wij zullen de Klant op de hoogte stellen van de gewijzigde bepalingen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn en deel uitmaken van de contractuele relatie met de Klant, tenzij de Klant hiertegen schriftelijk, per fax of per e-mail bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van zes weken volgend op de melding van de wijzigingen.

1.6 Afbeeldingen van producten op de websites en catalogi dienen uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Het in het bezit zijn van of het toegang hebben tot catalogi, documentatie of websites houdt geen recht in om producten te kopen. Fabory behoudt zich het recht voor om publicatiefouten in haar catalogi of websites recht te zetten. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat prijzen van producten fout worden weergegeven op de websites en in catalogi. Fabory behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren die voortkomt uit een dergelijke foutieve prijsstelling, ook wanneer de Klant al een bestelbevestiging heeft ontvangen van Fabory.

1.7    Producten kunnen afwijken van de in onze catalogi en websites omschreven en afgebeelde producten en kunnen worden vervangen voor gelijkwaardige producten (ook met een ander land van herkomst).

Artikel 2: Offertes en Aanbiedingen

2.1   Alle offertes en aanbiedingen betreffende producten en diensten van Fabory zijn geheel vrijblijvend, zonder dat Fabory hierdoor gebonden is, en kunnen enkel beschouwd worden als een uitnodiging om over te gaan tot verdere onderhandelingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.2    Aanbiedingen, offertes en prijsinformatie voor specifiek gefabriceerde producten zijn slechts geldig voor de daarin vermelde hoeveelheden. Indien er slechts een geringere hoeveelheid producten wordt besteld, dan behouden wij ons het recht voor om de prijzen navenant aan te passen. Wij behouden ons eveneens het recht voor om bij specifiek gefabriceerde producten 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.

2.3    Een overeenkomst is pas gesloten nadat Fabory schriftelijk de opdracht en/of de bestelling van de Klant heeft aanvaard, dan wel van zodra Fabory begin van uitvoering heeft gegeven aan de gegeven opdracht en/of de geplaatste bestelling.

Artikel 3: User Account

3.1 De Klant heeft de mogelijkheid om zichzelf te registreren en een persoonlijke user account op de website van Fabory, www.fabory.com ("User Account") aan te maken. Per Klant is slechts één User Account toegestaan. Registratie, activatie en het gebruik van de User Account zijn gratis. De User Account zal worden geactiveerd door Fabory na controle van de registratie en, indien wij dit wenselijk achten, een check van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Wij zijn echter niet verplicht om de registratie van een Klant te accepteren.

3.2    Alle door de Klant verstrekte informatie dient waar, nauwkeurig en volledig te zijn. Eventuele latere wijzigingen van de verstrekte informatie dienen onverwijld te worden doorgegeven, in het bijzonder wanneer de Klant niet langer optreedt als professionele klant (zoals gedefinieerd in artikel 1.4).

3.3    Indien de Klant handelt in strijd met de toepasselijke wetgeving, met deze AV of met andere toepasselijke contractuele voorwaarden, behoudt Fabory zich het recht voor om de toegang tot (bepaalde aspecten van) de webshop te blokkeren, om tijdelijk de User Account op te schorten, om de User Account onherroepelijk te verwijderen of om andere maatregelen te treffen die het redelijkerwijze geschikt acht (virtual domestic authority).

3.4    De Klant kan zijn User Account op elk gegeven moment opzeggen zonder opgave van reden. Het opschorten of verwijderen van de User Account heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die de Klant voordien heeft verworven of is aangegaan.

3.5    Het is de Klant niet toegestaan om zijn User Account en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat zijn User Account niet gedeeld mag worden met derden of mag worden gebruikt voor privédoeleinden (consumentenaankopen). De Klant wordt geacht het gebruik van zijn User Account te hebben goedgekeurd. De Klant verleent hierbij de gebruiker van zijn User Account toestemming om transacties aan te gaan in naam en voor rekening van de Klant. Door de producten te leveren aan de gebruiker van de User Account en volgens diens instructies, hebben wij onze verplichtingen jegens de Klant voldaan.

