Ga naar inhoud Ga naar menu

PRIVACY POLICY VAN COMBORI NV / FABORY CENTRES BELGIUM NV 

- versie d.d. 19/11/2014 –

 

1.           FABORY’S PRIVACY AANPAK

1.1         Wij waarderen uw interesse in onze website (hierna te noemen: onze “site”). Wij hechten veel belang aan de bescherming van privacy. Deze privacy policy beschrijft op welke wijze wij gegevens die op u betrekking hebben (hierna te noemen: “persoonsgegevens”) verzamelen, opslaan, verwerken, doorgeven en gebruiken.

1.2         Voor de persoonsgegevens die wij over u bijhouden is Combori NV / Fabory Centres Belgium NV aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3         Graag maken wij u er op attent dat wij cookies gebruiken tijdens uw bezoek aan onze site om gegevens op te slaan en te gebruiken. Voor meer informatie over ons cookiegebruik verwijzen wij naar onze cookie policy.

2.           PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN ONS GEBRUIK DAARVAN

2.1         Wij verzamelen persoonsgegevens over u  indien u deze vrijwillig rechtstreeks aan ons of aan onze site verstrekt. Deze persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit gegevens die u verstrekt bij het invullen van een formulier, bij de aankoop van producten, in correspondentie met ons, bij uw aanmelding voor een nieuwsbrief of voor andere vormen van marketingcommunicatie of wanneer u reageert op een bevraging of promotionele actie.

2.2         Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook op indirecte wijze, zoals gegevens over welke pagina’s u bezoekt op onze site of het toestel dat u gebruikt om de site te bezoeken.

2.3    Hieronder hebben wij een lijst opgenomen van alle categorieën van persoonsgegevens die wij over u  verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken.

Contactgegevens: wij verzamelen contactgegevens zoals uw naam, uw e-mail adres, uw telefoonnummer en adressen die verbonden zijn aan uw account of bestelling. Wij zullen uw contactgegevens gebruiken om rechtstreeks met u te kunnen communiceren over de producten die wij verkopen, de diensten die wij verlenen en over vragen, problemen of zorgen die u of andere gebruikers van onze site hebben.

Opmerkingen en meningen: indien u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of post of door het invullen van een webformulier, zullen wij uw opmerkingen en meningen opslaan. Wij zullen ook de opmerkingen en meningen opslaan die u verstrekt bij het reageren op bevragingen en bij uw deelname aan wedstrijden of aan andere promoties. Wij zullen uw opmerkingen en meningen gebruiken om te reageren op uw vragen, problemen en om onze dienstverlening te verbeteren. De opmerkingen en meningen die u verstrekt bij het reageren op bevragingen en bij uw deelname aan wedstrijden of aan andere promoties zullen wij eveneens gebruiken om te bepalen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn en om u op basis daarvan te benaderen voor reclamedoeleinden.

Betalings- en transactiegegevens: Wij documenteren welke producten en diensten u van ons afneemt en welke betalingsmethode die u gebruikt voor deze transacties. Wij zullen deze gegevens gebruiken om de betaling voor de producten of diensten die u bij ons aankoopt te verwerken. Daarnaast zullen wij de betalings- en transactiegegevens gebruiken om te bepalen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn en om u op basis daarvan te benaderen voor reclamedoeleinden.

Voorkeursinstellingen: Wij bewaren informatie omtrent uw voorkeursinstellingen ten aanzien van persoonlijke berichtgeving (notificaties), promotionele communicatie en de wijze waarop onze site wordt weergegeven. Wij zullen uw voorkeursinstellingen gebruiken om persoonlijke berichtgeving (notificaties), promotionele communicatie en de wijze waarop de site wordt weergegeven aan te passen aan uw voorkeuren.

Informatie over uw bezoek aan de site: Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van onze site, zoals de pagina’s die u bezoekt en de links die u opent, het tijdstip en duur van uw bezoek, de website vanaf waar u de site bezoekt en de website die u bezoekt na het bezoek aan onze site alsmede de selecties en keuzes die u maakt tijdens uw bezoek aan onze site.