3.6    De Klant moet zijn inloggegevens geheim houden en moet de toegang tot zijn User Account op gepaste wijze beperken. In het bijzonder is de Klant gehouden om zijn inloggegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en elk gebruik zonder toestemming. De Klant is gehouden om ons onverwijld schriftelijk (fax of e-mail) te informeren in het geval van verlies, diefstal of gebruik zonder toestemming van zijn User Account. Totdat wij een dergelijke melding hebben ontvangen, wordt het gebruik van de User Account geacht te zijn goedgekeurd door de Klant en worden alle aankopen die met de User Account werden gedaan geacht bindend te zijn voor de Klant en in diens naam en voor dienst rekening te zijn verricht.

Artikel 4: Sluiten van overeenkomsten, voorwaarden van de overeenkomst

4.1    Het tonen van producten in de webshop, in catalogi of in andere documentatie, geldt niet als een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar als een uitnodiging om een bestelling te doen.

4.2    Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de Webshop: de Klant initieert het bestelproces door te klikken op de knop: “Ga verder naar Betalen”. De Klant kan inloggen met zijn inloggegevens of een User Account creëren. Vervolgens kan de Klant de wijze van verzending en de betaalmethode selecteren. De Klant heeft in elke fase van het bestelproces de optie om ingevoerde gegevens na te kijken en eventueel aan te passen. Vlak voordat de Klant zijn bestelling plaatst, worden de details van de bestelling beknopt weergegeven zodat deze een laatste keer nagekeken en gewijzigd kunnen worden. Door vervolgens op de knop: “Betaal nu” te klikken aan het einde van het bestelproces, plaatst de Klant zijn bestelling en doet hij een bindend aanbod om de goederen te kopen die op de bestelpagina worden getoond.

4.3    Fabory zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling geplaatst in onze webshop een bevestiging van ontvangst versturen aan de Klant (doorgaans via e-mail of fax). Een dergelijke bevestiging van ontvangst geldt niet als een aanvaarding van het aanbod, tenzij het aanbod uitdrukkelijk wordt aanvaard in deze bevestiging. Indien de bevestiging van de bestelling geen uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod omvat, komt een bindende koopovereenkomst pas tot stand nadat Fabory de Klant heeft bericht dat de goederen verzonden zijn. Een dergelijk bericht zal doorgaans via e-mail of fax verstuurd worden. De Klant kan zijn bestelling niet herroepen voordat de redelijke termijn voor onze aanvaarding van een aanbod, zoals bepaald in deze AV, is verstreken.

4.4    Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de webshop: na het plaatsen van een bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om gegevens van de bestelling af te drukken. Wij zullen de gegevens van elke bestelling bewaren gedurende een redelijke termijn. De Klant heeft toegang tot deze gegevens en kan ze raadplegen en afdrukken via zijn User Account. Bij de bevestiging van ontvangst zal de Klant alle bestelgegevens ontvangen alsmede een link naar deze AV. De Klant kan deze AV eveneens opslaan en afdrukken. De meest recente versie van de AV is eveneens te raadplegen op de webshop onder de hoofding "Algemene Voorwaarden", waar de AV kunnen worden bekeken, gedownload en afgedrukt.

4.5    Indien een leverancier van Fabory een product niet tijdig levert, heeft Fabory het recht om het aanbod van een Klant te weigeren, dan wel om haar aanvaarding dienaangaande te herroepen en om de overeenkomst te ontbinden, voor zover het de niet geleverde producten betreft, zonder hierdoor gehouden te kunnen zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant.

Artikel 5: Tussentijdse wijziging en beëindiging

5.1    Fabory behoudt zich te allen tijde het recht voor om kleine aanpassingen door te voeren aan producten die wij aanbieden en/of verkopen, of aan de samenstelling van dergelijke producten.

5.2    Indien de Klant een koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij gehouden om alle redelijke kosten van Fabory voor de uitvoering van de koopovereenkomst te vergoeden, onverminderd het recht van Fabory om aanspraak te maken op de vergoeding voor kosten, schade, verliezen (met inbegrip van gederfde winsten) en wettelijke handelsrente die voortvloeien uit de ontbinding van de koopovereenkomst in kwestie.

5.3    Onverminderd Fabory’s andere rechten, heeft Fabory het recht de koopovereenkomst te beëindigen in het geval van insolventie, opschorting van betaling of vereffening van de Klant.

Artikel 6: Prijzen

6.1    Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de in de webshop, catalogi of andere documentatie opgenomen prijzen groothandelsprijzen, exclusief verzendkosten, administratiekosten, belastingen, heffingen, importbelasting en/of douanekosten en kunnen deze prijzen zonder waarschuwing gecorrigeerd of gewijzigd worden. Producten waarvan de prijs gevoelig is voor schommelingen op de markt zullen worden geprijsd op basis van de geldende marktvoorwaarden.

6.2    Fabory zal in redelijkheid beslissen over de verpakking en methode van verzending en zal onder meer kiezen voor een geschikte transportdienst. Tenzij met Fabory uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders werd overeengekomen, draagt de Klant alle kosten in dit verband. Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de Webshop: de kosten voor verpakking en verzending zullen worden weergegeven in het besteloverzicht voordat de Klant de bestelling plaatst.

6.3    De Klant is verantwoordelijk voor de afdracht van verschuldigde verkoopbelastingen, heffingen, importbelasting en douanekosten. Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de webshop: behalve de verschuldigde belastingen, die worden weergegeven in het besteloverzicht voordat de Klant de bestelling plaatst, zijn deze kosten niet opgenomen in het totaalbedrag bij betaling en worden zij geïnd door de vervoerder bij levering.

6.4 Fabory zal te allen tijde gerechtigd zijn, nadat de overeenkomst werd afgesloten, om de overeengekomen prijs naar evenredigheid aan te passen, dit in zoverre prijsdeterminerende factoren wijzigingen hebben ondergaan – ongeacht of dit voorzienbaar was ten tijde van de offerte en/of de bevestiging van de bestelling – zoals lonen, prijzen, importbelastingen, wisselkoersen, accijnzen, heffingen en belastingen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, dit alles met inachtneming van de relevante actuele wetgeving. Indien er sprake is van een prijsstijging binnen een termijn van drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, is de Klant gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen.

6.5 Voor facturen waarvan de nettowaarde onder een bepaald bedrag blijven, zal er naast de gebruikelijke verzendkosten nog een bijkomende vergoeding voor “kleine” bestellingen in rekening gebracht worden.

Artikel 7: Verzending, overgang van risico

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de producten "Ex Works (EXW)" geleverd in de zin van de Incoterms 2015 (zoals van tijd tot tijd aangepast).

7.2    Gedeeltelijke leveringen van gezamenlijk bestelde producten zijn toegestaan onder de voorwaarde dat deze producten afzonderlijk kunnen worden gebruikt en onder de aanvullende voorwaarde dat Fabory eventueel bijkomende verzendkosten die daardoor veroorzaakt worden voor haar rekening neemt. Indien de Klant om een gedeeltelijke levering verzoekt, zijn de bijkomende verzendkosten voor rekening van de Klant. Fabory is gerechtigd om deelleveringen van producten en/of diensten afzonderlijk per deel te factureren.

7.3    Het risico op gebeurlijke vernietiging van, schade aan of verlies van de gekochte goederen zal overgaan op de Klant op het ogenblik dat Fabory de goederen heeft geleverd aan de vervoerder in overeenstemming met artikel 7.1. Hetzelfde geldt voor de verplichting om de verkochten goederen te betalen.

7.4    Indien bezorging van de producten op het opgegeven adres niet mogelijk is of de Klant weigert de bestelling te aanvaarden of in ontvangst te nemen, behoudt Fabory zich het recht voor om alle daardoor veroorzaakte kosten (met inbegrip van  afwikkelingskosten, verpakkingskosten en verzendkosten) op de Klant te verhalen

Artikel 8: Levering

8.1    Op de webshop, in catalogi of andere documentatie aangegeven levertijden zijn indicatief van aard en gelden niet als wettelijke termijnen of vaste leveringstermijnen, tenzij uitdrukkelijk als zodanig aangegeven door ons.

8.2    Na het (ongebruikt) verstrijken van een leveringstermijn zal Fabory niet automatisch in gebreke zijn. De Klant zal eerst verplicht zijn om Fabory aangetekend in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn - van minimaal 14 kalenderdagen - te gunnen om alsnog tot nakoming over te gaan.