Wij verzamelen ook gegevens over de computers of andere elektronische toestellen die u gebruikt om verbinding te maken met de site, zoals informatie over het type van het toestel (hetgeen een unieke code van het toestel kan omvatten), het gebruikte besturingssysteem, de gebruikte browser, applicaties die verbonden zijn met de site via uw toestel, uw internet service provider of mobiele netwerk, uw IP adres en het telefoonnummer van uw toestel (indien van toepassing).

De informatie die wij verzamelen over hoe u onze site gebruikt of benadert, heeft doorgaans uitsluitend betrekking op uw toestel en niet op u als geïdentificeerd persoon. Indien u echter bent ingelogd op onze website met een geregistreerde account, kan deze informatie ook rechtstreeks aan u als persoon worden gekoppeld.

Wij gebruiken de informatie over hoe u onze site gebruikt of er verbinding mee zoekt om onze site zo goed mogelijk op uw toestel aan u te tonen en om te bepalen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn voor marketingdoeleinden.

Informatie over uw locatie: wij verzamelen geen informatie over uw precieze locatie behalve de informatie waarvan u kiest deze met ons te delen. Het IP adres van uw toestel kan ons helpen om bij benadering een locatie te bepalen, maar dit zal nooit nauwkeuriger zijn dan de stad, provincie of het land waar u uw toestel op dat ogenblik gebruikt. Wij kunnen uw locatie bij benadering gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud die op de site getoond wordt relevant is voor de stad, provincie of het land waar u uw toestel op dat moment gebruikt. Wij zullen uw exacte locatie niet verzamelen of bijhouden, tenzij u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Informatie verstrekt door andere gebruikers: Het kan voorkomen dat andere gebruikers van onze site informatie verschaffen die op u betrekking heeft. Indien uw persoonsgegevens voorkomen in een privébericht van een andere gebruiker aan ons, zullen wij deze gegevens gebruiken om te voldoen aan bestellingen en om bestellingen te leveren, evenals om te reageren op mogelijke vragen, problemen of zorgen van deze andere gebruiker. Indien andere gebruikers van onze site u willen uitnodigen om van onze site gebruik te maken of indien zij informatie met u willen delen over onze producten en diensten, zullen wij de persoonsgegevens die zij over u verstrekken gebruiken om hen daarbij te helpen; wij zullen dit echter uitsluitend doen indien de andere gebruiker heeft aangegeven met uw toestemming op deze manier met u te communiceren.

Informatie over frauduleuze of criminele activiteit in verband met uw account: Wij zullen informatie over frauduleuze of criminele activiteit in verband met uw account gebruiken om fraude of misdrijven te voorkomen.

Persoonsgegevens: Wij zullen alle verzamelde persoonsgegevens gebruiken: (i) voor het monitoren en verbeteren van de site en onze procedures en processen; en (ii) om ons te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit gebruik van uw persoonsgegevens zal op geen enkele wijze leiden tot de publicatie van informatie die niet al eerder publiekelijk beschikbaar was via de site. Wij zullen ook geen gebruik maken van informatie over frauduleuze of criminele activiteit in verband met uw account voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

2.4         Op verschillende plaatsen op onze site zal u verzocht worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verstrekt om van de gevraagde diensten gebruik te kunnen maken, zullen als zodanig worden aangemerkt op het moment waarop zij worden verzameld. Andere persoonsgegevens die niet verstrekt moeten worden om onze diensten te ontvangen mogen vrijwillig aan ons worden verstrekt, maar het staat u vrij om dergelijke persoonsgegevens niet te verstrekken.

2.5         Wij kunnen alle door ons verzamelde informatie anonimiseren en samenvoegen (zodat deze informatie u niet rechtstreeks identificeert). Wij kunnen geanonimiseerde en samenvoegde informatie gebruiken voor onder meer (maar niet beperkt tot) de volgende doelen: het testen van onze IT systemen, onderzoek, data-analyse, het verbeteren van onze site en het ontwikkelen van nieuwe producten en mogelijkheden.