8.3    Fabory is niet aansprakelijk voor enige vertraging in of verslechtering van haar prestaties voor zover dit geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een gevallen van overmacht. Overmacht houdt in, zonder daartoe beperkt te zijn: natuurrampen, stakingen, oorlogshandelingen, terroristische handelingen (of dreiging daarvan), besluiten of controles vanwege de overheid, opstanden, epidemieën, quarantaines, tekorten, storingen in communicatie- en/of energienetwerken, branden, ongelukken, explosies, de onmogelijkheid om producten te verkrijgen of om vergunningen en licenties te verkrijgen, de onmogelijkheid om grondstoffen te verkrijgen, ernstige weersomstandigheden, rampen of andere omstandigheden of oorzaken die niet redelijkerwijze binnen de macht van Fabory’s bedrijfsvoering liggen.

8.4    Indien onze uitvoering van de overeenkomst beïnvloed wordt door een situatie van overmacht of door een onvoorziene belemmering die niet overwonnen kan worden door commercieel gezien redelijke inspanningen en die niet aan Fabory is te wijten, wordt de oorspronkelijke leveringstermijn verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de belemmering. Een en ander laat onverlet eventuele wettelijke rechten van de Klant om tot ontbinding over te gaan.

Artikel 9: Betaling

9.1    Fabory zal een factuur sturen aan de Klant voor alle aankopen.

9.2    Voor Klanten met een doorlopend krediet geldt – behalve indien hierna of in de factuur anders wordt bepaald – dat de koopprijs inclusief toepasselijke belastingen, verzendkosten etc. ("Factuurbedrag") binnen dertig (30) kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van de factuur integraal verschuldigd is. Fabory beslist volledig naar eigen goeddunken over het eventueel verstrekken van krediet aan de Klant en over de grenzen van een dergelijk krediet. Fabory kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden een krediet verminderen of herroepen.

9.3    De Klant is – zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist – onmiddellijk in verzuim indien het Factuurbedrag niet door Fabory op haar rekening is ontvangen op de dag volgend op de dag waarop het verschuldigd was, tenzij de betaling is vertraagd door omstandigheden waarvoor Fabory verantwoordelijk is. Indien de vervaldatum valt op een zaterdag, zondag of (erkende) feestdag, zal de vervaldatum worden verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

9.4    Zodra de Klant in verzuim is, is hij rente aan Fabory verschuldigd ter hoogte van 1% van het te laat betaalde bedrag per maand tot de dag dat de betaling volledig is voldaan. Dit geldt onverminderd het recht van Fabory om aanvullende schadevergoeding te vorderen op basis van deze AV of de toepasselijke wetgeving.

9.5    Alle buitengerechtelijke kosten die Fabory maakt in verband met enige wanprestatie van een Klant onder deze AV zullen door de Klant worden gedragen. In het geval van een te late betaling zullen de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het te incasseren bedrag bedragen met een minimum van € 125,00.

9.6    Fabory zal geen bankkosten dragen, noch andere kosten die verband houden met een overschrijving.

9.7    De Klant gaat ermee akkoord dat Fabory facturen in elektronisch vorm kan versturen.

9.8 Iedere betaling door de wederpartij, met inbegrip van de door derden gemaakte betalingen van door de wederpartij verschuldigde bedragen, zullen in eerste instantie aangewend worden ter aanzuivering van buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de wederpartij, vervolgens ter aanzuivering van de verschuldigde intresten en ten slotte ter aanzuivering van de oudste openstaande hoofdsom(men).

Artikel 10: Waarborg

10.1 De Klant is verplicht om de goederen meteen na ontvangst grondig te inspecteren. Geleverde goederen worden geacht te zijn aanvaard door de Klant tenzij een gebrek aan Fabory wordt gemeld: (a) in geval van een duidelijk gebrek binnen een periode van vier werkdagen na levering of (b) in andere gevallen binnen een periode van drie werkdagen vanaf de dag waarop het gebrek werd ontdekt. Kleine, commercieel aanvaardbare of technisch onvermijdelijke variaties in kwaliteit, kwantiteit, grootte, kleur, afwerking, afmetingen, behandeling en dergelijke zijn niet aan te merken als een gebrek en worden door de Klant aanvaard.