3.           INFORMATIE DIE WORDT GEDEELD MET DERDEN

3.1         Wij zullen uw persoonsgegevens mogelijk delen met de volgende partijen:

(a)         Ondernemingen die onderdeel uitmaken van dezelfde groep als wij: dochterondernemingen (dit wil zeggen, elke onderneming waarvan wij eigenaar zijn of waarover wij zeggenschap hebben), onze moedermaatschappij (dit wil zeggen, elke onderneming die eigenaar is van ons of zeggenschap heeft over ons) en alle dochterondernemingen die eigendom zijn van onze moedermaatschappij. Deze ondernemingen zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken op dezelfde wijze zoals wij dat kunnen volgens deze privacy policy en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U kunt te allen tijde een verzoek indienen tot inzage in de lijst van ondernemingen behorend tot dezelfde groep met wie wij uw persoonsgegevens delen.

(b)         Dienstverleners en adviseurs: derden die een dienst aan ons verlenen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de dienstverlening van derden voor de bezorging van door u aangekochte producten en om namens ons commerciële informatie aan u te verzenden. Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van derden om ons te helpen onze IT infrastructuur te onderhouden, om namens ons door u verrichte betalingen te verwerken, om voor ons analytische informatie te ontwikkelen over onze producten en diensten en voor professionele diensten zoals juridische en boekhoudkundige ondersteuning. Dergelijke derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend kunnen gebruiken om diensten aan ons te verlenen en zullen ertoe gehouden zijn uw persoonsgegevens veilig te bewaren.

(c)         Kopers van onze onderneming: persoonsgegevens kunnen, als deel van de verkoop, worden ingezien door of overgedragen worden aan kopers of aspirant kopers van onze onderneming of van onze activa.

 

(d)         Handhavingsautoriteiten, toezichthouders en andere partijen indien daar een juridische grondslag voor bestaat: derden ten aanzien waarvan wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verstrekken. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken teneinde juridisch advies in te winnen of in het kader van gerechtelijke procedures die gericht zijn op het beschermen van onze rechten of eigendom of op het beschermen van de rechten, eigendom of veiligheid van anderen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden teneinde hulp te bieden bij het opsporen en onderzoeken van illegale activiteiten of van inbreuken op een overeenkomst die wij met u hebben.

3.2         Met uitzondering van de hierboven genoemde derden, verstrekken wij geen persoonsgegevens die betrekking hebben op identificeerbare personen aan derden. Wij kunnen samengevoegde statistische en analytische informatie over gebruikers van de site aan derden verstrekken, maar zullen ons er in voorkomend geval alvorens wij deze informatie verstrekken van vergewissen dat niemand op basis van deze gegevens geïdentificeerd kan worden.

4.           MARKETING EN RECLAME

4.1         Marketing via E-mail: indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij u van tijd tot tijd via e-mail benaderen met informatie over onze producten en diensten. Indien u dergelijke e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u bepaalde opties aanvinken op formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt ons op elk gewenst moment berichten dat u niet langer commerciële communicatie wenst te ontvangen door een e-mail te sturen aan: marketing.belgium@fabory.com. U kunt mogelijks ook aangeven dat u geen commerciële e-mails meer wenst te ontvangen met behulp van een daartoe bestemde link die voorkomt in de e-mails die wij u versturen.

4.2         Reclame op andere Websites: wijzelf of onze reclamepartners kunnen u advertenties tonen op andere websites of via mobiele applicaties. Om dit mogelijk te maken, kunnen wij of onze reclamepartners informatie verzamelen over uw gebruik van de site of over de soorten andere webpagina’s, sociale media, inhoud en advertenties die u, of anderen die gebruik maken van het toestel waarmee u site bezoekt, bezoekt of bekijkt. De verzamelende informatie kan ook bestaan uit het IP adres van het toestel waarmee u onze site heeft bezocht. 

Wijzelf of onze reclamepartners gebruiken de verzamelde informatie om ervoor te zorgen dat de reclame die u ziet op andere websites of applicaties (waar onze reclamepartners over advertentieruimte beschikken) zo relevant mogelijk voor u zijn.

Onze reclamepartners gebruiken technieken om het door u gebruikte toestel te herkennen, maar deze technieken zijn niet gericht u als identificeerbaar persoon. Doorgaans worden cookies en vergelijkbare technieken gebruikt om op dergelijke wijze reclame te maken. Meer informatie over cookies en over manieren om deze te gebruiken kunt u vinden in onze cookie policy.