10.2  Indien de Klant beweert dat de geleverde goederen gebrekkig zijn, stuurt hij de goederen op ons verzoek op zijn kosten en – indien mogelijk – in de originele verpakking aan ons terug, tenzij de goederen vanwege hun toestand niet geschikt zijn voor verzending.

10.3  Alle mogelijke aanspraken op schadevergoeding van de Klant worden beheerst door de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 12.

10.4  Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10.1, vervallen alle rechtsvorderingen en verweren van de Klant die voortkomen uit of verband houden met gebrekkige producten twaalf maanden nadat het risico op de Klant is overgegaan. Deze beperking van termijn geldt niet: (a) ten aanzien van vorderingen voor vergoeding van schade als gevolg van overlijden of lichamelijk of geestelijk letsel veroorzaakt door opzet of nalatigheid aan de zijde van Fabory, onze wettelijke vertegenwoordigers of door ons ingeschakelde hulppersonen; en (b) ten aanzien van vorderingen met betrekking tot andere schade als gevolg van opzet of zware nalatigheid aan de zijde van Fabory, onze wettelijke vertegenwoordigers of door ons ingeschakelde hulppersonen.

10.5 Klachten zoals bedoeld in dit artikel worden niet door Fabory in behandeling genomen, indien: a.       een gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van een gebruik van de Producten op een wijze die niet overeenstemt met het gebruik ervan door een goede huisvader; b.         het Product is aangepast, behandeld of verwerkt; c. het Product aan derden is overgedragen; of d. Fabory op aandringen van de Klant bepaalde grondstoffen, verpakkingen en dergelijke voor de Producten heeft gebruikt, welke het gebrek hebben veroorzaakt.

10.6  Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord vanwege Fabory, gebeurt de terugzending van geleverde goederen volledig voor rekening en voor risico van de Klant.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Fabory, totdat het volledige Factuurbedrag (inclusief toepasselijke belastingen en verzendkosten) voor de betreffende goederen alsmede alle andere vorderingen van Fabory op de Klant volledig zijn voldaan. Zolang de eigendom van de producten niet aan de Klant is overgegaan, dient de Klant: (a) zorgvuldig met de goederen om te gaan, (b) de goederen afzonderlijk op te slaan en op duidelijke wijze aan te geven dat de producten eigendom van Fabory zijn, (c) zich te onthouden van het vestigen van een pandrecht, het vestigen van een recht van hypotheek of aan derden enig ander (zekerheids)recht op de producten te verlenen anders dan binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. anders dan binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Dit verbod geldt eveneens in het kader van eventuele financieringsoperaties. Fabory behoudt zich een zakelijk zekerheidsrecht voor op alle door haar geleverde goederen en op de opbrengsten daarvan (met inbegrip van verzekeringsopbrengsten), en de Klant erkent hierbij dat recht. Dit zakelijk zekerheidsrecht strekt tot waarborg van alle verplichtingen van de Klant onder deze AV, totdat alle bedragen die de Klant onder deze AV verschuldigd is volledig zijn voldaan. De Klant is gehouden om op eerste verzoek van Fabory een overeenkomst te ondertekenen die strekt tot bewijs van Fabory’s zekerheidsrecht op de goederen.

11.2  De Klant is gehouden Fabory onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vordering of poging van derden om het bezit te verkrijgen van goederen waarvoor Fabory alleen of samen met een andere partij een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt of waarop het zakelijk zekerheidsrecht heeft gevestigd.

11.3  De Klant verleent hierbij aan Fabory – in voorkomend geval - het onherroepelijk toegangsrecht tot de locaties waar de eigendom van Fabory zich bevindt, zodat Fabory haar eigendomsrecht kan uitoefenen en in het bijzonder de goederen in kwestie opnieuw in haar bezit van krijgen.

11.4  De Klant zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de goederen van Fabory niet worden vermengd met andere goederen om (onder meer) de criteria voor kwaliteitscontroles veilig te stellen en de traceerbaarheid van de goederen in de productieketen mogelijk te maken. Wanneer vermenging met andere goederen plaatsvindt, wordt Fabory geacht de mede-eigenaar van de vermengde goederen, ten belope van een bedrag dat gelijkstaat aan het Factuurbedrag.

11.5  Wanneer de door Fabory geleverde producten door of namens de Klant worden aangepast of verwerkt (zaakvorming), wordt dit geacht te zijn gedaan met toestemming van of in opdracht van Fabory en verkrijgt Fabory het recht van mede-eigendom op de nieuw gevormde, aangepaste en/of verwerkte producten, ten belope van een bedrag dat gelijkstaat aan het Factuurbedrag.

11.6  Indien Fabory niet in staat is haar zekerheids- of eigendomsrechten uit te oefenen, omdat de producten zijn vermengd, verwerkt of er sprake is van zaakvorming, is de Klant op eerste verzoek van Fabory verplicht om ten behoeve van Fabory een pandrecht te vestigen op de nieuw gevormde producten, voor zover dit wettelijk toegelaten is.

11.7  Fabory is eveneens gerechtigd om het bezit van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op te eisen indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan Fabory redelijkerwijs vermoedt dat de Klant niet tijdig zal betalen voor de geleverde goederen, zelfs indien de betaling op dat ogenblik nog niet al opeisbaar is geworden.

11.8  Wanneer een product, waarop Fabory een recht van eigendomsvoorbehoud heeft, wordt geïmporteerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan zal de regelgeving betreffende het eigendomsvoorbehoud van die lidstaat van toepassing zijn, doch enkel in zoverre deze gunstiger is voor Fabory.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1  Fabory is - behoudens de hierna genoemde uitzonderingen in 12.2 - niet aansprakelijk jegens de Klant voor verlies of schade van welke aard dan ook.

12.2  Artikel 12.1 is niet van toepassing op onze aansprakelijkheid voor: (i) uitdrukkelijk beloofde eigenschappen van de goederen, (ii) de vorderingen genoemd in artikel 10.4 (a) of (b) op grond van toepasselijk dwingend recht.

12.3  In het geval Fabory op basis van het voorgaande aansprakelijk zou zijn, wordt onze aansprakelijkheid voor een te late levering beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 5% van het Factuurbedrag (inclusief toepasselijke belastingen). In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Fabory beperkt tot de hoogte van het Factuurbedrag. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op vorderingen genoemd in artikel 10.4 (a) en (b) en voor zover de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met toepasselijk dwingend recht.

12.4  Fabory is niet aansprakelijk (uit welke hoofde dan ook) voor schade die niet redelijkerwijs was te voorzien, uitgaande van een normaal gebruik van de goederen. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op gevallen van opzet of zware nalatigheid aan de zijde van Fabory.

12.5  In het geval van een beperking of uitsluiting van Fabory’s aansprakelijkheid, gelden deze beperkingen en uitsluitingen eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van Fabory’s werknemers, vertegenwoordigers, functionarissen en personen die wij inschakelen voor de uitvoering van onze verbintenissen.

12.6  Indien een derde een vordering zou instellen lastens Fabory ter vergoeding  van enige schade waarvoor Fabory ingevolge deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, zal de wederpartij Fabory hiervoor volledig vrijwaren. De wederpartij is tevens aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van de bovenvermelde vorderingen lastens Fabory.

Artikel 13: Intellectuele Eigendom

De Klant verkrijgt geen enkel recht, titel of belang in de handelsnamen, merkrechten, auteursrechten, octrooirechten, domeinnamen, productnamen, catalogi of enige ander intellectueel eigendomsrecht van Fabory of enig merkrecht van de leveranciers van Fabory. Alle uitingen op onze websites zijn eigendom van Fabory of onze leveranciers of licentiegevers. Tenzij Fabory hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven, verkrijgt de Klant geen het recht om intellectuele eigendom van Fabory, haar leveranciers of licentiegevers te kopiëren of te gebruiken.

Artikel 14: Anticorruptie

14.1  De Klant is zich er van bewust dat iedere vorm van omkoping en corrupt gedrag binnen Fabory verboden is. De Klant bevestigt hierbij dat hij een zelfstandige contractspartij is en dat hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving ten aanzien van omkoping (zowel in de commerciële als in de publieke sector), het witwassen van geld en terrorisme. Deze wetgeving is onder andere de volgende: tot lokale anticorruptie wetgeving, Canada’s Corruption of Foreign Public Officials Act, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, de OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions en de U.K. Bribery Act.