5.           OPSLAAN EN DOORGEVEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

5.1         Cookies en Lokale Opslag: wij kunnen informatie (eventueel met inbegrip van persoonsgegevens) lokaal opslaan uw toestel door cookies en andere opslagmethodes in browsers en applicaties te gebruiken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze cookie policy.

 

5.2         Beveiliging: wij treffen passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen gebeurlijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of schade.

 

5.3         Internationale Overdracht van uw Persoonsgegevens: de persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden doorgegeven naar en opgeslagen in landen buiten de jurisdictie waarin u zich bevindt. Sommige van deze jurisdicties bieden een ander en soms lager beschermingsniveau met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in vergelijking met het beschermingsniveau dat geldt in de jurisdictie waarin u doorgaans verblijft. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en deze privacy policy worden behandeld.

 

6.           INZAGE EN CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens: (i) het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt, (ii) het recht om inzage te bekomen in de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, en (iii) het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om de blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen voor zover de verwerking daarvan niet in overeenstemming is met de lokale wetgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens. Om gebruik te maken van een van de hierboven beschreven rechten of indien u vragen heeft over deze rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder vermeld onder de hoofding “Contacteer ons”. Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens verzoeken wij u vriendelijk om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven naar welke persoonsgegevens u op zoek bent, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn bij het vinden van deze persoonsgegevens.

 

7.           LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

 

Zo nu en dan kan de site hyperlinks bevatten naar websites van derden die tot ons partnernetwerk behoren, zoals onze reclamepartners, partners in verkoop, nieuwswebsites, verkopers en aan ons gelieerde ondernemingen. Wij wijzen u erop dat de websites die u bezoekt door op een dergelijke link te klikken een eigen privacy policy kennen, waarvoor wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn. Wij raden u aan om de bewuste policies na te kijken voordat u informatie aan die websites verstrekt.

 

8.           DIENSTEN OF INHOUD VAN DERDEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN ONZE WEBSITES

 

Inhoud van derden, zoals YouTube video’s, kaarten van Google Maps, RSS feeds of afbeeldingen van andere websites, maakt onderdeel uit van onze site. Dit kan betekenen dat de partij die deze inhoud verstrekt (“content provider”) uw IP-adres of andere persoonsgegevens over u zal verwerken. Zonder deze informatie is het voor de content provider niet mogelijk om de aangeboden inhoud aan u te tonen of door u te laten gebruiken. In gevallen waarin een IP adres of andere persoonsgegevens vereist zijn om de inhoud van de content provider te tonen, streven wij ernaar om uitsluitend inhoud te gebruiken van content providers die het IP-adres of de andere persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het overbrengen van die inhoud. Wij kunnen echter niet controleren of de content provider uw IP-adres of andere persoonsgegevens bewaart voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden.

9.           WIJZIGINGEN VAN DEZE POLICY

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy van tijd tot tijd te updaten en raden u om die reden aan deze policy periodiek na te kijken. In het geval van een substantiële wijziging van deze privacy policy zullen wij dit aangeven door het wijzigen van de datum van “laatste update” bovenaan deze privacy policy. Wijzigingen van deze privacy policy zijn van toepassing vanaf hun publicatie op deze pagina.

10.         COMMUNICATIE

Indien wij om juridische redenen, voor marketingdoeleinden of voor andere zakelijke doeleinden informatie aan u willen verstrekken, zullen wij naar onze inschatting de beste manier kiezen om met u in contact te komen. Normaal gesproken zullen wij contact met u opnemen via e-mail of door het plaatsen van een bericht op de site. Dat wij bepaalde officiële communicatie aan u kunnen verzenden doet geen afbreuk aan uw recht om af te zien van bepaalde types van communicatie zoals in deze privacy policy beschreven.

11.          CONTACTEER ONS

Voor vragen, opmerkingen en met betrekking tot deze privacy policy kunt u contact opnemen met:

Combori NV / Fabory Centres Belgium NV
Blancefloerlaan 181
2050 Antwerpen
marketing.belgium@fabory.com