14.2  De Klant zal niets van waarde (giften, leningen, reizen, entertainment of enig ander vergelijkbaar voordeel) op directe of indirecte wijze aanbieden of verstrekken aan enige ambtenaar met het oog op beïnvloeding van enige beslissing of handeling. Dit betekent dat de Klant geen fooi, steekpenning of andere aansporing aan een ambtenaar zal betalen, zelfs indien dit de gewoonte of een handelsgebruik lijkt te zijn. Verboden betalingen omvatten bijvoorbeeld (i) een betaling aan een inkoopambtenaar om zijn beslissing om producten van Fabory te kopen te beïnvloeden, (ii) een betaling aan een douaneambtenaar om het importproces te versnellen of om het bedrag van de verschuldigde rechten te minimaliseren, (iii) een betaling aan ambtenaren om belastingen te laten verlagen of belastingkwesties sneller op te lossen, (iv) een betaling voor reiskosten, (v) een bijdrage leveren aan een verkiezingscampagne van een kandidaat voor een overheidsfunctie of het op andere wijze verstrekken van giften (anders dan van nominale waarde) aan een ambtenaar die mogelijk betrokken is bij de regulering van de branche waarin Fabory actief is of die een huidige of potentiële klant of leverancier is.

Artikel 15: Uitvoercontroles en gerelateerde regelgeving

De Klant dient alle geldende wetten, regelgeving, verdragen en overeenkomsten in verband met de uitvoer, wederuitvoer en invoer van ieder Artikel na te leven.

Product(en) mogen niet worden uitgevoerd of wederuitgevoerd naar, of worden overgedragen of weer overgedragen aan (i) een land of regio waarvoor beperkingen gelden (met inbegrip van landen of regio's waartegen de Verenigde Staten van Amerika, de Verenigde Naties, de Europese Unie of W.W. Grainger, Inc. sancties of embargo's hebben afgekondigd (een “aangewezen locatie”)) of (ii) personen die op een “Lijst van geweigerde/uitgesloten personen” staan.

De Klant verklaart en garandeert dat hij zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een staatsburger of inwoner is van een dergelijke aangewezen locatie en niet op een dergelijke Lijst van geweigerde/uitgesloten personen staat.

De Klant dient Fabory volledige medewerking te verlenen bij officiële of onofficiële audits of inspecties in verband met de geldende wetten en regelgeving op het gebied van uitvoer- en invoercontroles, en dient Fabory te vrijwaren tegen of in verband met alle schendingen van dit Artikel door de Klant of zijn werknemers, adviseurs, agenten of klanten.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1  Onverminderd bepalingen van dwingend recht in verband met het toepasselijke recht is het Belgisch recht van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fabory en de Klant. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

16.2  Voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht hebben de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst in kwestie. Eventuele dwingendrechtelijke bepalingen die een andere bevoegde rechter zouden aanwijzen blijven hierbij onverlet.

Artikel 17: Algemene bepalingen

17.1  Het is de Klant niet toegestaan om zijn overeenkomst of bestelling of enig belang daarin over te dragen aan derden, tenzij Fabory daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. Een (poging tot een) dergelijke overdracht zonder Fabory’s voorafgaande schriftelijke toestemming, geeft Fabory het recht om de bestelling te annuleren na de Klant van deze annulering in kennis te hebben gesteld.

17.2  Indien een van de partijen nalaat om zich te beroepen op een recht voortvloeiende uit deze AV of om erop aan te dringen dat deze AV worden gerespecteerd, betekent dat niet dat afstand van dat recht wordt gedaan noch dat de andere partij gerechtigd is om nadien deze voorwaarde niet te respecteren. Partijen komen overeen dat alle correspondentie en documentatie in verband met de overeenkomst in de Engelse of Nederlandse taal dient te worden gesteld.

17.3  Indien een van de bepalingen van deze AV in rechte nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de nietige of onafdwingbare bepaling afgesplitst worden van deze AV en zullen de overige voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven zoals hierin beschreven.

17.4 De tekst van de AV is beschikbaar in de Engelse en Nederlandse taal. Mocht er in de verschillende taalversies enig verschil bestaan, dan zal de Nederlandse versie van de AV steeds voorrang hebben.